Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA


  MỤC LỤC


  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
  DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
  LỜI MỞ ĐẦU 7
  CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU DHA 8
  1.1. ĐẶC ĐIỂM NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU DHA. 8
  1.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty TNHH may xuất khẩu DHA. 8
  1.1.2. Vai trò của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH may xuất khẩu DHA. 10
  1.1.3. Phân loại nguyên vật liệu tại Công ty TNHH may xuất khẩu DHA. 11
  1.1.4. Tính giá nguyên vật liệu tại Công ty TNHH may xuất khẩu DHA. 12
  1.2. ĐẶC ĐIỂM LUÂN CHUYỂN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU DHA. 15
  1.2.1. Thu mua nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA 15
  1.2.2. Hệ thống kho chứa nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA 16
  1.2.3. Sử dụng nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA 17
  1.3. TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU DHA. 17
  1.3.1. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA . 17
  1.3.2. Các bộ phận trong công ty TNHH may xuất khẩu DHA và công tác quản lý nguyên vật liệu 18
  1.3.2.1. Phòng kỹ thuật với công tác xây dựng định mức tiêu dùng nguyên vật liệu . 18
  1.3.2.2. Phòng kinh doanh với công tác thu mua nguyên vật liệu. 20
  1.3.2.3. Bộ phận kho với công tác bảo quản và kiểm tra nguyên vật liệu. 21
  1.3.2.4. Các phân xưởng và phòng ban với việc sử dụng nguyên vật liệu. 22
  1.3.2.5. Kế toán và công tác hạch toán nguyên vật liệu. 22
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU DHA 24
  2.1. KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU DHA 24
  2.1.1. Thủ tục nhập – xuất kho nguyên vật liệu. 24
  2.1.1.1. Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu. 24
  2.1.1.2. Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu. 33
  2.1.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 38
  2.1.2.1. Phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu. 38
  2.1.2.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại kho. 39
  2.1.2.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại phòng kế toán. 42
  2.2. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU DHA 46
  2.2.1. Phương pháp hạch toán và hình thức ghi sổ tổng hợp. 46
  2.2.2. Tài khoản sử dụng. 47
  2.2.3. Kế toán tổng hợp nhập kho nguyên vật liệu. 48
  2.2.4. Kế toán tổng hợp xuất kho nguyên vật liệu. 61
  2.2.5. Công tác kiểm kê, đánh giá lại nguyên vật liệu. 70
  CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU DHA 73
  3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN 73
  3.1.1. Ưu điểm 74
  3.1.1.1. Về công tác quản lý nguyên vật liệu. 74
  3.1.1.2. Về hệ thống chứng từ, phương pháp hạch toán và tính giá nguyên vật liệu 75
  3.1.1.3. Về công tác kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 76
  3.1.1.4. Về công tác kế toán tổng hợp nguyên vật liệu. 76
  3.1.2. Nhược điểm 76
  3.1.2.1. Về công tác quản lý nguyên vật liệu. 76
  3.1.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá. 77
  3.1.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ. 77
  3.1.2.4. Về công tác kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 77
  3.1.2.5. Về công tác kế toán tổng hợp nguyên vật liệu. 78
  3.1.2.6. Về báo cáo liên quan đến vật liệu. 78
  3.1.3. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu. 78
  3.1.3.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu. 78
  3.1.3.2. Phương phướng hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu. 79
  3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU DHA 80
  3.2.1. Về công tác quản lý nguyên vật liệu. 81
  3.2.2. Về tài khoản sử dụng. 83
  3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ. 84
  3.2.4. Về công tác kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 86
  3.2.5. Về công tác kế toán tổng hợp nguyên vật liệu. 86
  3.2.6. Về báo cáo liên quan đến vật liệu. 88
  3.2.7. Điều kiện thực hiện các giải pháp. 90
  KẾT LUẬN 91
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT


  NVL : Nguyên vật liệu
  GTGT : Giá trị gia tăng
  SXKD : Sản xuất kinh doanh
  PXSX : Phân xưởng sản xuất
  GVHB : Giá vốn hàng bán
  BTC : Bộ Tài chính
  TGNH : Tiền gửi ngân hàng
  QLDN : Quản lý doanh nghiệp
  SXC : Sản xuất chung
  BCTC : Báo cáo tài chính


  DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

  Sơ đồ 2.1: Trình tự luân chuyển chứng từ nhập kho. 24
  Sơ đồ 2.2: Sơ đồ trình tự luân chuyển chứng từ xuất kho. 33
  Sơ đồ 2.3 : Trình tự kế toán chi tiết NVL 38
  Sơ đồ 2.4 : Sơ đồ trình tự kế toán tổng hợp NVL-CCDC 47

