Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP bao bì

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP bao bì


  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nguyên cứu
  Hiện nay, sự cạnh tranh của nền kinh tế thị trường diễn ra gay gắt. Sự
  cạnh tranh không đơn thuần là sự cạnh tranh về chất lượng sản phẩm mà còn về
  giá sản phẩm phù hợp với nền kinh tế, nhưng sự cạnh tranh về chất lượng sản
  phẩm luôn được coi trọng là mục tiêu hàng đầu đối với mỗi doanh nghiệp, hạ giá
  thành nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng sản phẩm góp phần tạo nên vị trí cạnh
  tranh, tạo uy tín trên thương trường cũng như tạo được mục tiêu lợi nhuận trong
  doanh nghiệp. Để đạt được điều đó thì DN cần phải tổ chức tốt công tác kế toán
  tập hơp chi phí và tính giá thành sản phẩm.
  Việc tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản sản
  phẩm là tiền đề giúp doanh nghiệp xác định một cách chính xác chi phí sản xuất,
  giá thành sản phẩm cũng như việc kiểm soát chi phí phát sinh trong từng bộ
  phận của DN. Thông qua các số liệu mà phòng kế toán chi phí sản xuất , tính giá
  thành sản phẩm cung cấp ban lãnh đạo có thể biết được kết quả sản xuất kinh
  doanh của DN. Từ đó có thể phân tích đánh giá tình hình thực hiện định mức dự
  toán về chi phí sử dụng vật tư lao động để từ đó đề ra được biện pháp giảm chi
  phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm kịp thời với sự phát triển kinh doanh và
  yêu cầu quản trị doanh nghiệp.
  Với những ý nghĩa trên, trong DN sản xuất thì việc tập hợp chi phí sản
  xuất và tính giá thành luôn được coi là trọng tâm của DN.
  Nhận thức rõ sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm, dưới sự hướng dẫn của thầy giáo Ths. Nguyễn Đức
  Kiên trong thời gian thực tập tại công ty CP bao bì và In công nghệ cao Đình Vũ
  em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm tại Công ty CP bao bì và In công nghệ cao Đình Vũ” để làm
  khóa luận tốt nghiệp của mình
  Sinh viên: Vũ Đức Hiệp - Lớp QTL302K 1
  Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng
  2. Mục đích đề tài nghiên cứu
  Về mặt lý luận: Hệ thống hóa lý luận chng về kế toán tập hợp chi phí sản
  xuất & tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
  Về mặt thực tế: Mô tả và phân tích thực trang kế toán tập hợp chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP bao bì và In công nghệ
  cao Đình Vũ
  Đề xuất kiến nghị nhằm hoàn hiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính
  giá thành sản phẩm tại công ty CP bao bì và In công nghệ cao Đình Vũ
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP bao bì
  và In công nghệ cao Đình Vũ
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp
  hạch toán kế toán, phương pháp so sánh, phương pháp nghiên cứu tài liệu
  tìm hiểu thực tế
  Phương pháp kỹ thuật trong trình bày: Kết hợp giữa mô tả phân tích, giữa
  luận giải với bảng biểu và sơ đồ.
  5. Kết cấu của khóa luận
  Ngoài lời mở đầu & kết luận, khóa luận gồm 3 chương, nội dung:
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP
  SẢN XUẤT
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP BAO BÌ VÀ IN
  CÔNG NGHỆ CAO ĐÌNH VŨ
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN
  PHẨM TẠI CÔNG TY CP BAO BÌ VÀ IN CÔNG NGHỆ CAO ĐÌNH VŨ
  Sinh viên: Vũ Đức Hiệp - Lớp QTL302K 2
  Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI
  PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG
  DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
  1.1 Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất
  Sản xuất của cải vật chất là hoạt động cơ bản của loài người, đây chính là
  điều kiện quyết định của sự tồn tại và phát triển trong mọi chế độ xã hội. Trong
  nền kinh tế thị trường hiện nay hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp thực
  chất là việc sản xuất theo nhu cầu của thị trường nhằm mục đích kiếm lời. Để
  đạt được mục đích này doanh nghiệp phải bỏ ra những chi phí nhất định. Do
  vậy, để tồn tại và phát triển kinh doanh mang lại lợi nhuận thì buộc các doanh
  nghiệp phải giảm đến mức tối thiểu các chi phí của mình bỏ ra trong quá trình
  sản xuất
  Các nhà kinh tế học thường quan niệm rằng chi phí là khoản phí tổn phải bỏ
  ra khi sản xuất hàng hóa dịch vụ trong kinh doanh. Đối với các nhà quản trị
  doanh nghiệp thì chi hí là các khoản phải mua các yếu tố cần thiết cho việc tạo
  ra sản phẩm mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Còn các nhà kế toán
  thường quan niệm chi phí như một khoản hy sinh hay bỏ ra để đạt được mục
  đích nhất định. Nó xem như một lượng tiền phải trả cho các hoạt động của
  doanh nghiệp trong việc tạo ra sản phẩm. Như vậy các quan niệm trên thực chất
  chỉ là sự nhìn nhận, bản chất chi phí từ các góc độ khác nhau. Từ đó ta có thể đi
  đến một biểu hiện chung nhất về chi phí sản xuất như sau:
  Chi phí sản xuất biểu hiện bằng tiền của lao động sống và lao động vật hóa
  mà doanh nghiệp thực tế chi ra để tiến hành hoạt động sản xuất trong một kỳ
  kinh doanh nhất định, Các chi phí này phát sinh có tính chất thường xuyên gắn
  liền với quá trình sản xuất sản phẩm của một doanh nghiệp.

