Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định k

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định k


  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần hải sản Thái Bình


  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN
  LỜI NÓI ĐẦU
  CHƯƠNG 1 : CƠSỞLÝ LUẬN VỀCÔNG TÁC KẾTOÁN DOANH THU TIÊU
  THỤVÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH 5
  1.1.NHỮNG VẤN ĐỀCHUNG: . 5
  1.Khái niệm và ý nghĩa: 5
  2. Nhiệm vụcủa kếtoán: 6
  1.2. KẾTOÁN TIÊU THỤ: . 7
  1.2.1. Kếtoán giá vốn hàng bán: 7
  1. Nội dung: . 7
  2. Tài khoản sửdụng: 7
  3. Phương pháp hạch toán: . 8
  1.2.2.Kếtoán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 9
  1. Khái niệm, phương thức bán hàng . 9
  2. Chứng từsổsách và thủtục kếtoán: .11
  3. Tài khoản sửdụng: .11
  4. Trình tựhạch toán: .12
  1.2.3. Kếtoán các khoản giảm trừdoanh thu: 14
  1.2.3.1. Kếtoán các khoản chiết khấu thương mại: .14
  1. Nội dung: 14
  2. Thủtục chứng từ: . 14
  3. Tài khoản sửdụng: . 15
  4. Nguyên tắc hạch toán: 15
  5. Trình tựhạch toán: .16
  1.2.3.2. Kếtoán các khoản giảm giá hàng bán: .17
  1.Nội dung: . 17
  2. Thủtục chứng từ: . 17
  3. Tài khoản sửdụng: . 17
  ii
  4. Nguyên tắc hạch toán: 17
  5. Trình tựhạch toán: .18
  1.2.3.3. Kếtoán hàng bán bịtrảlại: 18
  1. Nội dung: 18
  2. Thủtục chứng từ: . 18
  3. Tài khoản sửdụng: . 19
  4. Nguyên tắc hạch toán: 20
  5. Phương pháp hạch toán 20
  1.3. KẾTOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG: 21
  1. Nội dung: . 21
  2. Tài khoản sửdụng: 22
  3. Sơ đồkếtoán tổng hợp: 22
  1.4. Kếtoán chi phí quản lý doanh nghiệp: .24
  1. Nội dung: . 24
  2. Tài khoản sửdụng: 25
  3. Sơ đồkếtoán tổng hợp: 25
  1.5. Kếtoán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính: 27
  1.5.1. Kếtoán doanh thu tài chính: . 27
  1. Nội dung: 27
  2. Tài khoản sửdụng: .27
  3. Phương pháp hạch toán một sốhoạt động kinh tếchủyếu: .28
  1.5.2. Kếtoán chi phí tài chính: 29
  1. Nội dung: 29
  2. Tài khoản sửdụng: .29
  1.6. Kếtoán chi phí và thu nhập khác: 31
  1.6.1. Kếtoán thu nhập khác: 31
  1. Nội dung: 31
  2. Tài khoản sửdụng: .31
  3. Sơ đồkếtoán tổng hợp: 32
  iii
  1.6.2. Kếtoán các khoản chi phí khác: . 32
  1. Nội dung các khoản chi phí khác. .32
  2. Tài khoản sửdụng: .33
  3. Trình tựhạch toán .33
  1.7. Kếtoán xác định kết quảkinh doanh: 34
  1. Nội dung: . 34
  2. Tài khoản sửdụng: 34
  3. Nguyên tắc hạch toán tài khoản 911. 35
  4. Phương pháp hạch toán kết quảhoạt động SXKD. 35
  1.8. Tình hình tiêu thụ: .37
  1.8.1. Khái niệm, vai trò của công tác tiêu thụ: 37
  1. Khái niệm: 37
  2. Vai trò của tiêu thụ: 37
  1.8.2. Nội dung của công tác tiêu thụ: 38
  1. Thịtrường: .38
  2. Giá cả: .38
  3. Sản phẩm: .39
  4. Chính sách phân phối: 40
  5. Các hoạt động xúc tiến: 40
  1.8.3. Phương pháp đánh giá tình hình tiêu thụ: . 41
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾTOÁN DOANH THU TIÊU THỤ
  VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH 43
  2.1.Giới thiệu vềcông ty: .43
  2.1.1. Lịch sửhình thành và phát triển của công ty: . 43
