Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long


  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN 3

  LỜI CẢM ƠN 3
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 3
  DANH MỤC CÁC BẢNG 3
  LỜI MỞ ĐẦU 3
  1.Tính cấp thiết của đề tài3
  2.Mục đích nghiên cứu. 3
  3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3
  4.Phương pháp nghiên cứu. 3
  5.Kết cấu của đề tài3
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 3
  1.1.Những vấn đề chung về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 3
  1.1.1.Khái niệm quá trình bán hàng. 3
  1.1.2.Ý nghĩa và nhiệm vụ công tác hạch toán quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh3
  1.1.2.1.Ý nghĩa. 3
  1.1.2.2.Nhiệm vụ kế toán. 3
  1.2.Kế toán quá trình bán hàng. 3
  1.2.1.Phương thức bán hàng. 3
  1.2.1.1.Bán hàng trong nước. 3
  1.2.2.Kế toán doanh thu bán hàng. 3
  1.2.2.1.Khái niệm doanh thu. 3
  1.2.2.2.Đo lường doanh thu. 3
  1.2.2.3.Nguyên tắc ghi nhận doanh thu. 3
  1.2.2.4.Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng. 3
  1.2.2.5.Chứng từ kế toán sử dụng. 3
  1.2.2.6.Tài khoản sử dụng. 3
  1.2.2.7.Trình tự kế toán doanh thu bán hàng. 3
  1.2.3.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 3
  1.2.3.1.Chiết khấu thương mại3
  1.2.3.2.Giảm giá hàng bán. 3
  1.2.3.3.Hàng bán bị trả lại3
  1.2.3.4.Thuế tiêu thụ đặc biệt3
  1.2.3.5.Thuế xuất khẩu. 3
  1.2.4.Kế toán giá vốn hàng bán. 3
  1.2.4.1.Khái niệm3
  1.2.4.2.Phương pháp tính trị giá xuất kho. 3
  1.2.4.3.Tài khoản sử dụng. 3
  1.2.4.4.Sơ đồ kế toán. 3
  1.3.Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 3
  1.3.1.Kết quả hoạt động kinh doanh. 3
  1.3.1.1.Khái niệm3
  1.3.1.2.Nguyên tắc hạch toán. 3
  1.3.1.3.Các yếu tố cấu thành. 3
  1.3.1.4.Kế toán chi phí bán hàng. 3
  1.3.1.5.Chi phí quản lý doanh nghiệp. 3
  1.3.1.6.Doanh thu hoạt động tài chính. 3
  1.3.1.7.Chi phí tài chính. 3
  1.3.1.8.Thu nhập khác và chi phí khác. 3
  1.3.1.9.Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 3
  1.3.2.Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 3
  1.3.2.1.Khái niệm3
  1.3.2.2.Nguyên tắc hạch toán. 3
  1.3.2.3.Sổ kế toán. 3
  1.3.2.4.Tài khoản sử dụng. 3
  1.3.3.Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh. 3
  CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG 3
  2.1.Tổng quan về Công ty Viglacera. 3
  2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Viglacera Hạ Long. 3
  2.1.2.Chức năng và nhiệm vụ của Công ty. 3
  2.1.3.Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long 3
  2.1.4.Giới thiệu bộ máy kế toán và công tác kế toán tại Công ty. 3
  2.1.4.1.Cơ cấu tổ chức phòng Tài chính – kế toán. 3
  2.1.4.2.Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long. 3
  2.1.4.3.Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán. 3
  2.1.4.4.Tổ chức hệ thống sổ kế toán. 3
  2.1.4.5.Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán. 3
  2.1.4.6.Các chính sách kế toán khác. 3
  2.1.4.7.Tổ chức công tác kế toán tại công ty. 3
  CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 3
  3.1 . Thuận lợi và khó khăn của Công ty 3
  3.1.1.Thuận lợi3
  3.1.2.Khó khăn. 3
  3.1.3.Chiến lược và phương hướng phát triển. 3
  3.2Thực trạng công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long3
  3.2.1.Thực trạng Công tác bán hàng tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long. 3
  3.2.1.1.Phương thức bán hàng. 3
  3.2.1.2.Quy trình bán hàng, phương thức thanh toán và chứng từ sử dụng. 3
  3.2.1.3.Kế toán doanh thu bán hàng. 3
  3.2.1.5.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu gồm:3
  3.2.1.6.Kế toán chi phí bán hàng gồm:3
  3.2.1.7.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.3
  3.2.1.8.Chi phí khác và thu nhập khác. 3
  3.2.1.9.Kế toán doanh thu HĐTC và chi phí HĐTC3
  3.2.2.Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần. 3
  Viglacera Hạ Long.3
  3.2.2.1.Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. 3
  3.2.2.2.Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và hệ thống sổ sách liên quan tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long. 3
  3.2.2.Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Cty cp Viglacera Hạ Long. 3
  CHƯƠNG 4. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ. 3
  4.1Nhận xét chung.3
  4.1.1. Nhận xét một số chỉ tiêu hoạt động chính năm 2010 và 7 tháng đầu năm 2011-Dựa trên số liệu Bảng 2.1, Bảng 2.2.3
  4.1.2. Về tổ chức hệ thống kế toán của Công ty. 3
  4.1.1.1 Về nhân sự3
  4.1.1.2 Về hệ thống tài khoản. 3
  4.1.1.3. Về chứng từ và sổ sách kế toán. 3
  4.1.1.4. Về hệ thống báo cáo của Công ty. 3
  4.1.1.5. Phương thức bán hàng. 3
  4.2. Kiến nghị3
  4.2.1. Kiến nghị chung về công tác tổ chức kế toán. 3
  4.2.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 3
  4.2.3. Một vài kiến nghị khác. 3
  KẾT LUẬN 3
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 3
  PHỤ LỤC 3


  LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài

  Trong tình hình kinh tế nước ta hiện nay đang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm sâu sắc đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. Các nhà đầu tư luôn tìm kiếm và nghiên cứu làm thế nào với chi phí bỏ ra thấp nhưng mang lại lợi nhuận cao. Vì vậy muốn sản phẩm của mình chiếm lĩnh trên thị trường các công ty thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đang phải thử thách và đọ sức trên thị trường hàng hóa trong nước và hàng hóa ngoại nhập.

  Trong cuộc đấu tranh đó, tất yếu sẽ không có chỗ đứng cho những doanh nghiệp mà hàng hóa của họ kém chất lượng và không phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Các chủ doanh nghiệp muốn biết sau quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đã đạt được kết quả thu vào hay chi ra là bao nhiêu, lãi hay lỗ.
  Do đó, sau khi doanh nghiệp sản xuất ra thành phẩm thì phải bán sản phẩm để thu hồi vốn tiếp tục đầu tư và sản xuất. Mà muốn sản phẩm đến được với khách hàng thì doanh nghiệp phải tìm kiếm những doanh nghiệp khác có vai trò trung gian này có chức năng thương mại dịch vụ để đưa sản phẩm tiếp cận khách hàng nhanh chóng và hiệu quả. Đó là quá trình mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh.
  Trong quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, chúng ta phải tìm hiểu xem tổng doanh thu bán hàng hóa, gía vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, các khoản giảm trừ doanh thu, các khoản thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước. Từ đó so sánh với doanh thu chi phí đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để thực hiện những công việc ấy cần phải có một bộ phận chuyên môn theo dõi và phản ánh kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bộ phận đó chình là kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh. Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề này, nên tôi chọn chuyên đề “Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình.  2. Mục đích nghiên cứu
  Mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu lý luận và thực tiễn về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long để đánh giá thực trạng những ưu điểm, nhược điểm của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ long, phân tích sự cần thiết khách quan phải tổ chức hạch toán kế toán trong cơ chế nói chung và tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh nói riêng. Từ đó đưa ra những phương hướng và một số giải pháp cần thiết để hoàn thiện hơn nữa tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đề tài được tiến hành nghiên cứu tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long trong khoảng thời gian hơn 2 tháng từ tháng 18/07/2011 đến 19/09/2011 với nội dung nghiên cứu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trên cơ sở đó khái quát những phương hướng và nêu một số giải pháp cần thiết nhằm tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ long có hiệu quả hơn.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp nghiên cứu là kết hợp lý luận, khảo sát tư liệu các giáo trình, một số luận văn tốt nghiệp, sách báo để tập hợp những vấn đề chung đã có, khảo sát thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long và dùng phương pháp phân tích để rút ra các kết luận và đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.
  5. Kết cấu của đề tài
  Trong luận văn này, tôi nghiên cứu tình hình mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh trong tháng 7/2011 tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long. Kết cấu của luận văn gồm 4 chương:

  Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
  Chương 2: Tổng quan về Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
  Chương 3: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

  Chương 4: Nhận xét và kiến nghị  Xem Thêm: Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status