Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nghiên cứu công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Sao M

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Sao M


  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Nghiên cứu công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21


  MỤCLỤC
  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ S Ở LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU
  TIÊU THỤ VÀ XÁCĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH . 3
  1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG: 3
  1.2. KẾ TOÁN TIÊU THỤ: . 5
  1.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán: 5
  1.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: . 6
  1.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: . 13
  1.2.3.1 Kế toán các khoản chiết khấu thương mại . 13
  1.2.3.2 Kế toán các khoản giảm giá hàng bán 13
  1.2.3.3 Kế toán hàng bán bị trả lại 14
  1.2.3.4 Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, th uế GTGT phải
  nộp theo phương pháptrực tiếp: 14
  1.3 KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG . 15
  1.4. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP: . 19
  1.5. KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH: . 21
  1.5.1. Kế toán doanh thu tài chính: . 21
  1.5.2. Kế toán chi phí tài chính: . 22
  1.6. KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ THU NHẬP KHÁC: . 24
  1.6.1. Kế toán thu nhập khác: . 24
  1.6.2 Kế toán các khoản chi phí khác: . 26
  1.7. KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP: . 27
  1.8. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH: . 28
  CHƯƠNG 2: TH ỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN D OANH THU
  TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH
  SAO MAI THẾ KỶ 21 30
  2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY SAO MAI THẾ KỶ 21: 30
  ii
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty: . 30
  2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty: . 31
  2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty: (Sơ đồ 2.1) 32
  2.1.4 Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty: . 34
  2.1.4.1 Tình hình về vốn: . 34
  2.1.4.2 Tình hình về cơ sở vật chất, máy móc thiết bị: 34
  2.1.4.3 Tình hình về lao động: 36
  2.1.4.4 Tình hình về nguyên vật liệu: . 37
  2.1.4.5 Tình hình thị trường tiêu thụ: 38
  2.1.4.6 Kết quả t ình hình s ản xuất kinh doanh của Công ty trong thời
  gian qua: . 40
  2.1.4.7 Phương hướng phát triển của Công ty: 42
  2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOAN H THU TIÊU THỤ VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔN G TY TNHH S AO MAI
  THẾ KỶ 21: 44
  2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại Công ty: 44
  2.2.1.1 Tổ chức nhân sự trong phòng kế toán: . 44
  2.2.1.2 Tổ chức công tác kế toán: . 46
  2.2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán doanh thu tiêu thụ
  và xác định kếtquả kinh doanh của Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21: . 49
  2.3 K Ế TOÁN DOANH THU TI ÊU THỤ VÀ CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ
  DOANH THU: 50
  2.3.2 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 53
  2.3.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: . 67
  2.4. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN: 71
  2.5 K Ế TOÁN CHI PHÍ BÁN H ÀNG VÀ CHI PHÍ QU ẢN LÝ DOANH
  NGHIỆP: . 81
  2.5.1 Kế toán chi phí bán hàng: 81
  2.5.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 90
  2.6 KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH: . 97
  iii
  2.7 KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC V À CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP HIỆN
  HÀNH: . 105
  2.7.1. Kế toán thu nhập khác: . 105
  2.7.2 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: . 109
  2.8 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH: . 112
  2.9. ĐÁNH GIÁ CHUNG V Ề TH ỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
  CÔNG TY TNHH SAO MAI THẾ KỶ 21: 117
  2.9.2. Những tồn tại trong công tác hạch toán kế toán doanh thu ti êu thụ và
  xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21: 118
  Chương 3: Một số biện pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh
  thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tạiCông ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ
  21 119
  3.1 BIỆN PHÁP NHẰM HO ÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
  THU TIÊU TH Ụ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔN G
  TY: 119
  3.1.1 Biện pháp 1: Hoàn thiện hệ thống tài khoản: . 119
  3.1.2 Biện pháp 2: Tính giá thành cho hai sản phẩm bùn mỹ phẩm và nước
  khoáng đóng chai: . 121
  3.1.3 Biện pháp 3: Tuyển thêm nhân viên kế toán: . 123
  3.2 BI ỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC TI ÊU THỤ SẢN
  PHẨM, DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY: 123
  3.2.1 Biện pháp 1: Đấy mạnh hoạt động Marketing: 123
  3.2.2 Biện pháp 2: Nâng cao chất lượng chất lượng sản phẩm dịch vụ: . 125
  KẾT LUẬN . 127
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 128


