Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần nhôm Khánh Hòa

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần nhôm Khánh Hòa


  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần nhôm Khánh Hòa


  MỤC LỤC
  MỤC LỤC i
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ
  SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S ẢN PHẨM TRONG
  DOANH NGHIỆP . 4
  1.1 KHÁI QUÁT V Ề CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: . 5
  1.1.1 Khái quát v ề chi phí . 5
  1.1.1.1 Bản chất về chi phí: 5
  1.1.1.2 Chi phí theo quan đi ểm kế toán t ài chính: 5
  1.1.1.3 Chi phí theo quan đi ểm kế toán quản trị: 5
  1.1.1.4 Phân lo ại chi phí: 6
  1.1.1.5 Phương pháp t ập hợp chi phí: . 9
  1.1.2 Khái quát v ề giá thành sản phẩm: 9
  1.1.2.1 Khái ni ệm về giá th ành sản phẩm: 9
  1.1.2.2 Phân lo ại giá thành sản phẩm: . 10
  1.1.2.3 Phân bi ệt chi phí sản xuất và giá thành s ản phẩm: 11
  1.1.2.4 Đối tượng tập hợp chi phí, đối t ượng tính giá th ành, kì tính giá thành,
  phương pháp tính giá thành: 11
  1.2 K Ế TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT V À TÍNH GIÁ
  THÀNH S ẢN PHẨM . 13
  1.2.1 Bảng định mức các khoản mục chi phí. . 13
  1.2.2 Dự toán các khoản chi phí: 13
  1.2.2.1 Dự toán tiêu thụ: . 13
  1.2.2.3.Dự toán chi phí NVLTT v à chi phí mua NVL: . 14
  1.2.2.4.Dự toán chi phí nhân công trực tiếp: . 14
  ii
  1.2.2.5. Dự toán chi phí sản xuất chung: . 14
  1.2.2.6 Dự toán giá thành sản phẩm: . 15
  1.2.3 Công tác k ế toán chi phí sản xuất v à tính giá thành s ản phẩm: . 15
  1.2.3.1 Kế toán tập hợp chi phí: 15
  1.2.3.2 Sơ đ ồ kế toán: 16
  1.2.3.3 Đánh giá trách nhi ệm của trung tâm chi phí : . 16
  1.3 SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI
  PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S ẢN PHẨM TẠI CÔNG
  TY: 19
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC T Ổ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN
  TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT V À TÍNH GIÁ THÀNH S ẢN PHẨM
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KHÁNH HOÀ . 20
  2.1 KHÁI QUÁT V Ề CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KHÁNH H ÒA 21
  2.1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI ỂN CỦA CÔNG TY 21
  2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty: 22
  2.1.2.1 Chức năng : 22
  2.1.2.2 Nhiệm vụ : 23
  2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty: 23
  2.1.3.1 Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý tại công ty . 23
  2.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban : . 24
  2.1.4 Tổ chức sản xuất tại công ty : 29
  2.1.4.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức sản xuất: 29
  2.1.4.2 Chức năng của từng bộ phận : . 29
  2.1.4.3 Qui trình công ngh ệ sản xuất 30
  2.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: 32
  2.1.5.1 Môi trư ờng vĩ mô . . 32
  2.1.5.2 Môi trư ờng vi mô: 33
  2.1.6 Thuận lợi, khó khăn, ph ương hướng phát triển của công ty trong thời
  gian tới: . 35
  2.1.6.1 Thuận lợi: . 35
  2.1.6.2 Khó khăn: . 36
  2.1.6.3 Đánh giá khái quát ho ạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong
  thời gian qua: . 37
  2.1.6.4 Phương hư ớng phát triển của công ty Cổ Phần Nhôm Khánh H òa
  trong th ời gian tới: . 40
  2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC K Ế TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ TÍNH
  GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY: . 41
  2.2.1Tổ chức bộ máy kế toán: 41
  2.2.1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty . 41
  2.2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán: . 41
  2.2.2 Hình thức kế toán mà công ty áp d ụng: 47
  2.2.2.1 Hình th ức kế toán mà công ty áp d ụng: . 47
  2.2.3 Thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí tại công ty Cổ Phần Nhôm
  Khánh Hòa . . 48
  2.2.3.1 Phân lo ại chi phí tại Công ty: 48
  2.2.3.2.Cách th ức phân bổ chi phí sản xuất tại công ty Cổ Phần Nhôm
  Khánh Hòa . 56
  2.2.3.3.Đối tượng tập hợp chi phí, đối t ượng tính giá thành, kỳ tính giá thành và
  phương pháp tính giá thành t ại Công ty Cổ phần Nhôm Khánh H òa: 56
  2.2.3.4. Định mức chi phí tại công ty Cổ Phần Nhôm Khánh H òa: . 59
  2.2 .3 .2 Lập dự toán cá c khoản chi phí t ại công ty Cổ Phần Nhôm Khánh
  Hòa: 63
  2.2.3.6 Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất, tính giá th ành tại công ty
  Cổ Phần Nhôm Khánh H òa: 67
  2.3.Đánh giá chung v ề công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất v à tính giá
  thành s ản phẩm tại Công ty Cổ Phần Nhôm Khánh H òa: . 91
  2.3.1 Những mặt đạt đ ược: . 91
  2.3.2Những mặt hạn chế: 92
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HO ÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
  SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KHÁNH HÒA. . 94
  3.1 Hoàn thi ện bảng định mức chi phí : 96
  3.2 Hoàn thi ện việc hạch toán các khoản chi phí phát sinh . . 96
  3.3 Hoàn thi ện đối tượng tập hợp chi phí. . 97
  3.4 Hoàn thi ện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chi phí vật liệu: . 97
  KẾT LUẬN . 100
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 101


