Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Hà

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Hà


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . . 1
  CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH THU, CHI PHÍ, VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP . . 3
  1.1. Khái quát chung vài nét về doanh thu, chi phí, và xác định kết quả kinh doanh
  . 3
  1.1.1. Doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu . . 3
  1.1.1.1. Doanh thu . . 3
  1.1.1.2.Các khoản giảm trừ doanh thu : . . 6
  1.1.2. Chi phí . . 7
  1.1.3. Xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp . .10
  1.2. Vai trò, ý nghĩa, yêu cầu và nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh . 1 1
  1.2.1. Vai trò, ý nghĩa của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh . .11
  1.2.2. Yêu cầu của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 12
  1.2.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh . 13
  1.3. Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp . .14
  1.3.1. Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu . 1 4
  1.3.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . .14
  1.3.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . .1 7
  1.3.2. Kế toán giá vốn hàng bán . 2 0
  1.3.2.1. Chứng từ sử dụng : . .2 1
  1.3.2.2.Tài khoản sử dụng : . .2 1
  1.3.2.3. Sơ đồ hạch toán : . .2 2
  1.3.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . .24
  1.3.3.1.Chứng từ sử dụng : . .24
  1.3.3.2.Tài khoản sử dụng : . .2 4
  1.3.3.3. Sơ đồ hạch toán : . .2 5
  1.3.4. Kế toán hoạt động tài chính . .26
  1.3.4.1. Chứng từ sử dụng : . .2 6
  1.3.4.2.Tài khoản sử dụng : . .2 6
  1.3.4.3. Sơ đồ hạch toán : . .2 8
  1.3.5. Kế toán hoạt động khác . 2 9
  1.3.5.1.Chứng từ sử dụng : . .29
  1.3.5.2.Tài khoản sử dụng : . .2 9
  1.3.5.3. Sơ đồ hạch toán : . .3 0
  1.3.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp . .3 1
  1.3.6.1.Chứng từ sử dụng : . .31
  1.3.6.2. Tài khoản sử dụng : . 3 1
  1.3.6.3. Sơ đồ hạch toán : . .3 2
  1.3.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 3 3
  1.3.7.1.Chứng từ sử dụng : . .33
  1.3.7.2.Tài khoản sử dụng : . .3 3
  1.3.7.3. Sơ đồ hạch toán : . .3 3
  1.4.Tổ chức vận dụng các hình thức, sổ sách kế toán trong công tác kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 3 4
  1.4.1. Hình thức kế toán Nhật ký - chứng từ . .34
  1.4.1.1. Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản : . 3 4
  1.4.1.2. Các loại sổ : . 3 5
  1.4.1.3. Trình tự ghi sổ kế toán : . .35
  1.4.2. Hình thức kế toán Nhật ký chung . .35
  1.4.2.1. Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản : . 3 5
  1.4.2.2. Các loại sổ : . 3 6
  1.4.2.3. Trình tự ghi sổ kế toán : . .36
  1.4.3. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái . .36
  1.4.3.1. Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản : . 3 6
  1.4.3.2. Các loại sổ : . 3 6
  1.4.3.3. Trình tự ghi sổ kế toán : . .37
  1.4.4. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ . 3 7
  1.4.4.1. Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản : . 3 7
  1.4.4.2. Các loại sổ :. 3 7
  1.4.4.3. Trình tự ghi sổ kế toán : . .38
  1.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính . .3 8
  1.4.5.1. Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản : . 3 8
  1.4.5.2. Các loại sổ : . 3 9
  1.4.5.3. Trình tự ghi sổ kế toán : . .39
  CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ, VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
  CỔ PHẦN HÀNG HẢI VẠN XUÂN . .4 0
  2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Hàng Hải Vạn Xuân . .4 0
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần Hàng Hải
