Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế Toán tăng Giảm Tài Sản Cố Định Hữu Hình Tại Công Ty TNHH MTV Quản Lý Và Khai Thác Hầm Đường Bộ Hả

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế Toán tăng Giảm Tài Sản Cố Định Hữu Hình Tại Công Ty TNHH MTV Quản Lý Và Khai Thác Hầm Đường Bộ Hả


  Báo cáo thực tập tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Kế Toán tăng Giảm Tài Sản Cố Định Hữu Hình Tại Công Ty TNHH MTV Quản Lý Và Khai Thác Hầm Đường Bộ Hải Vân


  PHỤC LỤC
  DANH MỤC SỐ TRANG
  LỜI MỞ ĐẦU .01
  CHƯƠNGI :CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TĂNG GIẢM
  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP 03
  1.1KHÁI QUÁT VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG
  DOANH NGHIP .03
  1.2. Ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh hưu h×nh 03
  1.3. §¸nh gi¸ TSC§HH . .05
  1.4. Hạch toán tăng giảm tài sản cố định . 06
  1.4.1 TK sử dụng . 06
  1.4.2Phương pháp hạch toán 07
  1.5. Kế toán hao mòn và khấu hao TSCĐHH 09
  1.5.1. Khái niệm về hao mòn và khấu hao TSCĐHH . .09
  1.5.2. Nguyên tắc trích khấu hao TSCD HH 09
  1.5.3. C¸c ph­¬ng ph¸p khÊu hao .09
  1.5.4. Phương pháp hạch toán 09
  CHƯƠNG II.A.THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TĂNG
  GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV QUẢN
  LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN .13
  2.A.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
  CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC
  HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN 13
  2.1. Giới thiệu chung về CT TNHH MTV Quản Lý và Khai
  Thác Hầm Đường Bộ Hải Vân 13
  2.2 Sự hình thành và phát triển 13
  2.3. Mô hình tổ chức quản lý chung tại công ty TNHH MTV
  Quản Lý và Khai Thác Hầm Đường Bộ Hải Vân .14
  2.3.1 Sơ đồ .14
  2.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận 15
  2.4. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH MTV Quản
  lý và Khai Thác Hầm Đường Bộ Hải Vân .16
  CHƯƠNG II.B.ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI TSCĐHH TẠI
  CÔNG TY TNHH
  MTV QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN 19
  2.1. Đặc điểm .19
  2.2 §¸nh gi¸ TSC§HH
  2.3. C«ng t¸c kÕ to¸n TSC§HH ë C«ng ty Quản lý và
  Khai Thác Hầm Đường Bộ Hải Vân . 20
  2.4. KÕ to¸n tæng hîp t¨ng, gi¶m TSC§HH t¹i C«ng ty
  Quản lý và Khai Thác Hầm Đường Bộ Hải Vân .21
  1. HỢP ĐỒNG KINH TẾ . 22
  2.HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 25
  3.BIÊN BẢN NGHIỆM THU TSCĐ . . .26
  4.BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ . .26
  5.THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH . .27
  6.SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN . .28
  2.4.2 Kế toán giảm tài sản cố định hữu hình 31
  1.BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ 31
  2.HÓA ĐƠN GTGT .32
