Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán tại công ty TNHH kiểm to

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán tại công ty TNHH kiểm to


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2011
  Đề tài: Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Phan Dũng (PDAC)


  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN 01
  LỜI MỞ ĐẦU 02
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN
  TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 04
  1.1 Lý luận cơ bản về rủi ro kiểm toán . 04
  1.1.1 Kiểm toán và rủi ro . 04
  1.1.2 Các loại rủi ro kiểm toán 08
  1.1.3 Mối quan hệ giữa các loại rủi ro – Mô hình rủi ro kiểm toán . 10
  1.1.4 Mối quan hệ rủi ro và trọng yếu 15
  1.2 Đánh giá rủi ro kiểm toán trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 17
  1.2.1 Đánh giá chấp nhận hợp đồng kiểm toán BCTC . 17
  1.2.2 Đánh giá rủi ro tiềm tang trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 18
  1.2.3 Đánh giá rủi ro kiểm soát trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 22
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG GIAI ĐOẠN LẬP
  KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TẠI PDAC .28
  2.1 Giới thiệu công ty Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Phan Dũng (PDAC)28
  2.1.1 Khái quát về PDAC . 28
  2.1.2 Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính với đánh giá rủi ro kiểm toán
  tại PDAC 34
  2.2 Thực tế quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong giai đoạn lập kế hoạch
  kiểm toán tại PDAC . . 37
  2.2.1 Tìm hiểu thông tin chi tiết và đặc điểm của khách hàng . 37
  2.2.2 Đánh giá rủi ro trên toàn bộ báo cáo tài chính 40
  2.2.2.1 Đánh giá rủi ro tiềm tàng . 40
  2.2.2.2 Đánh giá rủi ro kiểm soát trên toàn bộ BCTC 40
  2.2.2.3 Đánh giá rủi ro phát hiện trên toàn bộ BCTC . 42
  2.2.3 Đánh giá rủi ro kiểm toán trên số dư các tài khoản nghiệp vụ 42
  2.2.3.1 Đánh giá rủi ro tiềm tàng trên số dư các tài khoản, nghiệp vụ . 42
  2.2.3.2 Đánh giá rủi ro kiểm soát trên số dư các tài khoản 45
  2.2.3.3 Đánh giá rủi ro phát hi ện đối v ới các khoản mục nghiệp vụ 45
  2.2.3.4 Đánh giá rủi ro ki ểm toán ảnh hưởng đến thủ t ục kiểm toán được áp dụng
  . 46
  2.2.4 Nhận xét về quy trình đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch do
  PDAC thực hiện 47
  CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY
  TRÌNH ĐÁNHGIÁ RỦI RO TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM
  TOÁN TẠI PDAC . 49
  3.1. Tính tất yếu khách quan phải hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán
  trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán: . 49
  3.1.1 Nhu cầu hội nhập với khu vực và quốc tế trong thời đại mới 49
  3.1.2 Định hướng chiến lược phát triển của PDAC 51
  3.2 Giải pháp hoàn thiện ”quy trình đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch
  kiểm toán tại PDAC” . 51
  3.2.1. Hoàn thiện quy trình đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ . 51
  3.2.2. Hoàn thiện phương pháp xác định rủi ro cho các khoản mục 54
  3.2.3 Hoàn thiện giấy tờ làm việc đánh giá rủi ro kiểm toán . 55
  3.2.4 Nâng cao năng lực trình độ của kiểm toán viên 56
  3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện 57
  KẾT LUẬN 59
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 60
  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ.
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT


