Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNH

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNH


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH
  NGHIỆP SẢN XUẤT . 1
  1.1. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất . 1
  1.2. Bản chất và chức năng của giá thành sản phẩm . 2
  1.3. Phân loại chi phí sản xuất . .3
  1.3.1. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí . 3
  1.3.2. Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí . .4
  1.3.3. Phân loại chi phí sản xuất theo cách ứng xử của chi phí . .5
  1.4. Phân loại giá thành . 6
  1.4.1. Phân loại giá thành theo thời điểm tính giá thành . .6
  1.4.2. Phân loại giá thành theo phạm vi phát sinh chi phí . .7
  1.5. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm và kỳ
  tính giá thành sản phẩm . .7
  1.5.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất . .7
  1.5.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm . .9
  1.5.3. Kỳ tính giá thành sản phẩm . .10
  1.6. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất . .11
  1.6.1. Phương pháp tập hợp trực tiếp . .11
  1.6.2. Phương pháp phân bổ gián tiếp . 12
  1.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 12
  1.7.1. Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp . 12
  1.7.2. Tính giá thành theo phương pháp tổng cộng chi phí . .13
  1.7.3. Tính giá thành theo phương pháp hệ số . 13
  2
  1.7.4. Tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ . .14
  1.7.5. Tính giá thành theo phương pháp loại trừ sản phẩm phụ . .15
  1.7.6. Tính giá thành theo phương pháp đơn đặt hàng . 15
  1.7.7. Tính giá thành theo phương pháp phân bước . .16
  1.7.8. Tính giá thành theo phương pháp định mức . .18
  1.8. Đánh giá sản phẩm dở dang . 18
  1.8.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . .19
  1.8.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương . .19
  1.8.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo 50% chi phí chế biến . 20
  1.8.4. Đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp định mức . 20
  1.9. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm . 21
  1.9.1. Hạch toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm đối với doanh nghiệp kế toán
  hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên . 21
  1.9.2. Hạch toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm đối với doanh nghiệp kế toán
  hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ . 26
  1.10. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo các hình thức
  kế toán . 27
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC ANH 31
  2.1. Đặc điểm chung ảnh hưởng đến công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại Công ty TNHH Đức Anh . .31
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty . .31
  2.1.2. Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ tại Công ty .32
  2.1.3. Thuận lợi và khó khăn của Công ty trong quá trình hoạt động . .35
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty . .35
  2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty
  TNHH Đức Anh . .37
  3
  2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
  Công ty TNHH Đức Anh . .40
  2.2.1. Đặc điểm và cách phân loại chi phí sản xuất tại Công ty . 40
  2.2.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm
  tại Công ty . 41
  2.2.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất . .41
  2.2.2.2. Đối tượng tính giá thành . .41
  2.2.3. Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành . .41
  2.2.4. Nội dung, trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
  Công ty TNHH Đức Anh . 41
  2.2.4.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . .41
  2.2.4.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp . 51
  2.2.4.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung . 58
  2.2.4.4. Tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành
  sản phẩm . 70
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN
  PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC ANH . .74
  3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất, giá
  thành sản phẩm nói riêng tại Công ty . 74
  3.1.1. Ưu điểm . .74
  3.1.2. Nhược điểm . .76
  3.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm tại Công ty . 77
  3.3. Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất- giá
  thành sản phẩm tại Công ty TNHH Đức Anh . 79
  3.4. Nội dung và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất- giá thành
  sản phẩm tại Công ty . .79
  3.4.1. Kiến nghị 1 : Việc hiện đại hóa công tác kế toán và đội ngũ kế toán . 79
  4
  3.4.2. Kiến nghị 2: Vấn đề tiền lương . .80
  3.4.3. Kiến nghị 3 : Về các thiệt hại trong quá trình sản xuất . .80
  3.4.4. Kiến nghị 4: Về việc trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ . 84
  3.4.5. Kiến nghị 5: Về cách thức phân loại chi phí . .85
  3.4.5. Kiến nghị 6: Về sổ sách kế toán . .86
  KẾT LUẬN
  5


  7
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Đối với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, giá thành luôn là yếu tố quan trọng
  để doanh nghiệp có thể tái sản xuất và tìm kiếm lợi nhuận. Giá thành chính là
  thước đo mức chi phí tiêu hao phải bù đắp sau mỗi kỳ kinh doanh vì trước khi
  quyết định lựa chọn sản xuất bất kỳ một loại sản phẩm nào thì bản thân doanh
  nghiệp phải nắm bắt được nhu cầu thị trường, giá cả thị trường và điều tất yếu phải
  xác định đúng đắn mức chi phí sản xuất mà doanh nghiệp phải đầu tư. Doanh
  nghiệp muốn chiến thắng trong cạnh tranh bên cạnh việc nâng cao chất lượng, đổi
  mới sản phẩm thì hạ giá thành sản phẩm là một biện pháp hữu hiệu. Để hạ giá
  thành sản phẩm thì một vấn đề mà các doanh nghiệp cần quan tâm nhất là tiết kiệm
  chi phí sản xuất. Do đó, công tác hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành trong các doanh nghiệp là rất quan trọng.
  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp nói chung và Công ty TNHH Đức
  Anh nói riêng, trong thời gian thực tập tại Công ty em đã đi sâu tìm hiểu công tác
  kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Chính vì vậy, em đã
  lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại Công ty TNHH Đức Anh” làm khóa luận tốt nghiệp với mong
  muốn trau dồi và củng cố kiến thức về mặt lý luận cũng như học hỏi kinh nghiệm
  thực tế để hoàn thiện hơn những kiến thức đã học trong trường và phục vụ cho
  công việc sau này.
  2. Mục đích nghiên cứu
  - Nghiên cứu để làm rõ những nhận thức về tổ chức tập hợp chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất.
  - Làm rõ thực trạng về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại Công ty TNHH Đức Anh.
  - Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm tại Công ty TNHH Đức Anh.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

  Đề tài nghiên cứu các khoản mục chi phí được tập hợp để tính giá thành sản
  phẩm tại Công ty TNHH Đức Anh.
  4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
  ♦ Phương pháp chung: bao gồm các phương pháp kế toán ( phương pháp
  chứng từ, phương pháp tài khoản, phương pháp tổng hợp cân đối), các phương
  pháp phân tích kinh doanh (phương pháp so sánh, phương pháp liên hệ), phương
  pháp nghiên cứu tài liệu để kế thừa thành tựu đã đạt được .
  ♦ Phương pháp kỹ thuật trình bày: kết hợp giữa mô tả với phân tích, giữa
  luận giải với bảng biểu sơ đồ.
  5. Kết cấu của khóa luận
  Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, khóa luận tốt nghiệp gồm có 3
  chương:
  Chương I: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
  Chương II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại Công ty TNHH Đức Anh.
  Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi
  phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Đức Anh.
  Mặc dù em đã có nhiều cố gắng để hoàn thành bài khóa luận một cách khoa
  học và hợp lý nhưng do khả năng và thời gian thực tập hạn chế nên bài viết của em
  không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy
  cô để em có điều kiện bổ sung, hoàn thiện kiến thức phục vụ cho công việc sau
  này.


  Xem Thêm: nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNH
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNH sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status