Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Gốm xây dựng Hà Nội

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Gốm xây dựng Hà Nội


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Gốm xây dựng Hà Nội


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀKẾTOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
  1.1. Nguyên tắc, nhiệm vụ, yêu cầu của kếtoán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm 3
  1.1.1. Nguyên tắc của kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 3
  1.1.2. NhiÖm vô cña kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. . 4
  1.1.3. Yªu cÇu cña kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnhgi¸ thµnh s¶n phÈm. 5
  1.2. Kếtoán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất. . 5
  1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất. . 5
  1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất. . 6
  1.2.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. . 10
  1.2.4. Phương pháp kếtoán chi phí sản xuất 11
  1.2.5. Kếtoán chi phí sản xuất . 12
  1.2.5.1. Kếtoán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 12
  1.2.5.2. Kếtoán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ . . 19
  1.3. Kếtoán giá thành sản phẩm. . 21
  1.3.1. Khái niệm và phân loại giá thành . 21
  1.3.1.1. Khái niệm giá thành 21
  1.3.1.2. Phân loại giá thành. 21
  1.3.2. Kếtoán giá thành . 22
  1.3.2.1. Đánh giá sản phẩm dởdang. . 22
  1.3.2.2. Đối tượng tính giá thành. 24
  1.3.2.3. Kỳtính giá thành. . 25
  1.3.2.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 25
  1.4. Sổsách kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh
  nghiệp sản xuất. . 28
  PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾTOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH GỐM XÂY
  DỰNG HÀ NỘI 33
  2.1. Giới thiệu tổng quan vềcông ty TNHH Gốm xây dựng Hà Nội. 33
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH gốm xây dựng Hà
  Nội. . 33
  2.1.2. Công tác tổchức quản lý và công tác tổchức sản xuất tại công ty
  TNHH Gốm xây dựng Hà Nội . 37
  2.1.2.1. Công tác tổchức quản lý. . 37
  2.1.2.2. Đặc điểm sản xuất trong công ty . 40
  2.1.3. Tổchức bộmáy kếtoán trong công ty TNHH Gốm xây dựng Hà Nội. 43
  2.1.4. Các chế độ, phương pháp kếtoán áp dụng tại công ty. 46
  2.1.4.1. Chính sách kếtoán áp dụng. . 46
  2.1.4.2. Hình thức ghi sổkếtoán. 48
  2.1.4.3. Tổchức hệthống sổkếtoán. 49
  2.1.4.4. Hệthống tài khoản kếtoán. 50
  2.1.4.5. Hệthống báo cáo tài chính sửdụng trong công ty. . 50
  2.2. Thực trạng công tác kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  tại công ty TNHH Gốm xây dựng Hà Nội. 51
  2.2.1. Thực trạng kếtoán chi phí sản xuất. 51
  2.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại công ty TNHH Gốm xây dựng
  Hà Nội . 51
  2.2.1.2. Kếtoán chi phí sản xuất tại công ty TNHH Gốm xây dựng Hà Nội 51
  2.2.1.3. Tổng hợp chi phí và đánh giá sản phẩm dởdang cuối kỳ . . 83
  PHẦN III: MỘT SỐÝ KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐỀXUẤT NHẰM HOÀN
  THIỆN CÔNG TÁC KẾTOÁN TẠI CÔNG TY TNHH GỐM XÂY DỰNG
  HÀ NỘI 93
  3.1. Một vài nhận xét chung về công tác kế toán tạicông ty TNHH Gốm xây
  dựng Hà Nội. 93
  3.1.1. Ưu điểm 94
  3.1.2. Nhược điểm. . 96

  3.2. Một vài đềxuất nhằm hoàn thiện công tác kếtoán tại công ty TNHH
  Gốm xây dựng Hà Nội. . 98
  KẾT LUẬN . 103
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 105