  LỜI MỞ ĐẦU
   Tính cấp thiết của đề tài:
  Từ khi nước ta bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới nền kinh tế theo định
  hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò của các doanh nghiệp lớn nhỏ ngày càng quan trọng
  trong nền kinh tế quốc dân. Cùng với sự đòi hỏi tính minh bạch của báo cáo tài chính,
  nhu cầu sử dụng các dịch vụ kiểm toán của các công ty và doanh nghiệp ngày càng
  cao.
  Hoạt động kiểm toán đã có lịch sử phát triển lâu dài và gắn liền với quá trình
  phát triển của xã hội loài người, để phục vụ nhu cầu xã hội, những lĩnh vực và loại
  hình kiểm toán khác nhau đã lần lượt hình thành, trong đó hiện nay kiểm toán độc lập
  rất phát triển trong nền kinh tế thị trường.
  Hiện nay nhận thức về tầm quan trọng của kiểm toán ngày càng cao từ đó tạo ra
  môi trường rất thuận lợi cho các công ty kiểm toán phát triển mở rộng tầm hoạt động,
  nhất là ở nước ta hiện nay, kiểm toán là một lĩnh vực còn khá mới.
  Tuy nhiên, từ sau sự kiện ENRON thì yêu cầu đòi hỏi về chất lượng kiểm toán
  ngày càng chặt chẽ và khắt khe hơn. Đó là một thách thức lớn cho các công ty kiểm
  toán. Để chất lượng kiểm toán cao, đòi hỏi kiểm toán viên phải tuân thủ các chuẩn
  mực kiểm toán và chuẩn mực chế độ kế toán, hiểu biết rõ về khách hàng, đánh giá rủi
  ro tổng thể và chi tiết. Vì vậy để có được một cuộc kiểm toán hữu hiệu và hiệu quả thì
  cần thiết phải tiếp cận kiểm toán dựa trên rủi ro. Việc thực hiện đánh giá rủi ro được
  thực hiện xuyên suốt trong quá trình kiểm toán. Trong đó quan trọng nhất là giai đoạn
  lập kế hoạch kiểm toán. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Phan Dũng (viết tắt là
  PDAC) là Công ty kiểm toán trong nước, được thành lập trong thời gian chưa lâu nên
  việc xây dựng một quy trình chuẩn để đánh giá rủi ro còn nhiều hạn chế.
  Chính vì nhận thấy tầm quan trọng của việc đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập kế
  hoạch kiểm toán báo cáo tài chính nên Em đã chọn Đề tài Khóa luận tốt nghiệp của
  mình là: "Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán
  tại Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Phan Dũng ".
   Mục tiêu của đề tài:
  Thông qua việc hệ thống hóa những vấn đề lí luận và thực tiễn, đi sâu vào phân tích
  rủi ro và đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán do PDAC thực hiện,
  đề tài hướng tới đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình đánh
  giá rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán tại PDAC .
  Nội dung của đề tài:
  Ngoài phần mở đầu và kết luận nội dung bài luận của em gồm có 3 nội dung chính
  sau: Chương I: Lý luận chung về đánh giá rủi ro kiểm toán trong giai đoạn lập kế
  hoạch kiểm toán BCTC;
  Chương II: Thực trạng đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán
  tại PDAC;
  Chương III: Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình đánh giá
  rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch trong kiểm toán tại PDAC.
   Phương pháp nghiên cứu:
  Vận dụng phép biện chứng của chủ nghĩa duy vật lịch sử làm cơ sở phương pháp
  luận và sử dụng các phương pháp của các môn khoa học khác. Ngoài ra kết hợp với
  thực hành và quan sát thực tế tại Công ty để thực hiện đề tài.
   Hướng đóng góp của khoá luận:
  Trong quá trình thực tập tại PDAC, thông qua nghiên cứu về quy trình đánh giá rủi
  ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, em hệ thống hoá lí luận và vận dụng phân
  tích thực trạng quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán. Từ đó đưa ra phương hướng và giải
  pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa quy trình đánh giá rủi ro do Công ty thực hiện. Do thời
  gian và kiến thức còn nhiều hạn chế nên Khóa luận của Em không thể tránh được
  những sai sót nhất định. Em rất mong các thầy cô giáo và các bạn đóng góp ý kiến để
  Khóa luận của em được hoàn thiện hơn.


