Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . . 4
  CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TRONG DOANH NGHIỆP . 9
  1.1. Những vấn đề chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 9
  1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp. 9
  1.1.2. Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh . . 10
  1.1.3. Yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp. . 11
  1.1.4. Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh. 12
  1.1.4.1.Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến doanh thu. 12
  1.1.4.2. Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến chi phí . . 14
  1.1.4.3. Xác định kết quả kinh doanh . . 15
  1.1.5.Bán hàng và các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp. . 15
  1.2. Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp. 17
  1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ doanh
  thu. . 17
  1.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ. 17
  1.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . . 23
  1.2.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 30
  1.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng . . 30
  1.2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 32
  1.2.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính . 35
  1.2.4.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . . 35
  1.2.4.2. Kế toán chi phí tài chính . . 36
  1.2.4.3.Phương pháp hạch toán . . 37
  1.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác . . 38
  1.2.5.1. Kế toán thu nhập khác . 38
  1.2.5.2. Kế toán chi phí khác . 39
  1.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . . 41
  1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh trong doanh nghiệp. . 43
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH
  MỘT THÀNH VIÊN VIPCO HẢI PHÕNG . . 45
  2.1.Khái quát chung về Công ty TNHH một thành viên VIPCO Hải Phòng . . 45
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH một thành viên
  VIPCO Hải Phòng. . 45
  2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên
  VIPCO Hải Phòng. . 46
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH một thành viên VIPCO
  Hải Phòng. . 48
  2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH một thành viên VIPCO Hải
  Phòng. 50
  2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán . 50
  2.1.4.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ tài khoản kế toán tại Công ty TNHH
  một thành viên VIPCO Hải Phòng. 51
  2.1.4.3. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty TNHH một thành viên VIPCO Hải
  Phòng. 52
  2.1.4.4. Hệ thống sổ sách kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại Công ty TNHH
  một thành viên VIPCO Hải Phòng. 52
  2.1.4.5. Tổ chức lập và phân tích báo cáo tài chính . . 54
  2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên VIPCO Hải Phòng. . 54
  2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ. 54
  2.2.1.1. Đặc điểm sản phẩm hàng hóa . . 54
  2.2.1.2. Các phương thức bán hàng tại Công ty TNHH một thành viên VIPCO Hải
  Phòng. 55
  2.2.1.3. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH một
  thành viên VIPCO Hải Phòng. . 56
  2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán . . 73
  2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty TNHH
  một thành viên VIPCO Hải Phòng. 86
  2.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng. . 86
  2.2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 88
  2.2.4. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính . . 102
  2.2.5. Kế toán thu nhập khác, chi phí khác . 114
  2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên
  VIPCO Hải Phòng. . 114
  CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIPCO HẢI PHÕNG. 122
  3.1. Đánh giá chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên VIPCO Hải Phòng. . 122
  3.1.1. Ưu điểm . . 122
  3.1.2.Nhược điểm . 124
  3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán hạch toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên VIPCO
  Hải Phòng. 127
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán hạch toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh . . 127
  3.2.2. Nguyên tắc của việc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh. . 128
  3.2.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán hạch toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên
  VIPCO Hải Phòng. . 129
  KẾT LUẬN . . 139
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong nền kinh tế hiện nay, mỗi doanh nghiệp phải năng động, sáng tạo trong
  kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn
  được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi. Muốn như vậy các
  doanh nghiệp phải nhận thức được tầm quan trọng của khâu tiêu thụ sản phẩm,
  hàng hóa vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và là cơ sở để
  doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách
  Nhà nước.
  Bên cạnh đó, mục đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc xác định
  đúng đắn kết quả kinh doanh nói chung và kết quả bán hàng nói riêng là rất cần thiết.
  Do vậy bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là rất quan trọng giúp doanh
  nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để đưa ra quyết định đúng đắn.
  Xăng dầu là một mặt hàng thiết yếu có vai trò quan trọng trong nền kinh tế
  quốc dân, nó tham gia vào tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất, dịch vụ và đời
  sống xã hội. Ở nước ta kinh doanh xăng dầu là lĩnh vực kinh doanh không chỉ có ý
  nghĩa đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn thực sự thúc đẩy sản xuất, góp phần ổn
  định giá cả, kiềm chế lạm phát, tăng tích lũy cho Ngân sách Nhà nước. Thực tế
  trong những năm qua, kinh doanh xăng dầu đã đạt được những kết quả nhất định
  song khó khăn, tồn tại không phải là ít.
  Công ty TNHH một thành viên VIPCO Hải Phòng là công ty trực thuộc Công
  ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO có nhiệm vụ tổ chức kinh doanh cung cấp xăng
  dầu cho các đơn vị kinh tế, quốc phòng và tiêu dùng xã hội trên địa bàn Hải Phòng
  và khu vực lân cận.
  Đứng trước tình hình kinh tế hiện tại của đất nước nói chung, của Công ty
  TNHH một thành viên VIPCO Hải Phòng nói riêng, trong quá trình thực tập tại
  công ty em nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty,
  do đó em đã đi sâu nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán hạch toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành
  viên VIPCO Hải Phòng”.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được chia làm ba chương:
  - Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
  - Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên VIPCO Hải Phòng.
  - Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành
  viên VIPCO Hải Phòng.
  Do thời gian có hạn, tài liệu nghiên cứu không thật đầy đủ nên đề tài không
  tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những nhận xét và ý kiến đóng
  góp để đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo
  Thạc sỹ Nguyễn Văn Thụ và sự tạo điều kiện, giúp đỡ của lãnh đạo công ty
  TNHH một thành viên VIPCO Hải Phòng, các nhân viên phòng kế toán, phòng
  kinh doanh để em hoàn thành đề tài này.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status