Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM Hải Phòng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM Hải Phòng


  MỤC LỤC ( Luận văn dài 119 trang)

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP. 3
  1.1 Những vấn đề chung về nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. . 3
  1.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. . 3
  1.1.2 Khái niệm, đặc điểm . 3
  1.1.3 Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. . 4
  1.1.3.1 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu. 4
  1.1.3.2 Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu. . 5
  1.1.4 Phân loại và tính giá nguyên vật liệu. 6
  1.1.4.1 Phân loại nguyên vật liệu. . 6
  1.1.4.2 Tính giá nguyên vật liệu. . 7
  1.2 Nội dung tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. 13
  1.2.1 Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu. . 13
  1.2.1.1 Phương pháp thẻ song song. . 13
  1.2.1.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển. 15
  1.2.1.3 Phương pháp sổ luân chuyển số dư. 17
  1.2.2 Tổ chức kế toán tổng hợp nguyên vật liệu. 19
  1.2.2.1 Kế toán tổng hợp nhâp xuất nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên. 19
  1.2.2.2 Kế toán tổng hợp nhâp xuất nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 23
  1.2 Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 26
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG. . 29
  2.1 Khái quát chung về Công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM Hải Phòng. 29
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM Hải Phòng. . 29
  2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM Hải Phòng. . 31
  2.1.2.1 Ngành nghề sản xuất kinh doanh. . 31
  2.1.2.2 Quy trình sản xuất tại công ty. 31
  2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM Hải Phòng. . 35
  2.1.3.1 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM Hải Phòng. . 35
  2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. . 37
  2.1.4 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM Hải Phòng. . 40
  2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM Hải Phòng. . 40
  2.1.4.2 Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM Hải Phòng. . 45
  2.1.4.3 Tổ chức hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán Công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM Hải Phòng. . 46
  2.1.4.4 Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại Công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM Hải Phòng. 47
  2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM Hải Phòng. . 48
  2.2.1 Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu. . 48
  2.2.1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu. . 48
  2.2.1.2 Phân loại nguyên vật liệu. . 50
  2.2.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 53
  2.2.2.1 Thủ tục nhập - xuất nguyên vật liệu. . 53
  2.2.2.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty. 72
  2.2.3 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu. . 81
  2.2.3.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng. 81
  2.2.3.2 Quy trình hạch toán. 82
  2.3 Công tác kiểm kê nguyên vật liệu tại Công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM Hải Phòng. . 91
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG. 94
  3.1 Nhận xét về kế toán nguyên vật liệu tại công ty. 94
  3.1.1 Ưu điểm 95
  3.1.2 Nhược điểm 96
  3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM Hải Phòng. 97
  3.2.1 Mục đích. yêu cầu. nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu.97
  3.2.1.1 Mục đích. . 97
  3.2.1.2 Yêu cầu. . 97
  3.2.1.3 Nguyên tắc. 98
  3.2.2 Một số ý kiến đề xuất . 98
  KẾT LUẬN . 108
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 01: Quá trình hạch toán theo phương pháp thẻ song song. 14
  Sơ đồ 02: Trình tự kế toán nguyên vật liệu theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển. 16
  Sơ đồ 03: Trình tự kế toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp sổ số dư. . 18
  Sơ đồ 04: Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên. 21
  Sơ đồ 05: Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo thương pháp kiểm kê định kỳ. . 25
  Sơ đồ 06: Quy trình công nghệ sản xuất của Công ty TNHH một thành viên VICEM xi măng Hải Phòng 32
  Sơ đồ 07: Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM Hải Phòng . 36
  Sơ đồ 08: Bộ máy kế toán Công ty TNHH một thành viên VICEM xi măng Hải Phòng . 41
