Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh


  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty cổ phần sản xuất đá xây dựng Lương Sơn


  MỤCLỤC
  LỜI NÓI ĐẦU . . . . .1
  Chương 1CƠSỞ LÝ LUẬNVỀKẾ TOÁNVỐNBẰNG TIỀN3VÀ CÁC
  KHOẢN THANH TOÁN . . . .3
  PhầnA. KẾ TOÁNVỐNBẰNG TIỀN . . .3
  1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGVỀKẾ TOÁNVỐN BẰNG TIỀN. . . 3
  1.1. Khái niệm: . . . . . . 3
  1.2. Nhiệmvụ: . . . . . 3
  1. 3. Nguy êntắchạch toánvốnbằng tiền: . . . . 3
  2.KẾ TOÁN TIỀN MẶT . . . . 3
  2.1. Thủtục chứngtừ vàkế toán chi tiết . . . 3
  2.2.Kếtcấu vànội dungcủa tài khoản tiềnmặt: . . . . 4
  2.3. Phương pháphạch toán: . . . . 5
  3.KẾ TOÁN TIỀN GỬINGÂN HÀNG. . . . . 6
  3.1. Thủtục chứngtừ vàkế toán chi tiết . . . 6
  3.2. Tài khoảnsửdụng. . . . . 6
  3.3. Phương pháphạch toán. . . . . 7
  Phần B. KẾ TOÁN CÁCKHOẢN THANH TOÁN . .8
  1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG: . . . . . 8
  1.1.Nội dung các khoản thanh toán: . . . . 8
  1.2. Nguy êntắckế toán các nghiệpvụ thanh toán. . . . 8
  2.KẾ TOÁN CÁCKHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG . . 8
  2.1.Mộtsố quy định tronghạch toán phải thu khách hàng. . . 8
  2.2. Tài khoảnsửdụng. . . . . 9
  2.3. Phương pháphạch toán . . . . . 10
  3.KẾ TOÁN THUẾ GTGT ĐƯỢCKHẤU TRỪ . . . . 10
  3.1.Mộtsố quy định tronghạch toán thuếGTGT được khấu trừ . . 10
  3.2. Tài khoảnsửdụng . . . . . 11
  3.3 Phương pháphạch toán: . . . . . 12
  4.KẾ TOÁN CÁCKHOẢN PHẢI THU KHÁC . . . 13
  4.1.Nội dung các khoản phải thu khác. . . . . 13
  4.2. Tài khoảnsửdụng. . . . . 13
  4.3. Phương pháphạch toán . . . . . 14
  5.KẾ TOÁN CÁCKHOẢN PHẢI TRẢNGƯỜI BÁN. . . . 15
  5.1.Mộtsố quy định tronghạch toán các khoản phải trả người bán. . . 15
  5.2. Tài khoảnsửdụng. . . . . 15
  5.3. Phương pháphạch toán. . . . . 16
  6.KẾ TOÁN CÁCKHOẢN PHẢINỘPNHÀNƯỚC . . . 17
  6.1.Nội dung và ngu y êntắchạch toán . . . 17
  6.2. Tài khoảnsửdụng. . . . . 17
  7.KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢNGƯỜI LAO ĐỘNG. . . . 19
  7.1.Mộtsố quy định tronghạch toán tiềnlương. . . . 19
  7.2. Tài khoảnsửdụng. . . . . 19
  7.3. Phương pháphạch toán . . . . . 20
  8.KẾ TOÁN CÁCKHOẢN PHẢI TRẢ PHẢINỘP KHÁC. . . . 21
  8.1.Nội dung các khoản phải trả, phảinộp khác. . . . 21
  8.2. Tài khoảnsửdụng. . . . . 21
  8.3. Nguy êntắchạch toán. . . . . . 22
  9.KẾ TOÁN CÁCKHOẢN TIỀN VAY. . . . 23
  9.1. Khái niệm và nguy êntắchạch toán . . . 23
  9.2. Tài khoảnsửdụng. . . . . 23
  9.3. Phương pháphạch toán. . . . . 24
  Chương II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁCHẠCH TOÁNKẾ TOÁN VỐNBẰNG
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TYCỔ PHẦNSẢN XUẤT
  ĐÁ XÂY DỰNGLƯƠNGSƠN. . . . . . 26
  PhầnA: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁTVỀCÔNG TYCỔ PHẦNSẢNXUẤT ĐÁ
  XÂYDỰNGLƯƠNGSƠN. . . . . . 26
  1.Sơlượcvề quá trình hình thành và phát triển công ty . . . . 26
  2. Chứcnăng và nhiệm vụ. . . . . 27
  2.1. Chứcnăng . . . . . 27
