Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa


  MỤC LỤC
  Lời Cảm Ơn i
  Mục Lục ii
  Danh Mục Chữ Viết Tắt v
  Danh Mục Sơ Đồ vi
  Danh Mục Lưu Đồ vii
  Danh Mục Bảng Biểu . viii
  Lời Mở Đầu . 1
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN
  BẰNG TIỀN . 2
  1.1 Những vấn đề chung về quản lý vốn bằng tiền . 2
  1.1.1 Khái niệm và vị trí vốn bằng tiền 2
  1.1.2 Quản lý vốn bằng tiền . 2
  1.1.2.1 Mụcđích 2
  1.2 Hạch toán kế toán vốn bằng tiền 3
  1.2.1 Đối tượng ngiên cứu, nhiệm vụ và nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền . 3
  1.2.1.1 Đối tượng hạch toán vốn bằn tiền 3
  1.2.1.2 Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền 3
  1.2.1.3 Nguyên tắc hạch toán 3
  1.2.2 Kế toán tiền mặt tại quỹ . 6
  1.2.2.1 Kháiniệm . 6
  1.2.2.2 Thủ tục chứng từ và kế toán chi tiết 7
  1.2.2.3 Kế toán tổng hợp tiền mặt tại quỹ 7
  1.2.2.4 Nguyên tắc hạch toán 8
  1.2.3 Kế toán tiền gửi ngân hàng . 8
  1.2.3.1 Khái niệm . 8
  1.2.3.2 Thủ tục chứng từ và kế toán chi tiết 8
  1.2.3.3 Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng . 9
  1.2.3.4 Nguyên tắc hạch toán 9
  1.2.4 Kế toán tiền đang chuyển 10
  1.2.4.1 Khái niệm 10
  1.2.4.2 Thủ tục chứng từ và kế toán chi tiết . 10
  1.2.5 Kết cấu và nội dung hạch toán vốn bằng tiền . 10
  1.2.5.1 Hạch toán tiền mặt tại quỹ . 10
  - iii -1.2.5.2 Hạch toán tiền gửi ngân hàng 13
  CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN
  BẰNG TIỀNTẠI CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI NAM KHÁNH HÒA . 16
  2.1 Giới thiệu kháiquát về Công ty TNHH MTV KTCT Thủy Lợi Nam Khánh Hòa. . 16
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH MTV KTCT Thủy Lợi
  Nam Khánh Hòa. . 16
  2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ 18
  2.1.3 Tổ chức quản lý và sản xuất tại Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Nam
  Khánh Hòa. . 19
  2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức quản lý. . 19
  2.1.3.2 Cơ cấu tổ chức sản xuất 21
  2.1.4 Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Của Công
  Ty 22
  2.1.4.1 Các nhân tố bên ngoài . 22
  2.1.4.2 Các yếu tố bên trong . 23
  2.1.5 Đánh giá khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài
  chính của công ty trong thời gian (2009-2011) . 24
  2.2 Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty
  công ty khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh 29
  2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 29
  2.2.1.1 Sơ đồ bộ máy kế toán . 29
  2.2.1.2 nhiệm vụ của từng bộ phận 29
  2.2.1.3 Hình thức kế toán đang áp dụng tại công ty 30
  2.2.1.4 Tổ chức hệ thống sổ kế toán tại đơn vị . 30
  2.2.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới đến công tác vốn bằng tiền tại công ty 32
  2.2.2 Phần hành kế toán vốn bằng tiền tại công ty . 32
  2.2.2.1 Kế toán tiền mặt . 32
  2.2.2.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng . 63
  2.4 Đánh giá chung về công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty khai
  thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa . 77
  2.4.1 Những mặt đạt được . 77
  2.4.2 Những mặt còn hạn chế 78
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG
  TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NAM
  KHÁNH HÒA . 79
  3.1 Biện pháp 1 Trả lương cho nhân viên trong công ty qua tài khoản tiền gửi 79
  3.2.1 Thực trạng . 79
  - iv -3.2.2 Giải pháp . 79
  3.2 Biện pháp 2 Nâng cao khả năng quản lý vốn bằng tiền tại công ty . 80
  3.2.1 Hiện trạng: . 80
  3.2.2 Giải pháp . 80
  3.3 Biện pháp 3 Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán 80
  3.3.1 Hiện trạng 80
  3.3.2 Giải pháp . 81
  3.4 Biện pháp 4 Bổ sung nhân sự trong phòng kế toán 82
  3.4.1 Hiện trạng 82
  3.4.2 Giải pháp . 82
  3.5 Biện pháp 5 Một số giải pháp làm giảm chi phí để tăng hiệu quả hoạt động sản
  xuất kinh doanh . 82
  KẾT LUẬN . 84
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 85
  - v -DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  TSCD : Tài sản cố định