  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề t ài
  Trong hoạt động sản xuất kinh doanh các Doanh n ghiệp thường đối mặt với
  vấn đề quản lý kinh doanh rất phức tạp: Đó l à làm sao ta b ỏ ra chi phí thấp nhất
  nhưng lại thu về lợi nhuận cao nhất? Cách quản lý chi phí nh ư thế nào sẽ hiệu quả
  nhất? Đặc biệt trong nền kinh tế thị tr ường mang tính cạnh tranh ng ày càng gay g ắt
  như hiện nay thì vấn đề này lại càng trở nên bức thiết hơn bao gi ờ hết. Những vấn
  đề trăn trở đó sẽ đ ược đơn giản hóa nếu các doanh nghiệp có cái nh ìn đúng đắn đối
  với vai trò của kế toán quản trị. Kế toán qu ản trị về chi phí v à tính giá thành s ản
  phẩm sẽ cung cấp cho nh à quản trị biết đ ược những thông tin c ần thiết về khối
  lượng nguyên vật liệu cần thiết cho sản xuất sẽ l à bao nhiêu, đ ể từ đó doanh nghiệp
  có thể xác định mức dự trữ thích hợp để tránh ứ đọng vốn quá nhiều hay tránh t ình
  trạng thiếu nguồn nguy ên liệu phục vụ cho nhu cầu sản xuất. Ngo ài ra, nó còn giúp
  nhà quản trị xác định đ ược giá thành dự toán trong t ương lai để có kế hoạch đối phó
  với các đối thủ cạnh tanh trong c ùng ngành. Có th ể nói, kế toán quản trị l à một bộ
  não của doanh nghiệp, nó điều khiển to àn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, luôn
  vận hành để đảm bảo cho doanh nghi êp tồn tại và phát triển không ngừng trong
  tương lai. Th ế nhưng ở nước ta hiện nay, các doanh nghiệp vẫn c òn hạn chế trong
  vấn đề nhận thức cũng nh ư hiểu biết về kế toán quản trị, ch ưa hoàn toàn có s ự thống
  nhất cả về lý l uận và thực tiễn. Sự hạn chế n ày có thể làm cho doanh nghi ệp hoạt
  động không hiệu quả m à tệ hơn có thể đẩy doanh nghiệp đến bờ vực phá sản.
  Trong nền kinh tế đang vận h ành theo qui lu ật thị trường hiện nay, các doanh
  nghiệp nên có sự dự toán, kế hoạch tr ước khi bắt đầu sản xuất một mặt h àng nào đó,
  đó là chìa khóa để đảm bảo cho sự th ành công c ủa Doanh nghiệp. Chính v ì thế mà
  trong th ời gian thực tập t ìm hiểu công tác kế toán tại Công ty Cổ Phần Sản xuất
  Nhôm Khánh Hòa k ết hợp với những kiến thức đ ã học ở trường, em đã mạnh dạn
  chọn đề tài : ”Kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành s ản phẩm tại Công
  ty Cổ Phần nhôm Khánh H òa”
  2.Mục đích nghiên cứu:
  Tìm hiểu công tác kế toán quản trị chi phí s ản xuất và tính giá thành s ản
  phẩm tại Công Ty Cổ Phần Nhôm Khánh Hòa thông qua vi ệc phân loại chi phí sản
  xuất và việc lập dự toán các khoản chi phí sản xuất quý II năm 2008 , trên cơ s ở đó
  xem xét tình hình công tác k ế toán tính giá th ành được thực hiện thực tế tại công ty
  quý II năm 2008 nh ư thế nào. Từ đó công ty sẽ có cái nh ìn đầy đủ hơn về kết quả
  hoạt động của từng bộ phận trong công ty , cũng như thấy được những hạn chế của