  3.THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH .33
  2.5.Hạch toán tổng hợp tăng, giảm tài sản cố định hữu hình
  Hch toán hao mòn và khu hao tài sn cốđịnh tại công ty 34
  2.6.Hch toán tổng hợp tăng, giảm tài sản cố định hữu hình.
  Hạch toán hao mòn và khấu hao tài sản cố định tại công ty . 36
  CHƯƠNG III :MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN
  BẢNG KHẤU HAO 37
  CHỨNG TỪ GHI SỔ 37
  SỔ CÁI 38
  CÔNG TÁC KẾ TOÁN TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
  HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ VÀ 39
  KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN.
  3.1 Nhận xét chung về tình hình của công ty 39
  3.2 Nhận xét về công tác kế toán tại công ty .39
  3.3 Nhận xét về công tác tài sản cố định tại công ty .40
  3.4 Một số ý kiến đóng góp để hoàn thiện công tác kế toán tại công ty 40
  KẾT LUẬN 41  LỜI MỞ ĐẦUĐể tồn tại và phát triển con người phải tiến hành sản xuất . Hoạt động sản xuất là hoạt động tự giác , có ý thức của con người nhằm biễn các vật thể tư nhiên thành các vật phẩm có ích phục vụ cho mình. Để làm được điều đó thì cần đủ 3 yếu tố gồm : Tư liệu lao động, Đối tượng lao động, Và con người. Trong đó tư liệu lao động là nhân tố đóng vai trò quan trọng và cụ thể là : Tài sản cố định , vì nó là co sở vật chất kỹ thuật là nền tảng của quá trình sản xuất , quyết định đến năng lực sản xuất và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
  Ngày nay cùng với sự phát triển của ngành nghề sản phẩm, hàng hóa ngày càng đa dạng với chất lượng tốt , mẫu mã đẹp với chi phí thấp thì các doanh nghiệp phải không ngừng đầu tư nghiên cứu thay đổi máy móc thiết bị hiện đại hơn chất lượng hơn. Có như vậy thì doanh nghiệp mới tạo ra lợi thế cạnh tranh với các đơn vị khác và khẳng định vị trí của mình trên thị trường trong và ngoài nước.
  Hiểu rõ được tầm quan trọng của tài sản cố định hữu hình , qua thời gian thực tập và tìm hiểu tại Công Ty TNHH MTV Quản Lý Và Khai Thác Hầm Đường Bộ Hải Vân, em đã chọn đề tài thực tập “Kế Toán tăng Giảm Tài Sản Cố Định Hữu Hình Tại Công Ty TNHH MTV Quản Lý Và Khai Thác Hầm Đường Bộ Hải Vân”
  Ngoài lời mở đầu và phần kết luận thì đề tài gồm 3 chương :
  CHƯƠNGI :CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP.
  CHƯƠNG II : THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN.
  CHƯƠNG III : MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN.
  Từ thực tế và trên cơ sở những kiến thức đã được tích lũy cùng với sự hưỡng dẫn nhiệt tình của cô Huỳnh Thị Lan và sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh, chị ở phòng kế toán đã giúp tôi hoàn thành bài đề tài này. Tuy nhiên do trình độ và thời gian có hạn và năng lực chuyên môn chưa được vững nội dung sẽ không tránh được những sai sót trong đè tài này, Vì vậy tôi rất mong nhận được sự chỉ bảo góp ý của thầy cô giáo cũng như ban lãnh đạo của Công Ty.


