Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại


  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi và Cơ sở hạ tầng Khánh Hòa


  Lờimở đầu
  - Tínhcấp thiếtcủa đề tài:
  Từ khinước ta tiến hành cuộc đổimới chuyểntừnền kinhtếtập
  trung baocấp sangnền kinhtế thị trường, thìsựcạnh tranh giữa các
  doanh nghiệp ngày càng gaygắt và khốc liệt. Để có thểtồntại được đòi
  hỏi các doanh nghiệp phảirấtcốgắng đổimới phương pháp hoạt động,
  tìm rahướng đi đúng cho doanh nghiệp mình.
  Muốn làm được điều đó đòihỏimỗi doanh nghiệp phải cómột
  côngcụ quản lý tài chính hiệu quả vì tài chính lànhmạnh làyếutốlàm
  nên thành công. Côngcụ đó chính làhệ thốngkế toán. Nó là nguồn
  cungcấp thông tin cho nhà lãnh đạo và thu thập các thông tincần thiết
  để có thểxử lýkịp thờivới những thay đổicủanền kinhtế. Do đó, các
  nhà lãnh đạo luôn chú trọng công táckế toán tài chínhcủa doanh
  nghiệp mình để có những chính sách,kế hoạchkịp thời, địnhhướng
  đúng cho hoạt độngcủa công ty.
  Đứng trước hàng loạtvấn đề trên thìtại Công tyCổ phần Xây
  dựng Thủylợi vàCơsởhạtầng Khánh Hòa, đội ngũ lãnh đạo công ty
  không ngừng đổimới phương pháp quản lý, đàotạo cánbộ công nhân
  viên, hoàn thiện công táckế toán.Tấtcả đềuhướngtớitương laitốt
  đẹp cho công ty mình.
  Trong quá trình đổimới công ty córất nhiềuvấn đềcần giải
  quyết,một trong nhữngvấn đề đó là công táckế toán nói chungvà
  tình hìnhkế toán chi phí và tính giá thànhsản phẩm nói riêng là điều
  mà công ty quan tâm hàng đầu.Tầm quan trọngnổibật nhấtcủa công
  táckế toán chi phísản xuất và tính giá thành là giúp công ty giảm giá
  thành công trình, tănglợi nhuận và chiến thắng trongcạnh tranh.
  Với nhận thứcvềtầm quan trọngcủa việctậphợp chi phísản
  xuất và tính giá thànhsản phẩm nên em đã chọn đề tài: “Mộtsố biện
  pháp nhằm hoàn thiện công táchạch toán chi phísản xuấtvà tính
  giá thànhsản phẩmtại Công tyCổ phần Xâydựng Thủylợi vàCơsở
  hạtầng Khánh Hòa” để nghiêncứu.
  - Đốitượng nghiêncứu: nghiêncứu quá trìnhhạch toán chi phívà tính
  giá thànhsản phẩm xâylắp.
  - Phạm vi nghiêncứu:hệ thốnghạch toánkế toán do công ty thực hiện.
  - Phương pháp nghiêncứu:sửdụngtổnghợp các phương pháp nghiên
  cứu kinhtế như: thống kê, so sánh, phân tích, đánh giá cácsố liệuvà
  thông tin thu thập đượctừ phòngkế toáncủa công ty.
  - Những đóng gópcủa đề tài:
  +Hệ thống hoá nhữngvấn đề lý luậnvềkế toántậphợp chi phísản
  xuất và tính giá thànhsản phẩm xâylắp.
  + Môtả thực trạng công táckế toántậphợp chi phísản xuấtvà tính
  giá thànhsản phẩm xâylắptại Công tyCổ phần Xâydựng Thủylợivà
  Cơsởhạtầng Khánh Hòanăm 2005.
  + Chỉ ra nhữngmặt đạt được và nhữngmặttồntại trong công táckế
  toántậphợp chi phísản xuất và tính giá thành.
  + Đồng thời đưa ramộtsố biện pháp nhằm hoàn thiện công táckế
  toán chi phísản xuất và tính giá thànhsản phẩm xâylắp.