  TNHH MTV KTCT : Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình
  VNĐ : Việt Nam đồng
  XDCB : Xây dựng cơ bản
  BQLNH : Bình quân liên ngân hàng
  01-TT : 01-tiền tệ
  UBND : Ủy ban nhân dân
  PGĐ : Phó giám đốc
  - vi -
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  Sơ Đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán tiền mặt Việt Nam (VNĐ) 11
  Sơ Đồ1.2: Sơ đồ hạch toán tiền mặt ngoại tệ . 12
  Sơ Đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán tiền gửi ngân hàng (VNĐ) 14
  Sơ Đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán tiền gửi ngân hàng ( ngoại tệ) . 15
  Sơ Đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty . 19
  Sơ Đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức sản xuất 21
  Sơ đồ 2.3 Cơ cấu tổ chức nhân sự tại phòng kế toán công ty 29
  Sơ đồ 2.4: Tổ chức bộ máy kế toán tập trung . 30
  Sơ đồ 2.5: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính . 31
  - vii -
  DANH MỤC LƯU ĐỒ
  Lưu đồ 2.1 Thu tiền thanh toán công trình . 34
  Lưu đồ 2.2 Thu tiền hoàn ứng của công nhân viên . 37
  Lưu đồ 2.3 Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt . 40
  Lưu đồ 2.4 Thu nợ khách hàng 43
  Lưu đồ 2.5 Thanh lý tài sản cố định . 46
  Lưu đồ 2.6 Chi tạm ứng cho công nhân viên 49
  Lưu đồ 2.7 Chi tạm ứng cho nhà cung cấp, trạm cung cấp . 52
  Lưu đồ 2.8 Chi trả nợ cho nhà cung cấp . 54
  Lưu đồ 2.9 Chi trả lương, thưởng cho cán bộ nhân viên . 57
  Lưu đồ 2.10 Nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng . 59
  Lưu đồ 2. 11 Chi tiền mặt mua dịch vụ . 62
  Lưu đồ 2.12 Thu nợ khách hàng bằng chuyển khoản 65
  Lưu đồ 2.13 Nộp tiền măt vào tài khoản ngân hàng 68
  Lưu đồ 2.14 Thu lãi tiền gửi 70
  Lưu đồ 2.15 Nộp các khoản phải nộp bằng TGNH 73
  Lưu đồ 2.16 Chi trả nợ cho nhà cung cấp . 75
  - viii -
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  BẢNG 1 BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH KẾT QUẢ
  HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA
  THỜI GIAN QUA . 25
  BẢNG 2 BẢNG CHỈ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN . 27
  BẢNG3 BẢNG CÁC CHỈ SỐ VỀ CHỈ SUẤT SINH LỜI 28
  - 1 -LỜI MỞ ĐẦU
  1: Sự cần thiết của đề tài
  Một doanh nghiệp để phát triển và đứng vững trên thị trường cần có rất nhiều
  yếu tố quyết định thành. Và một điều chắc chắn để phát triển tốt điều không phải
  nói đó chính là nội lực của chính bản thân doanh nghiệp đó. Vốn bằng tiền là cơ sở,
  là tiền đề cho doanh nghiệp hình thành và phát triển, là điều kiện cơ bản để doanh
  nghiệp hoàn thành cũng như phục vụ qua trình sản xuất và kinh doanh. Trong điều
  kiện hiện nay doanh nghiệp ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động,do đó quy mô và
  kết cấu vốn bằng tiền ngày càng nhiều và phức tạp. Việc sử dụng và quản lý khá
  phức tạp có ảnh hưởng khá nhiều tới quá trình hoạt động kinh doanh của doanh
  nghiệp
  Mặt khác kế toán là công cụ để điều hành và quản lý các hoạt động tính toán
  kinh tế và kiểm tra việc bảo vệ tài sản,sử dụng vốn nhằm đảm bảo sự chủ động
  trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong công tác kế toán của
  doanh nghiệp chia ra nhiều khâu, nhiều phần hành nhưng giữa chúng có mối quan
  hệ gắn bó tạo thành một hệ thống có hiệu quả cao. Thông tin về kế toán là những
  thông tin có tính hai mặt về mỗi quá trình: vốn và nguồn, tăng và giảm . Mỗi
  thông tin thu được là kết quả của quá trình có tính 2 mặt: thông tin và kiểm tra. Do
  đó việc tổ chức hạch toán kế toán vốn bằng tiền là nhằm đưa ra những thông tin đầy
  đủ và chính xác nhất về thực trạng và cơ cấu vốn bằng tiền, về các nguồn thu và sự
  chi tiêu trong quá trình sản xuấtvà kinh doanh của doanh nghiệp để nhà quản lý
  biết được năng lực của doanh nghiệp mình. Bên cạnh việc kiểm tra các báo cáo sẽ
  biêt được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mình
  Xuất pháttừ những vấn đề nghiên cứu em xin chọn đề tài:”Hạch toán kế toán
  vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh
  Hòa”.
