Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ xác định chi phí tính giá thánh sản phẩm

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. xác định chi phí tính giá thánh sản phẩm


  MUÛC LUÛC

  Låìi måí âáöu
  PHÁÖN I: CÅ SÅÍ LYÏ LUÁÛN VÃÖ HAÛCH TOAÏN CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM 4
  I. NHÆÎNG VÁÚN ÂÃÖ CHUNG VÃÖ CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM 5
  1.Khaïi niãûm: 5
  1.1.Chi phê saín xuáút: 5
  1.2. Giaï thaình saín xuáút: 5
  2. Mäúi quan hãû giæîa chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm: 5
  3. Phán loaûi chi phê saín xuáút vaì tênh giaì thaình saín pháøm: 6
  3.1.Phán loaûi chi phê saín xuáút: 6
  3.2. Phán loaûi giaï thaình saín pháøm: 6
  4. Âäúi tæåüng haûch toaïn chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm. 7
  4.1 Âãø xaïc âënh âuïng âäúi tæåüng haûch toaïn chi phê, ta phaíi càn cæï vaìo nhæîng âàûc âiãøm sau: 7
  4.2. Xaïc âënh âäúi tæåüng giaï thaình: 7
  5. Phæång phaïp tênh giaï thaình. 7
  II . TRÇNH TÆÛ HAÛCH TOAÏN CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM TRONG DOANH NGHIÃÛP: 8
  1.Haûch toaïn Chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp: 8
  1.1. Khaïi niãûm: 8
  1.2.Taìi khoaín sæí duûng: 9
  1.3. Phæång phaïp haûch toaïn: 9
  2. Haûch toaïn chi phê nhán cäng træûc tiãúp: 10
  2.1. Khaïi niãûm: 10
  2.2. Taìi khoaín sæí duûng : 11
  2.3. Phæång phaïp haûch toaïn. 11
  3. Haûch toaïn chi phê saín xuáút chung: 12
  3.1. Khaïi niãûm: 12
  3.2. Taìi khoaín sæí duûng: 13
  3.3.Phæång phaïp haûch toaïn : 13
  III - TÁÛP HÅÜP CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT VAÌ ÂAÏNH GIAÏ SAÍN PHÁØM DÅÍ DANG: 15
  1. Táûp håüp chi phê saín xuáút : 15
  2. Âaïnh giaï saín pháøm dåí dang : 15
  IV- PHÆÅNG PHAÏP TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM . 17
  1. Phæång phaïp træûc tiãúp : 17
  2. Phæång phaïp hãû säú : 18
  PHÁÖN II: THÆÛC TRAÛNG CÄNG TAÏC HAÛCH TOAÏN KÃÚ TOAÏN TAÛI CÄNG TY. 19
  I. GIÅÏI THIÃÛU VÃ ÖCÄNG TY. 20
  II. THÆÛC TRAÛNG CÄNG TAÏC KÃÚ TOAÏN TAÛI CÄNG TY. 20
  1. Mä hçnh täø chæïc cäng ty: 20
  2. Täø chæïc bäü maïy kãú toaïn cuía cäng ty. 21
  3. Chæïc nàng vaì nhiãûm vuû cuía tæìng bäü pháûn kãú toaïn taûi cäng ty. 21
  4. Cäng taïc täø chæïc kãú toaïn taûi cäng ty. 22
  III. THÆÛC TRAÛNG CÄNG TAÏC KÃÚ TOAÏN TÁÛP HÅÜP CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM TAÛI CÄNG TY XÁY DÆÛNG ÂÆÅÌNG BÄÜ SÄÚ I HAÌ TÉNH. 24
  1. Kãú toaïn táûp håüp chi phê saín xuáút taûi cäng ty. 24
  1.1 Âàûc âiãøm, phán loaûi chi phê saín xuáút taûi cäng ty . 24
  1.2. Kãú toaïn táûp håüp chi phê NVL træûc tiãúp taûi cäng ty: 25
  1.3. Kãú toaïn táûp håüp chi phê nhán cäng træûc tiãúp: 30
  1.4. Kãú toaïn táûp håüp chi phê maïy thi cäng: 34
  2. Tênh giaï thaình saín pháøm taûi cäng ty: 47
  2.1. Âäúi tæåüng tênh giaï thaình saín pháøm taûi cäng ty: 47
  2.2. Phæång phaïp tênh giaï thaình saín pháøm taûi cäng ty: 47
  2.3. Phæång phaïp trçnh baìy vãö chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm trãn baïo caïo taûi cäng ty: 48
  PHÁÖN III: NHÆÎNG ÂOÏNG GOÏP NHÀÒM HOAÌN THIÃÛN CÄNG TAÏC HAÛCH TOAÏN CHI PHI SAÍN XUÁÚT VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN XUÁÚT TAÛI CÄNG TY CÄØ PHÁÖN XÁY DÆÛNG ÂÆÅÌNG BÄÜ SÄÚ I HAÌ TÉNH. 49
  I. NHÁÛN XEÏT CHUNG VÃÖ CÄNG TAÏC KÃÚ TOAÏN TÁÛP HÅÜP CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM TAÛI CÄNG TY CÄØ PHÁÖN XÁY DÆÛNG ÂÆÅÌNG BÄÜ SÄÚ I HAÌ TÉNH. 50
  II. MÄÜT SÄÚ KIÃÚN NGHË NHÀÒM HOAÌN THIÃÛN CÄNG TAÏC TÁÛP HÅÜP CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM TAÛI CÄNG TY CÄØ PHÁÖN XÁY DÆÛNG ÂÆÅÌNG BÄÜ SÄÚ I HAÌ TÉNH. 51


  Xem Thêm: xác định chi phí tính giá thánh sản phẩm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu xác định chi phí tính giá thánh sản phẩm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status