  hệ thống kiểm soát nội bộ trong Công ty m ình. Qua đó, đề tài đề xuất một số biện
  pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành
  tại công Cổ Phần Nhôm Khánh H òa.
  3.Đối tượng và ph ạm vi nghiên c ứu:
  Đồ án trên cơ sở tìm hiểu thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí sản
  xuất và tính giá thành s ản phẩm tại Công ty Cổ phần Nhôm Khánh H òa. Với các số
  liệu ghi nhậ n và xử lý như sau:
  - Thông qua số liệu về chi phí của quý 4 năm 2007 công ty xây dựng phương
  trình d ự toán về các khoản chi phí cho quí II năm 2008.
  - Lập kế hoạch dự toán các khoản mục về chi phí s ản xuất và giá thành tại
  công ty Cổ Phần Nhôm Khánh Hòa quý II năm 2008 .
  - Tình hình thực hiện công tác tính giá th ành thực tế quý II năm 2008.
  - So sánh m ức dự toán với t ình hình th ực tế thực hiện tại Công ty.
  - Đánh giá k ết quả đạt đ ược so với mức dự toán m à công ty đ ề ra.
  4.Phương pháp nghiên c ứu:
  Để có thể tìm hiểu rõ hơn về công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất v à tính giá
  thành s ản phẩm tại Công ty Cổ phần Nhôm Khánh H òa, em đã sử dụng những
  phương pháp
  - Phương pháp phân tích: Dựa vào số liệu thu thập đ ược ta tiến hành sử dụng các
  công thức toán học cần thiết để tính toán các khoản mục chi phí dự toán, chi phí tực
  tế phát sinh.
  - Phương pháp so sánh: Thông qua các s ố liệu trên báo cáo tài chính, ta ti ến hành
  so sánh tình hình tài chính gi ữa 2 năm 2006 v à năm 2007 c ủa công ty. Ngo ài ra
  phương pháp so sánh còn dùng để so sánh số liệu kế hoạch v à thực tế đạt được như
  thế nào.
  - Phương pháp phỏng vấn: Dùng phương pháp này đ ể hỏi các cán b ộ nhân viên
  trong Công ty C ổ Phần Nhôm Khánh H òa các số liệu, thông tin cần thiết cho việc
  phân tích về công ty.
  - Phương pháp thống kê: Sau khi dùng các phương pháp trên, ta ti ến hành sử dụng
  phương pháp th ống kê để thống kê lại toàn bộ thông tin v à số liệu cần thiết để l àm
  rõ cho đề tài này.
  5.Nội dung của đề t ài:
  Ngoài phần mở bài, kết luận, tài liệu tham kh ảo, phụ lục, nội dung đề t ài gồm các
  chương sau:
  Chương 1: Cơ s ở lý luận về kế toán quản trị chi phí v à tính giá thành s ản phẩm.
  Chương 2:Thực trạng công tác tổ chức kế toán quản trị chi phí v à tính giá thành s ản
  phẩm của Công ty Cổ Phần Nhôm Khánh H òa.
  Chương 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí v à tính
  giá thành s ản phẩm tại Công ty Cổ Phần Nhôm Khánh H òa.
  Do hạn chế về mặt kinh nghiệm cũng nh ư năng lực, hơn nữa đây là một vấn đề khá
  mới nên đề tài chắc chắn còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Em rất mong nhận đ ược ý
  kiến đóng góp quý báu cuả thầy cô để đề t ài này của em được hoàn thiện


