Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng, dịch vụ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng, dịch vụ


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng, dịch vụ và hợp tác lao động OLECO


  MỤC LỤC
  DANH MỤC TỪVIẾT TẮT
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀLÝ LUẬN CƠBẢN VỀKẾTOÁN
  CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  XÂY LẮP 3
  1.1 Đặc điểm hoạt động xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp ảnh
  hưởng đến kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  xây lắp. . 3
  1.2 Những vấn đềchung vềchi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm xây lắp . 5
  1.2.1 Chi phí sản xuất xây lắp và phân loại chi phí sản xuất xây lắp 5
  1.2.2 Gía thành và phân loại giá thành sản phẩm xây lắp . 9
  1.2.3 Quan hệgiữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp . 12
  1.3 Đối tượng và phương pháp kếtoán chi phí sản xuất xây lắp . 13
  1.3.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất xây lắp 13
  1.3.2 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất xây lắp . 14
  1.4 Phương pháp kếtoán chi phí sản xuất xây lắp . 16
  1.4.1 Kếtoán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 16
  1.4.2 Kếtoán chi phí nhân công trực tiếp: . 18
  1.4.3 Kếtoán chi phí sửdụng máy thi công . 20
  1.4.4 Kếtoán chi phí sản xuất chung . 24
  1.4.5 Kếtoán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp . 26
  1.5 Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 28
  1.5.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp . 28
  1.5.2 Kỳtính giá thành sản phẩm xây lắp 29
  1.5.3 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp . 29
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾTOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY
  XÂY DỰNG, DỊCH VỤVÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG OLECO . 32
  2.1 Tổng quan vềcông ty xây dựng, dịch vụvà hợp tác lao động
  OLECO . 32
  2.1.1 Lịch sửhình thành và phát triển của công ty OLECO . 32
  2.1.2 Đặc điểm tổchức sản xuất kinh doanh của công ty OLECO . 33
  2.1.3 Đặc điểm tổchức công tác kếtoán của công ty OLECO . 36
  2.2 Thực trạng kếtoán chi phí sản xuất tại công ty OLECO . 44
  2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp kếtoán chi
  phí sản xuất sản phẩm xây lắp tại công ty OLECO . 44
  2.2.2 Thực trạng kếtoán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 45
  2.2.3 Thực trạng kếtoán chi phí nhân công trực tiếp . 59
  2.2.4 Thực trạng kếtoán chi phí sửdụng máy thi công 75
  2.2.5 Thực trạng kếtoán chi phí sản xuất chung 89
  2.2.6 Thực trạng kếtoán tổng hợp chi phí sản xuất của công ty OLECO. 103
  2.3 Thực trạng tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty
  OLECO . 106
  2.3.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty OLECO 106
  2.3.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty OLECO. 106
  CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN
  THIỆN KẾTOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
  THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY
  DỰNG, DỊCH VỤVÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG OLECO . 109
  3.1 Đánh giá thực trạng kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm xây lắp tại công ty OLECO . 109
  3.1.1 Ưu điểm 107
  3.1.2 Hạn chếvà nguyên nhân . 110
  3.2 Yêu cầu của việc hoàn thiện kếtoán chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty OLECO 111
  3.3 Các giải pháp hoàn thiện kếtoán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm xây lắp tại công ty OLECO. . 112
  KẾT LUẬN . 116
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .117


  LỜI MỞ ĐẦU
  Gia nhập tổchức thương mại thếgiới là chúng ta đã bước vào sân chơi
  kinh tếchung của thếgiới. Vì thế, các doanh nghiệp không tránh khỏi sựcạnh
  tranh gay gắt, cũng nhưsựthay thếtất yếu giữa chúng. Đểgiữvững vịtrí của
  mình trên thương trường thì các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao
  chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, áp dụng kỹthuật tiên tiến và cái
  quan trọng nhất đó là hạ được giá thành sản phẩm và tăng lợi nhuận.
  Muốn nhưvậy, các doanh nghiệp phải lập kếhoạch sản xuất cho phù
  hợp và bám sát thực tế. Thông qua công tác kếtoán tập hợp chi phí và tính giá
  thành sản phẩm sẽgiúp cho nhà quản trịbiết được thực tếkếhoạch sản xuất
  kinh doanh. Từ đó, đềra các biện pháp kinh tếhữu hiệu đểgiảm chi phí một
  cách hiệu quảnhằm hạgiá thành sản phẩm và tăng lợi nhuận cho doanh
  nghiệp.
  Vì vậy, xuất phát từvai trò quan trọng của công tác kếtoán tập hợp chi
  phí và tính giá thành sản phẩm,trong thời gian thực tập bằng những lý thuyết
  đã học ởnhà trường kết hợp với việc tìm tòi học hỏi em đã đi sâu tìm hiểu đề
  tài“Hoàn thiện kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây
  lắp tại công ty xây dựng, dịch vụvà hợp tác lao động OLECO”


  - Chương 1: Những vấn đềlý luận cơbản vềkếtoán chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm xây lắp.
  - Chương 2: Thực trạng kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  xây lắp tại công ty cổphần xây dựng, dịch vụvà hợp tác lao động OLECO
  - Chương 3: Đánh giá thực trạng và giải pháp hoàn thiện kếtoán chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng, dịch vụvà hợp
  tác lao động OLECO.


