Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hạch toán kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty In Báo Hải Phòng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty In Báo Hải Phòng


  MỤC LỤC
  Lời mở đầu . . 1
  CHƯƠNG I: Những lý luận chung về tổ chức công tác kế toán nguyên vật
  liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp . . 3
  1.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của nguyên vật liệu. . 3
  1.1.1. Khái niệm . 3
  1.1.2. Đặc điểm . . 3
  1.1.3. Ý nghĩa . . 4
  1.2. Phân loại và nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
  trong doanh nghiệp. 4
  1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu . . 4
  1.2.1.1. Phân loại nguyên vật liệu theo công dụng . . 4
  1.2.1.2. Phân loại nguyên vật liệu theo nguồn nhập . 6
  1.2.1.3. Phân loại nguyên vật liệu theo mục đích . . 6
  1.2.2. Nguyên tắc và cách đánh giá nguyên vật liệu . . 6
  1.2.2.1. Nguyên tắc đánh giá . 6
  1.2.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu . . 7
  1.2.2.2.1. Trị giá vốn thực tế nguyên vật liệu nhập kho . 7
  1.2.2.2.2. Trị giá vốn thực tế nguyên vật liệu xuất kho . . 8
  1.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu trong doanh nghiệp . . 11
  1.3.1. Phương pháp thẻ song song . 11
  1.3.2. Phương pháp sổ số dư . 12
  1.3.3. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển . . 14
  1.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp
  1.4.1. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường
  xuyên . 16
  1.4.1.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán . . 16

  1.4.1.2. Chứng từ sử dụng . . 16
  1.4.1.3. Tài khoản sử dụng . 17
  1.4.1.4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu . . 18
  1.4.1.4.1. Kế toán tăng nguyên vật liệu . . 18
  1.4.1.4.2. Kế toán giảm nguyên vật liệu . 24
  1.4.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ
  . 25
  1.4.2.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán . . 25
  1.4.2.2. Tài khoản sử dụng . 26
  1.4.2.3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu . . 27
  1.4.2.3.1. Kế toán tăng nguyên vật liệu . . 27
  1.4.2.3.2. Kế toán giảm nguyên vật liệu . 28
  1.5. Sơ đồ phản ánh kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp . . 29
  1.5.1. Sơ đồ hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên . . 29
  1.5.2. Sơ đồ hạch toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ . . 30
  1.6. Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong hạch toán nguyên vật liệu . . 32
  1.6.1. Ghi sổ kế toán chi tiết kế toán vật tư hàng hoá . . 32
  1.6.2. Ghi sổ kế toán tổng hợp kế toán nguyên vật liệu . . 34
  CHƯƠNG II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công
  ty In Báo Hải phòng . . 36
  2.1. Khái quát chung về công ty In Báo Hải phòng . . 36
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp . . 36
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của
  doanh nghiệp . 38
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán . . 40
  2.1.4. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty . . 41
  2.1.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán . 44

  2.2. Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty
  In Báo Hải Phòng. 44
  2.2.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại công ty . . 44
  2.2.2. Phân loại nguyên vật liệu . . 45
  2.2.3. Đánh giá nguyên vật liệu . . 47
  2.2.4. Thủ tục nhập - xuất kho nguyên vật liệu . 48
  2.2.5. Kế toán chi tiết vật liệu tại Công ty In Báo Hải phòng . . 49
  2.2.6. Kế toán tổng hợp vật liệu tại Công ty In Báo Hải phòng . . 65
  2.2.6.1. Chứng từ kế toán sử dụng . 65
  2.2.6.2. Tài khoản kế toán hạch toán . . 65
  2.2.6.3. Sổ kế toán tổng hợp sử dụng . . 65
  2.2.6.4. Phương pháp và quy trình hạch toán tổng họp . . 66
  2.2.6.4.1. Hạch toán tổng hợp các nghiệp vụ nhập kho nguyên vật liệu . . 67
  2.2.6.4.2. Hạch toán tổng hợp các nghiệp vụ xuất kho nguyên vật liệu . 68
  2.2.7. Công tác kiểm kê tại kho tại Công ty . . 79
  CHƯƠNG III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác hạch
  toán nguyên vật liệu tại công ty In Báo Hải phòng . 81
  3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty In Báo
  Hải phòng . . 81
  3.1.1.Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty . 82
  3.1.2. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty . . 83
  3.1.3. Công tác phân loại và đánh giá nguyên vật liệu tại Công ty . . 83
  3.1.4. Thủ tục nhập - xuất kho nguyên vật liệu tại Công ty . . 84
  3.1.5. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty . . 84
  3.1.6. Phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty . . 85
  3.1.7. Hệ thống tài khoản sử dụng tại Công ty . 85
  3.1.8. Hệ thống chứng từ sử dụng tại Công ty . 86
  3.1.9. Trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty . . 86

