Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Hưng Phát

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Hưng Phát


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . . 1
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG
  DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT . 3
  1.1.Những vấn đề chung về nguyên vật liệu trong Doanh nghiệp . 3
  1.1.1. Khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu . 3
  1.1.2.Vai trò nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất. . 4
  1.1.3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ hạch toán nguyên vật liệu . 4
  1.1.4. Phân loại nguyên vật liệu . 6
  1.1.5 Đánh giá nguyên vật liệu . 7
  1.1.5.1. Các nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu . . 7
  1.1.5.2.Tính giá nguyên vật liệu . 8
  1.2. Hạch toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp . . 13
  1.2.1.Kế toán chi tiết vật liệu . . 13
  1.2.1.1.Yêu cầu hạch toán chi tiết nguyên vật liệu . 13
  1.2.1.2.Chứng từ và sổ sách sử dụng . . 13
  1.2.1.3.Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu . . 14
  1.2.2.Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu . 20
  1.2.2.1.Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu trong doanh nghiệp áp dụng theo phương
  pháp kê khai thường xuyên( thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ). 20
  1.2.2.1.Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu trong doanh nghiệp áp dụng theo phương
  pháp kiểm kê định kỳ(VAT theo phương pháp khấu trừ) . 23
  1.3.Các hình thức sổ kế toán . . 26
  1.3.1.Hình thức kế toán nhật ký chung . . 26
  1.3.2.Hình thức kế toán Nhật ký- Sổ Cái . . 27
  1.3.2.1.Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký- Sổ Cái . 27
  1.3.2.2.Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký- Sổ Cái . . 28
  1.3.3.Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ . 30
  1.3.3.1 .Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ . . 30
  Sinh viên:Đỗ Thị Mến 7 Lớp:QT 1205K
  Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Luận văn tốt nghiệp
  1.3.3.2.Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ . 30
  1.3.4.Hình thức sổ kế toán Nhật ký - Chứng từ . . 32
  1.3.4.1.Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký-Chứng từ . . 32
  1.3.4.2.Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ . 32
  1.3.5.Hình thức kế toán trên máy vi tính . . 34
  1.3.5.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán trên máy vi tính . . 34
  1.3.5.2.Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính . . 34
  CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN
  VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG PHÁT VIỆT NAM NĂM 2011 . 36
  2.1.Tổng quan về công ty Cổ phần Hưng Phát Việt Nam . . 36
  2.1.1. Giới thiệu chung về công ty . . 36
  2.1.2.Những thuận lợi, khó khăn và các thành tích của doanh nghiệp trong quá
  trình hoạt động . . 37
  2.1.2.1.Thuận lợi . . 37
  2.1.2.2. Khó khăn . 37
  2.1.2.3.Các thành tích mà công ty đã đạt được . . 38
  2.1.3.Bộ máy tổ chức của công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam . 38
  2.1.4.Phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 . . 40
  2.1.5.Mô hình tổ chức bộ máy kế toán, hình thức kế toán, chính sách và phương
  pháp kế toán áp dụng tại doanh nghiệp. . 41
  2.1.5.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán . . 41
  2.1.5.2. Hình thức kế toán tại công ty . 43
  2.1.5.3.Chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại doanh nghiệp. 44
  2.2.Thực tế tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam năm
  2012 . . 46
  2.2.1.Đặc điểm, phân loại và công tác quản lý nguyên vật liệu . 46
  2.2.1.1.Đặc điểm nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam 46
  2.2.1.2.Phân loại nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam 46
  2.2.1.3.Công tác quản lý nguyên vật liệu . . 47
  Sinh viên:Đỗ Thị Mến 8 Lớp:QT 1205K
  Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Luận văn tốt nghiệp