  -Nội dung vàkếtcấucủa đề tài:
  Chương 1:Cơsở lý luậnvề công táchạch toán chi phísản xuấtvà
  tính giá thànhsản phẩm xâylắp.
  Chương 2: Thực trạng công táchạch toán chi phísản xuấtvà tính
  giá thànhsản phẩmcủa Công tyCổ phần Xâydựng Thủylợi vàCơsở
  hạtầng Khánh Hoà.
  Chương 3:Mộtsố biện pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác
  hạch toánkế toán chi phísản xuấttại công ty.


  CHƯƠNG 1
  Cơsở lý luậnvềkế toán tậphợp
  chi phísản xuất và tính giá thành
  sản phẩm xâylắp.
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - 5 -
  1.1. NHỮNGVẤN ĐỀ CHUNGVỀ CHI PHÍSẢN XUẤT VÀ TÍNH GI Á
  THÀNHSẢN PHẨM XÂYLẮP.
  1.1.1 Khái niệm chi phísản xuất và giá thànhsản phẩm xâylắp:
  1.1.1.1 Chi phísản xuất :
  Chi phísản xuất trong doanh nghiệp xâylắp là biểu hiệnbằng tiềncủa toàn
  bộ hao phívề lao độngsống, lao độngvật hoá và các chi phí khác mà doanh
  nghiệp xâylắp đã chi ra để tiến hành các hoạt độngsản xuất trong 1 thời kì nhất
  định.
  Chi phísản xuấtcủa doanh nghiệp xâylắp baogồm chi phísản xuất xây
  lắp và chi phísản xuất ngoài xâylắp. Các chi phísản xuất xâylắpcấu thành giá
  thànhsản phẩm xâylắp.
  Chi phísản xuất xâylắp là toànbộ chi phísản xuất phát sinh tronglĩnhvực
  hoạt động xâylắp. Nó làbộ phậncơbản để hình thành giá thànhsản phẩm xây
  lắp .
  Chi phísản xuất ngoài xâylắp là toànbộ chi phísản xuất phát sinh trong
  lĩnhvựcsản xuất ngoài xâylắp như hoạt độngsản xuất công nghiệp phụ trợ,
  hoạt độngsản xuất nông nghiệp phụ trợ.
  1.1.1.2. Giá thànhsản phẩm xâylắp:
  Giá thànhsản phẩm xâylắp là toànbộ chi phí tínhbằng tiền để hoàn thành
  khốilượngsản phẩm xâylắp theo quy định.
  1.1.2. Phân loại chi phísản xuất và giá thànhsản phẩm :
  1.1.2.1. Phân loại chi phísản xuất :
  Chi phísản xuất trong doanh nghiệp xâylắpgồm nhiều loạivớinội dung
  kinhtế và côngdụngcụ thể không giống nhau, yêucầu quản lý khác nhau. Vì
  vậy để thuậnlợi cho công tác quản lý chi phísản xuất vàtổ chứckế toántậphợp
  chi phísản xuất, cần thực hiện phân loại chi phísản xuất theo các tiêu thức phân
  lo ại thíchhợp. Trong các doanh nghiệp xâylắp thường phân loại chi phísản
  xuất theo các tiêu thức sau:
  1.1.2.1. 1. Theo tính chất, nội dung kinhtế:
  - Chi phí nguyênvật liệu: là chi phívề các loại nguyênvật liệu chính,vật
  liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, côngcụdụngcụ mà doanh nghiệp đãsử
  dụng và tính vào chi phísản xuất trongkỳ.
  - Chi phí nhân công: là toànbộsố tiềnlương( tiền công) và các khoản
  tríchBảo hiểm xãhội,Bảo hiểm ytế, Kinh phí công đoàn tính trên tiềnlương
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - 6 -
  của công nhânsản xuất, công nhânsửdụng máy thi công và nhân viên quản lý
  sản xuất ở cácbộ phận, độisản xuất.
  - Chi phí khấu hao tàisảncố định: làsố tiền trích khấu hao tàisảncố định
  dùng trong hoạt độngsản xuất trong doanh nghiệp xâylắp, baogồm khấu hao
  máy thi công và khấu hao các tàisảncố định khácsửdụng cho hoạt độngsản
  xuất và phụcvụsản xuất ở cáctổ đội, bộ phậnsản xuất.
