Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TN

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TN


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP . 2
  1.1 Những vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh . 2
  1.1.1 Những vấn đề chung về kế toán doanh thu . 2
  1.1.1.1 Các khái niệm cơ bản về doanh thu 2
  1.1.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu 3
  1.1.1.2.1 Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng . 3
  1.1.1.2.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ. . 3
  1.1.1.2.3 Điều kiện ghi nhận doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia. 3
  1.1.1.3 Nguyên tắc kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 4
  1.1.2 Những vấn đề chung về kế toán chi phí . 4
  1.1.2.1 Các khái niệm cơ bản về chi phí 4
  1.1.3 Những vấn đề chung về kế toán xác định kết quả kinh doanh 6
  1.1.4 Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. . 7
  1.1.5 Các phương thức tiêu thụ và thanh toán . 8
  1.1.5.1 Kế toán quá trình tiêu thụ đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, kế toán VAT khấu trừ. 8
  1.1.5.2 Kế toán quá trình tiêu thụ đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính VAT theo phương pháp trực tiếp hoặc tiêu thụ các đối tượng không chịu VAT. 9
  1.1.5.3 Các phương thức thanh toán . 9
  1.2. Nội dung công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. . 9
  1.2.1 Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 9
  1.2.2 Tổ chức công tác kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. . 12
  1.2.3. Tổ chức công tác kế toán doanh thu hoạt động tài chính . 14
  1.2.4. Tổ chức công tác kế toán thu nhập khác 16
  1.2.5. Tổ chức công tác kế toán giá vốn hàng bán 17
  1.2.6. Tổ chức công tác kế toán chi phí bán hàng . 21
  1.2.7. Tổ chức công tác kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp 23
  1.2.8 Tổ chức công tác kế toán chi phí tài chính 24
  1.2.9 Tổ chức công tác kế toán chi phí khác . 25
  1.2.10. Tổ chức công tác kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 27
  1.2.11. Tổ chức công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh 28
  1.3 Tổ chức vận dụng các hình thức và sổ sách kế toán 30
  1.3.1 Các hình thức kế toán 30
  1.3.2 Hình thức Nhật ký - sổ cái. 30
  1.3.3- Hình thức Nhật ký chung. 31
  1.3.4- Hình thức Nhật ký chứng từ. . 32
  1.3.5- Hình thức Chứng từ ghi sổ. 33
  1.3.6- Hình thức kế toán trên máy vi tính . 34


  CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN PHÚ . 35
  2.1 Khái quát chung về công ty trách nhiệm hữu hạn An Phú . 35
  2.1.1 Một số nét khái quát về công ty TNHH An Phú. 35
  2.1.2 Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH An Phú. 35
  2.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH An Phú 37
  2.1.4 Thuận lợi và khó khăn của công ty TNHH An Phú 38
  2.1.4.1 Thuận lợi 38
  2.1.4.2 Khó khăn 38
  2.1.5 Quy trình công nghệ và quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh . 38
  2.1.5.1 Đặc điểm của sản phẩm sản xuất . 38
  2.1.5.2 Quy trình công nghệ và quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh 39
  2.1.6 Mô hình tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ của các phòng ban 41
  2.1.6.1 Mô hình tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất kinh doanh 41
  2.1.6.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban . 41
  2.1.7 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH An Phú và chức năng, nhiệm vụ của các thành viên trong bộ máy kế toán 43
  2.1.7.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH An phú 43
  2.1.7.2 Chức năng, nhiệm vụ của các thành viên trong bộ máy kế toán 43
  2.1.8 Hình thức kế toán, chế độ và các phương pháp kế toán công ty TNHH An Phú áp dụng . 44
  2.1.8.1 Hình thức kế toán áp dụng . 44
  2.1.8.2 Chế độ kế toán và các phương pháp kế toán áp dụng . 45
  2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH An Phú 46
  2.2.1 Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu 46
  2.2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán giá vốn hàng bán 47
  2.2.3 Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp 63
  2.2.4. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu hoạt động tài chính 72
  2.2.5 Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí tài chính . 76
  2.2.6 Thực trạng tổ chức công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh . 80
  CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH AN PHÚ . 89
  3.1 Nguyên tắc và yêu cầu hoàn thiện . 89
  3.2 Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán nói chung tại công ty TNHH An Phú. . 89
  3.2.1. Ưu điểm 89
  3.2.2. Nhược Điểm . 90
  3.2.3. Một số biện pháp có thể áp dụng để hoàn thiện công tác hạch toán kế toán nói chung tại công ty. 90
  3.3 Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 93
  3.3.1.Ưu điểm . 93
  3.3.2. Nhược Điểm . 93
  3.3.3 Một số biện pháp có thể áp dụng để hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. 94
  KẾT LUẬN 99
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 100  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh tranh gay gắt như hiện nay thì đối với một doanh nghiệp muốn tạo uy tín và thương hiệu trên thị trường là vô cùng khó khăn. Bởi vậy vấn đề quan tâm hàng đầu của nhà quản lí là tính hiệu quả của các hoạt động kinh tế, chi phí bỏ ra, doanh số thu được và kết quả kinh doanh trong kì. Với chức năng cung cấp thông tin, kiểm tra các hoạt động kinh tế, công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh sẽ đáp ứng yêu cầu đó và giúp cho nhà quản lí đưa được ra các quyết định kinh doanh sáng suốt, kịp thời. Nhận thấy tầm quan trọng của công tác kế toán nói chung, kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng, em đã mạnh dạn chọn đề tài : “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn An Phú“ làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu khoá luận gồm 3 chương nội dung như sau:
  Chương 1 : Những vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2 : Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn An Phú. Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn An Phú. Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu nhưng do thời gian cũng như kiến thức còn hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp của em không thể tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô để khóa luận tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn. Đồng thời em xin chân thành cảm ơn các anh chị trong văn phòng kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn An Phú, đặc biệt là


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TN
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TN sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status