Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư và

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư và


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . . 1
  CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 3
  1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm trong doanh nghiệp . . 3
  1.2. Bản chất của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 4
  1.2.1. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất . . 4
  1.2.2.Bản chất và chức năng của giá thành sản phẩm . 5
  1.2.2.1.Bản chất của giá thành sản phẩm . . 5
  1.2.2.2.Chức năng của giá thành sản phẩm . . 5
  1.3.Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 6
  1.3.1.Phân loại chi phí sản phẩm . 6
  1.3.1.1.Phân loại kinh tế theo nội dung tính chất kinh tế của chi phí . . 6
  1.3.1.2.Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí( mục đích, công dụng
  của chi phí) . . 7
  1.3.1.3.Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với đối tượng
  kế toán tập hợp chi phí sản xuất . . 7
  1.3.1.4.Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với
  khối lượng hoạt động . 8
  1.3.2.Phân loại giá thành sản phẩm . . 9
  1.3.2.1.Phân loại giá thành sản phẩm theo thời điểm tính giá thành . . 9
  1.3.2.2.Phân loại giá thành sản phẩm theo phạm vi phát sinh chi phí . . 10
  1.4.Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm và
  kỳ tính giá thành . 10
  1.4.1.Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất . 10
  1.4.2.Đối tượng tính giá thành sản phẩm . 11
  1.4.3.Kỳ tính giá thành . . 11
  1.5.Phương pháp trình tự hạch toán chi phí sản xuất và phương pháp tính giá
  thành sản phẩm . . 12
  1.5.1.Phương pháp trình tự hạch toán chi phí sản xuất . . 12
  1.5.1.1.Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất . . 12
  1.5.1.2.Trình tự hạch toán chi phí sản xuất . 13
  1.5.2.Phương pháp tính giá thành sản phẩm . . 13
  1.5.2.1.Phương pháp giản đơn( phương pháp trực tiếp) . . 14
  1.5.2.2.Phương pháp hệ số . . 15
  1.5.2.3.Phương pháp tỷ lệ . 16
  1.5.2.4.Phương pháp tổng cộng chi phí . 17
  1.5.2.5.Phương pháp theo đơn đặt hàng . . 17
  1.5.2.6.Phương pháp phân bước . . 18
  1.5.2.7.Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ . . 20
  1.6.Đánh giá sản phẩm dở dang . . 21
  1.6.1.Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . . 21
  1.6.2.Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương . . 21
  1.6.3.Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính . . 23
  1.6.4.Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức . 23
  1.7.1.Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai
  thường xuyên . . 24
  1.7.1.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . . 24
  1.7.1.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp . . 26
  1.7.1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung . 30
  1.7.1.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất . . 32
  1.7.2.Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê
  định kỳ . 34
  1.8.Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo các hình
  thức kế toán. . 36
  1.8.1.Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo hình thức
  kế toán nhật ký chung . . 36
  1.8.2.Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo hình thức
  kế toán nhật ký - sổ cái . . 37
  1.8.3.Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo hình thức
  kế toán nhật ký - chứng từ . . 38
  1.8.3.Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo hình thức
  kế toán Chứng từ - ghi sổ . . 39
  1.8.5.Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo hình thức
  kế toán trên máy vi tính . . 40
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
  VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ . . 41
  2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hồng Hà . . 41
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty . 41
  2.1.2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh . 41
  2.1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật . . 42
  2.1.4. Tình hình kinh tế tài chính, lao động tại Công ty cổ phần đầu tư và xây
  dựng Hồng Hà . 42
  2.2. Đặc điểm hoạt động tổ chức kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư và xây
  dựng Hồng Hà . 45
  2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán . . 46
  2.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán . . 46
  2.3.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán . 47
  2.4. Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
  Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hồng Hà. . 49
  2.4.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất của Công ty . . 49
  2.4.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty . . 49
  2.4.3. Đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công ty . 50
  2.4.4. Phương pháp tính giá thành tại Công ty . . 50
  2.4.4.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 51
  * Hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách sử dụng để hạch toán chi phí nguyên
  vật liệu trực tiếp . 51
  2.4.4.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . . 58
  2.4.4.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công . 65
  2.4.4.4. Kế toán chi phí sản xuất chung. . 71
  CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
  VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ . . 84
  3.1. Những nhận xét, đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán
  chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm nói riêng tại Công ty cổ phần đầu tư và
  xây dựng Hồng Hà . . 84
  3.1.1. Ưu diểm. 84
  3.1.2. Nhược điểm . 87
  3.2. Một số kiến nghị hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại công ty đầu tư và xây dựng Hồng Hà . . 88
  3.2.1. Kiến nghị về luân chuyển chứng từ . 89
  3.2.2. Kiến nghị về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 89
  3.2.3. Kiến nghị về chi phí nhân công trực tiếp . . 91
  3.2.4. Kiến nghị về chi phí sử dụng máy thi công . 91
  3.2.5. Kiến nghị về kế toán quản trị . . 92
  KẾT LUẬN . 95
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư và
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư và sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status