Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu công ty TNHH Hợp Thành

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu công ty TNHH Hợp Thành


  ?Mục lục
  Lời nói đầu . Trang 1
  Chương I: Lý luận chung về tổ chức kế toán nguyên vật liệu Trang 3
  trong doanh nghiệp .
  1.1. Những vấn đề chung về nguyên vật liệu Trang 3
  1.1.1. Vị trí, ý nghĩa của NVL và sự cần thiết phải quản lý NVL
  trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh . Trang 3
  1.1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu Trang 3
  1.1.1.2. Vị trí, vai trò của nguyên vật liệu . Trang 3
  1.1.1.3. Phân loại nguyên vật liệu . Trang 4
  1.1.1.4. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu
  trong các doanh nghiệp . Trang 6
  1.1.1.4.1. Sự cần thiết của công tác quản lý nguyên vật liệu Trang 6
  1.1.1.4.2. Yêu cầu của công tác quản lý nguyên vật liệu Trang 6
  1.1.1.4.3. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu Trang 7
  1.1.2. Tính giá nguyên vật liệu Trang 8
  1.1.2.1. Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu . Trang 8
  1.1.2.2. Tính giá của nguyên vật liệu nhập kho . Trang 8
  1.1.2.3. Tính giá của nguyên vật liệu xuất kho . Trang 11
  1.2. Tổ chức kế toán quản trị nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. Trang 13
  1.2.1. Yêu cầu kế toán quản trị nguyên vật liệu Trang 13
  1.2.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán nguyên vật liệu . Trang 15
  1.2.3. Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu . Trang 16
  1.2.3.1. Phương pháp thẻ song song Trang 16
  1.2.3.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển Trang 17
  1.2.3.3. Phương pháp sổ số dư . Trang 19
  1.2.4. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng NVL trong doanh
  nghiệp Trang 21
  1.3. Tổ chức kế toán tài chính NVL trong doanh nghiệp Trang 22

  1.3.1. Kế toán NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên . Trang 22
  1.3.1.1. Nguyên tắc hạch toán Trang 22
  1.3.1.2. Tài khoản sử dụng Trang 23
  1.3.1.3. Phương pháp hạch toán và ghi sổ kế toán Trang 24
  1.3.2. Kế toán NVL theo phương pháp kiểm kê định kì Trang 24
  1.3.2.1. Nguyên tắc hạch toán Trang 24
  1.3.2.2. Tài khoản sử dụng Trang 25
  1.3.2.3. Phương pháp hạch toán và trình tự ghi sổ kế toán Trang 26
  1.4. Tổ chức hệ thống sổ sách nguyên vật liệu Trang 29
  1.4.1. Hình thức sổ Chứng từ ghi sổ Trang 29
  1.4.2. Hình thức sổ Nhật ký chung Trang 30
  1.4.3. Hình thức sổ Nhật ký- Sổ cái . Trang 30
  1.4.4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký- chứng từ Trang 31
  1.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính Trang 32
  1.5. Hệ thống báo cáo kế toán nguyên vật liệu . Trang 36
  1.5.1. Báo cáo tài chính . Trang 36
  1.5.2. Báo cáo quản trị . Trang 37
  1.6. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho . Trang 38
  1.7. Phân tích hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu trong doanh
  nghiệp Trang 39
  Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật
  liệu tại công ty TNHH Hợp Thành Trang 42
  2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Hợp Thành . Trang 42
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Hợp
  Thành Trang 42
  2.1.2. Những thuận lợi, khó khăn và thành tích công ty đạt được Trang 44
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH Hợp Thành . Trang 45
  2.1.4. Quy trình công nghệ sản xuất chủ yếu của công ty TNHH
  Hợp Thành Trang 46

  2.1.5. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Hợp Thành . Trang 50
  2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Hợp Thành . Trang 50
  2.1.5.2. Tổ chức hệ thống chứng từ tại công ty TNHH Hợp Thành Trang 53
  2.1.5.3. Tổ chức hệ thống tài khoản tại công ty TNHH Hợp Thành Trang 53
  2.1.5.4. Tổ chức hệ thống sổ và báo cáo kế toán tại công ty
  TNHH Hợp Thành Trang 53
  2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công
  ty TNHH Hợp Thành Trang 57
  2.2.1. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hợp
  Thành Trang 57
  2.2.1.1. Phân loại nguyên vật liệu Trang 57
  2.2.1.2. Tính giá nguyên vật liệu Trang 58
  2.2.2. Tổ chức kế toán quản trị nguyên vật liệu tại công ty TNHH
  Hợp Thành Trang 60
  2.2.2.1. Thủ tục nhập, xuất nguyên vật liệu và chứng từ sử dụng Trang 60
  2.2.2.2. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty
  TNHH Hợp Thành Trang 61
  2.2.2.3. Công tác kiểm kê kho nguyên vật liệu tại công ty TNHH
  Hợp Thành Trang 74
  2.2.3. Tổ chức kế toán tài chính nguyên vật liệu tại công ty TNHH
  Hợp Thành Trang 74
  2.2.3.1. Phương pháp kế toán hàng tồn kho của công ty Trang 74
  2.2.3.2. Vận dụng tài khoản để kế toán nguyên vật liệu tại công ty Trang 75
  2.2.3.3. Trình tự kế toán- Sổ kế toán nguyên vật liệu Trang 75
  Chương III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công
  tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hợp Thành Trang 93
  3.1. Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu
  tại công ty TNHH Hợp Thành Trang 93
  3.1.1. Ưu điểm . Trang 93