  2.2. Nhiệmvụ. . . . . . 27
  3.Cơcấutổ chức quản lý vàsản xuấttại công t y cổ phầnsản xuất đá xây dựng
  LươngSơn . . . . . 28
  3.1Cơcấu quản lý. . . . . 28
  3.2. Chứcnăng các phòng ban . . . . 28
  3.3.Cơcấusản xuất. . . . . 32
  4. Các nhântố ảnhhưởng đến hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa công ty trong thời
  gian qua. . . . . . . 32
  4.1. Các nhântố bên trong . . . . 32
  4.2. Các nhântố bên ngoài. . . . . 34
  5. Đánh giá khái quát hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa công t y từ 2003-2005 . . 35
  6. Đánh giá khái quát tình hình tài chínhcủa công ty từ 2003-2005 . . . 38
  6.1. Phân tích biến độngcủa nguồnvốn . . . 38
  6.2. Phân tíchkếtcấu nguồnvốn qua cácnăm. . . . . 38
  6.3. Phân tích báo cáokết quả kinh doanhnăm 2003-2005 . . 40
  6.4. Phân tích các khảnăng khảnăng thanh toáncủa công ty từ 2003-2005 . 43
  6.5. Phân tích tình hình luân chuy ển các khoản phải thu . . . 46
  6.6. Phân tíchhệsốnợ ngắnhạn vànợ dàihạn. . . . . 46
  6.7. Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả. . . . 50
  7. Phươnghướng phát triểncủa công ty trongnăm 2006. . . 53
  7.1. Đánh giá tình hình chung. . . . . . 53
  7.2.Kế hoạchsản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu chínhdự kiếnnăm 2006. . . 53
  Phần B:TỔ CHỨCCÔNG TÁCKẾ TOÁN TRONGCÔNG TYCỔ PHẦN SẢN
  XUẤT ĐÁ XÂY DỰNGLƯƠNGSƠN. . . . 55
  1.TỔ CHỨCBỘ MÁYKẾ TOÁN . . . 55
  1.1.Tổ chức nhânsự trong phòngkế toán . . . . 55
  1.2.Tổ chức công táckế toán. . . . . 56
  2.Tổ chức chứngtừkế toántại doanh nghiệp . . . . 57
  3.Tổ chứchệ thống tài khoảntại công ty . . . 60
  4.Tổ chứchệ thốngsổkế toán. . . . . . 63
  4.1. Trìnhtự ghisổ: . . . . 63
  4.2. Các loạisổsửdụng trong công ty . . . . 64
  PhầnC: THỰC TRẠNGCÔNG TÁC HẠCH TOÁNKẾ TOÁNVỐNBẰNG
  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠICÔNG TYCỔ PHẦNSẢN XUẤT
  ĐÁ XÂY DỰNGLƯƠNGSƠN. . . . . . 65
  1. Khái quát chung. . . . . 65
  2.Kế toán tiềnmặttại quỹ . . . . . 65
  3.Kế toán tiềngửi ngân hàng . . . . 76
  4.Kế toán phải thu khách hàng . . . . 86
  5.Kế toán thuế giá trị giatăng được khấu trừ. . . . 89
  6.Kế toán các khoản phải thu khác . . . . 92
  7.Kế toán các khoản phải trả người bán. . . . 96
  8.Kế toán các khoản phảinộp nhànước. . . . 99
  9.Kế toán phải trả người lao động. . . . . 102
  10.Kế toán các khoản tiền vay . . . . . . 108
  Chương IIIMỘTSỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁCTỔ
  CHỨCHẠCH TOÁNKẾ TOÁN VỐNBẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH
  TOÁN TẠI CÔNG TYCỔ PHẦNSẢN XUẤT ĐÁ XÂY DỰNGLƯƠNGSƠN
  . . . . . . 114
  1. Nhận xét chung: . . . . . 114
  1.1.Về tình hình tài chínhcủa công ty . . . . . 114
  1.2.Về công táchạch toánkế toánvồnbằng tiền và các khoản thanh toán. 114
  2.Mộtsố biện pháp. . . . . 115
  2.1. Biện pháp 1: Hoàn thiện công táckế toán . . . . 115
  2.2. Biện pháp 2: Đẩymạnh công tác thuhồi côngnợ. . . . 119
  2.3. Biện pháp 3:Sửdụng chương trìnhkế toánmáy tronghạch toánkế toán 120