  Vạn Xuân . .40
  2.1.1.1.Giới thiệu về công ty Cổ Phần Hàng Hải Vạn Xuân . .4 0
  2.1.1.2.Quá trình hình thành và phát triển . .40
  2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần Hàng Hải Vạn Xuân. .4 1
  2.1.2.1. Bộ máy tổ chức quản lý trên bờ . .4 1
  2.1.2.2. Về bộ máy tổ chức thuyền viên trên biển . .43
  2.1.3.Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty . .4 3
  2.1.4. Chức năng, phương thức hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng Hải Vạn
  Xuân . 4 5
  2.1.5. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán của công ty Cổ phần Hàng Hải Vạn Xuân
  4 6
  2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Hàng Hải Vạn Xuân . 4 7
  2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . .47
  2.2.1.1. Đặc điểm kinh doanh của công ty . .47
  2.2.1.2. Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng . .48
  2.2.1.3.Tài khoản sử dụng . 4 8
  2.2.1.4. Quy trình luân chuyển chứng từ . .48
  2.2.1.5. Ví dụ minh họa : . .49
  2.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . 6 0
  2.2.2.1.Đặc điểm doanh thu hoạt động tài chính . .60
  2.2.2.2. Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng . .60
  2.2.2.3.Tài khoản sử dụng . 6 0
  2.2.2.4. Quy trình luân chuyển chứng từ . .60
  2.2.2.5.Ví dụ minh họa : . 6 1
  2.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . .66
  2.2.3.1. Đặc điểm chi phí quản lý doanh nghiệp : . 6 6
  2.2.3.2. Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng . .66
  2.2.3.3.Tài khoản sử dụng . 6 6
  2.2.3.4. Quy trình luân chuyển chứng từ . .66
  2.2.3.5.Ví dụ minh họa : . 6 7
  2.2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 8 1
  2.2.4.1. Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng . .81
  2.2.4.2.Tài khoản sử dụng . 8 1
  2.2.4.3. Quy trình luân chuyển chứng từ . .82
  CHƯƠNG III : HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ, VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
  HÀNG HẢI VẠN XUÂN . .90
  3.1. Đánh giá khái quát về thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Hàng Hải Vạn Xuân .9 0
  3.1.1.Nhận xét chung về tổ chức công tác kế toán tại đơn vị . 9 0
  3.1.2. Những ưu điểm đạt được . .9 1
  3.1.2.1. Về tổ chức bộ máy quản lý . 9 1
  3.1.2.2. Về tổ chức bộ máy kế toán . .9 1
  3.1.2.3. Về việc vận dụng hệ thống tài khoản và hình thức kế toán . .92
  3.1.2.4. Về chứng từ kế toán sử dụng . 9 2
  3.1.2.5. Về sổ sách kế toán sử dụng . 9 3
  3.1.2.6. Về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh . .93
  3.1.3. Một số hạn chế . .9 4
  3.1.3.1. Về hình thức kế toán . .9 4
  3.1.3.2. Về việc trích nộp kinh phí công đoàn . .94
  3.1.3.3. Về công tác thu hồi nợ . .9 5
  3.2. Các kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Hàng Hải
  Vạn Xuân . .95
  3.2.1. Tính tất yếu phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả hoạt động kinh doanh . 9 5
  3.2.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả hoạt động kinh doanh . .9 6
  3.2.3. Nội dung một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh . .9 7
  3.2.3.1. Kiến nghị 1: Vể ứng dụng phần mềm kế toán . .9 7
  3.2.3.2. Kiến nghị 2: Về việc trích nộp kinh phí công đoàn . .99
  3.2.3.3. Kiến nghị 3: Hoàn thiện công tác thu hồi nợ . 9 9
  3.2.3.4. Kiến nghị 4: Về đội ngũ kế toán . .9 9
  3.2.3.5. Kiến nghị 5: Hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh . .1 00
  3.2.3.6. Kiến nghị khác : . 1 00
  KẾT LUẬN . .1 01
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . .1 02


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Hà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Hà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status