Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần


  LỜI MỞ ĐẦU . . 1
  1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu . . 1
  2.Mục đích nghiên cứu đề tài . . 1
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài . . 2
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài . 2
  5. Kết cấu khoá luận . 2
  Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 3
  1.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . . 3
  1.1.1 Những vấn đề cơ bản về chi phí sản xuất . 3
  1.1.2 Những vấn đề cơ bản về giá thành sản phẩm . 6
  1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . . 8
  1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . . 9
  1.2 Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . . 9
  1.2.1 Các phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất . 9
  1.2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng
  tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên . 10
  1.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng
  tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ . 17
  1.2.4.Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ . . 18
  1.2.5 Các phương pháp tính giá thành . 20
  1.3 Hình thức kế toán . . 25
  1.3.1. Kế toán theo hình thức Nhật ký chung . . 25
  1.3.2. Kế toán theo hình thức Nhật ký - Sổ cái . . 26
  1.3.3. Kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ. . 27
  1.3.4 Hình thức sổ kế toán Nhật ký - Chứng từ . 29
  1.3.5 Hình thức sổ kế toán máy. . 30
  1.4 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán . 30
  1.4.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung . . 31
  1.4.2 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán . . 31
  1.4.3 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán. 31
  Sinh viên: Phạm Thu Hiền - Lớp QT1201K 7
  Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ
  SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
  VỤ HÁT TƯỜNG . . 32
  2.1 Giới thiệu chung về Công ty CP Vụ Hát Tường . 32
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 32
  2.1.2 Cơ sở vật chất kĩ thuật và quy trình công nghệ . . 33
  2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý . 34
  2.1.4 Đặc điểm tổ chức kế toán . . 37
  2.2 Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  tại Công ty CP Vụ Hát Tường . . 40
  2.2.1 Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất tại Công ty CP Vụ Hát Tường . . 40
  2.2.2 Đối tượng tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty CP Vụ Hát Tường . . 40
  2.2.3 Kế toán chi phí NVL trực tiếp tại công ty CP Vụ Hát Tường . . 40
  2.2.4 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty CP Vụ Hát Tường . 52
  . 60
  82
  87
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẲM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  HẠCH TOÁN CHI PHI SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  TẠI CÔNG TY CP VỤ HÁT TƯỜNG . . 90
  3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
  giá thành . . 90
  3.2.Yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất
  và tính giá thành . . 91
  3.3. Nhận xét, đánh giá thực trạng về công tác kế toán nói chung và tập hợp chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng tại Công ty CP Vụ Hát Tường. . 91
  3.3.1 Nhận xét chung. . 91
  3.2.2 Ưu điểm . . 92
  3.2.3 Những hạn chế . 93
  3.2.4 Nguyên nhân của những hạn chế . . 94
  3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
  tính giá thành . 95
  KẾT LUẬN . . 101
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 102
  Sinh viên: Phạm Thu Hiền - Lớp QT1201K 8
  Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 1.2.2.1 quy trình hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 15
  Sơ đồ 1.2.2.2 Quy trình hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 16
  Sơ đồ 1.2.2.3 Quy trình hạch toán chi phí sản xuất chung 17
  Sơ đồ 1.2.2.4 Quy trình hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai
  thường xuyên 19
  Sơ đồ 1.3.1 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký chung 29
  Sơ đồ 1.3.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái 30
  Sơ đồ 1.3.3 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 31
  Sơ đồ 1.3.4 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký-chứng từ 33
  Sơ đồ 1.3.5 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán máy 34
  Sơ đồ 2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty CP Vụ Hát Tường 40
  Sơ đồ 2.1.4.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại C.ty CP Vụ Hát Tường 42
  Sơ đồ 2.1.4.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 43
  Sinh viên: Phạm Thu Hiền - Lớp QT1201K 9
  Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Biểu số 2.1: Phiếu xuất kho 17 . 49
  Biểu số 2.2: Phiếu xuất kho 32 . 50
  Biểu số 2.3: Bảng kê nhập xuất tồn . 51
  Biểu số 2.4: Bảng kê chi tiết xuất vật tư phục vụ sản xuất . 52
  Biểu số 2.5: Chứng từ ghi sổ 01 . 53
  Biểu số 2.6: Chứng từ ghi sổ 12 . 54
  Biểu số 2.7: Sổ cái 621 . 55
  Biểu số 2.8: Bảng phân bổ lương và BHXH . 58
  Biểu số 2.9: Bảng tổng hợp chi tiết TK 622 . 59
  Biểu số 2.10: Chứng từ ghi sổ 57 . 60
  Biểu số 2.11: Chứng từ ghi sổ 58 . 61
  Biểu số 2.12: Chứng từ ghi sổ 59 . 62
  Biểu số 2.13: Sổ cái TK 622 . 63
  Biểu số 2.8: Bảng phân bổ lương . 65
  Biểu số 2.14: Chứng từ ghi sổ 60 . 66
  Biểu số 2.15: Chứng từ ghi sổ 61 . 67
  Biểu số 2.16: Chứng từ ghi sổ 62 . 68
  Biểu số 2.17: Phiếu chi . 69
  Biểu số 2.18: Chứng từ ghi sổ 65 . 70
  Biểu số 2.19: Phiếu xuất kho . 71
  Show Desktop.scf
  Biểu số 2.20: Chứng từ ghi sổ 16 . . 72
  Biểu số 2.21: Phiếu xuất kho . . 73
  Biểu số 2.22: Chứng từ ghi sổ 22 . . 74
  Biểu số 2.23: Hoá đơn tiền nước . 75
  Biểu số 2.24: Chứng từ ghi sổ 67 . . 76
  Biểu số 2.25: Bảng phân bổ KHTSCĐ . . 77
  Biểu số 2.26: Chứng từ ghi sổ 68 . . 78
  Sinh viên: Phạm Thu Hiền - Lớp QT1201K 10
  Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  Biểu số 2.27: Sổ cái TK 627 toàn công ty . . 79
  Biểu số 2.28: Bảng kê nhập xuất tồn . . 81
  Biểu số 2.29: Báo cáo tồn kho . . 82
  Biểu số 2.30: Sổ tổng hợp và phân bổ chi phí SXC . 84
  Biểu số 2.31: Sổ cái TK 627 - 7000 số 5 . . 85
  Biểu số 2.32: Chứng từ ghi sổ 260 . . 87
  Biểu số 2.33: Chứng từ ghi sổ 260 . . 88
  Biểu số 2.34: Chứng từ ghi sổ 260 . . 89
  Biểu số 2.35: Sổ cái TK 154 . . 90
  Biểu số 2.36: Thẻ tính giá thành . . 92


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status