Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . . 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN
  TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  TRONG DOANH NGHIỆP . . 3
  1.1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . . 3
  1.1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất . . 3
  1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất . . 3
  1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất . 3
  1.1.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm. . 6
  1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm. 6
  1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. 6
  1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. . 7
  1.1.4. Yêu cầu quản lý đối với chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. . 8
  1.2. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong
  doanh nghiệp. 9
  1.2.1. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  trong doanh nghiệp. 9
  1.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm. 10
  1.2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. . 10
  1.2.2.2. Đối tượng tính giá thành. . 11
  1.2.2.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành. . 11
  1.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp. . 12
  1.2.3.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 12
  1.2.3.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. . 13
  1.2.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung. 15
  1.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong doanh nghiệp. 18
  1.3.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp
  hoặc theo chi phí NVL trực tiếp. . 19
  1.3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành
  tương đương. . 19
  1.3.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức. 20
  1.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp . . 20
  1.4.1. Kỳ tính giá thành. . 20
  1.4.2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm. . 20
  1.5. Tổ chức sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong
  doanh nghiệp. . 22
  1.5.1 Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung. 23
  1.5.1.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung . 23
  1.5.1.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung . . 23
  1.5.2 Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký - Sổ cái. . 25
  1.5.2.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký -Sổ cái . . 25
  1.5.2.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký -Sổ cái . 26
  1.5.3 Trình tự ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ. . 27
  1.5.3.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ . . 27
  1.5.3.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ . . 27
  1.5.4 Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký - chứng từ. . 28
  1.5.4.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ . 28
  1.5.4.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ . 28
  1.5.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính . 29
  1.5.5.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán trên máy vi tính . . 29
  1.5.5.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính . 29
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI
  PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH
  LAN PHỐ . . 30
  2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý sản xuất kinh doanh của
  Công ty . . 30
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty . 30
  2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty . 31
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty . . 34
  2.1.4. Đặc điểm Công tác tổ chứckế toán của Công ty . . 36
  2.2. Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  tại Công ty TNHH Lan Phố . . 39
  2.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm
  . 39
  2.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. . 39
  2.2.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất . . 40
  2.2.1.3. Đối tượng và kỳ tính giá thành . 40
  2.2.1.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm . . 40
  2.2.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . . 41
  2.2.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 49
  2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung . . 58
  2.2.6. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại Công ty TNHH Lan Phố . . 72
  2.2.7. Kế toán tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Lan Phố. . 73
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ
  TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  TẠI CÔNG TY TNHH LAN PHỐ . . 75
  3.1. Đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm ở Công ty TNHH Lan Phố. 75
  3.1.1. Ưu điểm. . 76
  3.1.2. Một số hạn chế. . 78
  3.1.2.1. Về việc thống nhất mẫu sổ kế toán theo chế độ kế toán Công ty đang áp
  dụng . . 78
  3.1.2.2. Về công tác kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. . 78
  3.1.2.4. Về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung . . 79
  3.1.2.5. Về việc trích trước các khoản chi phí sửa chữa lớn TSCĐ . . 79
  3.2. Biện pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm tại Công ty TNHH Lan Phố. . 79
  3.2.1. Thống nhất mẫu sổ kể toán theo chế độ kế toán Công ty áp dụng. . 79
  3.2.2. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 80
  3.2.3. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp . . 81
  3.2.4. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung . 84
  3.2.5. Trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định . . 84
  KẾT LUẬN . . 86
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 87


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status