Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần công nghiệp Tự Cư

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần công nghiệp Tự Cư


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần công nghiệp Tự Cường


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 : CƠSỞLÝ LUẬN VỀKẾTOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP
  SẢN XUẤT 3
  1.1.Những vấn đềchung vềkếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm trong doanh nghiệp sản xuất: .3
  1.1.1. Chi phí sản xuất : 3
  1.1.1.1. Khái niệm : 3
  1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất : .3
  1.1.1.3.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất : 6
  1.1.2.Giá thành sản xuất sản phẩm : 7
  1.1.2.1.Khái niệm : .7
  1.1.2.2.Phân loại giá thành sản xuất sản phẩm: .7
  1.1.2.3.Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành sản phẩm: 8
  1.1.3. Mối quan hệgiữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. .9
  1.2.Nội dung kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm : .10
  1.2.1.Vai trò, nhiệm vụcủa kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm : .10
  1.2.2. Kếtoán tập hợp chi phí sản xuất : 11
  1.2.2.1.Phương pháp kếtoán tập hợp chi phí sản xuất 11
  1.2.2.2. Kếtoán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh theo phương pháp kê
  khai thường xuyên: .11
  1.2.2.2. Kếtoán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh theo phương pháp kiểm
  kê định kỳ. 17
  1.2.2.3.Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dởdang 20
  1.2.3.Tính giá thành sản xuất sản phẩm: 22
  1.2.3.1 Các phương pháp tính giá thành chung : .22
  1.2.3.2. Ứng dụng các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong một sốloại
  hình doanh nghiệp chủyếu : 24
  1.3. Hình thức sổkếtoán : .28
  1.3.1 Hình thức kếtoán Nhật ký – SổCái: 28
  1.3.2 Hình thức kếtoán Nhật ký chung: 29
  1.3.3 Hình thức kếtoán Chứng từghi sổ: 31
  1.3.4 Hình thức kếtoán Nhật ký – Chứng từ: 33
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾTOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH
  GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔPHẦN CÔNG NGHIỆP TỰ
  CƯỜNG .35
  2.1.Tổng quan vềcông ty : .35
  2.1.1.Lịch sửhình thành và phát triển : .35
  2.1.2.Đặc điểm tổchức bộmáy quản lý : 36
  2.1.3.Đặc điểm quy trình công nghệ: 40
  2.1.4.Đặc điểm tổchức công tác kếtoán tại công ty : .44
  2.2.Thực trạng công tác kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  tại Công ty Cổphần Công nghiệp TựCường: .51
  2.2.1.Đối tượng và phương pháp kếtoán chi phí sản xuất : 51
  2.2.2.Kếtoán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp : .52
  2.2.3.Kếtoán chi phí nhân công trực tiếp : 59
  2.2.4.Kếtoán chi phí sản xuất chung : .63
  2.2.5.Kếtoán tập hợp chi phí sản xuất , kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở
  dang: .73
  2.2.5.1.Kếtoán tập hợp chi phí sản xuất : 73
  2.2.5.2.Đánh giá sản phẩm dởdang cuối kỳ: 76
  2.3.Thực trạng tính giá thành sản phẩm : .76
  2.3.1.Đối tượng và kỳtính giá thành : .76
  2.3.1.1.Đối tượng tính giá thành : 76
  2.3.1.2.Kỳtính giá thành : 76
  2.3.2. Phương pháp tính giá thành : .76
  Chương III: Một sốnhận xét và ý kiến đềxuất nhằm hoàn thiện kếtoán chi
  phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổphần Công nghiệp TựCường 81
  3.1 Đánh giá thực trạng công tác kếtoán chi phí sản xuất và giá thành sản
  phẩm tại Công ty Cổphần Công nghiệp TựCường : 81
  3.1.1 Những kết quả đạt dược : 81
  3.1.1.1.Vềtổchức bộmáy quản lý : 81
  3.1.1.2.Vềtổchức bộmáy kếtoán : .81
  3.1.1.3. Vềhình thức kếtoán,hệthống tài khoản: .82
  3.1.1.4. Vềcông tác kếtoán chi phí sản xuất: .82
  3.1.1.5. Vềviệc tính giá thành sản phẩm : .83
  3.1.2 Những tồn tại và nguyên nhân : 83
  3.1.2.1.Vềhình thức ghi sổ: 83
  3.1.2.2. Vềcông tác kếtoán tập hợp Chi phí sản xuất và tính giá thành : .83
  3.2.Giải pháp nhằm hoàn thiện kếtoán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại
  Công ty Cổphần Công nghiệp TựCường: 84
  3.2.1.Hoàn thiện kếtoán chi phí NVLTT : 85
  3.2.2.Hoàn thiện kếtoán chi phí NCTT : .86
  3.2.3.Hoàn thiện kếtoán chi phí SXC 87
  3.2.4.Thiết lập bộphận kếtoán quản trị: 88
  KẾT LUẬN 93
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .94