  - Chi phídịchvụ mua ngoài: baogồm toànbộsố tiền doanh nghiệp xây
  lắp chi trả cho các loạidịchvụ muatừ bên ngoài phụcvụ cho hoạt độngsản xuất
  như tiền điện, tiền điện tho ại, fax, tiềnnước
  - Chi phí khácbằng tiền:gồm các chi phí khác chi rabằng tiền cho hoạt
  độngsản xuất ngoài 4yếutố chi phísản xuất đãkể trên.
  Ý nghĩa:
  Phân lo ại chi phísản xuất theonội dung, tính chấtcủa chi phí có tácdụng
  quan trọng trong quản lý chi phí. Thông qua cách phân loại này cho biết để tiến
  hành hoạt độngsản xuất doanh nghiệpcần chi ra những chi phí gì,tỷ trọngcủa
  từngyếutố chi phí đó như thế nào,từ đó phân tích tình hình thực hiệndự toán
  chi phísản xuất theoyếutố.
  Cách phân loại chi phí này làcơsở đểkế toántậphợp chi phísản xuất
  kinh doanh theoyếutố phụcvụ cholậpnội dung liên quan trong Thuyết minh
  báo cáo tài chính; cungcấp tài liệu tham khảo đểlậpkế hoạch cung ứngvậttư,
  kế hoạch lao động và quỹlương, tính toán nhucầuvốnlưu động chokỳsản xuất
  tiếp theo.
  1.1.2.1. 2. Theomục đích, côngdụng:
  - Chi phí nguyênvật liệu trực tiếp: là chi phívề các lo ạivật liệu chính,vật
  liệu phụ, vật liệusửdụng luân chuyển đểtạo nênsản phẩm xâylắp.
  - Chi phí nhân công trực tiếp: là chi phívề tiềnlương(tiền công), các
  khoản phụcấp có tính chất thường xuyên(phụcấp lao động, phụcấp trách
  nhiệm)của công nhân trực tiếp xâylắp.
  - Chi phísửdụng máy thi công: là các chi phí liên quan đến hoạt độngcủa
  các loại máy thi công như máy xúc, máy đào, máy ủi, máy trộn bê tông
  - Chi phísản xuất chung: là 1bộ phận trong chi phísản xuất chungcủa
  hoạt động xâylắp, baogồm: tiềnlươngcủa nhân viên quản lý đội, các khoản
  trích theolươngcủa công nhân xâylắp, công nhânsửdụng máy thi công, nhân
  viên quản lý đội xâylắp, chi phívật liệu, côngcụ,dụngcụ, chi phí khấu hao tài
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - 7 -
  sảncố định dùng chung cho hoạt độngcủa đội và các chi phí khác liên quan đến
  hoạt độngcủa đội xâylắp.
  Ý nghĩa:
  Phân loại chi phí theomục đích, côngdụngcủa chi phí có tácdụng phục
  vụ yêucầu quản lý chi phísản xuất xâylắp theodự toán. Bởi vì trong hoạt động
  xâydựngcơbản,lậpdự toán công trình,hạngmục công trình xâylắp là khâu
  công việc không thể thiếu.Dự toán đượclập trước khi thực hiện thi công và
  đượclập theo các khoảnmục chi phí( chi phí nguyênvật liệu, chi phí nhân
  công, chi phísửdụng máy thi công, chi phí chung). Trong đó chi phí chung bao
  gồm chi phísản xuất chung và chi phí quản lý doanh nghiệp.
  Thông qua cách phân loại nàykế toán thực hiệntậphợp chi phísản xuất
  thựctế theotừng khoảnmục chi phí để cungcấpsố liệu cho công tác tính giá
  thànhsản phẩm xâylắp, làmcơsở cho việc phân tích tình hình thực hiệnkế
  hoạch giá thành, kiểm tra việc thực hiện địnhmức chi phísản xuất và làm tài
  liệu tham khảo đểlập địnhmức chi phísản xuất vàlậpkế hoạch giá thành cho
  kỳ sau.
