Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ


  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay, Việt Nam đã trở thành thành
  viên chính thức của Tổ chức thương mại Thế giới WTO, điều này mở ra rất nhiều
  cơ hội mới cho nền kinh tế Việt Nam nhưng cũng không ít thách thức mới đối với
  các doanh nghiệp trong nước. Nó đặt các doanh nghiệp vào cuộc cạnh tranh gay
  gắt trên thương trường. Các doanh nghiệp đứng trước hai khả năng hoặc là phá sản
  hoặc là phát triển bền vững. Bởi vậy, các doanh nghiệp trong nước luôn phải cố
  gắng tìm mọi biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ nhằm
  tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
  Vậy dựa vào đâu để có thể biết được một doanh nghiệp là đang phát triển, có
  khả năng phát triển hoặc đứng trước nguy cơ phá sản? Đó chính là thông qua các
  con số về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Những thông tin này chỉ có kế toán
  mới thu thập, tổng hợp và cung cấp được. Quả vậy, thông qua hệ thống báo cáo tài
  chính do kế toán cung cấp, ta có thể biết được tình hình tài chính của doanh nghiệp
  như thế nào. Đồng thời, đó cũng là cơ sở để cơ quan thuế, các đối tác làm ăn và các
  tổ chức tài chính xem xét làm việc và hợp tác.
  Việc tổ chức hạch toán kế toán của doanh nghiệp có nhiều khâu quan trọng,
  trong đó công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh là một khâu cơ bản của hạch toán kế toán. Bởi nó cho biết sản phẩm của
  doanh nghiệp tiêu thụ như thế nào? Chi phí trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản
  phẩm ra sao? Và kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ mà doanh nghiệp đạt
  được. Từ những thông tin từ đó giúp cho các nhà quản trị đưa ra đối sách phù hợp.
  Xuất phát từ tầm quan trọng của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh, trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt
  Hoàng em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết
  quả kinh doanh và quyết định chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Công
  nghiệp Việt Hoàng” cho bài khoá luận tốt nghiệp của mình.
  CHƯƠNG I:MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU,
  CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KQKD TRONG DOANH NGHIỆP . . Error!
  Bookmark not defined.
  1.1. Khái quát chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp. Error! Bookmark not defined.
  1.1.1. Khái niệm về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. . Error! Bookmark not defined.
  1.1.2. Các loại hoạt động kinh doanh và xác định kết quả kinh doanh theo từng hoạt động trong
  doanh nghiệp. Error! Bookmark not defined.
  1.2. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp. Error! Bookmark not defined.
  1.3. Sự cần thiết của tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. . Error! Bookmark not defined.
  1.4. Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh trong doanh nghiệp. . Error! Bookmark not defined.
  1.4.1. Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí của hoạt động sản
  xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. . Error! Bookmark not defined.
  1.4.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong DN Error!
  Bookmark not defined.
  1.4.1.2. Kế toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp. Error! Bookmark not
  defined.
  1.4.1.3. Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và giá vốn
  hàng bán trong doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường
  xuyên. Error! Bookmark not defined.
  1.4.1.4. Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và giá vốn
  hàng bán trong doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định
  kỳ. Error! Bookmark not defined.
  1.4.1.5. Tổ chức công tác kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp trong
  doanh nghiệp. Error! Bookmark not defined.
  1.4.2. Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí của hoạt động tài
  chính trong doanh nghiệp. . Error! Bookmark not defined.
  1.4.2.1. Tổ chức công tác kế toán doanh thu hoạt động tài chính. Error! Bookmark
  not defined.
  1.4.2.2. Tổ chức công tác kế toán chi phí tài chính. Error! Bookmark not defined.
  1.4.3. Tổ chức công tác kế toán doanh thu và chi phí hoạt động khác trong doanh nghiệp. . E rror! Bo
  1.4.3.1. Tổ chức công tác kế toán thu nhập khác. Error! Bookmark not defined.
  1.4.3.2. Tổ chức công tác kế toán chi phí khác. Error! Bookmark not defined.
  1.4.4. Tổ chức công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh trong DN Error! Bookmark

  CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
  CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VIỆT HOÀNG. . Error! Bookmark not defined.
  2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Công Nghiệp Việt Hoàng. . Error!
  Bookmark not defined.
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty . Error! Bookmark not defined.
  2.1.2. Ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty . . Error! Bookmark not defined.
  2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty . . Error! Bookmark not defined.
  2.1.3.1. Chức năng Error! Bookmark not defined.
  2.1.3.2. Nhiệm vụ Error! Bookmark not defined.
  2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh Error! Bookmark not defined.
  2.1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty. Error! Bookmark not defined.
  2.1.5.1. Mô hình bộ máy kế toán Error! Bookmark not defined.
  2.1.5.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán Error! Bookmark not defined.
  2.1.5.3. Trình tự ghi sổ kế toán Error! Bookmark not defined.
  2.1.5.4. Tổ chức báo cáo kế toán tài chính tại Công ty. Error! Bookmark not
  defined.
  2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Hoàng. . Error!
  Bookmark not defined.
  2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty Error! Bookmark not defined.
  2.2.1.1. Đặc điểm và phương thức bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Cty Error!
  Bookmark not defined.
  2.2.1.2. Chứng từ kế toán sử dụng Error! Bookmark not defined.
  2.2.1.3. Sổ sách kế toán sử dụng Error! Bookmark not defined.
  2.2.1.4. Tài khoản sử dụng Error! Bookmark not defined.
  2.2.1.5. Quy trình hạch toán Error! Bookmark not defined.
  2.2.2. Kế toán chi phí . Error! Bookmark not defined.
  2.2.2.1. Giá vốn hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp Error! Bookmark not defined.
  2.2.2.2. Chi phí bán hàng Error! Bookmark not defined.
  2.2.2.3. Chi phí quản lý doanh nghiệp Error! Bookmark not defined.
  2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty . Error! Bookmark not defined.
  2.2.3.1. Kết quả hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ Error! Bookmark not
  defined.
  2.2.3.2. Kết quả hoạt động tài chính Error! Bookmark not defined.
  2.2.3.3. Kết quả hoạt động khác Error! Bookmark not defined.
  CHƯƠNG III:HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
  CÔNG NGHIỆP VIỆT HOÀNG . Error!
  3.1. Đánh giá khái quát công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Hoàng. . Error!
  Bookmark not defined.
  3.1.1. Nhận xét chung về tổ chức công tác kế toán tại đơn vị: . . Error! Bookmark not defined.
  3.1.2. Những mặt ưu điểm Error! Bookmark not defined.
  3.1.3. Một số hạn chế . Error! Bookmark not defined.
  3.2. Các nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh . . Error! Bookmark not defined.
  3.2.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh: .
  3.2.2. Nguyên tắc của việc hoàn thiện: . . Error! Bookmark not defined.
  3.2.3. Ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh:
  Error! Bookmark not defined.
  3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CPCN Việt Hoàng. . Error!
  Bookmark not defined.
  KẾT LUẬN . . Error! Bookmark not defined.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status