Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Đóng tàu PTS

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Đóng tàu PTS


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu . . 2
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài . . 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài . 2
  4. Phương pháp nghiên cứu . . 2
  5. Kết cấu của đề tài . 3
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH
  NGHIỆP SẢN XUẤT . . 4
  1.1. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất . . 4
  1.1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất . . 4
  1.1.2. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất . . 4
  1.2. Bản chất và chức năng của giá thành sản phẩm . . 5
  1.3. Phân loại chi phí sản xuất . 6
  1.3.1. Xét ở góc độ kế toán tài chính . . 6
  1.3.1.1. Phân loại chi phí sản xuất theo lĩnh vực hoạt động . . 6
  1.3.1.2. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí (nội dung kinh tế) . . 7
  1.3.2. Xét ở góc độ kế toán quản trị . 8
  1.3.2.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động . . 8
  1.3.2.2. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí . . 9
  1.4. Phân loại giá thành sản phẩm . . 10
  1.4.1. Phân loại giá thành sản phẩm theo thời điểm tính giá thành . . 10
  1.4.2. Phân loại giá thành theo phạm vi phát sinh chi phí . 10
  1.5. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm và kỳ
  tính giá thành . 11
  1.5.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất . . 11
  1.5.2. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành . . 11
  1.5.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành 12
  1.6. Phương pháp và trình tự hạch toán chi phí sản xuất . . 12
  1.6.1. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất . . 12
  1.6.2. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất . . 13
  1.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm . . 13
  1.7.1. Phương pháp trực tiếp (phương pháp giản đơn) . . 13
  1.7.2. Phương pháp tính giá thành tổng cộng chi phí . . 13
  1.7.3. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng . . 14
  1.7.4. Phương pháp tính giá thành theo hệ số . . 15
  1.7.5. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ . 15
  1.7.6. Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ . . 16
  1.7.7. Phương pháp liên hợp . 16
  1.7.8. Phương pháp định mức . . 17
  1.8. Đánh giá sản phẩm dở dang . 17
  1.8.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (hoặc chi
  phí nguyên vật liệu chính) . . 17
  1.8.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo ước lượng ước tính tương đương . . 18
  1.8.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo giá thành định mức . . 19
  1.9. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm . 19
  1.9.1. Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai
  thường xuyên . 19
  1.9.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . . 19
  1.9.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 21
  1.9.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung . . 22
  1.9.1.4. Kế toán sản phẩm hỏng . . 25
  1.9.1.5. Tổng hợp chi phí sản xuất . 26
  1.9.2. Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định
  kỳ . 27
  1.10. Đặc điểm kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo
  các hình thức kế toán . 30
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU
  PTS HẢI PHÒNG . . 35
  2.1. Đặc điểm chung ảnh hưởng đến công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại Công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải Phòng . . 35
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải
  Phòng . 35
  2.1.2. Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ tại Công ty
  TNHH Đóng tàu PTS Hải Phòng . . 38
  2.1.2.1. Đặc điểm sản phẩm . . 38
  2.1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ tại Công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải
  Phòng . 39
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải
  Phòng . 40
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại Công ty
  TNHH Đóng tàu PTS Hải Phòng . . 43
  2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán . 43
  2.1.4.2. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải Phòng 44
  2.2. Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  tại Công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải Phòng . . 46
  2.2.1. Đặc điểm và cách phân loại chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Đóng tàu
  PTS Hải Phòng . 46
  2.2.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm
  tại Công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải Phòng . 47
  2.2.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất . . 47
  2.2.2.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm . . 47
  2.2.3. Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty
  TNHH Đóng tàu PTS Hải Phòng . . 47
  2.2.3.1. Kỳ tính giá thành . . 47
  2.2.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm . . 47
  2.2.4. Nội dung, trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
  Công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải Phòng . 48
  2.2.4.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty TNHH Đóng tàu
  PTS Hải Phòng . 48
  2.2.4.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại Công ty TNHH Đóng tàu PTS
  Hải Phòng . . 61
  2.2.4.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung tại Công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải
  Phòng . 71
  2.2.4.4. Tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành
  sản phẩm tại Công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải Phòng . 83
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ
  TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  TẠI CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU PTS HẢI PHÒNG . . 92
  3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán tập hợp chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng tại Công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải
  Phòng . 92
  3.1.1. Ưu điểm . . 92
  3.1.2. Hạn chế . . 94
  3.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính
  giá thành . . 96
  3.3. Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức công tác tập hợp chi phí sản
  xuất và tính giá thành . . 97
  3.4. Nội dung và giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và
  tính giá thành . 97
  3.4.1. Kiến nghị 1: Về vật liệu thừa nhập kho . 98
  3.4.2. Kiến nghị 2: Về phế liệu thu hồi . . 99
  3.4.3. Kiến nghị 3: Về chi phí bảo hành sản phẩm . . 99
  3.4.4. Kiến nghị 4: Về chi phí thiệt hại trong sản xuất . 100
  3.4.5. Kiến nghị 5: Về chi phí sửa chữa TSCĐ . 101
  3.5. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác tập hợp chi
  phí sản xuất và tính giá thành . 102
  3.5.1. Về phía Nhà nước . . 102
  3.5.2. Về phía Doanh nghiệp . . 103
  KẾT LUẬN . . 104


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Đóng tàu PTS
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Đóng tàu PTS sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status