  1.1.2.1. 3. Theo các cách phân loại khác:
  * Theo phương pháptậphợp chi phísản xuất vào các đốitượng chịu chi phí:
  - Chi phí trực tiếp
  - Chi phí gián tiếp
  * Theomối quanhệ giữa chi phísản xuấtvới khốilượng hoạt động:
  - Chi phísản xuấtcố định(địng phí)
  - Chi phí biến đổi( biến phí)
  Ngoài ra, để phụcvụ cho yêucầu quản trị chi phí nói riêng và phụcvụ yêu
  cầu quản trị doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp có thể phân loại chi phísản
  xuất theo các tiêu thức phân loại khác tuỳ thuộc vàomục đíchsửdụng thông tin
  về chi phí.
  1.1.2.2. Phân loại giá thànhsản phẩm :
  1.1.2.2. 1.Căncứ vàocơsởsố liệu :
  - Giá thànhdự toán : là chi phídự toán để hoàn thành khốilượng xâylắp
  thuộctừng công trình,hạngmục công trình hoàn thành hoặc để hoàn thànhtừng
  công trình,hạngmục công trình xâylắp, baogồmdự toán chi phí nguyênvật
  liệu trực tiếp,dự toán chi phí nhân công trực tiếp,dự toán chi phísửdụng máy
  thi công vàmột phầndự toán chi phí chung. Giá thànhdự toán đượclập trêncơ
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - 8 -
  sở các địnhmức kinhtế-kỹ thuậtcủa ngành và đơn giádự toán xâylắp do Nhà
  nước quy định.
  Trong doanh nghiệp xâylắp,dự toán chi phí chung baogồmdự toán chi
  phísản xuất chung vàdự toán chi phí quản lý doanh nghiệp.
  - Giá thànhkế hoạch: là giá thành đượclập trên cosở giá thànhdự toán và
  những điều kiệncụ thểcủa doanh nghiệpvề biện pháp thi công, địnhmức, đơn
  giá Giá thànhkế hoạch được tính theo công thức:
  Giá thànhkế hoạch = Giá thànhdự toán -Mứchạ giá thànhkế hoạch
  Giá thànhkế hoạch và giá thànhdự toán đượclập trước khi tiến hành thi
  công công trình,hạngmục công trình.
  - Giá thành thựctế: là giá thành được tính toán trêncơsở chi phísản xuất
  thựctế phát sinh dokế toántậphợp được trên cácsổ chi tiết chi phísản xuất
  trongkỳ vàkết quả đánh giásản phẩm làmdở dang cuốikỳ trước và cuốikỳ
  này. Giá thành thựctế được tính sau khi thực hiện thi công có khốilượng xây
  lắp hoàn thành hoặc công trình,hạngmục công trình hoàn thànhcần tính giá
  thành.
  1.1.2.2. 2.Căncứ vào phạm vi tính toán chi phí trong giá thành :
  - Giá thànhsản xuất theo biến phí: là loại giá thành trong đó chỉ baogồm
  các biến phísản xuất xâylắp, kểcả biến phí trực tiếp và biến phí gián tiếp. Toàn
  bộ định phísản xuất xâylắp được tham gia xác địnhkết quảsản xuất kinh doanh
  xâylắp trongkỳ mà không tính vào giá thànhsản xuất.
  - Giá thànhsản xuất có phânbổhợp lý chi phísản xuấtcố định: là lo ại giá
  thành trong đó có baogồm biến phísản xuất vàmột phần định phísản xuất được
  phânbổ trêncơsởmức hoạt động thựctế sovớimức hoạt động chuẩn.
  - Giá thànhsản xuất xâylắp toànbộ: là loại giá thành trong đó baogồm
  toànbộ chi phísản xuất xâylắp( biến phí và định phí) tính cho khốilượng, giai
  đoạn xâylắp hoàn thành hoặc công trình,hạngmục công trình xâylắp hoàn
  thành.
