Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Báo cáo thực tập tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PLG.

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Báo cáo thực tập tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PLG.


  CHƯƠNG 1

  GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PLG

  1 - Chức năng, nhiệm vụ và một số chỉ tiêu phản ánh năng lực tình hình kết quả kinh doanh của công ty

  1.1 Chức năng và nhiệm vụ của công ty:

  1.1.1 Chức năng của công ty:

  1.1.2 Nhiệm vụ của công ty:

  1.3 - Một số tiêu thức ảnh hưởng năng lực, tình hình kết quả hoạt động kinh tế cuả công ty.

  1.3.1 - Năng lực tài chính của công ty:

  1.3.2 Năng lực lao động của công ty:

  1.4 - Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của công ty

  1.5 Đặc điểm tổ chức quản lý:

  1.6 Một số nội dung cơ bản về quản lý công tác kế toán của công ty.

  1.7 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty.

  1.9 Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại công ty

  CHƯƠNG 2

  THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PLG

  2.1 Kế Toán Tiền Mặt

  2.1.2 Tài khoản sử dụng

  2.1.3 Sổ kế toán sử dụng:

  2.1.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ kế toán tiền mặt:

  2.2 KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG:

  2.2.1 Chứng từ sử dụng

  2.2.2 Tài khoản sử dụng:

  2.2.3 Sổ kế toán sử dụng:

  2.2.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ tiền gửi ngân hàng:

  2.3 KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG

  2.3.1Chứng từ sử dụng :

  2.3.2 Tài khoản sử dụng:

  2.3.3 Sổ kế toán sử dụng:

  2.3.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ

  2.4. KẾ TOÁN THUẾ GTGT

  2.4.1. Chứng từ sử dụng

  2.4.2. Tài khoản sử dụng

  2.4.3. Sổ kế toán sử dụng

  2.4.4. Hoàn thuế

  2.4.5. Tóm tắt quy trình kế toán

  2.5. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚC

  2.5.1. Kế toán các khoản tạm ứng

  2.5.1.1. Chứng từ sử dụng

  2.5.1.2. Tài khoản sử dụng

  2.5.1.3. Sổ kế toán sử dụng

  2.5.1.4. Tóm tắt quy trình kế toán tạm ứng

  2.5.2. Kế toán chi phí trả trước ngắn hạn

  2.5.2.1. Chứng từ sử dụng

  2.5.2.2. Tài khoản sử dụng

  2.5.2.3. Sổ kế toán sử dụng

  2.5.2.4. Tóm tắt quy trình kế toán chi phí trả trước ngắn hạn

  2.5.3. Kế toán chi phí trả trước dài hạn

  2.5.3.1. Chứng từ sử dụng

  2.5.3.2. Tài khoản sử dụng

  2.5.3.3. Sổ kế toán sử dụng

  2.5.3.4. Tóm tắt quy trình kế toán chi phí trả trước ngắn hạn

  2.6. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

  2.6.1 Chứng từ sử dụng:

  2.6.2 Tài khoản sử dụng:

  2.6.3 Sổ kế toán sử dụng:

  2.6.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ kế toán

  2.7 CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH DỞ DANG

  2.7.1 Chứng từ sử dụng:

  2.7.2 Tài khoản sử dụng:

  2.7.3 Sổ kế toán sử dụng

  2.7.4 Tính giá thành sản phẩm:

  2.7.4.1 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang:

  2.7.4.2 Phương pháp tính giá thành xây dựng:

  2.7.4 Tóm tắt quy trinh kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang:

  2.8 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH:

  2.8.1 Chứng từ sử dụng.

  2.8.2. Tài khoản sử dụng

  2.8.3. Sổ kế toán sử dụng

  2.8.4. Tóm tắt quy trình kế toán TSCĐ

  2.9 KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ HỮU HÌNH

  2.9.1. Chứng từ sử dụng

  2.9.2. tài khoản sử dụng

  2.9.3. Sổ kế toán sử dụng

  2.9.4 Tóm tắt quy trình kế toán khấu hao TSCĐ hữu hình

  2.10 KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC DÀI HẠN:

  2.10.1 Chứng từ kế toán:

  2.10.2 Sổ kế toán sử dụng:

  2.10.3 Tài khản sử dụng:

  2.10.4 Tóm tắt quy trình kế toán ký quỹ, ký cược dài hạn:

  2.11 VAY NGẮN HẠN:

  2.11.1 Chứng từ kế toán:

  2.11.2 Sổ kế toán sử dụng:

  2.11.3 Tài khoản sử dụng:

  2.11.4 Tóm tắt quy trình kế toán vay ngắn hạn:

  2.12 PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN:

  2.12.1 Chứng từ sử dụng :

  2.12.2 Tài khoản sử dụng:

  2.12.3 Sổ kế toán sử dụng:

  2.12.4 Tóm tắt quy trình kế toán phải trả người bán

  2.13.THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC:

