Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty


  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thái Dương


  MỤCLỤC
  LỜI CẢM ƠN . i
  MỤC LỤC ii
  DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU v
  DANH MỤC BẢNG BIỂU . v
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ . v
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . vii
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  1. Sự cần thiết của đề tài. . 1
  2. Mục đích nghiên cứu. 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  4. Phương pháp nghiên cứu . 2
  5. Nội dung và kết cấu. 2
  CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU
  THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP . 4
  1.1.Những vấn đề chung về kế toán tiêu thụ (bán hàng) và xác định kết quả kinh
  doanh . 4
  1.1.1.Đặc điểm, ý nghĩa của việc tổ chức hoạt động bán hàng và xác định kết
  quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 4
  1.1.1.1. Đặc điểm. 4
  1.1.1.2. Ý nghĩa của công tác tiêu thụ (bán hàng) 5
  1.1.2.Một số khái niệm về doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh . 5
  1.1.3. Nhiệm vụ của công tác kế toán Doanh thu tiêu thụ (bán hàng) và xác
  định kết quả kinh doanh ở doanh nghiệp. . 6
  1.2.Kế toán Doanh thu tiêu thụ và xác đinh kết quả kinh doanh 7
  1.2.1.Kế toán doanh thu tiêu thụ. 7
  1.2.1.1. Kế toán giá vốn hàng bán. 7
  1.2.1.2. Kế toán Doanh thu bán hàng và Cung cấp dịch vụ . 9
  1. 2.1.3. Chiết khấu thương mại. . 17
  1.2.1.4. Giảm giá hàng bán. . 18
  1.2.1.5 Hàng bán bị trả lại 19
  1.2.1.6. Kế toán chi phí bán hàng 21
  1.2.1.7. Chi phí quản lý doanh nghiệp. . 23
  1.2.1.8. Kế toán hoạt động tài chính. 26
  1.2.1.9.Kế toán hoạt động khác. 28
  1.2.1.10. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp . 30
  1.2.1.11. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. . 33
  CHƯƠNG II.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ
  VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI
  DƯƠNG . 37
  2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty . 37
  2.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển của công ty Cổ Phần Thái Dương . 37
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty. . 39
  2.1.2.1 Chức năng . 39
  2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của công ty. . 40
  2.1.4. Đánh giá khái quát hoạt động kinh doanh của công ty Cổ Phần Thái
  Dương trong thời gian qua . 42
  2.1.5. Phân tích các tỷ số về khả năng sinh lời qua 2 năm 2007 và 2008 của
  công ty Cổ Phần Thái Dương.(sức sinh lời [IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p">rofitability ratios) . 47
  2.1.5.1. Doanh lợi tổng vốn: (Return on tatol assets ratios) 47
  2.1.5.2.Doanh lợi vốn chủ sở hữu. Return on equity ratios. 48
  2.1.5.3. Doanh lợi doanh thu: Net profit margin ratio . 49
  2.1.6 . Phân tích các tỷ số về khả năng hoạt động (acitivity rations) 50
  2.1.6.1. Vòng quay tổng vốn. 50
  2.1.6.2. Vòng quay hàng tồn kho 50
  2.1.6.3. Vòng quay các khoản phải thu 52
  2.2.Thực trạng công tác tổ chức kế toán tại công ty Cổ Phần Thái Dương. 53
  2.2.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán. . 53
  2.2.1.1. Sơ đồ bộ máy kế toán . 53
  2.2.1.2. Nhiệm vụ của từng bộ phận. 54
  2.2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán Doanh thu tiêu thụ và
  Xác định kết quả kinh doanh của công ty Cổ Phần Thái Dương. . 58