  2.2.2.Đánh giá nguyên vật liệu tại công ty . . 48
  2.2.2.1.Giá thực tế vật liệu nhập kho . . 48
  2.2.2.2. Nguyên vật liệu xuất kho . 48
  2.2.3.Chứng từ, thủ tục nhập- xuất nguyên vật liệu tại công ty . 49
  2.2.3.1.Chứng từ sử dụng . . 49
  2.2.3.2.Thủ tục Nhập-Xuất nguyên vật liệu . 49
  2.2.3.2.2.Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu . . 60
  2.2.4.Kế toán chi tiết nguyên vật liệu . . 62
  2.2.5. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty Cổ Phần Hưng Phát Việt Nam . 71
  2.2.5.1. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu . . 73
  2.2.5.2.Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu . . 73
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG PHÁT VIỆT
  NAM . 76
  3.1.Nhận xét chung về công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ Phần Hưng
  Phát Việt Nam. 76
  3.1.1. Ưu điểm . 77
  3.1.2. Những mặt hạn chế trong công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ
  Phần Hưng Phát Việt Nam . . 79
  3.2.Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ
  phần Hưng Phát Việt Nam . 80
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng và hạch toán kế toán
  nguyên vật liệu tại công ty . 80
  3.2.2.Yêu cầu hoàn thiện . . 80
  3.2.3.Nguyên tắc hoàn thiện . 81
  3.2.3.Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Hưng
  Phát Việt Nam . 82
  3.2.5. Điều kiện thực hiện các giải pháp . . 92
  KẾT LUẬN . 93
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 95
  Sinh viên:Đỗ Thị Mến 9 Lớp:QT 1205K
  Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Luận văn tốt nghiệp
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong những năm gần đây, nước ta với nền kinh tế thị trường có sự quản lý
  của nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội
  và điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy vậy, cơ hội luôn đồng
  nghĩa với khó khăn thử thách, các doanh nghiệp luôn phải đồng hành với những
  khó khăn của các hàng hóa nhập ngoại. Do vậy, chất lượng và giá cả sản phẩm là
  yếu tố quyết định khá lớn trong cạnh tranh.
  Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì yếu tố quyết định cơ bản để đảm bảo
  cho quá trình sản xuất được tiến hành liên tục chính là Nguyên vật liệu. Đây là yếu
  tố tiền đề để tạo nên hình thái vật chất của sản phẩm. Nó không chỉ ảnh hưởng tới
  quá trình sản xuất mà còn là nhân tố quyết định tới giá thành sản phẩm và tình hình
  tài chính của doanh nghiệp. Do yếu tố thường xuyên biến động từng ngày, từng giờ
  nên việc tổ chức và hạch toán tốt kế toán nguyên vật liệu sẽ giúp cho nhà quản trị
  đề ra các chính sách đúng đắn mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh
  nghiệp. Mặt khác chi phí nguyên vật liệulại chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản
  xuất kinh doanh. Vì vậy quản lý nguyên vật liệumột cách hợp lý, sát sao từ khâu
  thu mua đến khâu sử dụng sẽ góp phần tiết kiệm vật tư, giảm chi phí, giảm giá
  thành, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm của doanh nghiệp. Để làm được điều
  đó các doanh nghiệp cần phải sử dụng các công cụ hợp lý mà kế toán là công cụ
  giữ vai trò quan trọng nhất. Kế toán nguyên vật liệu cung cấp những thông tin cần
  thiết về việc quản lý và sử dụng nguyên vật liệugiúp cho các nhà lãnh đạo, quản lý
  doanh nghiệp đề ra các biện pháp quản lý chi phí, nguyên vật liệukịp thời phù hợp
  với định hướng phát triển của doanh nghiệp.
  Trong cơ chế thị trường, nền kinh tế đang từng bước phát triển mạnh mẽ thì
  công tác kế toán nguyên vật liệucũng có những thay đổi để phù hợp với điều kiện
  mới. Các doanh nghiệp được phép lựa chọn các phương pháp và tổ chức hạch toán
  tùy thuộc vào quy mô, đặc điểm và mục đích kinh doanh của doanh nghiệp mình.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Hưng Phát
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Hưng Phát sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status