Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần Đình Đô

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần Đình Đô


  Hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần Đình Đô

  MỤC LỤC
  MỤC LỤC . 1
  LỜI MỞ ĐẦU . . 11
  1. Tính cấp thiết của đề tài: . . 11
  2. Mục đích của đề tài: . . 11
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: . . 11
  4. Phương pháp nghiên cứu: . 12
  5. Nội dung, kết cấu đề tài: . 12
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT
  LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP. 13
  1.1 Khái quát chung về nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp.
  . 13
  1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. . 13
  1.1.1.1 Khái niệm: . 13
  1.1.1.2 Đặc điểm: . . 13
  1.1.2 Phân loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp. . 14
  1.1.2.1 Phân loại nguyên vật liệu: . . 14
  1.1.2.2 Phân loại công cụ dụng cụ: . 16
  1.1.3 Tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp. 17
  1.1.3.1 Tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho: . 17
  1.1.3.2 Tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho: . . 19
  1. 2 Tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp. 22
  1.2.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong
  doanh nghiệp. . 22
  1.2.2 Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh
  nghiệp. . 22
  1.2.2.1 Phương pháp thẻ song song: . . 23
  1.2.2.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển. . 25
  1.2.2.3 Phương pháp sổ số dư: . . 26
  1.2.3 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. . 29
  1.2.3.1 Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng: . 29
  1.2.3.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp kê
  khai thường xuyên. . 29
  1.2.3.3 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp
  kiểm kê định kỳ. . 34
  1.2.4 Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 37
  1.3 Tổ chức sổ kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp.
  . 39
  1.3.1 Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung. . 39
  1.3.1.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: . 39
  1.3.1.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung: . . 39
  1.3.2 Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký - Sổ cái. . 41
  1.3.2.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái: . . 41
  1.3.2.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái: . 42
  1.3.3 Trình tự ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ. . 43
  1.3.3.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: . . 43
  1.3.3.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: . 43
  1.3.4 Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký - Chứng từ. . 44
  1.3.4.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ: . . 44
  1.3.4.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ: . 45
  1.3.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính. . 45
  1.3.5.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán trên máy vi tính: . . 45
  1.3.5.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính: . 45
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU,
  CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH ĐÔ. 47
  2.1 Khái quát chung về công ty cổ phần Đình Đô. . 47
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần Đình Đô. 47
  2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty. . 48
  2.1.2.1 Đặc điểm của sản phẩm: . . 48
  2.1.2.2 Quy trình công nghệ và tổ chức sản xuất: . . 48
  2.1.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của công ty. . 50
  2.1.4. Bộ máy công tác kế toán áp dụng tại đơn vị. . 52
  2.1.4.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán của công ty. . 52
  2.1.4.2 Chế độ kế toán áp dụng tại công ty. 54
  2.2 Thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ
  phần Đình Đô. . 57
  2.2.1 Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ
  phần Đình Đô. . 57
  2.2.1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ: . 57
  2.2.1.2 Phân loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. . 57
  2.2.2 Đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. 58
  2.2.2.1 Đánh giá nguyên vật liệu: . 58
  2.2.2.2 Đánh giá công cụ, dụng cụ. . 59
  2.2.3 Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty. . 59
  2.2.3.1 Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. . 59
  2.2.4 Tổ chức kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ
  phần Đình Đô. . 84
  2.2.4.1 Chứng từ sử dụng: . . 84
  2.2.4.2 Tài khoản sử dụng: . . 84
  2.2.4.3 Quy trình hạch toán: . . 84
  Nguồn: Trích từ phòng Kế toán của công ty.2.2.5 Tổ chức kiểm kê nguyên vật
  liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp. . 91
  2.2.5 Tổ chức kiểm kê nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp.92
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ
  TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
  ĐÌNH ĐÔ . . 94
  3.1 Đánh giá khái quát về tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại
  công ty cổ phần Đình Đô. . 94
  3.1.1 Ưu điểm: . 94
  3.1.2 Hạn chế: . 97
  3.2 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công
  cụ dụng cụ tại công ty cổ phần Đình Đô. . 99
  3.2.1 Nguyên tắc hoàn thiện: . 99
  3.2.2 Yêu cầu hoàn thiện: . . 99
  3.2.3 Nội dung hoàn thiện: . . 100
  KẾT LUẬN . 113
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 114

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài:
  Chuyển sang kinh doanh trong cơ chế thị trường và thực hiện hạch toán độc
  lập, mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp là thực hiện bảo toàn và phát
  triển vốn kinh doanh với mục đích cuối cùng là lợi nhuận. Để đạt mục tiêu này thì
  các doanh nghiệp phải áp dụng đồng thời nhiều biện pháp và một trong những biện
  pháp quan trọng đối với doanh nghiệp đó là: sản phẩm sản xuất ra phải có chất
  lượng cao và giá thành hạ, tức là chi phí để sản xuất ra sản phẩm phải tiết kiệm,
  hợp lý và có kế hoạch. Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ là một trong ba yếu tố cơ
  bản của quá trình sản xuất sản phẩm. Chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng chiếm
  một tỷ trọng lớn trong tổng số chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Bởi vậy mà
  doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ vật tư từ khâu thu mua đến khâu bảo quản, dự
  trữ và sử dụng, vừa đáp ứng được nhu cầu sản xuất, tiết kiệm hạ giá thành sản
  phẩm, chống mọi hiện tượng xâm phạm tài sản của đơn vị và cá nhân. Để làm
  được điều này, các doanh nghiệp cần phải sử dụng công cụ quản lý mà kế toán làm
  công cụ giữ vai trò trọng yếu nhất. Từ lý do trên em chọn đề tài "Hoàn thiện tổ
  chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty Cổ phần Đình Đô".
  2. Mục đích của đề tài:
  Vận dụng những lý luận về kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ vào
  thực tiễn kế toán tại công ty Cổ phần Đình Đô, để từ đó đề ra một vài ý kiến đề
  xuất làm hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty
  Cổ phần Đình Đô.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Toàn bộ hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo kế toán có liên quan đến tổ
  chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty Cổ phần Đình Đô quý 4
  năm 2011.


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần Đình Đô
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần Đình Đô sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status