  3.2. Một số tồn tại chủ yếu tại Công ty . . 86
  3.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty . . 86
  3.2.2. Về công tác quản lý nguyên vật liệu . . 86
  3.2.3. Về công tác hạch toán nguyên vật liệu . . 87
  3.2.4. Về sổ sách kế toán . 87
  3.2.5. Áp dụng công nghệ thông tin . . 88
  3.3. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại
  Công ty In Báo Hải phòng . . 88
  3.3.1. Biện pháp 1: Hoàn thiện về công tác quản lý nguyên vật liệu . . 90
  3.3.2. Biện pháp 2: Quy định về kỳ dữ trữ nguyên vật liệu . . 93
  3.3.3. Biện pháp 3: Hoàn thiện về sổ sách kế toán . . 94
  3.3.4. Biện pháp 4: Về lập báo cáo vật tư cuối kỳ . 97
  3.3.5. Biện pháp 5: Về việc áp dụng phần mềm kế toán trong Công ty . . 98
  3.3.6. Biện pháp 6: Về nâng cao việc sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu hạ giá
  thành sản phẩm . . 99
  3.3.7. Biện pháp 7: Về lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp
  . 100
  3.3.8. Biện pháp 8: Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán bộ
  kế toán . . 100
  Kết luận . . 102

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Chế độ kế toán doanh nghiệp - Quyển I - Hệ thống tài khoản kế toán - Bộ tài
  chính - Nhà xuất bản thống kê - Năm 2008
  2. Chế độ kế toán doanh nghiệp - Quyển II - Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế
  toán sơ đồ kế toán - Bộ tài chính - Nhà xuất bản thống kê.
  3. Sổ sách kế toán tại công ty In Báo Hải phòng - Năm 2008
  Sinh viên: Lương Thị Nga - Lớp: QT902K 5
  Khoá luận tốt nghiệp Ngành: Kế toán - Kiểm toán
  LỜI MỞ ĐẦU
  Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ
  quản lý kinh tế tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm
  soát các hoạt động kinh tế. Vì vậy, kế toán có vai trò quan trọng không chỉ với
  hoạt động tài chính Nhà nước mà còn vô cùng cần thiết và quan trọng với hoạt
  động tài chính Doanh nghiệp. Do đó, kế toán về mặt bản chất chính là một hệ
  thống đo lường, xử lý và truyền đạt những thông tin có ích cho các quyết định
  kinh tế. Đồng thời, nó giúp các nhà quản lý, các nhà kinh doanh có khả năng
  xem xét toàn diện về hoạt động kinh tế.
  Cùng với quá trình quản lý kinh tế Nhà In Báo Hải phòng đã tổ chức sắp xếp
  khâu hạch toán kế toán sao cho phù hợp với đặc điểm tính chất của doanh
  nghiệp. Sản phẩm của Nhà In Báo Hải phòng chủ yếu là in báo ngoài ra còn in
  thêm một số các tạp chí và các tài liệu biểu mẫu khác. Vì vậy, tỷ trọng nguyên
  vật liệu chiếm một vị trí rất quan trọng khoảng 70% tổng giá thành sản phẩm.
  Do đó, việc hạch toán kế toán trong in ấn phát hành bảo đảm có lãi và làm tròn
  nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.
  Trong thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đòi hỏi doanh nghiệp phải có
  những biện pháp cải tiến khoa học kỹ thuật phù hợp với thời đại. Hiện nay Báo
  Hải phòng là một tờ báo địa phương đang hàng ngày góp phần tích cực vào quá
  trình phát triển văn hoá xã hội và kinh tế thành phố. Một tờ báo muốn đạt được
  mục đích chuyển tải tốt thông tin, chiếm được sự tin tưởng và ngưỡng mộ của
  độ giả cũng là tăng số lượng phát hành hàng ngày, khâu in ấn, trình bày mỗi số
  phát hành có sự sáng tạo đổi mới, phù hợp với nhu cầu bạn đọc.
  Từ nhận thức trên trong thời gian thực tập tại Công ty In Báo Hải phòng em đã
  chọn đề tài: “Hạch toán kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty In Báo Hải
  Phòng”. Em mong muốn sẽ nâng cao nhận thức và góp phần hoàn thiện khâu
  hạch toán kế toán của Nhà in.
  ĐỀ TÀI
  Gồm những nội dung sau:
  Mở đầu
  Chương I: Những vấn đề lý luận chung Công tác kế toán Nguyên vật liệu
  trong các doanh nghiệp sản xuất.
  Chương II: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán Nguyên vật liệu tại
  Công ty In Báo Hải Phòng.
  Chương III: Một số nhận xét và ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán
  Nguyên vật liệu tại Công ty In Báo Hải phòng.
  Kết luận.


  Xem Thêm: Hạch toán kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty In Báo Hải Phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty In Báo Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status