  CHƯƠNG I
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP
  1.1KHÁI QUÁT VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP.
  1.1.1 Khái niệm về tài sản cố định hữu hình (TSCĐHH)
  Tài sản cố định (TSCĐ) là tư liệu lao động chủ yếu của mỗi doanh nghiệp. TSCĐ trong doanh nghiệp gồm có TSCĐHH hữu hình (TSCĐHH) và TSCĐ vô hình.
  TSCĐHH là những tư liệu lao động chủ yếu cú hỡnh thỏi vật chất thỏa món cỏc tiờu chuẩn của tài sản cố định hữu hỡnh, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyờn hỡnh thỏi vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trỳc,mỏy múc thiết bị
  Tiờu chuẩn về giỏ trị TSCD theo Quyết định số 206/2003/QĐ- BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính, các tài sản được ghi nhận là TSCĐHH phải thoả mãn đồng thời 4 tiêu chuẩn sau:
  - Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.
  - Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy.
  - Có thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm trở lên.
  - Có giá trị 10.000.000 đồng trở lên.
  1.1.2 Đặc điểm của tài sản cố định hữu hình
  Khi tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, TSCĐHH có các đặc điểm chủ yếu sau:
  - Tham gia nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất và đặc tính sử dụng ban đầu cho đến lúc hư hỏng.
  - Giá trị của TSCĐHH bị hao mòn dần song giá trị của nó lại được chuyển dịch từng phần vào giá trị sản phẩm xản xuất ra.
  - TSCĐHH chỉ thực hiện được một vòng luân chuyển khi giá trị của nó được thu hồi toàn bộ.
  1.2. Phân loại tài sản cố định hữu hình.
  Sự cần thiết phải phân loại tài sản cố định nhằm mục đích giúp cho các doanh nghiệp có sự thuận tiện trong công tác quản lý và hạch toán tài sản cố định. Thuận tiệntrong việc tính và phân bổ khấu hao cho từng loại hình kinh doanh . TSCĐHH được phân loại theo các tiêu thức sau:
  1.2.1. Phân loại TSCĐHH theohình thái biểu hiện
  Theo cách này, toàn bộ TSCĐHH của doanh nghiệp được chia thành các loại sau:
  - Nhà cửa, vật kiến trúc: Bao gồm những TSCĐHH được hình thành sau quá trình thi công, xây dựng như trụ sở làm việc, nhà xưởng, nhà kho, hàng rào, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
  - Máy móc, thiết bị: là toàn bộ máy móc, thiết bị dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như máy móc thiết bị chuyên dùng, máy móc thiết bị công tác, dây chuyền công nghệ, thiết bị động lực.
  - Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn: Gồm các loại phương tiện vận tải đường sắt, đường bộ, đường thuỷ và các thiết bị truyền dẫn như hệ thống điện, nước, băng truyền tải vật tư, hàng hoá.
  - Thiết bị, dụng cụ quản lý: là những thiết bị, dụng cụ dùng trong công việc quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như máy vi tính, thiết bị điện tử, dụng cụ đo lường, kiểm tra chất lượng.
  - Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc hoặc cho sản phẩm: là các vườn cây lâu năm như cà phê, chè, cao su, vườn cây ăn quả; súc vật làm việc như trâu, bò; súc vật chăn nuôi để lấy sản phẩm như bò sữa.
  1.2.2. Phân loại TSCĐHH theo quyền sở hữu.
  TSCĐHH của doanh nghiệp được phân thành TSCĐHH tự có và TSCĐHH thuê ngoài.
  - TSCĐHH tự có: là những TSCĐHH được đầu tư mua sắm, xây dựng bằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp như được cấp phát, vốn tự bổ sung, vốn vay
  - TSCĐHH thuê ngoài: là những TSCĐHH doanh nghiệp đi thuê của đơn vị, cá nhân khác, doanh nghiệp có quyền quản lý và sử dụng trong suốt thời gian thuê theo hợp đồng, được phân thành:
  + TSCĐHH thuê tài chính: là những tài sản cố định mà doanh nghiệp thuê của công ty cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thoả thuận trong hợp đồng thuê tài chính. Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê tài chính, ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.
  + TSCĐHH thuê hợp đồng: mọi hợp đồng thuê tài sản cố định nếu không thoả mãn các quy định trên được coi là tài sản cố định thuê hoạt động.
  1.2.3.Phân loại TSCĐHH theo tình hình sử dụng.
  - TSCĐHH đang dùng.
  - TSCĐHH chưa cần dùng.
  - TSCĐHH không cần dùng và chờ thanh lý.


  Xem Thêm: Kế Toán tăng Giảm Tài Sản Cố Định Hữu Hình Tại Công Ty TNHH MTV Quản Lý Và Khai Thác Hầm Đường Bộ Hả
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế Toán tăng Giảm Tài Sản Cố Định Hữu Hình Tại Công Ty TNHH MTV Quản Lý Và Khai Thác Hầm Đường Bộ Hả sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status