  LỜI NÓI ĐẦU
  1.Sựcần thiếtcủa đề tài
  Trongnền kinhtế th ị trường hiện nay , việc đổimớicơ chế quản lý, hình thứcsở
  hữuvốn vàmởrộng thị trường đểhội nhậpvới thế giới đang là xu thếcủa thời đại. Nó
  tạo cho doanh nghiệp nhiềucơhội nhưng bêncạnh đócũng đặt ra nhiều thách thức đòi
  hỏimỗi doanh nghiệp phảivượt qua để đứngvững trên thị trường, trong đó việc đầutư
  sửdụngvốn kinh doanh sao cho có hiệu quả làmột trong nhữngvấn đề quan tâm hàng
  đầu vì nógắn liềnvớisựtồntại và phát triểncủamỗi doanh nghiệp.
  Vốn kinh doanh th ể hiệndưới nhiều góc độ khác nhau nhưngvốnbằng tiền và
  các khoản thanh toán giữmột vai trò không thể thiếu trong hoạt độngsản xuất kinh
  doanhcủa công ty vì nó có tính thanh khoảnrất cao. Tuy nhiêncũng chính vì điều này
  mà y êucầu đặt ra cho những người làm công táckế toán là phảitổ chứchạch toánkế
  toán và quản lý chặt chẽvốnbằng tiền và các khoản thanh toánbởi người ta có thể
  kiểm tra, đánh giá hiệu quả các hoạt động kinhtế, tình hình tài chínhcủacủa doanh
  nghiệp quasự luân chuyểncủavốnbằng tiền và các khoản thanh toán. Nó giúp hoạt
  độngsản xuất kinh doanhcủa công ty khôngbị gián đoạn và nhà lãnh đạo chủ động
  trong quá trình huy độngvốncũng nhưlậpkế hoạch hoạt động cho công ty .
  Nhận thấy tầm quan trọngcủa việchạch toánkế toánvốnbằng tiền và các
  khoản thanh toán nhưvậy và đượcsự đồng ýcủa khoa kinhtế trường Đạihọc Nha
  Trang tôi đã thực hiện đề tài:“Mộtsố biện pháp nhằm hoàn thiện công táctổ chức
  hạch toánkế toánvốnbằng tiền và các khoản thanh toántại công tycổ phầnsản
  xuất đá xâydựngLươngSơn”.
  2. Phạm vi nghiêncứu
  2.1. Đốitượng
  Công táctổ chứchạch toánkế toánvốnbằng tiền và các khoản thanh toántại
  công ty cổ phầnsản xuất đá xây dựngLươngSơn
  2.2. Phạm vi
  Thực trạng công táctổ chứchạch toánkế toántại công ty cổ phầnsản xuất đá
  xâydựngLươngSơn thị trấnLươngSơntỉnh Hòa Bình.
  3.Nội dungcủa đề tài
  Ngoài phầnmở đầu vàkết lu ận,nội dung đề tàigồm 3 chương:
  ChươngI:Cơsở lý lu ậncủa công táchạch toánkế toánvốnbằng tiền và các
  khoản thanh toán.
  Chương II: Thực trạng công táchạch toánkế toánvốnbằng tiền và các khoản
  thanh toántại công ty cổ phầnsản xuất đá xây dựngLươngSơn.
  Chương III:Mộtsố biện pháp nhằm hoàn thiện công táctổ chứchạch toánkế
  toánvốnbằng tiền và các khoản thanh toántại công tycổ phầnsản xuất đá xâydựng
  LươngSơn.
  4. Phương pháp vàmục đích nghiêncứucủa đề tài
  Tậphợp và phân tíchsơlược tình hình tài chínhcủa công ty năm 2003-2005
  đồng thời tríchsố liệu quý 4/2005 để xem xét và đánh giá thực trạng công táchạch
  toánkế toáncủa công ty nói chung vàcủa công táchạch toánkế toánvốnbằng tiền và
  các khoản thanh toán nói riêng để thấy được nhữngtồntại.Từ đó đề ramộtsố biện
  pháp khắc phục nhữngtồntại nhằm hoàn thiện công táchạch toánkế toánvốnbằng
  tiềntại công ty cổ phầnsản xuất đá xây dựngLươngSơn hiện nay .