  - Giá thành toànbộcủasản phẩm xâylắp hoàn thành bàn giao: baogồm
  giá thànhsản xuất xâylắp toànbộcộng (+) chi phí bán hàng, chi phí quản lý
  doanh nghiệp tính chosản phẩm xâylắp đã bàn giao(tiêu thụ).
  1.1.3. Nhiệmvụcủakế toán chi phísản xuất và tính giá thành :
  Căncứ vào đặc điểmtổ chứcsản xuất, quy trình công nghệsản xuất, xác
  định chính xác đốitượngtậphợp chi phísản xuất và tính giá thànhsản phẩm,
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  - 9 -
  trêncơsở đólựa chọn phương phápkế toán, phương pháp đánh giásản phẩmdở
  dang, phương pháp tính giá thành thíchhợp
  Tậphợp và phânbổ chi phísản xuất theotừng đốitượng chi phí vàbằng
  những phương pháp đã xác định trước, cungcấp nhữngsố liệu thông tin kinhtế
  cần thiếtvề các khoảnmục chi phí để tính toán tính xác giá thànhsản phẩm .
  Vậndụng phương pháp tính giá thành để tính giá thành đơnvị, giá thành
  khốIlượng công việc,sản phẩm đã hoàn thành theo đúng các khoảnmục chi phí
  đúngkỳ tính giá thành đã xác định.
  Địnhkỳ phảilập báo cáovề chi phísản xuất và tính giá thànhsản phẩm ,
  phân tích đánh giá tình hình thực hiệnkế hoạch chi phí, d ự toán chi phí. Qua đó
  có biện pháp thiết thực nhằm không ngừnghạ thấp chi phí, hạ thấp giá thànhsản
  phẩm, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
  1.2.KẾ TOÁNTẬPHỢP CHI PHÍSẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
  SẢN PHẨM.
  1.2.1. Yêucầucơbảncủa việctậphợp chi phísản xuất và tính giá thành
  sản phẩm:
  Chi phísản xuấtgắn liềnvới việcsửdụng tàisản xuất,vậttư, lao động
  trong các hoạt động chếtạosản phẩm. Quản lý chi phísản xuất thực chất là
  quản lý việcsửdụnghợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả các lo ại tàisản xuất,vậttư,
  lao động, tiềnvốn trong quá trình hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa doanh
  nghiệp .Mặt khác chi phísản xuất làcơsởcấutạo nên giá thànhsản phẩm , do
  đó tiết kiệm chi phísản xuất làmột tr ong những biện pháphạ giá thànhsản
  phẩm
  Yêucầucủa công tác quản lý kinhtế nói chung, quản lý chi phísản xuất
  và giá thànhsản phẩm nói riêng đòihỏi doanh nghiệp phảitổ chức công táckế
  toántậphợp chi phísản xuất và tính giá thànhsản phẩmmột cách chính xác,cụ
  thể là:
  + Kế toán chi phísản xuất : Ghi chép, tính toán và phản ánhtừng lo ại chi
  phí phát sinh theotừng địa điểm, theotừng đốitượng phải chịu chi phí.
  +Kế toán giá thành :Tổ chức tính đúng, đủ giá thành các loạisản phẩm
  do doanh nghiệpsản xuất ra. Muốnvậy, phải xác định đúng đốitượng tính giá
  thành,vậndụng đúng phương pháp tính giá thành và phảidựa trêncơsở tínhsố
  liệukế toántậphợp chi phímột cách chính xác.


  Tài liệu tham khảo
  1.Kế toán doanh nghiệp I và II
  Biên soạn:Tập thểbộ mônkế toán – Khoa kinhtế - Trường Đạihọc ThuỷSản
  Nha Trang.
  2. Lý thuyếtkế toán
  Biên so ạn: Thái Ninh
  3. Phân tích hoạt động kinh doanh
  Biên so ạn: HoàngVăn Huy
  4. Quản trị tài chính doanh nghiệp
  Biên so ạn: VõVănCần
  5. Tài chính doanh nghiệp
  Biên so ạn: VõVănCần
  6. Tổ chứchạch toánkế toán
  Biên so ạn: Th.s Phan Thị Dung
  7. Luậnvăncủa các khoá trước.


  Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status