  LỜI NÓI ĐẦU
  Kế toán là một khoa học, một công cụ liên quan đến việc ghi nhận, phân loại,
  tổng hợp v à tính toán k ết quả của các hoạt động kinh tế tài chính của một tổ chức,
  giúp ban giám đốc có thể căn cứ vào đó mà đưa ra quyết định.
  Tổ chức công tác kế toán l à m ộttrong nh ững nội dung quan trọng trong tổ
  chức công tác quản lý ở doanh ng hiệp. Với chức năng cung cấp t hông tin v à kiểm
  tra các ho ạt động kinh tế, t ài chính trong doanh nghi ệp nên công tác k ế toán ảnh
  hưởng trực tiếp đến việc yêu cầu quản lý khác nhau của các đối tượng bêntrong lẫn
  bênngoài doanh nghi ệp, nhưng có quy ền lợi trực tiếp hay gián tiếp đối với hoạt
  động của doanh nghiệp, trong đó có các cơ quan chức năng nhà nước như thuế tài
  chính, ngân hàng.
  Trong điều kiện hiện nay, n ước ta đang h òa nhập mạnh mẽ v à vươn ra giao
  lưu v ới bạn bè bốn phương, nghành du l ịch được đặc biệt quan tâm v à được chính
  phủ, các ban nghành khuyến khích phát triển góp phần quảng báhình ảnhViệt Nam
  thân thiện, là m ột điểm đến an to àn và h ấp dẫn. Để có thể tồn tại v à phát triển thì
  nghành du lịch nói chung v à các doanh nghiệp trong nghành nói riêng cần phải đảm
  bảo giá trị về chất l ượng dịch vụ, hợp thị hiếu v à đảm bảo thuần phong mỹ tục, nét
  văn hóa riêng của dân tộc, cung cấp các sản p hẩm độc đáo và an toàn. Vì thế đểsản
  phẩm và chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp được chấp nhận thì phương thức tiêu
  thụ như thế nào là hợp lý và có hiệu quả. Đó là vấn đề đặt ra cho các doanh ngh iệp
  nói riêng và nghành du lịch nói chung.
  Đứng trước những thử thách đó đ òi hỏi công tác kế toán doanh thu ti êu thụ
  và xác định kết quả kinh doanh ph ảiđược quảnlý ch ặt chẽ, phản ánh đúng, đủ v à
  kịp thời. Điều n ày sẽ giúp cho những nh à quản lý có những định h ướng đúng đắn
  trong việc đề ra các quyết định, chính sách để việc kinh doanh có hiệu quả v à đ ảm
  bảo cho việc tồn tại v à phát triển của Công ty.
  Thấy được tầm quan trọng của việc hạc h toán kế toán doanh thu ti êu thụ v à xác
  định kết quả kinh doanh, em quy ết định chọn để l àm đề tài. Với mục đích nghi ên cứu là v ận
  2
  dụng lý thuyết v ào thực ti ễn nhằm củng cố, bổ sung những kiến thức đã học, học hỏi kinh
  nghiệm thựct ế chuẩn bị h ành trang cho s ự ng hiệp tương lai; H ệ thống hóa những vấn đề lý
  lu ận chung về Doanh thu ti êu thụ v à xác định kết quả kinh doanh; Nghi ên cứu, phân tích
  công tác h ạch toán k ế toán tại Công ty Sao Mai Th ế Kỷ 21 từ đó giúp chúng ta đá nh giá về
  các điểm mạnh và điểm yếu, thuận lợic ũng như khó khăn, v ề cách thức hạch toán kế toán
  doanh thu tiêu thụ v à xác đ ịnh kết quả kinh doanh tại đây t ừ đó đ ưa ra m ột số giải pháp
  nhằm khắ c ph ục, ho àn thi ện h ơn h ệ thống kế toán của Công ty .
  Phạm vi nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu phương pháp, cách thức hạch toán
  kế toán doanh thu ti êu thụ và xác định kết quả kinh doanh của Côn g ty TNHH Sao
  Mai Thế Kỷ 21 trong quý III năm 2008.
  Được sự giúp đỡ của Công ty Sao Mai Thế Kỷ 21, em đã được thực tập và tìm
  hiểu công tác kế toán tại công ty, qua quá trình làm việc tại đây, được thu thập các số
  liệu, báo cáovà sổ sáchcủa đơn v ị, có sử dụng một số ph ương pháp nghiên cứu như:
  phương pháp phân tích, th ống kê,phỏng vấn, so sánh, ph ương pháp tài chính và phương
  pháp tài kho ản, chứng từ sử dụng v à BCTCtừ đó em đã viết đề tài có nội dung như sau:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả
  kinhdoanh.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh
  doanh tại Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ21
  Chương 3: Một số biện pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu
  tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh t ại Công ty TNHH Sao Mai Th ếKỷ 21.


