Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . . 1
  PHẦN I:LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI
  PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC
  DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG . 3
  1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGÀNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SẢN
  PHẨM XÂY LẮP . . 3
  1.1.1. Đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản và sản phẩm xây lắp ảnh hưởng đến
  công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành . . 3
  1.1.2. Yêu cầu đối với công tác quản lý và kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá
  thành sản phẩm xây lắp . 4
  1.1.3. Vai trò, nhiệm vụ của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm xây lắp . 5
  1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP . 6
  1.2.1 Chi phí sản xuất và cách phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
  . 6
  1.2.1.1 Khái niệm, bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất . 6
  1.2.1.2. Cách phân loại chi phí sản xuất . . 7
  1.2.2. Giá thành và phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp . . 10
  1.2.2.1. Khái niệm, bản chất và nội dung kinh tế của giá thành sản phẩm xây lắp . 10
  1.2.2.2. Phân loại giá thành . 10
  1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 12
  1.3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
  SẢN PHẨM XÂY LẮP . . 13
  1.3.1. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp . . 13
  1.3.1.1 Đối tượng của kế toán tập hợp chi phí sản xuất . . 13
  1.3.1.2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất . . 14
  1.3.2. Tổ chức chứng từ, tài khoản trong kế toán chi phí sản xuất xây lắp . 14
  1.3.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . . 14
  1.3.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp . 17
  1.3.2.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy móc thi công . . 18
  1.3.2.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung . . 22
  1.3.2.5. Hạch toán tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp . 25
  1.3.3. Công tác kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp . . 26
  1.3.4. Tổ chức công tác kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
  27
  1.3.4.1. Đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp . . 27
  1.3.4.2. Phương pháp tính giá thành . . 29
  1.3.4.3.Tổ chức kế toán giá thành sản phẩm xây lắp . . 32
  1.3.5. Hạch toán hoạt động xây lắp theo phương thức khoán gọn. . 32
  1.3.5.1. Trường hợp đơn vị nhận khoán không tổ chức bộ máy kế toán riêng . . 33
  1.3.5.2. Trường hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng. . 33
  1.4. TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN ĐỂ HẠCH TOÁN CHI PHÍ
  SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP
  XÂY LẮP . . 35
  PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ
  SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
  DỰNG THỦY LỢI THÁI BÌNH . 37
  2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI THÁI
  BÌNH . . 37
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển . . 37
  2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý tại công
  ty Cổ phần xây dựng thủy lợi Thái Bình. . 38
  2.1.2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh . . 38
  2.1.2.2. Quy trình công nghệ sản xuất . . 41
  2.1.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý . . 41
  2.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần xây dựng thủy lợi Thái Bình . . 45
  2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần xây dựng thủy lợi Thái
  Bình . . 45
  2.1.3.2. Hình thức tổ chức hệ thống sổ kế toán áp dụng tại công ty Cổ phần xây
  dựng thủy lợi Thái Bình . . 49
  2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
  DỰNG THỦY LỢI THÁI BÌNH . . 52
  2.2.1. Đặc điểm thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần xây
  dựng thủy lợi Thái Bình . 52
  2.2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất tại công ty . . 52
  2.2.1.2 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất . 52
  2.2.1.3. Phân loại chi phí sản xuất . . 53
  2.2.2. Đặc điểm công tác kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ
  phần xây dựng thủy lợi Thái Bình . 53
  2.2.2.1. Đối tượng tính giá thành tại công ty . . 53
  2.2.2.2. Kỳ tính giá thành . . 53
  2.2.2.3. Phương pháp tính giá thành tại công ty . . 53
  2.2.3. Nội dung trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
  công ty Cổ phần xây dựng thủy lợi Thái Bình. . 54
  2.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 55
  2.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . . 65
  2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp . . 101
  2.2.3.1.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp . . 101
  2.2.3.2. Xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ . 102
  2.2.3.3 Tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần xây dựng thủy lợi Thái
  Bình . 103
  PHẦN III:MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP
  HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI . . 108
  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI THÁI BÌNH . . 108
  3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ
  SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
  DỰNG THỦY LỢI THÁI BÌNH. . 108
  3.1.1.Những ưu điểm . 108
  3.1.2. Những hạn chế . 112
  3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN
  TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG
  TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI THÁI BÌNH . 114
  3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm . 114
  3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  1 14
  3.2.3. Căn cứ hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 115
  3.2.4. Yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm . .1 16
  3.2.5. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần xây dựng thủy lợi Thái Bình . .1 16
  KẾT LUẬN . . 121
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 122


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status