Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của Công ty bảo vệ thực vật An Giang

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của Công ty bảo vệ thực vật An Giang


  Chương 1: MỞ ĐẦU . 1
  1.1. Lý do chọn đề tài 1
  1.2. Mục đích nghiên cứu 1
  1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
  1.4. Phương pháp nghiên cứu 2
  Chương 2: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH
  VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. 3
  2.1. Kế toán tập hợp doanh thu 3
  2.1.1. Doanh thu bán hàng .3
  2.1.2. Doanh thu nội bộ .4
  2.1.3. Các khoản giảm trừ doanh thu .5
  2.1.4. Doanh thu tài chính .6
  2.1.5. Thu nhập khác .7
  2.2. Kế toán tập hợp chi phí .8
  2.2.1. Giá vốn hàng bán .8
  2.2.2. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp .9
  2.2.3. Chi phí tài chính 11
  2.2.4. Chi phí khác .12
  2.2.5. Chi phí thuế TNDN .12
  2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh .15
  2.3.1. Khái niệm 15
  2.3.2. Nguyên tắc và tài khoản sử dụng .15
  2.3.3. Nội dung và kết cấu tài khoản .15
  2.3.4. Sơ đồ hạch toán .16
  2.4. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh .17
  2.4.1. Các tài liệu dùng trong phân tích .17
  2.4.2. Mục đích của việc phân tích lợi nhuận 17
  2.4.3. Nội dung phân tích 17
  Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ
  THỰC VẬT AN GIANG 20
  3.1. Giới thiệu sơ lược .20
  3.2. Mục tiêu và phạm vi sản xuất kinh doanh 20
  3.2.1. Mục tiêu .20
  3.2.2. Chức năng kinh doanh của công ty .20
  3.2.3. Sản phẩm chính .21
  3.2.4. Phạm vi hoạt động .21
  3.3. Cơ cấu tổ chức 21
  3.4. Vài nét về kế toán .22
  3.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán .22
  3.4.2. Các hình thức và phương pháp kế toán đang áp dụng .23
  3.5. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển 24
  3.5.1. Thuận lợi 24
  3.5.2. Khó khăn .24
  3.5.3. Phương hướng kinh doanh và thị trường phát triển .24
  3.5.4. Bảng báo cáo kết quả kinh doanh trong 2 quý gần đây .25
  Chương 4: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
  KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC
  VẬT AN GIANG . 27
  4.1. Kế toán tập hợp doanh thu 27
  4.1.1. Doanh thu bán hàng .27
  4.1.2. Doanh thu tài chính .32
  4.1.3. Các khoản thu nhập khác .34
  4.2. Kế toán tập hợp chi phí .37
  4.2.1. Giá vốn hàng bán .37
  4.2.2. Chi phí bán hàng 39
  4.2.3. Chi phí quản lý 41
  4.2.4. Chi phí tài chính 43
  4.2.5. Chi phí khác .45
  4.2.6. Chi phí thuế TNDN .47
  4.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty .49
  4.3.1. Tài khoản sử dụng .49
  4.3.2. Phương pháp hạch toán và tình hình thực tế tại công ty .49
  4.4. Phân tích kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp 52
  4.4.1. Phân tích tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp .52
  4.4.2. Phân tích các chỉ số chủ yếu 58
  Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU
  QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOÀN
  THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 73
  5.1. Nhận xét 73
  5.1.1. Về cơ cấu quản lý 73
  5.1.2. Về công tác tổ chức kế toán .73
  5.1.3. Về hoạt động sản xuất kinh doanh 74
  5.2. Giải pháp 75
  5.2.1. Về công tác tổ chức kế toán .75
  5.2.2. Về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh .75
  5.3. Kiến nghị chung .77
  5.4. Kết luận 77
  DANH MỤC SƠ ĐỒ

  Sơ đồ 2.1: Sơ đồ hạch toán doanh thu .4
  Sơ đồ 2.2: Sơ đồ hạch toán doanh thu nội bộ 5
  Sơ đồ 2.3: Sơ đồ hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu .6
  Sơ đồ 2.4: Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính .7
  Sơ đồ 2.5: Sơ đồ hạch toán doanh thu khác 8
  Sơ đồ 2.6: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán .9
  Sơ đồ 2.7: Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 11
  Sơ đồ 2.8: Sơ đồ hạch toán chi phí tài chính .12
  Sơ đồ 2.9: Sơ đồ hạch toán chi phí khác .13
  Sơ đồ 2.10: Sơ đồ hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 14
  Sơ đồ 2.11: Sơ đồ hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại .15
  Sơ đồ 2.12: Sơ đồ kết chuyển doanh thu và chi phí xác định kết quả kinh doanh 16
  Sơ đồ 3.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức công ty 21
  Sơ đồ 3.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 22
  Sơ đồ 3.3: Sơ đồ hình thức kế toán đang áp dụng .23
  Sơ đồ 4.1: Sơ đồ biểu diễn trình tự luân chuyển chứng từ 27
  DANH MỤC BẢNG