  2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụcủa công ty cổphần hải sản Thái Bình: 47
  2.1.2. Tổchức sản xuất và quản lý: 48
  2.1.2.1. Cơcấu tổchức quản lý: .48
  2.1.2.2. Cơcấu tổchức sản xuất: 51
  2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty: . 52
  iv
  2.1.3.1. Các nhân tốmôi trường bên trong : 52
  2.1.3.2. Các nhân tốmôi trường bên ngoài : .54
  2.1.4. Đánh giá khái quát kết qu ảhoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thời gian
  qua: 54
  2.1.5. Phương hướng của công ty thời gian tới: 61
  2.1.5.1. Phương hướng chung: 61
  2.2. THỰC TRẠNG VỀCÔNG TÁC KẾTOÁN DOANH THU TIÊU THỤVÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH: 64
  2.2.1. Tổchức công tác kếtoán tại công ty 64
  2.2.1.1. Tổchức bộmáy kếtoán: 64
  2.2.1.2. Hình thức kếtoán: 66
  2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kếtoán doanh thu tiêu thụvà xác định kết
  quảkinh doanh: . 69
  2.2.2.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: .69
  2.2.2.2. Trang thiết bịphục vụcông tác kếtoán: 69
  2.2.2.3. Nhân sự: 70
  2.2.2.4. Phương thức thanh toán& đơn vịtiền tệthanh toán: 70
  2.2.2.5. Chế độpháp lý: 71
  2.2.3. Kếtoán doanh thu tiêu thụ: . 71
  2.2.3.1. Khái quát chung: 71
  1. Các phương thức bán hàng: . 72
  2.Chính sách bán hàng: 72
  3. Cách xây dựng giá bán: 73
  2.2.3.2. Kếtoán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 76
  2.2.3.2.1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 76
  2.2.3.2.2. Các khoản giảm trừdoanh thu: .86
  2.2.3.3. Kếtoán giá vốn hàng bán: 92
  2.2.3.4. Kếtoán chi phí bán hàng: .98
  2.2.3.4.1. Chi phí nhân viên bán hàng: 100
  v
  2.2.3.4.2. Chi phí vật li ệu, bao bì : .103
  2.2.3.4.3. Chi phí dụng cụ đồdùng: 105
  2.2.3.4.4. Chi phí khấu hao TSCĐ: .107
  2.2.3.4.5. Chi phí dịch vụmua ngoài và chi phí bằng tiền khác: 109
  2.2.3.4.6. Chi phí thành phẩm xuất kho phục vụcho hoạt động bán hàng: .111
  2.2.3.5. Kếtoán chi phí quản lý doanh nghiệp: .119
  2.2.3.5.1. Chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp: .122
  2.2.3.5.2.Chi phí vật liệu quản lý: 125
  2.2.3.5.3. Chi phí đồdùng văn phòng: 127
  2.2.3.5.4.Chi phí khấu hao TSCĐ: 129
  2.2.3.5.5. Thuế, phí và l ệphí: 130
  2.2.3.5.6. Chi phí dịch vụmua ngoài và chi phí bằng tiền khác: 132
  2.2.3.6. Kếtoán doanh thu hoạt động tài chính: 143
  2.2.3.7. Kếtoán chi phí hoạt động tài chính: .148
  2.2.3.8. Kếtoán thu nhập khác: .154
  2.2.3.9. Kếtoán chi phí khác: .157
  2.2.3.10. Kếtoán xác định kết quảkinh doanh: .160
  2.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ: .167
  2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀCÔNG TÁC KẾTOÁN DOANH THU TIÊU THỤ
  VÀ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ: .176
  2.4.1: Những mặt đạt được: 176
  2.4.2. Những mặt còn tồn tại: 176
  CHƯƠNG III: MỘT SỐBIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN DOANH THU TIÊU THỤVÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH TẠI
  CÔNG TY CỔPHẦN HẢI SẢN THÁI BÌNH. 180
  3.1. NHÓM BIỆN PHÁP VỀCÔNG TÁC KẾTOÁN: 180
  3.2.NHÓM BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ: .186


