Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ


  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH . 3
  1.1.Những vấn đề chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 3
  1.1.1.Một số khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 3
  1.1.2.Ý nghĩa của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp . 4
  1.1.3.Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 6
  1.1.4.Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp . 6
  1.2.Nội dung công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp . 7
  1.2.1.Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 7
  1.2.2.Kế toán giá vốn hàng bán 22
  1.2.3.Kế toán chi phí bán hàng & chi phí quản lý doanh nghiệp 27
  1.2.3.1.Kế toán chi phí bán hàng 27
  1.2.3.2.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 29
  1.2.4.Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính . 31
  1.2.4.1.Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . 31
  1.2.4.2.Kế toán chi phí hoạt động tái chính . 32
  1.2.5.Kế toán thu nhập, chi phí khác 34
  1.2.5.1.Kế toán thu nhập khác . 34
  1.2.5.2.Kế toán chi phí khác . 36
  1.2.6.Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 38
  1.2.6.1.Nội dung kế toán xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
  1.2.6.2.Kế toán xác định kết quả kinh doanh 39
  1.2.7.Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 40
  1.3.Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp . 43
  1.3.1.Hình thức Nhật ký chung 43
  1.3.2.Hình thức Nhật ký - Sổ cái 44
  1.3.3.Hình thức Chứng từ ghi sổ 46
  1.3.4.Hình thức Nhật ký - Chứng từ 46
  1.3.5.Hình thức kế toán trên máy vi tính 48

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VẬN TẢI THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG . 50
  2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Cơ khí Vận tải Thương mại Đại Hưng 50
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 50
  2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Cơ khí Vận tải Thương mại Đại Hưng . 51
  2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Cơ khí Vận tải Thương mại Đại Hưng . 54
  2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán 54
  2.1.3.2. Hệ thống tài khoản sử dụng – Chế độ kế toán áp dụng . 56
  2.1.3.3. Tổ chức hệ thống sổ sách và hình thức kế toán áp dụng tại Công ty 57
  2.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ khí Vận tải Thương mại Đại Hưng . 59
  2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 59
  2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán . 70
  2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 76
  2.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng 76
  2.2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 82
  2.2.4. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính 88
  2.2.4.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 88
  2.2.4.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính . 88
  2.2.5. Kế toán doanh thu từ hoạt động khác . 96
  2.2.5.1. Kế toán thu nhập khác 96
  2.2.5.2. Kế toán chi phí khác 96
  2.2.6. Xác định kết quả kinh doanh . 104

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VẬN TẢI THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG . 113
  3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Cơ khí Vận tải Thương mại Đại Hưng . 113
  3.1.1. Ưu điểm 113
  3.1.2. Hạn chế 116
  3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ khí Vận tải Thương mại Đại Hưng . 117
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ khí Vận tải Thương mại Đại Hưng . 117
  3.2.2. Một số nguyên tắc và điều kiện tiến hành hoàn thành công tác kế toán . 118
  3.2.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ khí Vận tải Thương mại Đại Hưng 119

  KẾT LUẬN . 125
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 127

  LỜI NÓI ĐẦU
  Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn. Mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi. Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vai trò của việc tổ chức hạch toán kế toán trong doanh nghiệp, đặc biệt là công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Bởi nó cho biết sản phẩm của doanh nghiệp được tiêu thụ như thế nào, chi phí trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ra sao và kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ doanh nghiệp đạt được. Những thông tin từ đây giúp nhà quản trị đưa ra các đối sách phù hợp cho sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy để công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh phát huy hết vai trò và chức năng của nó, doanh nghiệp cần phải biết tổ chức công tác này một cách khoa học, hợp lý và thường xuyên. Xuất phát từ đó và qua thời gian thực tế tìm hiểu công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Cơ khí Vận tải Thương Mại Đại Hưng em đã đi sâu nghiên cứu về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong công ty với đề tài: “ Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ khí Vận tải Thương mại Đại Hưng”. Nội dung bài luận văn của em gồm 3 chương:
  Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Cơ Khí Vận Tải Thương Mại Đại Hưng. Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa Luận
  Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại C


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status