  Chương 1
  CƠSỞ LÝ LUẬNVỀKẾ TOÁNVỐNBẰNG TIỀN
  VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN
  Phần A. KẾ TOÁNVỐNBẰNG TIỀN
  1. NHỮNGVẤN ĐỀCHUNGVỀKẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
  1.1. Khái niệm:
  Vốnbằng tiền là tàisảndưới hình thức giá trị baogồmtấtcả các loại tiền ngân
  hàng nhànước việt nam phát hànhkểcả ngân phiếu và các loại ngoạitệ, vàngbạc đá
  quý.
  1.2. Nhiệmvụ:
  - Phản ánh đầy đủ, kịp th ời, chính xác tình hình luân chuyểnvốnbằng tiền.
  - Theo dõi chặt chẽ việc thu, chi và quản lý tiềnmặt, tiềngửi, ngoạitệ
  1. 3. Nguyêntắchạch toánvốnbằng tiền:
  Hạch toánvốnbằng tiềncần tôn trọng các nguyêntắc sau:
  -Hạch toántổnghợpvốnbằng tiềnsửdụng đơnvị thống nhất đó là đồng Việt
  Nam.
  - Việc quy đổi ngoạitệ sang đồng Việt Nam phải theotỷ giá thựctế do Ngân
  Hàng NhàNước Việt Nam côngbốtại thời điểm phát sinh nghiệpvụ để ghisổkế
  toán.Nếu có phát sinh chênhlệch giữatỷ giá thựctếtại thời điểm phát sinhvớitỷ giá
  đã ghisổkế toán thì phản ánhsố chênhlệch theo quy định hiện hành.
  - Cuốikỳ các khoảnmục cógốc ngoạitệ phải được đánh giálại theotỷ giá thực
  tế ngày cuốikỳ .
  -Ngoạitệ đượchạch toán chi tiết theotừng loại ngoạitệ trên tài khoản 007- ngoại
  tệ các loại.
  - Vàngbạc, đá quý phản ánh ở tài khoảnvốnbằng tiền chỉ ápdụng cho những
  doanh nghiệp không có chứcnăng kinh doanh vàngbạc đá quý. Vàngbạc đá quý phải
  theo dõivềsốlượng, trọnglượng, quy cách, phẩm chất và giá trịcủatừng thứ,từng
  lo ại.
  2. KẾ TOÁN TIỀNMẶT
  2.1. Thủtục chứngtừ vàkế toán chi tiết
  - Thủ quỹ là người chịu trách nhiệmmởsổ qu ỹ , ghi chép hàng ngày các nghiệp
  vụ thu chi tiềnmặttại qu ỹ .
  - Việc thu chi hàng ngày do thủ quỹ tiến hành trêncơsở các phiếu thu, phiếu chi,
  hoặc các chứngtừ nhập xuất vàngbạc đá quý có đầy đủ chữ kýcủa những người có
  trách nhiệm liên quantới nghiệpvụ đó. Sau khi thực hiện nghiệpvụ thu chi tiềnmặt
  thủ quỹ sẽ đóngdấu vào các chứngtừ đó là“đã thu tiền” hoặc“đã chi tiền” và làm căn
  cứ để ghi vàosổ quỹ .
  - Cuối ngày thủ quỹ phảinộp báo cáo qu ỹ và các chứngtừ kèm theo chokế toán
  tiềnmặt. Hàng ngày thủ qu ỹ phải kiểm kêsốtồn qu ỹ tiềnmặt thựctế, đối chiếusố liệu
  sổ quỹ tiềnmặt vàsổkế toán tiềnmặt.Nếu có chênhlệch,kế toán và thủ quỹ phải
  kiểm tralại để xác định nguy ên nhân và kiến nghi biện phápxử lý chênhlệch đómột
  cáchkịp thời.
  - Ở những doanh nghiệp có ngoạitệ nhập quỹ tiềnmặt phải quy đổi ngoạitệ ra
  đồng Việt Nam theotỷ giá giaodịch thựctếcủa nghiệpvụ kinhtế phát sinh, hoặct ỷ
  giá giaodịch bình quân trên thị trường ngoạitệ liên ngân hàng do Ngân Hàng Nhà
  Nước Việt Nam côngbốtại thời điểm phát sinh nghiệpvụ kinhtế để ghisổkế toán.
  - Đốivới vàng,bạc, kim khí quý, đá quý phản ánh ở tài khoản tiềnmặt chỉ áp
  dụng cho các doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh vàng,bạc, kim khí quý, đá quý.
  2.2. Kếtcấu vànội dungcủa tài khoản tiềnmặt:


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1.NguyễnVăn Nhiệm (2006), Hướngdẫn th ực hànhlập báo cáo tài chính,hệ thống
  sơ đồsổkế toán doanh nghiệp theo các chuẩnmực và chế độkế toánmới, Nhà xuất
  bản lao động-xãhội,
  2. Phan Thị Dung (2006), Bài giảngtổ chứchạch toánkế toán, Đạihọc Nha Trang
  3.Bộ mônkế toán-Đạihọc Nha Trang (2003), Bài giảngkế toán doanh nghiệp I và II
  4. Luậnvăncủa các khóa trước.


  Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

mot so bien phap nham hoan thien cong tac von bang tien

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status