  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ KINH DOANH
  1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG:
  1. Khái niệm và ý nghĩa:
  Tiêu thụ sản phẩm l à quá trình đưa các lo ại sản ph ẩm m à doanh nghi ệp đã
  sản xuất ra v ào lĩnh vục l ưu thông đ ể thực hiện giá trị của nó thô ng qua ph ương
  thức bán h àng. S ản phẩm m à doanh nghi ệp bán cho ng ười mua có thể l à thành
  phẩm, bán thành phẩm hay lao vụ đã hoàn thành của bộ phận sản xuất chính hay bộ
  phận sản xuất phụ.
  Thực chất của quá trình tiêu thụ sản phẩm là quá trình tìm kiếm doanh thu để
  bù đắp chi phí v à tạo ra lợi nhuận cho doanh nghi ệp. Tiêu thụ sản phẩm tốt l à m ột
  vấn đề có ý nghĩa rất lớn đối v ới quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp v à là điều
  kiện cơ bản để thực hiện chế độ hạch toán kinh tế.
  Trong quá trình tiêu th ụ sản phẩm doanh nghiệp c òn có m ối quan hệ với
  ngân sách nhà nư ớc thông qua việc nộp các khoả n thuế như thuế tiêu thụ đặc biệt,
  thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăngvà thuếthu nhập doanh nghiệp.
  Trong quá trình tiêu th ụ còn phát sinh các chi phí th ời kỳ nh ư chi phí bán
  hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Theo quy đ ịnh hiện hành, hai chi phí này đư ợc
  phân bổ hết cho sản phẩm ti êu thụ trong kỳ. Nếu doanh nghiệp c ó chu kỳ sản xuất
  dài, mang tính đặc thù thì hai chi phí này có thể phân bổ cho nhiều kỳ kinh doanh.
  Doanh thu t ừ hoạt động kinh doanh l à toàn b ộ tiền bán sản phẩm, h àng
  hóa, cung ứng dịch vụ sau khi trừ đi các khoản giảm giá, h àng bán bị trả lại (nếu
  có chứng từ hợplệ) được khách hàng chấp nhận thanh toán (không phân biệt đã
  thu tiền hay chưa).
  Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:
  + Doanh thu từ việc bán h àng hóa, thành ph ẩm, dịch vụ ra b ên ngoài hay t ổng nội
  bộ doanh nghiệp.
  4
  + Các khoản phí thu thêm của doanh nghiệp ngoài giá bán (nếu có), trợ giá, phụ thu
  theo quy đ ịnh của Nh à Nước mà doanh nghi ệp được hưởng với hàng hóa, d ịch vụ
  mà doanh nghiệp tiêu thụ trong kỳ.
  + Giá tr ị các sản phẩm h àng hóa đem bi ếu tặng, trao đổi, hoặc ti êu dùng nội bộ
  trong doanh nghi ệp như: điện sản xuất ra đ ược dùng trong các nhà máy s ản xuất
  điện, xi măng th ành phẩm được dùng để sửa chữa doanh nghiệp xi măn g, quạt sản
  xuất ra được dùng ở nhà máy sản xuất quạt
  Hơn nữa tiêu thụ có ý nghĩa quan trọng, chẳnghạn nó thúc đẩy doanh nghiệp
  mở rộng sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm làm cho doanh nghiệp quan tâm
  hơn nữa đến quá tr ình s ản xuất v à tiêu th ụ thành phẩm m à còn g ắn chặt giữa sản
  xuất v à tiêu dùng. Tiêu th ụ được thành phẩm doanh nghiệp sẽ đạt đ ượcdoanh thu
  bán hàng, đây là ch ỉ ti êu quan tr ọng của mọi doanh nghiệp v à của cả nền kinh tế
  quốc dân. Nó đảm bảo cho doanh nghiệp thu hồi được vốn nhanh chóng, tăng v òng
  quay của vốn, giúp cho quá trình sản xuất được bình thường, trôi chảy.
  2. Nhiệm vụ của kế toán:
   Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổn g hợp số liệu về t ình hình nh ập xuất kho
  thành phẩm, tính giá thành thực tế thành phẩm xuất bán và xuất không phải bán một