  Bảng 3.1: Bảng báo cáo kết quả HĐKD quý 2 và quý 3 năm 2009 25
  Bảng 4.1: Sổ cái doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .30
  Bảng 4.2: Sổ cái doanh thu nội bộ .32
  Bảng 4.3: Sổ cái doanh thu hoạt động tài chính 34
  Bảng 4.4: Sổ cái thu nhập khác .36
  Bảng 4.5: Sổ cái giá vốn hàng bán 39
  Bảng 4.6: Sổ cái chi phí bán hàng .41
  Bảng 4.7: Sổ cái chi phí quản lý 43
  Bảng 4.8: Sổ cái chi phí tài chính 45
  Bảng 4.9: Sổ cái chi phí tài khác .47
  Bảng 4.10: Sổ cái chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .48
  Bảng 4.11: Sổ cái xác định kết quả kinh doanh 51
  Bảng 4.12: Bảng phân tích biến động theo chiều ngang của các chỉ tiêu trên BCKQHĐKD .52
  Bảng 4.13: Bảng phân tích kết cấu lợi nhuận của 3 quý đầu năm 2009 55
  Bảng 4.14: Bảng doanh thu, chi phí và lợi nhuận của 3 quý đầu năm 2009 .56
  Bảng 4.15: Bảng tính mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh .57
  Bảng 4.16: Bảng phân tích mức độ hoàn thành kế hoạch tài chính và hoạt động khác 57
  Bảng 4.17: Bảng phân tích các khoản phải thu .58
  Bảng 4.18: Bảng phân tích các khoản phải trả 59
  Bảng 4.19: Bảng phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp 61
  Bảng 4.20: Bảng phân tích vòng quay hàng tồn kho .62
  Bảng 4.21: Bảng tính vòng quay các khoản phải thu 63
  Bảng 4.22: Bảng phân tích vòng quay vốn lưu động 64
  Bảng 4.23: Bảng phân tích tỉ số lợi nhuận hoạt động 65
  Bảng 4.24: Bảng phân tích chỉ số lợi nhuận ròng trên doanh thu .66
  Bảng 4.25: Bảng phân tích chỉ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản .67
  Bảng 4.26: Bảng phân tích chỉ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu .68
  Bảng 4.27: Bảng phân tích mối quan hệ giữa ROA và ROE 69
  Bảng 4.28: Bảng tổng hợp các chỉ số tài chính của doanh nghiệp 71
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ

  Biểu đồ 4.1: Biểu đồ biểu diễn doanh thu, chi phí, lợi nhuân .56
  Biểu đồ 4.2: Biểu đồ biểu diễn tỉ trọng các khoản phải thu 59
  Biểu đồ 4.3: Biểu đồ thể hiện tỉ trọng các khoản phải trả .60
  Biểu đồ 4.4: Biểu đồ hệ số thanh toán nhanh và hệ số thanh toán hiện hành 61
  Biểu đồ 4.5: Biểu đồ thể hiện vòng quay hàng tồn kho .62
  Biểu đồ 4.6: Biểu đồ thể hiện vòng quay các khoản phải thu .63
  Biểu đồ 4.7: Biểu đồ biểu diễn vòng quay vốn lưu động 64
  Biểu đồ 4.8: Biểu đồ biểu diễn chỉ số lợi nhuận hoạt động .65
  Biểu đồ 4.9: Biểu đồ biểu diễn chỉ số ROS .66
  Biểu đồ 4.10: Biểu đồ biểu diễn chỉ số ROA 67
  Biểu đồ 4.11: Biểu đồ biểu diễn chỉ số ROE .68
  Biểu đồ 4.12: Biểu đồ biểu diễn mối quan hệ giữa ROA vả ROE 70