  2.2.1.5. Tổ chức luân chuyển chứng từ. 61
  2.2.2. Các phần hành kế toán Doanh thu tiêu thụ và Xác định kết quả kinh
  doanh tại công ty Cổ Phần Thái Dương 61
  2.2.2.1. Kế toán gía vốn hàng bán. 62
  2.2.2.2. Kế toán Doanh thu tiêu thụ. . 74
  2.2.2.3. Kế toán doanh thu tài chính. 87
  2.2.2.5. Kế toán Chi phí tài chính 94
  2.2.2.6 . Kế toán chi phí quản lý kinh doanh. . 104
  2.2.2.7. Kế toán Thu nhập khác . 114
  2.2.2.8. Kế toán Chi phí khác. . 121
  2.3. Đánh giá chung về thực trạng công tác Kế toán Doanh thu tiêu thụ và Xác
  định kết quả kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Thái Dương 128
  2.3.1. Những mặt đạt được. 128
  2.3.2. Những mặt còn hạn chế. 129
  CHƯƠNG III. 131
  MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
  DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG
  TY CỔ PHẦN THÁI DƯƠNG . 131
  3.1.1. Biện pháp 1. Ứng dụng tin học trong công tác hạch toán kế toán tại công
  ty. . 131
  3.1.2. Hoàn thiện nhân sự trong bộ máy kế toán 135
  3.1.3. Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán của công ty. . 137
  3.1.4 . Hoàn thiện cách thức ghi sổ. 139
  KẾT LUẬN 142


  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề tài.
  Qua hơn hai mươi năm đổi mới, đặc biệt là từ sau khi ra nhập tổ chức thương mại
  thế giới WTO , đất nước ta đã có sự thay đổi mạnh mẽ cả về kinh tế và xã hội, nhất là
  sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Trong nền kinh tế thị trường nói chung và nền
  kinh tế nước ta nói riêng. Doanh nghiệp thương mại là những đơn vị kinh tế vừa đóng
  vai trò phân phối lưu thông hàng hoá trong xã hội vừa lấy chính vai tròđó là nơi khai
  thác lợi nhuận chính cho doanh nghiệp. Đồng thời trên thực tế có những doanh nghiệp
  có thể kết hợp giữa thương mại và một phần của sản xuất để tận dụng nguồn lực và
  mở rộng phạm vi hoạt động. Song việc bán hàng và đưa sản phẩm, hàng hoá của mình
  ra thị trường và xác định, đánh giá chính xác hiệu quả kinh doanh luôn là hoạt động
  quan trọng nhất, quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp thương mại
  Để quản lý tài chính trong một doanh nghiệp thì kế toán với chức năng của mình,
  đã trở thành một công cụ hữu hiệu giúp cho các nhà quản lý nắm bắt được tình hình tài
  chính để đưa ra các quyết định trong kinh doanh cũng nh ư trong kế hoạch phát triển
  trong tương lai của đơn vị. Hơn nữa kết quả của công tác kế toán còn là nguồn cung
  cấp thông tin cần thiết cho các nhà đầu tư tài chính, các đối tượng có liên quan đến việc
  kinh doanh cũng như đóng góp vào hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
  Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh là một bộ phận kế toán
  quan trọng trong một doanh nghiệp thương mại. Nó đóng góp vai trò to lớn trong hệ
  thống quản lý hệ thống tài chính của doanh nghiệp. Việc đánh giá, xác định hiệu quả
  kinh doanh, tổ chức tốt nghiệp vụ bán hàng, đảm bảo thu hồi vốn và có lãi là điều kiện
  để doanh nghiệp tồn tại và phát triển và ngược lại. Kế toán doanh thu tiêu thụ (bán
  hàng) và xác định kết quả kinh doanh l à công cụ giúp doanh nghiệp làm được điều đó.
  Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng sử dụng tốt công cụ này hay nói
  cách khác không phải doanh nghiệp nào cũng xây dựng cho mình một quy trình qu ản
  lý kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh hoàn thiện, phát huy được tốt hiệu
  quả của công tác này.
