Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần


  Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần sở hữu Thiên Tân

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . . 1
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT . . 3
  1.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP
  CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÁC
  DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. . 3
  1.1.1 Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất. . 3
  1.1.2 Bản chất và chức năng của giá thành sản phẩm. . 4
  1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. . 4
  1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán tâp hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm. . 5
  1.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. . 6
  1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất. . 6
  1.2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí. . 6
  1.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất theo theo khoản mục chi phí. 7
  1.2.1.3 Phân loại chi phí sản xuất theo cách ứng xử của chi phí. . 7
  1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm. 8
  1.2.2.1 Phân loại giá thành sản phẩm theo thời điểm tính giá thành. . 8
  1.2.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm theo phạm vi phát sinh chi phí . 8
  1.3 ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH
  GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. . 9
  1.3.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. . 9
  1.3.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm. . 9
  1.3.3 Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính
  giá thành sản phẩm . 10
  1.4 KỲ TÌNH GIÁ THÀNH. 11
  1.5 PHƯƠNG PHÁP VÀ TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN CHI PHÍ
  SẢN XUẤT. 11
  1.5.1 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 11
  1.5.1.1 Phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp. . 11
  1.5.1.2 Phương pháp tập hợp và phân bổ gián tiếp. 12
  1.6 PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. . 13
  1.6.1 Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp (phương pháp giản đơn) 13
  1.6.2 Tính giá thành theo phương pháp hệ số. . 14
  1.6.3 Tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ. 15
  1.6.4 Tính giá thành theo phương pháp đơn đặt hàng. 15
  1.6.5 Phương pháp tổng cộng chi phí. . 16
  1.7 ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG. 16
  1.7.1 Đánh gia sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành
  tương đương. . 17
  1.7.2 Đánh gia sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến. 17
  1.7.3 Đánh gia sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
  . 17
  1.7.4 Đánh gia sản phẩm dở dang theo phương pháp định mức. 18
  1.8 NỘI DUNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT - HẠCH TOÁN GIÁ
  THÀNH SẢN PHẨM. . 18
  1.8.1 Hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm đối với doanh
  nghiệp hạch toán hàng tốn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 18
  1.8.1.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 18
  1.8.1.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. . 20
  1.8.1.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung. 23
  1.8.1.4 Tổng hợp chi phí sản xuất. 27
  1.8.2 Hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm đối với doanh
  nghiệp hạch toán hàng tốn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. . 29
  1.9 ĐẶC ĐIỂM HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT - GIÁ THÀNH SẢN
  PHẨM THEO CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN. . 31
  1.9.1 Hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm trong các doanh
  nghiệp áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung. . 31
  1.9.2 Hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm trong các doanh
  nghiệp áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ. 32
  1.9.3 Hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm trong các doanh
  nghiệp áp dụng hình thức kế toán nhật ký - chứng từ. . 33
  1.9.4 Hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm trong các doanh
  nghiệp áp dụng hình thức kế toán nhật ký - sổ cái. 34
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU
  THIÊN TÂN . 35
  2.1 ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU
  THIÊN TÂN. 35
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần sở hữu
  Thiên Tân. . 35
  2.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần sở hữu
  Thiên Tân. . 38
  2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại
  công ty cổ phần sở hữu Thiên Tân. . 39
  2.1.3.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 39
  2.1.3.2 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty cổ phần sở hữu
  Thiên Tân. 40
  2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI
  PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN SỞ HỮU THIÊN TÂN . 42
  2.2.1 Đặc điểm và cách phân loại chi phí sản xuất. . 42
  2.2.2 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành
  sản phẩm. . 43
  2.2.2.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. 43
  2.2.2.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm. 43
  2.2.3 Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành sản phẩm . 44
  2.2.3.1 Kỳ tính giá thành. . 44
  2.2.3.2 Phương pháp tính giá thành. . 44
  2.2.4 Nội dung, trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm tại công ty cổ phẩn sở hữu Thiên Tân. . 45
  2.2.4.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty cổ phần sở
  hữu Thiên Tân. . 45
  2.2.4.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty cổ phần sở hữu
  Thiên Tân. 62
  2.2.4.3 Hạch toán chi phi sản xuất chung tại công ty cổ phần sở hữu
  Thiên Tân. 69
  2.2.4.4 Tổng hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ
  phần sở hữu Thiên Tân. 82
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
  SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU THIÊN TÂN. 89
  3.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NÓI CHUNG VÀ
  KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT - GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NÓI RIÊNG TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU THIÊN TÂN. . 89
  3.1.1 Những ưu điểm trong tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh ở công ty
  Cổ phần sở hữu Thiên Tân. . 89
  3.1.2 Một số tồn tại trong công tác kế toán tại công ty Cổ phần sở hữu
  Thiên Tân. . 92
  3.2 TÍNH TẤT YẾU PHẢI HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ
  SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
  SỞ HỮU THIÊN TÂN. . 93
  3.3 YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC
  KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU THIÊN TÂN. . 93
  3.4 NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI
  PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN SỞ HỮU THIÊN TÂN . 94
  3.5 ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG
  TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN
  PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU THIÊN TÂN. 98
  3.5.1 Về phía nhà nước. 98
  3.5.2 Về phía các doanh nghiệp. . 98
  KẾT LUẬN . . 100
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 101


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status