  CHƯƠNG 1
  CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
  CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
  SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP
  1.1 KHÁI QUÁT V Ề CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH S ẢN PHẨM:
  1.1.1 Khái quát về chi phí
  1.1.1.1 Bản chất về chi phí:
  Bản chất của chi phí trong hoạt động của Doanh nghiệp luôn được xác định l à
  những phí tổn về vật chất, về lao động gắn liền với mục đích kinh doanh.
  Xét về thực chất chi phí sản xuất kinh doanh l à sự dịch chuyển vốn của doanh
  nghiệp vào đối tượng tính giá nhất định, nó l à vốn của doanh nghiệp bỏ ra v ào sản
  xuất kinh doanh. V ì vậy để quản lý có hiệu quả v à kịp thời đối với hoạt động sản
  xuất kinh doanh của m ình, các nhà qu ản trị doanh nghiệp luôn cần biết số chi ra cho
  từng hoạt động, từng loại sản phẩm, từng loại dịch vụ trong kỳ l à bao nhiêu, s ố chi
  phí đó cấu thành trong s ản phẩm, lao vụ, dịch vụ ho àn thành là bao nhiêu?
  1.1.1.2 Chi phí theo quan đi ểm kế toán tài chính:
  Chi phí sản xuất kinh doanh l à biểu hiện bằng tiền của to àn bộ hao phí m à
  doanh nghiệp phải tiêu dùng trong m ột kỳ để thực hiện quá tr ình s ản xuất, ti êu thụ
  sản phẩm. Thực chất chi phí l à sự dịch chuyển vốn - dịch chuyển giá trị các yếu tố
  sản xuất và các đối tượng tính giá ( sản phẩm, dịch vụ ) .
  1.1.1.3 Chi phí theo quan đi ểm kế toán quản trị:
  Mục đích của kế toán qu ản trị là cung cấp thông tin chi phí thích h ợp, hữu ích,
  kịp thời cho việc ra quyết định của nh à quản trị. V ì vậy, với kế toán q uản trị không
  chỉ đơn thuần nhận thức chi phí nh ư trong kế toán tài chính, chi phí còn được nhận
  thức theo phương pháp nh ận diện thông tin quyết định. Lý do n ày, chi phí có th ể là
  những phí tổn thực tế phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí cũng
  có thể là những phí tổn ước tính để thực hiện một hoạt động sản xuất kinh doanh,
  những phí tổn mất đi d o lựa chọn phương án, hy sinh cơ hội kinh doanh Nh ư vậy,
  trong k ế toán quản trị, khi nhận thức chi phí cần chú ý đến sự lựa chọn, so sánh theo
  mục đích s ử dụng, ra quyết định kinh doanh h ơn là chú trọng vào chứng từ.
  1.1.1.4 Phân lo ại chi phí:
  a. Phân lo ại chi phí sản xuất theo chức năng hoạt động:
  Chi phí sản xuất: Là loại chi phí chế tạo ra những sản phẩm hoặc dịch vụ của
  doanh nghiệp, bao gồm 3 khoản mục chi phí c ơ bản:
  + Chi phí nguyên v ật liệu trực tiếp.
  + Chi phí nhân công tr ực tiếp.
  + Chi phí sản xuất chung.
  b. Phân lo ại chi phí theo cách ứng xử của chi phí:
  Biến phí: Là nh ững khoản chi phí biến đổi theo tỉ lệ thuận với sự biến đổi của
  mức độ hoạt động sản xuất kinh doanh. Biến phí sản xuất gồm các khoản mục:
  - Chi phí nguyên v ật liệu trực tiếp
  - Chi phí nhân công tr ực tiếp.
  - Một bộ phận của chi phí sản xuất chung (nguy ên vật liệu phụ, nhi ên
  liệu,động lực, công cụ lao động nhỏ, lao độ ng gián tiếp )
  * Đặc điểm của biến phí:
  - Tổng biến phí t hay đổi khi sản lượng thay đổi.
  - Biến phí đơn vị sản phẩm th ường ổn định, không thay đổi.
  - Biến phí sản xuất bằng 0 khi doanh nghiệp không có hoạt động.
  * Các loại biến phí:
  - Biến phí tỉ lệ: L à những khoản biến phí thay đổi tỷ lệ thuận trực tiếp với biến
  động của mức độ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  - Biến phí cấp bậc: L à những khoản biến phí chỉ thay đổi khi mức độ hoạt đông
  thay đổi nhiều và rõ ràng. Nói cách khác, bi ến phí cấp bậc khô ng biến đổi liên tục


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1.Kế toán quản trị
  Chủ biên :Nguyễn Tấn Bình
  Nhà xu ất bản Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.
  2.Bài giảng kế toán quản trị của cô Đặng Tâm Ngọc.
  3.Đề tài của các khoá trư ớc
  4. Các số liệu, tài liệu do Công ty cung cấp


  Xem Thêm: Kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần nhôm Khánh Hòa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần nhôm Khánh Hòa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status