  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN
  TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  1.1. Lý luận cơ bản về rủi ro kiểm toán
  1.1.1 Kiểm toán và rủi ro:
  Kiểm toán là quá trình thu thập và đánh giá bằng chứng về những thông tin
  được kiểm tra nhằm xác định và báo cáo về mức độ phù hợp giữa thông tin đó với các
  chuẩn mực đã được thiết lập. Quá trình kiểm toán phải được thực hiện bởi các kiểm
  toán viên đầy đủ năng lực và độc lập.
  Kiểm toán tài chính là hoạt động đặc trưng nhất của kiểm toán bởi nó chứa
  đựng đầy đủ các sắc thái kiểm toán ngay từ khi ra đời cũng như trong quá trình phát
  triển. Kiểm toán tài chính là quá trình sử dụng các phương pháp kĩ thuật nghiệp vụ và
  các thủ tục kiểm toán nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán cần thiết làm cơ sở cho
  việc xác minh và bày tỏ ý kiến về tính trung thực và hợp lí của các BCTC đã lập so với
  những chuẩn mực chung được chấp nhận. Đối tượng trực tiếp của kiểm toán tài chính
  là báo cáo tài chính. Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam Số 700 đoạn 07: “Ý kiến của
  kiểm toán viên đưa ra trên báo cáo kiểm toán một sự đảm bảo chắc chắn rằng báo cáo
  tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu; Nhưng không
  đảm bảo tuyệt đối rằng không có bất kì một sai sót nào trên báo cáo tài chính đã được
  kiểm toán. Kiểm toán viên chỉ quan tâm đến các yếu tố trọng yếu của các báo cáo tài
  chính”.
  Giới thiệu chu trình kiểm toán
  Chu trình của một cuộc kiểm toán được chia thành 03 giai đoạn: (1) Kế hoạch kiểm
  toán; (2) Thực hiện kiểm toán; và (3) Tổng hợp, kết luận và lập báo cáo.
  Các cột dọc màu xanh nhạt chỉ các hoạt động kiểm toán xuyên suốt toàn bộ giai đoạn
  của cuộc kiểm toán. Ô màu xanh da trời đậm là các bước kiểm toán và giấy tờ làm
  việc của bước này bắt buộc phải được Giám đốc hoặc thành viên BGĐ phụ trách cuộc
  kiểm toán ký soát xét. Các ô màu hồng bao quanh là các yếu tố chi phối toàn bộ cuộc
  kiểm toán. Các ô màu càng đậm càng thể hiện vai trò quan trọng hơn trong suốt chu
  trình của cuộc kiểm toán.


  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Trong nước:
  1. Chương trình kiểm toán mẫu VACPA.
  2.Các tài liệu của PDAC.
  - Kế hoạch kiểm toán.
  - Thư chào hàng, đề xuất kiểm toán
  - Hồ sơ kiểm toán, file kiểm toán
  - Các tài liệu khác.
  3.”Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam”, toàn tập, NXB Tài chính
  4.“Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam”, toàn tập, Nhà xuất bản tài chính Bộ
  Tài chính (2006).
  5.“Lý thuyết kiểm toán”, trường ĐH Kinh Tế TP.HCM, Nhà xuất bản Lao động- xã
  hội (2007)
  6. Thông tư 203/2009/TT-BTC về sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.
  7.Công văn 518/TCT-CS/2010 hướng dẫn về thuế TNDN.
  8.Thông tư 228/2009/TT-BTC về hướng dẫn trích lập các khoản dự phòng.
  9.Thông tư số 244/2009/TT-BTC
  (Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp )
  10.Thông tư Số: 201/2009/TT-BTC
  Hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp
  11.Quyết định Số:15/2006/QĐ-BTC (chế độ kế toán doanh nghiệp).
  Website:
  1.www.http//:tài liệu hay.com.vn
  2.www.kiemtoan.com
  3.www.ketoan.com
  4.www.VACP.com.vn


  Xem Thêm: Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán tại công ty TNHH kiểm to
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán tại công ty TNHH kiểm to sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status