  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong thời kỳ đổi mới các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang có bước phát triển
  mạnh mẽvềcảhình thức lẫn quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng với
  chính sách mởcửa, các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào việc thiết lập nền
  kinh tếthịtrường và đưa nền kinh tếthịtrường trên đà ổn định và phát triển. Đểphù
  hợp với yêu cầu đổi mới kinh tếvà cơchếthịtrường có sựquản lý của nhà nước và
  làm thếnào để đạt được hiệu quảcao trong kinh doanh luôn là bài toán khó cho mỗi
  doanh nghiệp.
  Đểquản lý một cách có hiệu quả đối với hoạt động sản xuất kinh doanh hay
  sản xuất dịch vụcủa một doanh nghiệp nói riêng, một nền kinh tếquốc dân của một
  nước nói chung đều cần phải sửdụng các công cụquản lý khác nhau và một trong
  những công cụquản lý không thểthiếu được đó là kếtoán.
  Kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giữmột vai trò rất quan
  trọng trong công tác kếtoán của doanh nghiệp.Đểcó thểtiết kiệm chi phí, hạgiá
  thành thì công tác kếtoán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành phải được tổchức
  hợp lý, khoa học đảm bảo phát huy chức năng là công cụkhông thểthiếu được
  trong hệthống công cụquản lý kinh tế. Nhận thấy tầm quan trọng và yêu cầu thiết
  thực hiện của kếtoán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm sau một thời
  gian thực tập tại Công ty Cổphần Công Nghiệp TựCường em xin được đi sâu tìm
  hiểu đềtài “Hoàn thiện kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
  Công ty Cổphần công nghiệp TựCường”.
  * Mục tiêu nghiên cứu:
  Vận dụng lý thuyết cơbản để đi sâu nghiên cứu tìm hiểu đánh giá thực trạng
  công tác kếtoán chi phí và tính giá thành sản phẩm theo hình thức kếtoán Nhật Ký
  Chung tại công ty. Trên cơsở đó đềra những giải pháp và kiến nghịnhằm hoàn
  thiện công tác kếtoán đểcông ty có thểkiểm tra, giám sát chặt chẽhơn tình hình
  thực hiện kếhoạch sản xuất, sửdụng hiệu quảvà hợp lý các chi phí sản xuất, đưa ra
  mức giá thành sản phẩm cạnh tranh để đạt hiệu quảkinh doanh cao nhất
  * Phương pháp nghiên cứu:
  Trong quá trình làm báo cáo, phương pháp chủyếu được sủdụng là : phương pháp
  tổng hợp,thống kê , phân tích các sốliệu thực tếthu thập được trong quá trình thực
  tập tại doanh nghiệp, các sốliệu trong báo cáo tài chính, sổsách kếtoán .
  * Phạm vi nghiên cứu :
  Khóa luận được thực hiện nghiên cứu tại Công ty Cổphần Công Nghiệp Tự
  Cường – 234 Minh Khai , Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  * Nội dung khóa luận trình bày gồm 3 chương:
  - Chương 1:Cơsởlý luận vềcông tác kếtoán chi phí và tính giá thành sản phẩm
  trong các doanh nghiệp.
  - Chương 2: Thực trạng kếtoán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại CTCP Công
  Nghiệp TựCường.
  - Chương 3 : Một sốgiải pháp nhằm hoàn thiện công tác kếtoán chi phí và tính giá
  thành sản phẩm tại CTCP Công Nghiệp TựCường.


  CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ LUẬN VỀKẾTOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN
  XUẤT
  1.1.Những vấn đềchung vềkếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm trong doanh nghiệp sản xuất:
  1.1.1. Chi phí sản xuất :
  1.1.1.1. Khái niệm :
  Quá trình hình thành và phát triển của xã hội loài người gắn liền với quá trình
  sản xuất của xã hội. Nền sản xuất xã hội của bất kỳphương thức nào cũng gắn liền
  với sựvận động và tiêu hao các yếu tốtạo nên quá trình sản xuất.hay nói cách khác
  , quá trình sản xuất là quá trình tiêu hao của chính bản thân các yếu tốtrên. Do vậy
  doanh nghiệp muốn tiến hành hoạt động sản xuất hàng hóa của mình thì phải bỏra
  các khoản vềlao động sống và lao động vật hóa.Vì thếsựhình thành nên chi phí
  sản xuất là tất yếu khách quan, không phụthuộc vào ý chí chủquan của doanh
  nghiệp.
  Trong doanh nghiệp chi phí bỏra cho khâu sản xuất được gọi là chi phí sản
  xuất.Chi phí sản xuấtlà biểu hiện bằng tiền của toàn bộhao phí vềlao động sống
  và lao động vật hoá cần thiết cho quá trình hoạt động SXKD mà doanh nghiệp phải
  chi ra trong một kỳkinh doanh. Nhưvậy, chỉ được tính là chi phí của kỳhạch toán ,
  những hao phí vềtài sản và lao động có liên quan đến khối lượng sản phẩm sản xuất
  ra trong kỳhạch toán.
  1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất :
  Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất bao gồm nhiều loại, chi phí sản
  xuất là tiền đềquan trọng của kếhoạch kiểm tra và phân tích chi phí sản xuất của
  toàn doanh nghiệp cũng nhưcác bộphận bên trong doanh nghiệp.
  a. Phân loại theo nội dung, tính chất kinh tếcủa chi phí.
  Theo các phân loại này thì chi phí chia thành các yếu tốkhác nhau, mỗi yếu tố
  chi phí chỉbao gồm những chi phí có cùng nội dung kinh tế, không phân biệt chi
  phí do phát sinh ở đâu và mục đích tác dụng của chi phí thếnào? Vì vậy cách phân
  loại này gọi là cách phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố. Toàn bộchi phí sản xuất
  của các yếu tốtrong kỳ được chia thành các chi phí sau:


  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Giáo trình kếtoán đại cương , kếtoán tài chính, tổchức công tác kếtoán của
  trường Đại học Mở, Đại học Kinh tếQuốc dân
  2. Bộtài chính. 2006. Chế độkếtoán doanh nghiệp, Quyển 1, hệthống tài
  khoản kếtoán ( ban hành theo quyết định số15/2006-QĐ/BTC ngày 20/03/2006
  của Bộtrưởng BộTài chính ). Hà Nội : NXB Tài Chính.
  3. Bộtài chính. 2006. Chế độkếtoán doanh nghiệp, Quyển 2, Báo cáo tài chính
  chứng từvà sổkếtoán sơ đồkếtoán ( ban hành theo quyết định số15/2006-QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của Bộtrưởng BộTài chính ). Hà Nội : NXB Tài Chính.
  4. Nguồn sốliệu do phòng kếtoán tài chính CTCP Công Nghiệp cung cấp
  Các trang website có liên quan : www.danketoan.com: www.***********:
  www.gdt.gov.vn.
  5. Tạp chí kếtoán
  6. Một sốtài liệu tham khảo khác


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần công nghiệp Tự Cư
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần công nghiệp Tự Cư sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status