  - 2 -CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN
  KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
  1.1 Những vấn đề chung về quản lý vốn bằng tiền
  1.1.1 Khái niệm và vị trí vốn bằng tiền
  Vốn bằng tiền là tài sản tồn tại trực tiếp dưới hình thức giá trị baogồm tất cả các
  loại tiền do ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành và các loại vàng bạc,ngoại tệ, đá
  quý
  Như vậy qua sự luân chuyển của vốn bằng tiền người ta có thể kiểm tra và đánh
  giá chất lượng các hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp. mặt khác số hiện có
  của vốn bằng tiền còn phản ánh khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp
  1.1.2 Quản lý vốn bằng tiền
  1.1.2.1 Mục đích
  Như chúng ta đã biết bất kỳ một doanh nghiệp nào khi lưu trữ tiền cũng nhằm các
  mục đích
  - Mục đích tiêu dùng: chủ yếu là thanh toán tiền hàng, trả lương cho công nhân
  viên,
  - Mục đích đầu cơ: dùng để lợi dụng các cơ hội tạm thời như sự sụt giá tức thời
  của nguyên vật liệu để gia tăng lợi nhuận cho mình
  - Mục đích dự phòng: trong quá trình hoạt động tiền có điểm luân chuyển không
  theo một quy luật nhất định, do vậy doanh ngiệp phải duy trì mộtvùng đệm an toàn
  để thỏa mãn nhu cầu sử dụng bất ngờ như vậy, dù lưu trữ với mục đích nào thì quản
  lý vốn bằng tiền cũng là vấn đề quan trọng. Quản lý vốn bằng tiền sẽ giúp cho
  doanh nghiệp biết được lượng tiền cần lưu trưc trong bao lâu?và bằng phương thức
  nào? . Thực hiện tốt công tác này sẽ giúp làm tăng hiệu quả sử dụng vốn tránh
  được các rủi ro có thể xảy ra đối với doanh nghiệp.,
  1.1.2.2 Ýnghĩa
  Khi doanh nghiệp tiến hành sản xuất, kinh doanh, ngoài chi phí bỏ ra cho việc
  xây dựng nhà xưởng, mua nguyên vật liệu, trả lãi vay, mua sắm trang thiết bị sản
  - 3 -xuất thì doanh nghiệp còn cần dự trữ một lượng tiền dùng cho việc chi tiêu đột xuất
  làm giảm chi phí sử dụng vốn cho doanh nghiệp. Mô hình quản lý vốn bằn tiền sẽ
  tránh được tình trạng thứ thiếu tiền làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh
  của doanh nghiệp.
  1.2 Hạch toán kế toán vốn bằng tiền
  1.2.1 Đối tượng ngiên cứu, nhiệm vụ và nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền
  1.2.1.1 Đối tượng hạch toán vốn bằn tiền
  Đối tượng hạch toán vốn bằng tiền là các loại giấy tờ có giá trị dùng trong quan hệ
  thanh toán mua bán bao gồm: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, giấy báo nợ, giấy
  báo có, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, séc .