  Bảng 3.1 : Mẫu bảng đánh giá công tác dự trữ nguyên vật liệu. 89
  Bảng 3.2 : Mẫu bảng đánh giá hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu. 89

  Biểu 2.1: Mẫu hóa đơn Giá trị gia tăng. 26
  Biểu 2.2: Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư. 27
  Biểu 2.3: Mẫu phiếu nhập kho. 28
  Biểu 2.4: Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng. 31
  Biểu 2.5: Mẫu phiếu nhập kho. 32
  Biểu 2.6: Mẫu giấy đề nghị xuất vật tư. 34
  Biểu 2.7: Mẫu phiếu xuất kho. 35
  Biểu 2.8: Mẫu giấy đề nghị xuất vật tư. 36
  Biểu 2.9: Mẫu phiếu xuất kho. 37
  Biểu 2.10: Mẫu thẻ kho của công ty. 40
  Biểu 2.11: Mẫu thẻ kho công ty. 41
  Biểu 2.12: Mẫu sổ chi tiết nguyên vật liệu. 43
  Biểu 2.13: Mẫu sổ chi tiết nguyên vật liệu. 44
  Biểu 2.14: Mẫu bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn kho vật liệu. 45
  Biểu 2.15: Mẫu bảng kê nhập vật tư. 50
  Biểu 2.16: Mẫu chứng từ ghi sổ. 51
  Biểu 2.17: Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người bán. 52
  Biểu 2.18: Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người bán. 53
  Biểu 2.19: Mẫu bảng tổng hợp chi tiết thanh toán với người bán. 54
  Biểu 2.20: Mẫu bảng kê nhập vật tư. 55
  Biểu 2.21: Mẫu chứng từ ghi sổ. 56
  Biểu 2.22: Mẫu sổ chi tiết tạm ứng. 57
  Biểu 2.23: Mẫu bảng kê nhập vật tư. 58
  Biểu 2.24: Mẫu chứng từ ghi sổ. 59
  Biểu 2.25: Mẫu sổ chi tiết quỹ tiền mặt 60
  Biểu 2.26: Mẫu bảng kê xuất vật tư. 62
  Biểu 2.27: Mẫu chứng từ ghi sổ. 63
  Biểu 2.28: Mẫu bảng kê xuất vật tư. 64
  Biểu 2.29: Mẫu chứng từ ghi sổ. 65
  Biểu 2.30: Mẫu bảng kê xuất vật tư. 66
  Biểu 2.31: Mẫu chứng từ ghi sổ. 67
  Biểu 2.32: Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. 68
  Biểu 2.33: Mẫu sổ Cái TK 152 – Nguyên vật liệu. 69
  Biểu 2.34: Mẫu biên bản kiểm kê vật liệu tồn kho. 71
  Biểu 3.1: Mẫu sổ danh điểm vật liệu. 82
  Biểu 3.2: Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ. 85
  Biểu 3.3: Mẫu phiếu giao nhận chứng từ. 86

  LỜI MỞ ĐẦU

  Những năm gần đây, trong nền kinh tế mở cạnh tranh diễn ra gay gắt và quyết liệt giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Công ty TNHH may xuất khẩu DHA là một trong những doanh nghiệp phục vụ trong ngành may mặc tại Việt Nam, một thành viên trong môi trường cạnh tranh đó. Để tồn tại và phát triển doanh nghiệp luôn cố tập trung mọi cố gắng vào hai mục tiêu quan trọng đó là: kinh doanh có lợi và đảm bảo khả năng thanh toán.
  Tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA cũng như các doanh nghiệp sản xuất khác, nguyên vật liệu là một trong ba yếu tố cơ bản không thể thiếu. Nó là cơ sở vật chất chủ yếu để hình thành nên sản phẩm mới. Một doanh nghiệp muốn tiến hành sản xuất thì nhất thiết phải có nguyên vật liệu. Hơn nữa, chi phí nguyên vật liệu có chiếm một tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm và có ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm đầu ra. Nhận thức được ý nghĩa của chi phí nguyên vật liệu trong tổng chi phí sản xuất cũng như vai trò quan trọng của kế toán nguyên vật liệu, trong thời gian thực tập tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA, em đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.

  Nội dung của chuyên đề thực tập gồm ba chương:

  Chương I: Đặc điểm và tổ chức quản lý nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA.
  Chương II: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA.
  Chương III: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA.
  Trong quá trình thực tập và hoàn thiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp này em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Lê Kim Ngọc và các anh chị ở phòng kế toán của Công ty TNHH may xuất khẩu DHA. Em xin chân thành cảm ơn!


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status