  3.1.2. Tồn tại Trang 96
  3.1.3. Nguyên nhân Trang 96
  3.2. Nguyên tắc hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty
  TNHH Hợp Thành Trang 97
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng và
  hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hợp Thành Trang 97
  3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật
  liệu tại công ty TNHH Hợp Thành Trang 98
  3.3.Nội dung hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công
  ty TNHH Hợp Thành Trang 100
  3.3.1. Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị nguyên vật liệu tại công
  ty TNHH Hợp Thành Trang 100
  3.3.1.1. Hoàn thiện về việc luân chuyển chứng từ Trang 100
  3.3.1.2. Hoàn thiện về tính giá nguyên vật liệu xuất kho . Trang 101
  3.3.2. Hoàn thiện tổ chức kế toán tài chính nguyên vật liệu tại
  công ty TNHH Hợp Thành Trang 102
  3.3.3. Một số biện pháp nhằm nâng cao việc sử dụng tiết kiệm
  nguyên vật liệu để hạ giá thành sản phẩm Trang 103
  Danh mục tài liệu tham khảo Trang 106
  Kết luận . Trang 107

  Lời nói đầu
  Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế
  giới năm 2007. Trong tiến trình hội nhập, mở cửa nền kinh tế, ngành dệt may
  Việt Nam được xác định là ngành công nghiệp nhẹ mũi nhọn cho sự phát triển.
  Những năm gần đây các sản phẩm may mặc của Việt Nam ít nhiều đã có chỗ
  đứng trên thị trường cả trong nước và trên thế giới, có thể cạnh tranh với các sản
  phẩm dệt may của Trung Quốc và xuất khẩu ra các nước EU & Mỹ.
  Tuy nhiên nguồn nguyên liệu để sản xuất sản phẩm vẫn phụ thuộc nhiều
  vào nhập khẩu. Chủ động phát triển nguồn nguyên liệu trong nước thay thế
  nguyên liệu nhập khẩu với chật lượng tương đương, giá cả thấp hơn cung cấp kịp
  thời và nhanh chóng hơn là việc làm cấp thiết để giảm giá thành, tăng sức cạnh
  tranh của hàng Việt Nam với các mặt hàng của các nước trong khu vực và trên
  thế giới. Trên cơ sở phân tích trên, nắm bắt được nhu cầu thị trường công ty
  TNHH Hợp thành được thành lập. Sản phẩm của công ty là Xơ Polyester - là
  nguồn nguyên vật liệu chủ yếu của ngành may mặc.
  Để có thể đưa nhà máy đi vào sản xuất ổn định công ty đã từng bước tiến
  hành mua sắm máy móc thiết bị, đào tạo đội ngũ công nhân, không ngừng mở
  rộng nâng cao năng xuất sản xuất, đến nay công ty đã dần đi vào ổn định.
  Là một đơn vị sản xuất công ty TNHH Hợp Thành đặc biệt coi trọng
  công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu - là yếu tố đảm bảo sự sống còn của
  công ty.
  Qua thời gian thực tập tại công ty, tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại
  công ty, em thấy được tầm quan trọng của công tác hạch toán kế toán nguyên vật
  liệu trong công ty, nhất là với một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đặc thù như
  công ty TNHH Hợp Thành.
  Em xin trình bày luận văn tốt nghiệp với đề tài là “Hoàn thiện công tác
  tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu công ty TNHH Hợp Thành”.

  Vì thời gian có hạn nên luận văn của em còn có nhiều sai sót. Kính mong
  nhận được sự hướng dẫn của cô giáo Nghiêm Thị Thà và các thầy cô trong khoa
  Quản trị kinh doanh để bài khoá luận của em hoàn chỉnh hơn.
  Bài luận văn gồm 3 phần.
  Chương I: Lý luận chung về tổ chức kế toán
  Nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
  Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán
  Nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hợp Thành
  Chương III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ
  chức kế toán Nguyên vật liệu tại công ty.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu công ty TNHH Hợp Thành
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu công ty TNHH Hợp Thành sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status