  1.1. Lý do chọn đề tài
  Trong mọi thời kì phát triển của nền kinh tế ở bất kì quốc gia nào doanh nghiệp luôn là
  một tế bào, mạch máu chính của nền kinh tế, là đơn vị sản xuất cơ sở trực tiếp phối hợp các
  yếu tố sản xuất phù hợp để cung cấp cho thị trường sản phẩm hay dịch vụ hoàn hảo nhất.
  Ngoài ra doanh nghiệp còn có sự đóng góp không nhỏ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội,
  các công trình phúc lợi xã hội và giải quyết việc làm cho phần lớn lao động trong xã hội. Do
  đó, chúng ta có thể kết luận rằng sự phát triển của doanh nghiệp là tiền đề cho sự phát triển
  của xã hội. Nhưng hiện nay, trong một nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt thì thật không
  dễ dàng gì để một doanh nghiệp có thể tồn tại, phát triển và đạt được lợi nhuận mong
  muốn tất cả những điều trên đều phụ thuộc vào doanh thu và chi phí của doanh nghiệp, để
  đạt được mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận thì mỗi doanh nghiệp luôn cố gắng tìm mọi cách để
  làm tăng doanh thu và giảm chi phí của mình.
  Trước áp lực đó thì việc xác định kết quả hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp ngày
  càng đóng vai trò quan trọng bởi có đánh giá, xem xét một cách chính xác thì các nhà quản trị
  mới có những quyết định chính xác, đúng đắn cho hoạt động kinh doanh. Ngược lại, có thể
  dẫn đến những nhận định sai lầm về hiệu quả họat động, từ đó có thể dẫn đến quyết định sai
  lầm của các nhà quản trị ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  Bên cạnh mục tiêu trên thì việc phân tích lợi nhuận cũng có ý nghĩa rất quan trọng bởi vì
  thông qua đó có thể giúp cho doanh nghiệp đánh giá mức độ tăng trưởng lợi nhuận hay mức
  độ hoàn thành kế hoạch đã đề ra trước đó của doanh nghiệp mình. Thông qua đó nhằm tìm ra
  những yếu tố tích cực, tiêu cực ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp từ đó đề ra những
  biện pháp, chính sách để phát huy những nhân tố tích cực và loại bỏ hay giảm bớt những nhân
  tố tiêu cực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh để có thể đạt được mục tiêu cuối cùng là lợi
  nhuận .
  Tóm lại, việc xác định và phân tích kết quả kinh doanh là quá trình xác định doanh thu và
  chi phí thông qua công tác hạch toán các khoản doanh thu, chi phí có hệ thống, đúng nguyên
  tắc và đúng chuẩn mực kế toán là vấn đề hàng đầu trong quản trị doanh nghiệp hiện nay.Từ
  đó, nhà quản trị có thể tính toán đưa ra các chỉ số tài chính phân tích thực trạng kinh doanh
  của doanh nghiệp qua đó có cái nhìn chính xác, khách quan hơn để đánh giá và đưa ra các
  chính sách phát triển mới cho doanh nghiệp, đây là một nội dung kế toán quan trọng và cần
  thiết trong bất kì đơn vị kinh doanh nào, đó cũng là lý do em chọn đề tài “ Kế Toán Xác Định
  Và Phân Tích Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật An Giang”
  1.2. Mục đích nghiên cứu
  - Phản ánh công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty như quá trình xử lý
  nghiệp vụ, lưu chuyển chứng từ, hạch toán chi tiết, tổng hợp doanh thu, chi phí giúp cho
  doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát hơn về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình.
  - Phân tích kết quả kinh doanh của công ty giúp cho các nhà quản trị của đơn vị có thêm
  nhiều công cụ để có các quyết định hay chính sách phát triển phù hợp. Từ đó đưa ra các giải
  pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao khả năng hoạt động sản xuất kinh doanh
  và lợi nhuận cho doanh nghiệp.
  Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại
  Công ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật An Giang
  SVTH: Trình Thanh Tuấn Trang 2
  1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi về thời gian: số liệu nghiên cứu là số liệu thu thập trong quý 3 năm 2009
  - Phạm vi về không gian: đề tại được thực hiện ở trụ sở chính của công ty
  - Đối tượng nghiên cứu: không nghiên cứu toàn bộ quá trình kế toán mà chỉ tập trung
  nghiên cứu các vấn đề liên quan đến các quá trình xác định kết quả hoạt động kinh doanh.
  1.4. Phương pháp nghiên cứu
  - Thu thập số liệu sơ cấp: quan sát, học hỏi quá trình hạch toán các nghiệp vụ kinh tế liên
  quan đến việc xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, hỏi và thu thập ý kiến của giáo
  viên chuyên ngành hay những anh (chị) đã làm công việc kế toán.
  - Thu thập số liệu thứ cấp: lấy số liệu từ bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cùng
  các chứng từ có liên quan, sách vở và tài liệu kế toán về việc xác định kết quả hoạt động kinh
  doanh.
  - Phân tích số liệu: vận dụng các công cụ phân tích để phân tích điểm mạnh, điểm yếu của
  doanh nghiệp từ đó đề ra các kế hoạch, phương hướng để phát huy điểm mạnh, khắc phục
  điểm yếu giúp cho hệ thống kế toán ngày càng hoàn thiện hơn. Ngoài ra, còn so sánh, tổng
  hợp kết quả đạt được trong các quý để đánh giá xu hướng phát triển của doanh nghiệp đồng
  thời cũng so sánh kết quả thực tế với kế hoạch đề ra để đánh giá khả năng hoàn thành kế
  hoạch của doanh nghiệp mình.
  1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
  Vận dụng quá trình xác định kết quả kinh doanh theo chuẩn mực kế toán để tổng hợp
  doanh thu và chi phí để xác định lãi (lỗ) trong kì của Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật An
  Giang. Từ đó đánh giá thực trạng và đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của
  Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật An Giang.


  Xem Thêm: Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của Công ty bảo vệ thực vật An Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của Công ty bảo vệ thực vật An Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status