Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh nhựa ngọc h

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh nhựa ngọc h


  HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG
  TY TNHH NHỰA NGỌC HẢI

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu .1
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 2
  4. Phương pháp nghiên cứu . .2
  5. Kết cấu của đề tài .2
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH . . 3
  1.1.Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất . . 3
  1.1.1.Khái niệm về chi phí sản xuất . 3
  1.1.2.Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất . . 3
  1.2.Bản chất và chức năng của giá thành sản phẩm . . 4
  1.2.1.Khái niệm và bản chất của giá thành . 4
  1.2.2.Chức năng của giá thành: . 4
  1.3.Phân loại chi phí sản xuất: . . 6
  1.3.1. Xét ở góc độ kế toán tài chính . . 6
  1.3.1.1. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí (nội dung kinh tế) . . 6
  1.3.1.2. Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí (theo công dụng
  kinh tế và địa điểm phát sinh) . 7
  1.3.2. Xét ở góc độ kế toán quản trị . 8
  1.3.2.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động . . 8
  1.3.2.2. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí . . 9
  1.4. Phân loại giá thành sản phẩm . 10
  1.4.1. Phân loại giá thành sản phẩm theo thời điểm tính giá thành. . 10
  1.4.2. Phân loại giá thành theo phạm vi phát sinh chi phí . . 10
  1.5. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm
  của kỳ tính giá thành. . 11
  1.5.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất . 11
  1.5.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm. 12
  1.5.3. Kỳ tính giá thành sản phẩm: . . 13
  1.6. Phương pháp và trình tự hạch toán chi phí sản xuất. . 13
  1.6.1. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất . 13
  1.6.2. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất . 15
  1.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 15
  1.7.1. Phương pháp trực tiếp (phương pháp giản đơn) . . 15
  1.7.2. Phương pháp tính giá thành theo hệ số . 16
  1.7.3. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ . . 17
  1.7.4. Phương pháp tổng cộng chi phí . 17
  1.7.5. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng . . 18
  1.8. Đánh giá thành sản phẩm dở dang . . 19
  1.8.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . . 19
  1.8.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương . . 20
  1.8.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo giá thành định mức . . 21
  1.9. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm . . 21
  1.9.1. Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai
  thường xuyên . 21
  1.9.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . . 21
  1.9.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 23
  1.9.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung . . 24
  1.9.1.4. Kế toán sản phẩm hỏng . . 27
  1.9.1.5. Thiệt hại ngừng sản xuất. . 28
  1.9.1.6. Tổng hợp chi phí sản xuất . 29
  1.10. Đặc điểm kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  theo các hình thức kế toán . . 33
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH
  GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA NGỌC HẢI . 38
  2.1.Đặc điểm chung ảnh hưởng đến công tác kế toán chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH nhựa Ngọc Hải . 38
  2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH nhựa Ngọc Hải . . 38
  2.1.2. Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quá trình công nghệ tại Công ty
  TNHH Nhựa Ngọc Hải. 40
  2.1.2.1. Đặc điểm sản phẩm . . 40
  2.1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ tại công ty TNHH Nhựa Ngọc Hải 41
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH Nhựa Ngọc Hải . 42
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Nhựa Ngọc Hải . 44
  2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty . . 44
  2.1.4.2.Chế độ và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty TNHH Nhựa Ngọc
  Hải . . 45
  2.2. Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  tại Công ty TNHH nhựa Ngọc Hải. . 48
  2.2.1. Đặc điểm và cách phân loại chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm tại Công
  ty TNHH nhựa Ngọc Hải . . 48
  2.2.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản
  phẩm tại Công ty TNHH Nhựa Ngọc Hải: . 48
  2.2.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất . . 48
  2.2.2.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm . 48
  2.2.3. Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty
  TNHH Nhựa Ngọc Hải . 49
  2.2.3.1. Kỳ tính giá thành . . 49
  2.2.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm . . 49
  2.2.4. Nội dung, trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  tại Công ty TNHH Nhựa Ngọc Hải . . 49
  2.2.4.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty TNHH Nhựa
  Ngọc Hải . 49
  2.2.4.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại Công ty TNHH nhựa Ngọc
  Hải . . 59
  2.2.4.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung tại Công ty TNHH nhựa Ngọc Hải 69
  2.2.4.4. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
  TNHH nhựa Ngọc Hải . 79
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KỂ
  TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA NGỌC HẢI . . 86
  3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán tập hợp chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng tại Công ty TNHH Nhựa Ngọc
  Hải. . 86
  3.1.1. Ưu điểm . . 86
  3.1.2. Hạn chế . . 87
  3.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành . 88
  3.3. Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản
  xuất và tính giá thành . . 89
  3.4. Nội dung và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất
  và tính giá thành . . 90
  3.4.1. Kiến nghị 1: Về hệ thống sổ sách và tài khoản kế toán . 90
  3.4.2.Kiến nghị 2: Về việc hạch toán NVL thừa nhập kho . . 90
  3.4.3.Kiến nghị 3 : Về hạch toán chi phí sản xuất chung . . 91
  3.4.4.Kiến nghị 4: Về việc áp dụng hình thức kế toán máy. . 91
  3.4.5. Kiến nghị 5: Về chi phí thiệt hại trong sản xuất . . 92
  3.5. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp
  chi phí sản xuất và tính giá thành. . 93
  3.5.1. Về phía Nhà nước: . . 93
  3.5.2. Về phía doanh nghiệp: . . 94
  KẾT LUẬN 92


  Xem Thêm: hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh nhựa ngọc h
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh nhựa ngọc h sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status