  2. Mục đích nghiên cứu.
  Làm sáng tỏ thực trạng công tác tại công ty, qua đó tìm ra những điểm mạnh, điểm
  yếu. Nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan tác động đến hệ thống kế toán tại
  công ty, từ đó đưa ra một số biện pháp khắc phục những tồn tại cũng như việc phát huy
  những điểm mạnh của công ty Cổ Phần Thái Dương.
  Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, học hỏi kinh nghiệm từ những người đã trải
  qua công việc kế toán, chuẩn bị hành trang cho tương lai.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Nghiên cứu công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh tế kinh doanh
  tại công ty cổ phần Thái Dương trong phạm vi 3 ( 2006-2008 )nămqua cụ thể là tháng
  3 năm 2009
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Sử dụng biện pháp nghiên cứu như: thống kê, phân tích. Ngoài ra, còn sử dụng
  các phương pháp kế toán như chứng từ, tài khoản ghi sổ kép, báo cáo tài chính .
  Số liệu được tổng hợp, tính toán bằng phần mềm excel.
  5. Nội dung và kết cấu.
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, mục lục nội dung đề tài gồm ba
  chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả tại
  Công Ty Cổ Phần Thái Dương
  Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác Kế Toán Doanh Thu Tiêu Thụ
  và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh tại Công Ty Cổ Phần Thái Dương. Những kiến nghị
  và kết luận
  Với kiến thức còn hạn chế và thời gian thực tập không nhiều, nên em chưa đủ
  điều kiện để đi sâu tìm hiểu tình hình h ết hoạt động của công ty. Ngoài ra trình độ
  chuyên môn trên thực tế còn chưa có lên chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót.
  Kính mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô, anh chị trong kế toán và các bạn sinh
  viên để cuốn đề tài của em đựơc hoàn thiện hơn.
  Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Công Tài đã tận tình hướng
  dẫn và giúp đỡ em trong thời gian qua. Để có được như ngày hôm nay, em cũng xin
  chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa kinh tế đã dìu dắt và truyềncho em một
  lượng kiến thức lớntrong thời gian qua, một vốn kiến thức không thể thiếu khi chúng
  em bước vào đời. Và qua đây em cũng xin chân thành cảm ơn đến các cô chú trong
  phòng Kế Toán đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em có thể tiếp cận về công tác Kế
  Toán của Công Ty để em hoàn thành cuốn báo cáo một cách tốt nhất
  Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!


  CHƯƠNG 1
  CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU
  TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TRONG DOANH NGHIỆP
  1.1. Những vấn đề chung về kế toán tiêu thụ (bán hàng) và xác định kết quả
  kinh doanh.
  1.1.1.Đặc điểm, ý nghĩa của việc tổ chức hoạt động bán hàng và xác định kết quả
  kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.
  1.1.1.1. Đặc điểm.
  Trong nền kinh tế thị trường, khi mà các doanh nghiệp phải tự hạch toán kinh
  doanh, tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình thì công việc tiêu thụ (bán hàng) là
  hết sức cần thiết đối với sự sống còn của mỗi doanh nghiệp, Các Mácđã từngkhẳng
  định:” lưu thôngvừa là tiền tệ, vừa là điều kiện, vừa là kết quả của sản xuất” chính vì
  thế theo quan điểm này thì sản xuất và lưu thông gắn bó chặt chẽ với nhau thành một
  chu kỳ tái sản xuất,
  Quá trình tiêu thụ( bán hàng) ở các doanh nghiệp thương mại là quá trình vận động
  vốn kinh doanh từ vốn hàng hoá sang vốn bằng tiền và hình thành nên kết quả kinh
  doanh thương mại, quá trình bán hàng hoàn tất hi hàng hoá đã chuyển giao cho người
  mua và đã thu được tiền hàng.