  1. Sựcần thiết của đềtài:
  Hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tếthịtrường luôn chịu
  tác động bởi các quy luật vốn có của nó. Sựsống còn của mỗi doanh nghiệp
  luôn diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Do đó, đểtồn tại và phát triển mỗi chủthể
  doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đều phải quan tâm đến công tác tổchức
  quản lý sản xuất kinh doanh, trong đó công tác tổchức hạch toán kếtoán nói
  chung, đặc biệt là công tác tổchức hạch toán kếtoán doanh thu tiêu thụvà
  xác định kết quảkinh doanh có một vịtrí hết sức quan trọng trong công tác tổ
  chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  Hơn nữa, trong điều kiện hiện nay khi mà nguồn thông tin đặt lên hàng
  đầu thì chất lượng của thông tin kếtoán được coi nhưlà một tiêu chuẩn quan
  trọng để đảm bảo sựan toàn và khảnăng mang lại thắng lợi cho quyết định
  kinh doanh. Vì vậy với chức năng cung cấp thông tin và kiểm tra các hoạt
  động kinh tếtài chính liên quan đến công tác tiêu thụvà xác định kết quảkinh
  doanh trong doanh nghiệp nên công tác tổchức hạch toán kếtoán doanh thu
  tiêu thụvà xác định kết quảkinh doanh có ảnh hưởng quyết định đến sựthành
  bại của doanh nghiệp. Đồng thời công tác tổchức hạch toán kếtoán doanh
  thu tiêu thụcòn ảnh hưởng đến việc đáp ứng các yêu cầu quản lý khác nhau
  của các đối tượng có quyền hạn trực tiếp và gián tiếp của doanh nghiệp.
  Vì vậy đểcông việc kinh doanh mang lại hiệu quả, đồng thời đáp ứng
  các yêu cầu quản lý khác nhau thì việc nghiên cứu công tác tổchức hạch toán
  kếtoán doanh thu tiêu thụvà xác định kết quảkinh doanh tại công ty cổphần
  hải sản Thái Bình là hết sức cần thiết.
  Xuất phát từnhững vấn đềtrên cùng với qua thực tếtìm hiểu thực trạng
  công tác tổchức hạch toán kếtoán doanh thu tiêu thụtại công ty cổphần hải
  LỜI NÓI ĐẦU
  2
  sản Thái Bình còn một sốtồn tại. Từ đó em chọn đềtài cho luận văn tốt
  nghiệp:" Một sốgiải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổchức hạch toán kế
  toán doanh thu tiêu thụvà xác định kết quảkinh doanh tại công ty cổphần
  hải sản Thái Bình".
  2. Mục đích nghiên cứu:
  Vận dụng kiến thức đã học vào thực tếvà học hỏi, trang bịthêm cho
  bản thân vốn kiến thức thực tếvềcông tác tổchức hạch toán doanh thu tiêu
  thụvà xác định kết quảkinh doanh tại công ty cổphần hải sản Thái Bình.
  Đồng thời, nhằm nâng cao vềhiệu quảtrong công tác tiêu thụvà công tác tổ
  chức hạch toán kếtoán doanh thu tiêu thụvà xác định kết quảkinh doanh tại
  công ty.
  3. Phương pháp nghiên cứu:
  + Phương pháp nghiên cứu kinh tế
  + Phương pháp thống kê
  + Phương pháp phân tích
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  a. Đối tượng:
  Nghiên cứu công tác hạch toán kếtoán doanh thu tiêu thụvà xác định
  kết quảkinh doanh tại Công Ty CổPhần Hải Sản Thái Bình. Đồng thời
  nghiên cứu tình hình sản xuất và tình hình tiêu thụchung tại công ty.
  b. Phạm vi:
  Công ty cổphần hải sản Thái Bình
  * Thời gian nghiên cứu từ28/07/2008 đến 08/11/2008
  * Sốliệu thểhiện: quý 1 năm 2008
  5. Nội dung kết cấu của đềtài:
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, tài liệu tham khảo, nội dung đề
  tài gồm 03 chương:
  3
  * Chương 1: Cơsởlý luận vềcông tác kếtoán doanh thu tiêu thụvà xác
  định kết quảkinh doanh.
  * Chương 2: Thực trạng công tác kếtoán doanh thu tiêu thụvà xác định
  kết quảkinh doanh tại công ty cổphần hải sản Thái Bình.
  * Chương 3: Một sốbiện pháp nhằm hoàn thiện công tác kếtoán doanh
  thu tiêu thụvà xác định kết quảkinh doanh tại công ty cổphần hải sản Thái
  Bình.