  CHƯƠNG 1
  NHỮNG VẤN ĐỀLÝ LUẬN CƠBẢN VỀKẾTOÁN CHI PHÍ
  SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP
  1.1 Đặc điểm hoạt động xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp ảnh hưởng
  đến kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.
  Xây dựng cơbản là ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất
  công nghiệp nhằm tạo ra cơsởvật chất kỹthuật cho nền kinh tếquốc dân.
  Một bộphận lớn của thu nhập quốc dân, của quỹtích luỹcùng với vốn đầu tư
  của nước ngoài được sửdụng trong lĩnh vực xây dựng cơbản.
  So với các ngành sản xuất khác, ngành xây dựng cơbản có những đặc
  điểm vềkinh tế- kỹthuật riêng biệt, thểhiện rất rõ nét ởsản phẩm xây lắp và
  quá trình tạo ra sản phẩm của ngành. Điều này đã chi phối đến công tác kếtoán
  chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp.
  Ngành xây dựng cơbản là ngành hoạt động mà lợi nhuận được xác
  định trước, thành phẩm sản xuất ra thì không thểnhập kho, yếu tốchất lượng
  được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, khi dựtoán phải thận trọng, phải dựtrù
  được các khoản phát sinh do yếu tốthịtrường. Việc theo dõi tiến độthực hiện
  công trình phải chặt chẽ, phải thu hồi công nợtheo đúng kếhoạch để đảm bảo
  việc mua sắm các yếu tố đầu vào cho xây lắp, lưu thông vốn hiệu quả.
  Doanh nghiệp xây lắp là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây
  dựng các công trình nhà cửa, cầu cống, vật kiến trúc cho các doanh nghiệp
  khác. Đối với doanh nghiệp xây lắp thì các sản phẩm này là thành phẩm, còn
  đối với các doanh nghiệp khác thì đây là tài sản cố định có giá trịlớn, thời
  gian sửdụng lâu dài.
  Để đáp ứng nhu cầu xây lắp các công trình có quy mô khác nhau,
  4
  doanh nghiệp xây lắp ởnước ta hiện nay được tổchức theo nhiều mô hình
  khác nhau như: tổng công ty, công ty, xí nghiệp, đội xây dựng
  Với địa bàn hoạt động trải rộng tùy theo vịtrí thi công công trình nên
  phương thức quản lý hoạt động xây lắp rất đa dạng. Có những công trình
  doanh nghiệp xây lắp áp dụng hình thức quản lý tập trung, nhưng cũng có
  những công trình doanh nghiệp áp dụng theo hình thức khoán gọn cho các
  đơn vịthành viên.
  Hoạt động xây lắp chủyếu tiến hành ngoài trời nên phụthuộc rất lớn
  vào điều kiện tựnhiên. Tổchức sản xuất ởcác đơn vịxây lắp phải luôn tính
  đến ảnh hưởng của nhân tốnày. Đặc điểm này cho thấy chi phí phát sinh
  trong quá trình xây lắp sẽphụthuộc vào điều kiện tựnhiên.
  Sản phẩm xây lắp là những công trình xây dựng, vật kiến trúc . có quy
  mô lớn, kết cấu phức tạp mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất sản phẩm
  xây lắp lâu dài .Do đó, việc tổchức quản lý và hạch toán sản phẩm xây lắp
  phải lập dựtoán (dựtoán thiết kế, dựtoán thi công). Quá trình sản xuất xây
  lắp phải so sánh với dựtoán, lấy dựtoán làm thước đo, đồng thời đểgiảm bớt
  rủi ro phải mua bảo hiểm cho công trình xây lắp. Sản phẩm xây lắp được tiêu
  thụtheo giá dựtoán hoặc giá thỏa thuận với chủ đầu tư(giá đấu thầu), do đó
  tính chất hàng hóa của sản phẩm xây lắp không thểhiện rõ.
  Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất còn các điều kiện sản xuất
  (xe máy, thiết bịthi công, người lao động .) phải di chuyển theo địa điểm đặt
  sản phẩm. Đặc điểm này làm cho công tác quản lý sửdụng, hạch toán tài sản,
  vật tưrất phức tạp do ảnh hưởng của điều kiện thiên nhiên, thời tiết và dễmất
  mát hưhỏng .
  Sản phẩm xây lắp từkhi khởi công cho đến khi hoàn thành công trình
  bàn giao đưa vào sửdụng thường kéo dài. Nó phụthuộc vào quy mô, tính
  phức tạp vềkỹthuật của từng công trình. Quá trình thi công được chia thành
  nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn lại chia thành nhiều công việc khác nhau, các


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Giáo trình kếtoán đại cương, kếtoán tài chính, tổchức công tác kếtoán,
  các bài giảng kếtoán tài chính.
  2. Chế độkếtoán áp dụng cho doanh nghiệp xây lắp ( QĐ1864/1998/QĐ-
  BTC ngày 16/12/1999)
  3. Chuẩn mực kếtoán Việt Nam (chuẩn mực số02, thông tưsố89/TT- BTC
  ngày 9/10/2002 của Bộtài chính).
  4. Hệthống kếtoán doanh nghiệp ( Nhà XB tài chính 2008)
  5. Kếtoán quản trị_ PGS.TS Nguyễn Minh Phương, NXB GD
  6. Kếtoán, kiểm toán và phân tích tài chính doanh nghiệp ( NXB tài chính
  2008).
  7. Trang web: http://***********/
  8. Trang web: http://www.mof.gov.vn
  9. Trang web: http://webketoan.com.vn
  10. Trang web: http://www.tapchiketoan.com/


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng, dịch vụ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng, dịch vụ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status