  2.13.1 Chứng từ sử dụng:

  2.13.2 Sổ kế toán sử dụng:

  2.13.4 Tóm tắt quy trình kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước

  2.14 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG:

  2.14.1 Chứng từ sử dụng:

  2.14.2 Tài khoản sử dụng:

  2.14.3 Sổ kế toán sử dụng

  2.14.4 Quy trình ghi sổ:

  2.15 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC:

  2.15.1Chứng từ sử dụng:

  2.15.2 Sổ kế toán sử dụng:

  2.15.3 Tài khoản sử dụng:

  2.15.4. Tóm tắt quy trình sử dụng

  2.16 KẾ TOÁN QUỸ KHEN THƯỞNG , PHÚC LỢI:

  2.16.1 Chứng từ sử dụng:

  2.16.2 Sổ kế toán sử dụng:

  2.16.3 Tài khoản sử dụng:

  2.16.4 Tóm tắt quy trình kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi

  2.17. KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỬU

  2.17.1. Kế toán nguồn vốn kinh doanh

  2.17.1.1. Chứng từ sử dụng

  2.17.1.2. Sổ kế toán sử dụng

  2.17.1.3. Tài khoản sử dụng

  2.17.1.4. Tóm tắt quy trình kế toán nguồn vốn kinh doanh

  2.17.2. Kế toán phân phối lợi nhuận

  2.17.2.1. Chứng từ kế toán

  2.17.2.2. Sổ kế toán sử dụng

  2.17.2.3. Tài khoản sử dụng

  2.17.2.4. Tóm tắt quy trình kế toán lợi luận chưa phân phối

  2.18 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

  2.18.1. Chứng từ sử dụng:

  2.18.2. Sổ kế toán sử dụng

  2.18.3. Tài khoản sử dụng:

  2.18.4. Quy trình ghi sổ kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

  2.19. KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:

  2.19.1. Chứng từ sử dụng:

  2.19.2. Tài khoản sử dụng:

  2.19.3. Sổ kế toán sử dụng

  219.4. Tóm tắt quy trình ghi sổ

  2.20. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN:

  2.20.1 Chứng từ sử dụng

  2.20.2 Tài khoản sử dụng:

  2.20.3 Sổ kế toán sử dụng

  2.20.4 Quy trình ghi sổ kế toán giá vốn hàng bán

  2.21 KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH

  2.21.1 Chứng từ sử dụng:

  2.21.2 Tài khoản sử dụng:

  2.21.3 Sổ kế toán sử dụng:

  2.21.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ

  2.22 KẾ TOÁN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP:

  2.22.1 Tài khoản sử dụng

  2.22.2 Chứng từ sử dụng

  2.22.3 Sổ kế toán sử dụng:

  2.22.4Tóm tắt quy trình ghi sổ kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp:

  2.23 KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC:

  2.23.1 Chứng từ sử dụng:

  2.23.2Tài khoản sử dụng:

  2.23.3 Sổ kế toán sử dụng:

  2.23.4 Tóm tắt quy trình ghi sổ kế toán chi phí khác:

  2.24 KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP:

  2.24.1 Chứng từ sử dụng:

  2.24.2 Tài khoản sử dụng:

  2.24.3 Sổ kế toán sử dụng:

  2.24.4 Tóm tắt quy trình kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:

  2.25 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  2.25.1 Chứng từ sử dụng

  2.25.2 Tài khoản sử dụng

  2.25.3 Sổ kế toán sử dụng

  2.26 LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH :

  2.26.1 Bảng cân đối tài khoản

  2.26.2 Bảng cân đối kế toán :

  2.26.3 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh :

  2.26.4 Thuyết minh báo cáo tài chính :

  2.27.1 Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào:

  2.27.2 Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra :

  2.27.3 Tờ khai thuế GTGT

  (Kèm theo phụ lục )

  2.28 LẬP BÁO CÁO THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP :

  CHƯƠNG 3:

  MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY

  3. Những ưu và nhược điểm của công ty:

  3.1 Ưu điểm:

  3.2 Nhược điểm:

  KẾT LUẬN


  Xem Thêm: Báo cáo thực tập tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PLG.
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PLG. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status