  Chương I
  Cơsởlý luận vềcông tác kếtoán
  doanh thu tiêu thụvà xác định kết
  quảkinh doanh.
  5
  CHƯƠNG 1 : CƠSỞLÝ LUẬN VỀCÔNG TÁC KẾTOÁN DOANH
  THU TIÊU THỤVÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH
  1.1.NHỮNG VẤN ĐỀCHUNG:
  1.Khái niệm và ý nghĩa:
  Tiêu thụsản phẩm là quá trình đưa các loại sản phẩm đã hoàn thành
  vào lĩnh vực lưu thông đểthực hiện giá trịcủa nó thông qua phương thức bán
  hàng. Sản phẩm mà doanh nghiệp bán cho người mua có thểlà thành phẩm,
  bán thành phẩm hay lao vụ đã hoàn thành của bộphận sản xuất chính hay bộ
  phận sản xuất phụ.
  Thực chất của quá trình tiêu thụsản phẩm là quá trình tìm kiếm doanh
  thu đểbù đắp chi phí và tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tiêu thụsản
  phẩm tốt là một vấn đềcó ý nghĩa rất lớn đối với quá trình tái sản xuất của
  doanh nghiệp và là điều kiện cơbản đểthực hiện chế độhạch toán kinh tế.
  Trong quá trình tiêu thụsản phẩm doanh nghiệp còn có mối quan hệ
  với ngân sách nhà nước thông qua việc nộp các khoản thuếnhư: thuếtiêu thụ
  đặc biệt, thuếxuất khẩu, thuếgiá trịgia tăng.
  Trong quá trình tiêu thụcòn phát sinh các chi phí thời kỳnhư: chi phí
  bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Theo quy định hiện hành, hai chi phí
  này được phân bổhết cho sản phẩm tiêu thụtrong kỳ. Nếu doanh nghiệp có
  chu kỳsản xuất dài, mang tính đặc thù thì hai chi phí này có thểphân bổcho
  nhiều kỳkinh doanh.
  Doanh thu là tổng giá trịcác lợi ích kinh tếdoanh nghiệp thu được
  trong kỳkếtoán, phát sinh từcác hoạt động SXKD thông thường của doanh
  nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủsởhữu. Doanh thu từhoạt động kinh
  doanh là toàn bộtiền bán sản phẩm, hàng hoá, cung ứng dịch vụsau khi trừ đi
  các khoản giảm giá, hàng bán bịtrảlại (nếu có chứng từhợp lệ) được khách
  hàng chấp nhận thanh toán (không phân biệt đã thu tiền hay chưa).
  6
  Doanh thu từhoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao
  gồm:
  + Doanh thu từviệc bán hàng hoá, thành phẩm, dịch vụra bên ngoài hay
  tổng nội bộdoanh nghiệp
  + Các khoản phí thu thêm của doanh nghiệp ngoài giá bán (nếu có), trợ
  giá, phụthu theo quy định của Nhà Nước mà doanh nghiệp được hưởng với
  hàng hoá, dịch vụmà doanh nghiệp tiêu thụtrong kỳ.
  + Giá trịcác sản phẩm hàng hoá đem biếu tặng, trao đổi, hoặc tiêu dùng
  nội bộtrong doanh nghiệp.
  + Cung cấp dịch vụ: Thực hiện công việc đã thoảthuận theo hợp đồng
  trong một hoặc nhiều kỳkếtoán như: cung cấp dịch vụvận tải, du lịch, cho
  thuê TSCĐtheo phương thức cho thuê hoạt động
  Hơn nữa tiêu thụcó ý nghĩa quan trọng, chẳng hạn nó thúc đẩy doanh nghiệp
  mởrộng sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm làm cho doanh nghiệp
  quan tâm hơn nữa đến quá trình sản xuất và tiêu thụthành phẩm mà còn gắn
  chặt giữa sản xuất và tiêu dùng. Tiêu thụ được thành phẩm doanh nghiệp sẽ
  đạt được doanh thu bán hàng, đây là chỉtiêu quan trọng của mọi doanh
  nghiệp và cảnền kinh tếquốc dân. Nó đảm bảo cho doanh nghiệp thu hồi
  được vốn nhanh chóng, tăng vòng quay của vốn, giúp cho quá trình sản xuất
  được bình thường, trôi chảy.
  2. Nhiệm vụcủa kếtoán:
  - Tổchức ghi chép, phản ánh, tổng hợp sốliệu vềtình hình nhập xuất
  tồn kho thành phẩm, tính giá thành thực tếthành phẩm xuất bán và không
  phải bán m ột cách chính xác đểphản ánh đúng đắn các nghiệp vụkinh tếphát
  sinh và tính giá vốn của hàng đã bán.


  Tài liệu tham khả o
  1. Giáo trình kếtoán doanh nghiệp
  Biên soạn: Tập thểbộmôn kếtoán - Khoa kinh tế- Trường Đại học Nha Trang
  2. Giáo trình tổchức hạch toán kếtoán
  Biên soạn: Bộmôn kếtoán trường Đại học Nha Trang
  3. Phân tích hoạt động kinh doanh
  Biên soạn: Hoàng Văn Huy
  4. Tài chính doanh nghiệp
  Biên soạn : Võ Văn Cần
  5. Chế độkếtoán Việt Nam
  Biên soạn: Bộtài chính
  6. Giáo trình kếtoán tài chính
  7. Biên soạn: GS. TS. Ngô ThếChi , TS. Trương ThịThuỷ- Học Viện Tài Chính
  Và các luận văn tốt nghiệp năm trước.


  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định k
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định k sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status