  〼䄴㸷⁝䩔਍呅਍呂਍䘯‷㐱〮‴晔 ‱‰‰‱㘲⸹㤶㔠㘰㤮‵浔਍⡛⥮㌭ ⴩㐷⥮⠴⥨㌭
⴩㐷渨㐩栨崩吠ൊ 䔊ൔ䈊ൔ⼊㥆ㄠ⸴㐰吠൦ㄊ〠〠ㄠ㌠ ㈮‱〵⸶㔹吠൭嬊〼䘴㸳⁝䩔਍呅਍ ਍䘯‷㐱〮‴晔਍‱‰‰‱㈳⸷㤷㔠 㘰㤮‵浔਍⡛⥮⠴⥧㌭
⴩㐷欨㐩栨 ⠳⥯⁝䩔਍呅਍呂਍䘯‹㐱〮‴晔਍ ‰‰‱㘳⸷㤳㔠㘰㤮‵浔਍㱛㐰㝁崾 吠ൊ䔊ൔ䈊ൔ⼊㝆ㄠ⸴㐰吠൦ㄊ〠〠 ㌠㌷㘮″〵⸶㔹吠൭嬊渨⴩⠳⤠㜭⠴ ⠸⥨㌭椨⴩⠳⤠㘭⠵⥰㌭栨㐩⴩⠳ ⤠㜭⠴⥰⠴⥨㌭㠩琨⴩⠳⤠㜭⠴⥳ 椨㐩渨㐩栨⴩⠳⤠㜭⠴⥬㌭椨㐩⥮ 
⴩㔶焨⴩⠳⥵⠴⥡⠸⥮⠴⤠⁝䩔਍ 呅਍呂਍䘯‹㐱〮‴晔਍‱‰‰‱㔸 㐰㐠㈸㠮″浔਍㱛〰䙆崾吠ൊ䔊ൔ䈊 ㄊ〠〠ㄠ㤠⸲㠱‴㠴⸲㌸吠൭嬊〼䌴 㸳⁝䩔਍呅਍呂਍䘯‷㐱〮‴晔਍‱ ‰‱㠹㌮㐰㐠㈸㠮″浔਍⡛⥮㌭
⥨ ⥯⁝䩔਍呅਍呂਍䘯‹㐱〮‴晔਍‱ ‰‰‱㈱⸲‹㠴⸲㌸吠൭嬊〼䄴㸵⁝ ਍呅਍呂਍‱‰‰‱㈱⸹㐱㐠㈸㠮″ ਍㱛〰㜵ⴾ㰳〰㌰ㄾ㰱〰䙆崾吠ൊ䔊 ൔ䈊ൔㄊ〠〠ㄠㄠ㌴㐮′㠴⸲㌸吠൭ 〼䐴㹄⁝䩔਍呅਍呂਍䘯‷㐱〮‴晔 ‱‰‰‱㔱⸰‵㠴⸲㌸吠൭嬊渨㐩木 ⴩⠳瘠崩吠ൊ䔊ൔ䈊ൔ⼊㥆ㄠ⸴㐰吠 ㄊ〠〠ㄠㄠ㐷㤮‸㠴⸲㌸吠൭嬊〼䌴 ⁝䩔਍呅਍呂਍䘯‷㐱〮‴晔਍‱‰ ‰‱㠱⸱㈲㐠㈸㠮″浔਍⡛⤠⁝䩔਍ ਍呂਍‱‰‰‱㠱⸴‷㠴⸲㌸吠൭嬊 崩吠ൊ䔊ൔ䈊ൔ⼊㥆ㄠ⸴㐰吠൦ㄊ〠 〠ㄠㄠㄹ㘮‶㠴⸲㌸吠൭嬊〼䐴㸵⁝ ਍呅਍呂਍‱‰‰‱㤱⸸㜷㐠㈸㠮″ ਍㱛〰ㄵ㐾〼〰〳㔰〹㘰ぁ〰〳䘰㹆 ⁝䩔਍呅਍呂਍‱‰‰‱㌲⸳㤰㐠㈸ ″浔਍㱛㐰䉁崾吠ൊ䔊ൔ䈊ൔㄊ〠〠 ㈠㤳㈮‱㠴⸲㌸吠൭嬊〼㔰㸸㌭〼〰 〳㔰〷㘴い〰㸳㈱〼㔰㸷㌭〼㘰ぁ㐰 ㌭〼〰㸳ㄱ〼㐰〶㐰㹂㰴〰㐷ⴾ㰳〰 㐾〼㐰㹂㌭〼〰〳㐰㸶⁝䩔਍呅਍呂 ਍‱‰‰‱㈳⸲㜹㐠㈸㠮″浔਍㱛㐰 崾吠ൊ䔊ൔ䈊ൔ⼊㝆ㄠ⸴㐰吠൦ㄊ〠 ㄠ㌠〳〮‷㠴⸲㌸吠൭嬊愨搠㘩漨⴩ ⠳⥡⠸⥮⠴⥨㌭
⥮⠶⥧㌭栨㐩椨崩 ൊ䔊ൔ䈊ൔ⼊㥆ㄠ⸴㐰吠൦ㄊ〠〠ㄠ ㈰㐮″㠴⸲㌸吠൭嬊〼䌴㹂⁝䩔਍呅 ਍呂਍䘯‷㐱〮‴晔਍‱‰‰‱〴⸸ 㐠㈸㠮″浔਍〠〮‶捔⡛⹰崩吠ൊ䔊 䈊ൔㄊ〠〠ㄠ㐠㠱㤮‹㠴⸲㌸吠൭  ‰捔⡛⤠⁝䩔਍呅਍䔠䍍†倯㰠⼼䍍 㠠㸾䈠䍄䈠ൔ⼊㉆ㄠ⸴㐰吠൦ㄊ〠〠 㠠⸵〱‴㔴⸸㌲吠൭嬊ㄨ⴩⠳㌮⤮⠹ ⤶㌭⸨⸳崩吠ൊ䔊ൔ䈊ൔ⼊ㅆ″㐱〮 晔਍‱‰‰‱㈱⸷‱㔴⸸㌲吠൭嬊
 吠ൊ䔊ൔ䈊ൔ⼊ㅆㄠ⸴㐰吠൦ㄊ〠〠 ㄠㄠ㤲ㄮ‴㔴⸸㌲吠൭嬊〼㌰㸳㰴〰 ㈰ㅆ㈰䙅〰ㄵ〰䄴ⴾ㰳〰㌰ㄾ㰱〰㌵ 㰳〰䈴〰㤶㔾〼㔰㸳㌭〼〰〳㐰㹂⁝ 䩔਍呅਍呂਍‱‰‰‱ㄲ⸹㜷㐠㠵㈮ 浔਍㱛㌰㤲崾吠ൊ䔊ൔ䈊ൔ⼊㉆ㄠ⸴ 吠൦ㄊ〠〠ㄠ㈠㘲㠮‵㔴⸸㌲吠൭嬊 挨⁨⥴⠷⥯㌭⴩⠳⹮崩吠ൊ䔊ൔ䈊 ㄊ〠〠ㄠ㈠㌷㔮″㔴⸸㌲吠൭嬊
崩 ൊ䔊ൔ 䵅⁃‰‰鴀⸴$ᓃ䬘ᕪȂ ȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂ ȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂ ȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂ ȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂ ȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂ ȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂ ȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂ ȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂ ȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂ ȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂ ȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂ ȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂ ȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂ ȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂ ȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂ ȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂ ȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂ ȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂ ȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂ ȂȂȂȂȂȂȂ


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP bao bì
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP bao bì sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status