  cách chính xác đ ể phản ánh đúng đắn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh v à tính giá
  vốn của hàng đã bán.
   Hướng dẫn, kiểm tra các phân x ưởng, các kho, các ph òng ban thực hiện các
  chứng từ ghi chép ban đầu về nhậ p xuất, kho th ành phẩm theo đúng ph ương pháp
  chế độ quy định.
   Phản ánh v à giám đ ốc doanh thu đ ược hưởng trong quá tr ình kinh doanh,
  tình hình thanh toán v ới khách h àng, thanh toán v ới ngân sách Nh à Nước về các
  khoản thuế phải nộp như: thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng
  và các chi phí khác liên quan đến doanh thu.
   Phản ánh và kiểm tra các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đảm
  bảo hiệu quả kinh tế của chi phí.
  5
   Tham gia công tác ki ểm k ê, đánh giá thành ph ẩm, lập các báo cáo về t ình
  hình tiêu thụ các loại sản phẩm của doanh nghiệp.
   Xác định kết quả kinh doanh trong k ỳ một cách chính xác theo đúng quy định.
  1.2.KẾ TOÁN TIÊU THỤ:
  1.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán:
  1. Nội dung:
  Giá vốn hàng bán là trị giá vốn của sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, bất động sản
  đầu tư, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp ( đối với doanh nghiệp xây lắp) đã
  xác định là tiêu thụtrong kỳ.
  2. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán:
  Giá vốnhàng bán được xác định bao gồm:
   Trị giá gốc thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã xác định là tiêu thụ trong kỳ.
   Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công vượt định mức bình thường và chi
  phí sản xuất chung cố định không phân bổ đ ược tính v ào giá tr ị hàng tồn kho m à
  phải tính vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán.
   Khoản hao hụt, mất mát của h àng tồn kho sau khi trừ đi phần bồi thường do
  trách nhiệm cá nhân gây ra.
   Chi phí xây dựng, tự chế TSCĐ vượt định nức bình thường không được tính
  vào nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng, tự chế hoàn thành.
   Khoản chệnh lệch giữa số dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối kỳ.
  3. Chứng từ và luân chuyển chứng từ:
  Giá vốn hàng bán liên quan đến trị giá hàng hóa, sản phẩm, dịch vụxuất bán
  trong k ỳ. Do đó chứng từ bao gồm: phi ếu xuất kho vật tư, hàng hóa; Phiếu chi liên
  quan giá v ốn h àng bán, biên b ản kiểm k ê hàng t ồn kho; định mức chi phí nhân
  công, nguyên v ật liệu Những chứng từ n ày thư ờng được luân chuyển từ các bộ
  phận kế toán liên quan chuy ển cho kế toán ghi phí ghi nhậ n giá vốn sau đó luân
  chuyển lại về bộ phận có trách nhiệm lưu chứng từ.


  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Giáo trình kế toán tài chính 1_ Bộ môn kế toán.
  2. Giáo trình kế toán tài chính 2_ Bộ môn kế toán.
  3. Giáo trình tổ chức hạch toán kế toán_ Bộ môn kế toán.
  4. Luận văn tốt nghiệp các khóa trước.
  5. Kế toán thương mại dịch vụ_ Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh


  Xem Thêm: Nghiên cứu công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Sao M
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Sao M sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status