Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thép Việt N

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thép Việt N


  MỤC LỤC ( Luận văn dài 103 trang)

  LỜI NÓI ĐẦU . 1
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 3
  1.1. Những vấn đề chung về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp . 3
  1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán tiền và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp . 3
  1.1.2. Khái niệm và bản chất của tiền lương . 4
  1.1.2.1. Khái niệm tiền lương 4
  1.1.2.2. Bản chất của tiền lương 5
  1.1.3. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương 6
  1.1.3.1. Vai trò của tiền lương . 6
  1.1.3.2. Ý nghĩa của tiền lương . 7
  1.1.4.Yêu cầu và nhiệm vụ của tiền lương 7
  1.2. Hạch toán số lượng, thời gian, kết quả lao động 8
  1.2.1. Hạch toán số lượng lao động . 8
  1.2.2. Hạch toán thời gian lao động 8
  1.2.3. Hạch toán kết quả lao động . 9
  1.3. Các hình thức trả lương, quỹ lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp . 9
  1.3.1. Các hình thức trả lương . 9
  1.3.2. Quỹ lương 10
  1.3.3. Các khoản trích theo lương . 11
  1.4. Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp . 15
  1.4.1. Tổ chức kế toán tiền lương 15
  1.4.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng 17
  1.4.1.2. Tài khoản kế toán sử dụng . 17
  1.4.1.3. Trình tự hạch toán 19
  Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán tổng hợp tiền lương . 19
  1.4.2. Tổ chức các khoản trích theo lương 20
  1.4.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng 20
  1.4.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng . 20
  1.4.2.3. Trình tự hạch toán 22
  1.4.3. Tổ chức kế toán tổng hợp chi phí phải trả 22
  1.5. Phương pháp hạch toán 24
  1.6. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong doanh nghiệp 26
  PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT NHẬT 28
  2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần thép Việt Nhật 28
  2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần thép Việt Nhật 28
  2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển công ty . 29
  2.1.3 Đặc điểm kinh doanh của công ty 30
  2.1.3.1 Sản phẩm kinh doanh 30
  2.1.3.2 Kênh phân phối sản phẩm của công ty . 31
  2.1.3.3 Phương hướng, mục tiêu của doanh nghiệp trong thời gian sắp tới . 31
  2.2.1. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Thép Việt Nhật . 34
  2.2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán . 34
  2.2.2.2 Chính sách kế toán tại doanh nghiệp 35
  2.3 Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thép Việt Nhật 37
  2.3.1 Tình hình quản lý lao động tiền lương và các khoản trích theo lương 37
  2.3.2 Nguyên tắc hạch toán tiền lương 38
  2.3.3 Hệ thống các tài khoản Công ty sử dụng . 38
  2.3.4 Chứng từ sử dụng . 38
  2.3.5 Quy chế trả lương - trả thưởng chế độ cho người lao động . 39
  2.3.5.1 Cách tính lương cho người lao động . 39
  2.3.5.2 Tính toán và trả lương . 49
  2.3.5.3 Chế độ và thủ tục xét nâng lương . 49
  2.3.5.4 Các khoản tiền phụ cấp và trợ cấp 50
  2.3.5.5 Chế độ thưởng . 51
  2.3.6 Cách tính và thanh toán các khoản trích theo lương tại Công ty . 52
  2.3.6.1 Bảo hiểm xã hội . 52
  2.3.6.2 Kinh phí công đoàn . 61
  2.3.6.3 Bảo hiểm y tế . 64
  2.3.6.4 Bảo hiểm thất nghiệp 64
  2.3.7 Kế toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động . 66
  2.3.8 Quy trình hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 68
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT NHẬT 82
  3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần thép Việt Nhật 82
  3.1.1 Ưu điểm. . 82
  3.1.2 Những tồn tại cần khắc phục 85
  3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương . 86
  3.3.Điều kiện thực hiện giải pháp . 91
  KẾT LUẬN 94
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .
  LỜI NÓI ĐẦU
  Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng mở rộng và phát triển không ngừng kéo theo sự thay đổi về hoạt động quản lý và cơ chế quản lý kế toán luôn luôn tồn tại gắn liền với quản lý. Do vậy ngày càng có nhiều cải tiến mới về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội. Tiền lương được coi là một trong những vấn đề hàng đầu trong chính sách kinh tế xã hội. Nó liên quan trực tiếp đến cuộc sống lao động. Tiền lương tác động đến sản xuất không chỉ từ phía sức lao động mà nó còn chi phối tình cảm, sự nhiệt tình của người lao động. Chính vì vậy mà công tác tổ chức tiền lương trong các doanh nghiệp là một vấn đề hết sức quan trọng, nó đòi hỏi phải giải quyết hài hoà giữa ba loại lợi ích: nhà nước, các doanh nghiệp và người lao động nhằm tạo điều kiện thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển sản xuất. Trong cơ chế quản lý kinh tế, tiền lương là một đòn bẩy quan trọng. Vì vậy cùng với sự đổi mới cơ chế kinh tế hiện nay đòi hỏi tiền lương cũng không ngừng đổi mới sao cho phù hợp để thực sự là đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ trong các doanh nghiệp. Đổi mới công tác tiền lương không chỉ là yêu cầu đối với cơ quan cấp trên mà còn là yêu cầu của từng cơ sở sản xuất, của từng doanh nghiệp. Việc chi trả lương hợp lý cho người lao động sẽ kích thích người lao động quan tâm đến sản xuất, tạo điều kiện phát triển sản xuất của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Tổ chức tốt công tác hạch toán tiền lương giúp cho doanh nghiệp quản lý tốt quỹ lương, bảo đảm việc chi trả tiền lương và trợ cấp bảo hiểm đúng nguyên tắc, đúng chế độ.
  Vì vậy hạch toán kinh doanh trở thành một vấn đề cấp thiết có tầm quan trọng trong toàn bộ nền sản xuất nước ta hiện nay nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Việc thanh toán lấy thu bù chi vừa là động lực vừa là mục tiêu của các nhà sản xuất đòi hỏi phải quan tâm đến quá trình sản xuất, đặc biệt đối với chi phí lao động phải được chú ý quan tâm nhiều nhất. Bởi vì nó là một trong những chi phí cấu thành nên giá trị sản phẩm. Việc sử dụng lao động hợp lý sẽ tiết kiệm được chi phí lao động sống, góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm,
  tăng doanh thu cho doanh nghiệp, cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Kết hợp giữa kiến thức đã học ở nhà trường và qua thời gian thực tập cùng với sự hướng dẫn của cán bộ phòng kế toán ở công ty Cổ phần Thép Việt Nhật em đã chọn chuyên đề: “Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần Thép Việt Nhật”.
  Nội dung chuyên đề gồm 3 chương:
  Chương I: Cơ sở lý luận chung về tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.
  Chương II: Thực trạng công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần Thép Việt Nhật.
  Chương III: Một số ý kiến và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần Thép Việt Nhật.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thép Việt N
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thép Việt N sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status