  Quá trình bán hàng là sựmua bán có thoả thuận, doanh nghiệp đồng ý bán và khách
  hàng đồng ý mua , đã trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền, doanh nghiệp giao cho khách
  hàng một lượng hàng hoá và nhận được từ khách hàng một khoản tiền hay một khoản
  nợ, khoản tiền này được coi là doanhthu bán hàng, dùng để bù đắp các khoản chi phí
  đã bỏ ra trong quá trình kinh doanh. Căn cứ vào số tiền hay khoản nợ mà khách hàng
  chấp nhận trả doanh nghiệp sẽ hạch toán kết quả kinh doanh trong kỳ của đơn vị.
  1.1.1.2. Ýnghĩa của công tác tiêu thụ (bán hàng)
  Xét về mặt kinh tế học, bán hàng là một trong bốn khâu của qúa trình tái sản xuất xã
  hội. Đó là một quá trình lao động kỹ thuật nghiệp vụ phức tạp của doanh nghiệp
  thương mại nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng cho xã hội, chỉ có thông qua bán hàng
  thì tính hữu ích của hàng hoá mới được thực hiện, tạo điều kiện để tiến hành tái sản
  xuất xã hội.
  Xét về phương diện xã hội, bán hàng có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu
  cầu của người tiêu dùng. Thông qua công tác bán hàng, các đơn vị kinh doanh có thể
  dự đoán được nhu cầu tiêu dùng của xã hội nói chung và của từng khu vực nói riêng
  với từng loại hàng hoá, sản phẩm. Từ đó doanh nghiệp sẽ xây dựng được các kế hoạch
  kinh doanh phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất
  Ngoài ra công tác bán hàng còn làcơ sở để có kết quả kinh doanh, giữa bán hàng và
  xác định kết quả kinh doanh có mối quan hệ mật thiết tác động qua lại lẫn nhau. Bán
  hàng là cơ sở để xác định kết quả kinh doanh còn kết quả kinh doanh là căn cứ quan
  trọng để đưa ra các quyết định và bán hàng hoá.
  =>Như vậy có thể khẳng định rằng, kết quả kinh doanh l à mục tiêu cuối cùng của doanh
  nghiệp, còn tiêu thụ( bán hàng) là phưưong tiện để thực hiện mục tiêu cuối cùng đó.
  1.1.2.Một số khái niệm về doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
   Tiêu thụ hàng hoá(bán hàng) –một khâu trọng tâm trong hoạt động kinh
  doanh của doanh nghiệp thương mại.
  Tiêu thụ là quá trình đưa các loại hàng hoá, sản phẩm mà doanh nghiệp đã mua vào
  trong kinh doanh, buôn bán vào lĩnh vực lưu thông theo phương thức bán hàng.
  Theo luật thương mại :” tiêu thụ (bán hàng) là hoạt động thương mại, theo đó bên bán
  có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hoá cho bên mua và nhận thanh toán”
   Doanh thu tiêu thụ (bán hàng)
  Là giá trị hàng hoá, lao vụ, dịch vụ mà doanh nghiệp đã cung cấp cho khách
  hàng (đã được thực hiện) giá trị của hàng hoá được thoả thuận ghi trên hợp đồng kinh


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bộ Tài Chính (2006), Chế độ 48 2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 09 năm 2006 của
  Bộ Tài Chính.
  2. Bộ TàiChính (2006), Chuẩn mực kế toán mới
  3. Bộ môn kế toán Doanh Nghiệp (2007), Bài giảng Kế Toán Doanh Nghiệp,
  Trường Đại Học Nha Trang
  4. PGS.TS.Phạm Thị Gái, Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, Trường Đại
  Học Kinh tế Quốc Dân.
  5.Khoa kinh tế(2007), Bài giảng kế toán thương mại dịch vụ,Trường Đại Học Nha
  Trang.
  6.Bộ môn kế toán (2008), Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán, Trường Đại Học
  Nha Trang.
  7. Luận Văn các khóa trước
  8.PGS.TS. Võ Văn Nhị (2007), Kế toán tài chính, Nhà xu ất bản Tài Chính, Hà Nội
  9. Tài liệu nội bộ của công ty Cổ Phần Thái Dương.
  Một số trang Web từ google.com.vn


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status