  Sơ đồ 09: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính 43
  Sơ đồ 10: Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 44
  Sơ đồ 11: Quá trình hạch toán theo phương pháp thẻ song song. 72
  Sơ đồ 12: Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán hàng tồn kho 83
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 01: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 3 năm: . 30
  Biểu số 01: Hóa đơn GTGT 56
  Biểu số 02 : Giao diện phần mềm kế toán FAST 57
  Biểu số 03: Uỷ nhiệm chi 58
  Biểu số 04: Phiếu nhập vật tư 59
  Biểu số 05: Hóa đơn GTGT 61
  Biểu số 06: Giao diện Phiếu nhập Clinker 62
  Biểu số 07: Phiếu nhập vật tư 63
  Biểu số 08: Phiếu yêu cầu xuất vật tư. 66
  Biểu số 09: Giao diện Phiếu xuất Clinker . 67
  Biểu số 10: Phiếu xuất vật tư. . 68
  Biểu số 11: Phiếu yêu cầu xuất vật tư. 69
  Biểu số12: Giao diện Phiếu xuất vỏ bao . 70
  Biểu số13: Phiếu xuất vật tư. 71
  Biểu số 14: Thẻ kho. . 75
  Biểu số 15: Sổ chi tiết TK 152211 76
  Biểu số 16: Thẻ kho. . 78
  Biểu số 17: Sổ chi tiết TK 152119 79
  Biểu số 18: Bảng tổng hợp nhập - xuất - tồn 80
  Biểu số 02: Nhập vỏ bao . 87
  Biểu số 06: Nhập Clinker 87
  Biểu số 09: Xuất Clinker . 88
  Biểu số 12: Xuất vỏ bao 88
  Biểu số 19: Trích sổ Nhật kí chung . 89
  Biểu 20: Sổ cái TK 152 . 90
  Biểu số 21: Biên bản kiểm kê vật tư. 93
  Biểu số 22: Báo cáo dự báo vật tư theo kế hoạch sản xuất kinh doanh 102
  Biểu số 23: Bảng tính dự phòng giảm giá hàng tồn kho . 107 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Thuỳ Dương – Lớp: QT1202K Page 1
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại và phát triển nhất định phải có phương pháp sản xuất kinh doanh phù hợp và hiệu quả. Một quy luật tất yếu trong nền kinh tế thị trường là cạnh tranh, do vậy mà doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để đứng vững và phát triển trên thương trường, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng với chất lượng ngày càng cao và giá thành hạ. Đó là mục đích chung của các doanh nghiệp sản xuất. Nắm bắt được thời thế trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá, với nhu cầu cơ sở hạ tầng, đô thị hoá ngày càng cao. Các doanh nghiệp sản xuất luôn luôn không ngừng phấn đấu để tạo những tài sản cố định cho nền kinh tế. Tuy nhiên, trong thời gian hoạt động, các doanh nghiệp sản xuất còn thực hiện tràn lan, thiếu tập trung làm thất thoát lớn cần được khắc phục. Để thực hiện được điều đó, vấn đề trước mặt là cần phải hạch toán đầy đủ, chính xác nguyên vật liệu trong quá tình sản xuất vật chất, bởi vì đây là yếu tố cơ bản trong quá trình sản xuất, nó chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Chỉ cần một biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu cũng ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Điều đó buộc các doanh nghiệp phải quan tâm đến việc tiết kiệm nguyên vật liệu để làm sao cho một lượng chi phí nguyên vật liệu bỏ ra như cũ mà sản xuất được nhiều sản phẩm hơn, mà vẫn đảm bảo chất lượng. Đó cũng là biện pháp đúng đắn nhất để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp đồng thời tiết kiệm được hao phí lao động xã hội. Kế toán với chức năng là công cụ quản lý phải tính toán và quản lý như thế nào để đáp ứng được yêu cầu đó.
  Nhận thức được một cách rõ ràng vai trò của kế toán, đặc biệt là kế toán nguyên vật liệu trong quản lý chi phí của doanh nghiệp, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM Hải Phòng cùng với sự giúp đỡ của Phòng Kế toán và được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo - Ths.Nguyễn Văn Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM Hải Phòng, em đã đi sâu vào tìm hiểu công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM Hải Phòng. Vận dụng những kiến thức đã tiếp thu được ở trường kết hợp với thực tế về công tác hạch toán nguyên vật liệu ở Công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM Hải Phòng em xin viết đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM Hải Phòng”. Bài luận văn này gồm có 3 chương:
  Chương I: Những lý luận chung về kế toán vật liệu tại các doanh nghiệp sản xuất.
  Chương II: Tình hình thực tế tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM Hải Phòng.
  Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM Hải Phòng. Do kiến thức và lý luận thực tế hiểu biết chưa nhiều nên trong bài viết của


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM Hải Phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status