Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH một thành viên cô

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH một thành viên cô


  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI MỞ ĐẦU . . 05
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ
  CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP . . 07
  1.1 Khái quát chung về tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh
  nghiệp . . 07
  1.1.1 Khái niệm, ý nghĩa, vai trò của tiền lương và các khoản trích theo lương
  trong doanh nghiệp . . 07
  1.1.2 Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh
  nghiệp . . 10
  1.2 Nội dung của tiền lương và các khoản trích theo lương . . 11
  1.2.1 Quỹ tiền lương . . 11
  1.2.2 Quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Kinh phí công
  đoàn . . 13
  1.3 Tổ chức hạch toán lao động, tính lương và các khoản trích theo lương
  trong doanh nghiệp . 16
  1.3.1 Hạch toán lao động . . 16
  1.3.1.1 Phân loại lao động trong doanh nghiệp . . 16
  1.3.1.2 Hạch toán thời gian lao động và quản lý lao động . . 17
  1.3.2 Phương pháp tính và thanh toán lương, Bảo hiểm xã hội ở doanh nghiệp . 17
  1.3.2.1 Phương pháp tính và thanh toán lương . . 17
  1.3.2.2 Thanh toán trợ cấp Bảo hiểm xã hội . 23
  1.4 Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong
  doanh nghiệp . . 24
  1.4.1 Tổ chức chứng từ, tài khoản kế toán tiền lương và các khoản trích theo
  lương tại doanh nghiệp . . 24

  1.4.2 Kế toán tổng hợp, phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương trong
  doanh nghiệp . . 25
  1.5 Tổ chức ghi sổ kế toán các nghiệp vụ tiền lương và các khoản trích theo
  lương trong doanh nghiệp . . 29
  1.6 Tổ chức công tác kế toán tiền lương trong điều kiện sử dụng máy vi tính 31
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC
  KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
  MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ THÀNH LONG . . 33
  2.1 Giới thiệu khái quát chung về công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp
  tàu thuỷ Thành Long . 33
  2.1.1 Giới thiệu chung . . 33
  2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty . . 33
  2.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của công ty . 34
  2.1.4 Tình hình sản xuất kinh doanh 03 năm gần đây của công ty Thành Long 34
  2.1.5 Kết cấu sản xuất của công ty . 36
  2.1.6 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty . 37
  2.1.7 Tổ chức công tác kế toán tại công ty . 43
  2.1.7.1 Sơ đồ bộ máy kế toán công ty . . 45
  2.1.7.2 Hình thức tổ chức kế toán . . 48
  2.2 Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
  công ty Thành Long . . 49
  2.2.1 Tổ chức hạch toán lao động của công ty Thành Long . 49
  2.2.1.1 Lao động và cách phân loại lao động của công ty Thành Long . 49
  2.2.2 Các phương pháp tính lương, thanh toán lương và Bảo hiểm xã hội tại công
  ty Thành Long . . 53
  2.2.2.1 Phương pháp tính lương . . 53
  2.2.2.2 Kỳ trả lương . . 75
  2.2.2.3 Thanh toán trợ cấp BHXH . 75

  2.3 Tổ chức kế toán tổng hợp, phân bổ tiền lương và các khoản trích theo
  lương tại công ty Thành Long . . 80
  2.3.1 Hệ thống chứng từ, tài khoản tiền lương và các khoản trích theo lương . . 80
  2.3.2 Tổng hợp phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Thành
  Long . . 81
  2.4 Tổ chức ghi sổ kế toán các nghiệp vụ tiền lương và các khoản trích theo
  lương tại công ty Thành Long . . 92
  2.5 Các thao tác nhập dữ liệu trên máy . 94
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ
  CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 106
  3.1 Nhận xét chung về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo
  lương tại công ty Thành Long . . 106
  3.1.1 Nhận xét về công tác kế toán nói chung . . 106
  3.1.2 Nhận xét về công tác tiền lương và các khoản trích theo lương . . 106
  3.1.2.1 Uu điểm . 106
  3.1.2.2 Hạn chế . . 108
  3.2 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản
  trích theo lương tại công ty Thành Long . . 110
  3.3 Điều kiện thực hiện kiến nghị . . 122
  KẾT LUẬN . 123
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 124
  3
  Sinh viên: Phạm Thị Thu Trang - Lớp QT1001K
  Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH
  một thành viên công nghiệp tàu thuỷ Thành Long
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong cơ chế hiện nay , kế toán là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế
  tài chính,nó đảm nhiệm hệ thống thông tin có ích cho các quyết định kinh tế. Tổ
  chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một phần trong công tác
  kế toán của doanh nghiệp. Việc quản lý và thực hiện tốt công tác kế toán tiền
  lương trong doanh nghiệp sẽ góp phần quản lý tốt tiền lương và các khoản trích
  theo lương, làm giảm chi phí trong giá thành, làm tăng sáng kiến của người lao
  động, dẫn đến tăng năng suất lao dộng và tăng phần tích luỹ cho xa hội.
  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Thành
  Long là một doanh nghiệp thuộc tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
  VINASHIN. Việc hạch toán công tác kế toán tiền lương và Bảo hiểm xã hội ở
  công ty là một trong những vấn đề quan trọng trong công tác tổ chức sản xuất nói
  chung và tổ chức lao động cũng như hạch toán tiền lương nói riêng. Việc tổ chức
  kế toán tiền lương cà các khoản trích theo lương luôn được ban lãnh đạo công ty
  Thành Long quan tâm và nó giữ một vị trí quan trọng trong công tác quản lý của
  công ty. Xuất phát từ tầm quan trọng trong công tác quản lý lao động và tiền lương
  em đã đi sâu và chọn đề tài: “ Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích
  theo lương” ở công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Thành
  Long" để làm khoá luận tốt nghiệp của mình.
  Mặc dù đã hết sức cố gắng và được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của Thạc sỹ Bùi
  Thị Thuý - Giảng viên Học viện Tài Chính song vì kiến thức còn hạn chế nên bài
  luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến
  đóng góp của các thầy cô giáo khoa Quản trị kinh doanh của trường Đại học Dân
  lập Hải Phòng cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty Thành Long nói chung
  và các cán bộ phòng Kế toán - Tài chính nói riêng để em có thể hoàn thiện bài
  khoá luận của mình.
  NỘI DUNG LUẬN VĂN NGOÀI PHẦN MỞ ĐẦU VÀ KẾT LUẬN
  GỒM 03 CHƯƠNG :
  - Chương 1 : Lí luận cơ bản về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo
  lương trong doanh nghiệp.
  - Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
  của công ty Thành Long
  - Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các
  khoản trích theo lương tại công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ
  Thành Long.


  Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH một thành viên cô
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH một thành viên cô sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status