  1.2.1.2 Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền
  - Phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác số hiện có và tình hình luân chuyển của
  vốn bằng tiền
  - Theo dõi chặt chẽ việc chấp hành chế độ thu, chi và quản lý tiền mặt, tiền gửi
  ngân hàng, quản lýngoại tệ, vàng bạc đá quý.
  - Tổ chức hệ thống sổ chi tiết (sổ chi tiết tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, ngoại tệ,
  vàng bạc, đá quý) để ghi chép đối chiếu,kiểm tra mọi biến động của vốn bằng tiền
  1.2.1.3 nguyên tắc hạch toán
  Hạch toán vốn bằng tiền cần tôn trọng các nguyên tắc sau
  a- Giá trị của các loại vốn bằng tiền,vàng bạc, đá quý đều phải được quy đổi theo
  một đơn vị tiền tệ thống nhất, đó là Việt nam đồng (VNĐ) để ghi chép sổ sách ngoại
  trừ một số công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể sử dụng ngoại tệ để ghi sổ kế toán
  nhưng phải được bộ tài chính chấp nhận bằng văn bản
  b- Nguyên tắc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ và đánh giá
  lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày lập bảng cân đối kế toán ở thời điểm
  cuối năm tài chính
  1- Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng
  ngoại tệ phải được thực hiện ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính theo một đơn vị
  tiền tệ thống nhất là VNĐ, hoặc đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán (nếu
  - 4 -được chấp thuận). Việc quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng việt nam, hoặc ra đơn vị tiền tệ
  chính thức sử dụng trong kế toán và nguyên tắc doanh nghiệp phải căn cứ vào tỷ giá
  giao dịch thực tế của nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên
  thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định công bố
  tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế (gọi tắt là tỷ giá giao dịch) để ghi sổ kế toán.
  Doanh nghiệp đồng thời phải theo dõi nguyên tệ trên sổ kế toán chi tiết các khoản:
  tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, các khoản phải thu,các khoản phải trả
  và tài khoản 007 “ ngoại tệ các loại” (tài khoản ngoại bảng: theo dõi nguyên tệ).
  2- Đối với tài khoản thuộc loại doanh thu, hàng tồn kho, TSCĐ, chi phí sản
  xuất,chi phí khác, bên Nợ các tài khoản vốn bằng tiền, . Khi phát sinh các nghiệp vụ
  kinh tế bằng ngoại tệ phải được ghi sổ kế toán bằng đồng việt nam, hoặc bằng đơn vị
  chính thức sử dụng trong kế toán theo tỷ giá thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân
  liên ngân hàng tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  3- Đối với bên có của các tài khoản vốn bằng tiền, khi phát sinh các nghiệp vụ
  kinh tế bằng ngoại tệ phải được ghi sổ kế toán bằng đồng việt nam, hoặc đơn vị chính
  thức sử dụng trong kế toán theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán (tỷ giá bình quân gia quyền,
  tỷ giá nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước .)
  4- Đối với bên có tài khoản nợ phải trả, hoặc bên nợ của tài khoản nợ phải thu, khi
  phát sinh các nghiệp vụ kinh tế bằng ngoại tệ phải được ghi sổ kế toán bằng đồng việt
  nam, hoặc bằng đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán theo tỷ giá theo tỷ giá
  giao dịch. Cuối năm tài chính có số nợ phải trả hoặc số dư nợ phải thu có gốc ngoại tệ
  được đánh giá lại theo tỷ giá lạitheo tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân
  hàng do ngân hàng nhà nước Việt nam công bố tại thời điểm cuối năm tài chính.
  5- Đối với bên nợ của các tài khoản nợ phải trả, hoặc bên có của tài khoản nợ phải
  thu, khi phát sinh các nghiệp vụ bằng ngoại tệ phải được ghi sổ kế toán bằng đồng việt
  Nam, hoặc bằng đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán theo tỷ giá ghi trên sổ
  kế toán.
  6- Cuối năm tài chính doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc
  ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Môn tổ chức hạch toán kế toán của trường đại học Nha Trangdo cô Phan Thị Dung
  biên soạn
  2. Môn hệ thống thông tin kế toán 1 của trường đại học Nha Trang
  3. Tài liệu của các anh chị khóa trước
  4. Tài liệu trên các trang web trên mạng internetnhư(tài liệu.VN )
  5. Tài liệu của công ty TNHH NN MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Nam
  Khánh Hòa


  Xem Thêm: Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status