Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH một thành

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH một thành


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Vipco Hải Phòng 


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU .1
  CHƯƠNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT
  ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC LẬP, PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT
  QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP .3
  1.1. Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính Doanh nghiệp . 3
  1.1.1. Khái niệm báo cáo tài chính . 3
  1.1.2. Mục đích, vai trò và yêu cầu của báo cáo tài chính 3
  1.1.3. Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp . 6
  1.1.4. Những nguyên tắc cơ bản lập và trình bày báo cáo tài chính . 7
  1.1.5. Trách nhiệm lập, kỳ lập, thời hạn nộp và nơi nhận báo cáo tài chính . 9
  1.1.5.1. Trách nhiệm lập báo cáo tài chính . 6
  1.1.5.2. Kỳ lập báo cáo tài chính . 10
  1.1.5.3. Thời hạn nộp Báo cáo tài chính . 10
  1.1.5.4. Nơi nhận báo cáo tài chính . 11
  1.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 12
  1.2.1. Khái niệm và sự cần thiết lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 12
  1.2.1.1. Khái niệm 12
  1.2.1.2. Sự cần thiết lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong công tác
  quản lý kinh tế 12
  1.2.2. Kết cấu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 13
  1.2.3. Phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 14
  1.2.3.1. Cơ sở lập báo cáo . 16
  1.2.3.2. Công tác chuẩn bị trước khi lập Báo cáo kết quả kinh doanh . 16
  1.2.3.3. Phương pháp xác định các chỉ tiêu để ghi vào báo cáo kết quả hoạt động
  kinh doanh . 17
  1.3. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 21
  1.3.1. Khái niệm và sự cần thiết phải phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh
  doanh. 21
  1.3.1.1. Khái niệm về phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh daonh . 21
  1.3.1.2. Sự cần thiết của công tác phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh
  doanh . . 21
  1.3.2. Các phương pháp phân tích Báo cáo tài chính nói chung và phân tích báo cáo
  kết quả hoạt động kinh doanh nói riêng. 22
  1.3.2.1. Phương pháp đánh giá kết quả kinh tế . 22
  1.3.2.2. Phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố 23
  1.3.2.3. Phương pháp phân tích tỷ lệ 22
  1.3.3. Nội dung phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 25
  1.3.3.1. Phân tích tổng quát báo cáo “Kết quả hoạt động kinh doanh” . 25
  1.3.3.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế . 26
  1.3.3.3. Phân tích nhóm tỷ số khả năng sinh lời . 27
  CHƯƠNG II. THỰC TẾ TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT
  QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV VIPCO
  HẢI PHÕNG. . 28
  2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH MTV VIPCO HP . 28
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH MTV VIPCO HP . 28
  2.1.2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH MTV
  VIPCO HP . 31
  2.1.3. Đặc điểm chung về tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH MTV
  VIPCO HP . 32
  2.1.4. Những thuận lợi và khó khăn trogn quá trình hoạt động của Công ty 35
  2.2. Thực tế tổ chức lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV
  Vipco Hải Phòng. . 37
  2.2.1. Một số công việc chuẩn bị trước khi lập BCKQHĐKD tại Công ty 37
  2.2.1.1 Kiểm soát chứng từ cập nhật . 37
  2.2.1.2 Thực hiện các bút toán kết chuyển trung gian 38
  2.2.1.3 Thực hiện khoá sổ kế toán . 40
  2.2.1.4 Lập bảng cân đối phát sinh 40
  2.2.1.5 Kiểm kê tài sản và sử lý kiểm kê 40
  2.2.2. Quá trình lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 tại Công ty
  TNHH MTV VIPCP HP . 53
  2.2.3. Kiểm tra việc lập báo cáo 58
  2.3. Thực tế tổ chức công tác phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công
  ty TNHH MTV Vipco Hải Phòng. . 58
  2.3.1. Tình hình phân tích hoạt động kinh tế, báo cáo tài chính và báo cáo kết
  quả hoạt động kinh doanh của Công ty . 58
  2.3.2. Các bước phân tích, đánh giá tình hình hoạt động tài chính trong năm
  2011 của Công ty . 58
  CHƯƠNG III. HOÀN THIỆN TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO
  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH . 60
  TẠI CÔNG TY TNHH MTV VIPCO HP 60
  3.1. Nhận xét, đánh giá về sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý, tổ chức kế toán, về
  công tác lập và phân tích báo cáo kết quả HĐKD tại công ty TNHH MTV VIPCO HẢI
  PHÒNG. 60
  3.1.1. Những ưu điểm 60
  3.1.2. Những thiếu sót và tồn tại trong công tác kế toán 61
  3.1.3. Nguyên nhân của những tồn tại 62
  3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức lập và phân tích báo cáo kết quả
  hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV Vipco Hải Phòng. 63
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức lập và phân tích BCKQKD . 63
  3.2.2. Yêu cầu hoàn thiện 63
  3.2.3. Nguyên tắc hoàn thiện . 63
  3.2.4. Phạm vi hoàn thiện 64
  3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt
  động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV VIPCO HP . . 64
  3.3.1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua
  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 . 76
  3.3.1.1. Tác động của các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận sau thuế của Công ty74
  3.3.1.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng kinh
  doanh sinh lợi của Công ty 75
  3.3.2. Phân tích khả năng sinh lợi . 77
  3.3.2.1. Chỉ số lợi nhuận hoạt động . 77
  3.3.2.2. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 77
  KẾT LUẬN 79
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 80


  LỜI MỞ ĐẦU
  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một trong bốn báo cáo trong hệ
  thống báo cáo tài chính doanh nghiệp. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là
  báo cáo phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
  gồm: kết quả kinh doanh và kết quả khác. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  nói riêng, báo cáo tài chính của doanh nghiệp nói chung được nhiều đối tượng
  quan tâm, không chỉ nhà quản lý doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các chủ nợ, các
  nhà cung cấp, các cổ đông, các ngân hàng mà các cơ quan tài chính, các cơ quan
  nghiên cứu đều tìm hiểu, nghiên cứu. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh
  doanh nói riêng, phân tích báo cáo tài chính nói chung là xem xét, so sánh, đánh
  giá các chỉ tiêu trong báo cáo để thấy được tình hình sản xuất kinh doanh trong
  doanh nghiệp, kết quả đạt được, những thiếu sót, tồn tại cần khắc phục. Từ đó
  nhà quản lý đưa ra các quyết định để sản xuất tốt hơn, làm tăng lợi nhuận. Đối
  với nhà đầu tư sẽ đưa ra quyết định có nên đầu tư thêm không, tăng hoặc giảm
  vốn đầu tư. Nhà cung cấp sẽ có quyết định tiếp tục cung cấp hoặc giảm cung
  cấp. Ngân hàng sẽ đưa ra quyết định cho vay tiếp hay giảm mức cho vay
  Từ nhận thức vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lập và phân tích báo cáo
  kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là một sự cần thiết và quan
  trọng. Vì vậy qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH MTV VIPCO Hải Phòng
  em đã tìm hiểu, đi sâu nghiên cứu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của
  doanh nghiệp và đã chọn đề tài cho khóa luận tốt nghiệp là: “Hoàn thiện tổ chức
  lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV
  VIPCO Hải Phòng”.
  Khoá luận ngoài phần mở đầu và kết luận được bố trí thành 3 chương:
  Chương I: Một số vấn đề lý luận về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và
  tổ chức lập, phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong các doanh
  nghiệp.
  Chương II: Tổ chức lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  tại Công ty TNHH MTV VIPCO Hải Phòng.
  Chương III: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động
  kinh doanh tại Công ty TNHH MTV VIPCO Hải Phòng. ​ Các bài viết tương tự


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH một thành
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH một thành sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status