  LỜI MỞ ĐẦU
  Hòa chung với xu thếhội nhập kinh tếquốc tế, chuyển đổi nền kinh tếtừkế
  hoạch hóa tập trung sang nền kinh tếthịtrường định hướng Xã hội chủnghĩa. Việt
  Nam sẽphát huy được lợi thếso sánh, thu hút được vốn đầu tư, tiếp cận với khoa
  học, công nghệtiên tiến, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, chiếm
  lĩnh được thịphần trên trường quốc tế. Nhưng do xuất phát điểm của Việt Nam còn
  thấp, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, kinh tếthịtrường đang ởgiai đoạn
  phát triển thấp, còn một bộphận nền kinh tếchưa thực sựthoát khỏi lối sản xuất hàng
  hóa nhỏ, các yếu tố đồng bộcủa một thịtrường chưa phát triển đầy đủ.
  Trong thời kỳ đổi mới, các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp Việt Nam có
  nhiều cơhội nhưng cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Đểcó thể đứng vững
  và phát triển trong cơchếthịtrường đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng
  đổi mới và phải tìm được phương án kinh doanh tối ưu nhằm đạt hiệu quảkinh tế
  cao nhất. Do đó, các doanh nghiệp phải đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng sản
  phẩm với giá thành phù hợp và nhất là thu được lợi nhuận cao.
  Giá thành là chỉtiêu kinh tếkỹthuật tổng hợp đánh giá chất lượng hoạt động
  của doanh nghiệp. Nó phản ánh một cách tổng quát các mặt kinh tế, kỹthuật, tổchức
  của doanh nghiệp. Phấn đấu hạgiá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm là nhân tố
  quyết định nâng cao hiệu quảsản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tính toán chính
  xác giá thành sản phẩm là cơsở đểxác định giá bán hợp lý của sản phẩm, là cơsở để
  kiểm tra tình hình thực hiện các định mức tiêu hao, tình hình thực hiện hạch toán kinh
  tếnội bộ, là căn cứ đểxác định kết quảhoạt động sản xuất kinh doanh.
  Hiện nay, kinh tếnước ta là nền kinh tếthịtrường có sựquản lý và điều hành
  của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủnghĩa đã tạo điều kiện thuận lợi cho các
  doanh nghiệp phát triển tính năng động, tựchủ, chịu trách nhiệm trong sản xuất
  kinh doanh. Vì vậy, doanh nghiệp muốn thực hiện triệt đểtiết kiệm, sửdụng
  nguyên vật liệu, tận dụng hiệu năng sửdụng máy móc, thiết bịtăng năng suất lao
  động, phát huy các sáng kiến cải tiến mẫu mã, chất lượng thì cần thiết phải tổchức
  hạch toán chính xác chi phí và tính đúng, tính đủchi phí sản xuất sản phẩm. Từ đó
  sẽtạo cho sản phẩm có đủsức cạnh tranh trên thịtrường trong và ngoài nước.
  Nhận thức được tầm quan trọng của chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm, cùng với những kiến thức đã được học và thời gian tìm hiểu thực tếtại công
  ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Gốm xây dựng Hà Nội em đã chọn đềtài “Kếtoán
  chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ởcông ty TNHH Gốm xây dựng Hà
  Nội”làm đềtài khóa luận tốt nghiệp của mình.
  KÕt cÊu cña khóa luậngåm3 phần:
  Phần I:Lý luận chung vềtổchức công tác kếtoán tập hợp chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.
  PhầnII: Thực trạng cụng tỏc kếtoỏn tập hợp chi phớ và tớnh giỏ thành sản
  phẩm tại công ty TNHH Gốm xây dựng Hà Nội.
  Phần III:Một số ý kiến nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập
  hợp chi phớ và tớnh giỏ thành sản phẩm tại công ty TNHH Gốm xây dựng Hà Nội.


  PHẦNI
  LÝ LUẬN CHUNG VỀKẾTOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH
  GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
  1.1. Nguyên tắc, nhiệm vụ, yêu cầu của kếtoán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm.
  1.1.1. Nguyên tắc của kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
  Thực chất của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là việc xác
  định giá trị ghi sổ của sản phẩm hoàn thành. Giá thành thực tế của sản phẩm là toàn
  bộ chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để hoàn thành sản phẩm đó. Nội dung chi phí để
  hoàn thành lên sản phẩm đó là do bản thân từng loạiđó quyết định. Tuy nhiên, việc
  tính toán, phản ánh và tổng hợp giá thành của sản phẩm đó là do con người thực
  hiện nên nội dung giá trị thực tế của sản phẩm đó sẽ dễ bị sai lệch. Vì vậy, để đảm
  bảo tính thống nhất trong quá trình tập hợp chi phívà tính giá thành của sản phẩm
  cần thực hiện theo nguyên tắc chung. Tập hợp chi phí và tính giá thành theo giá
  thành thực tế (theo nguyên tắc giá gốc): Tính đúng,tính dủ, tính chính xác. Giá
  thành thực tế của sản phẩm là giá bao gồm tổng hợp của 3 loại chi phí là: Chi phí
  nguyên vật liệu (NVL) trực tiếp, chi phí nhân công (NC) trực tiếp và chi phí sản xuất
  chung (SXC).


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Các chứng từ, sổsách tại công ty TNHH Gốm xây dựng Hà Nội.
  2. Các văn bản, thông tư, nghị định công ty áp dụng.
  1. Giáo trình kếtoán đại cương Viện Đại Học MởHà Nội.
  2. Giáo trình kếtoán tài chính Viện Đại Học MởHà Nội.
  3. Giáo trình tổchức công tác kếtoán Viện Đại Học MởHà Nội.
  4. Chuẩn mực kếtoán Việt Nam số02, thông tư89/TT-BTC ngày 09/10/2002
  của Bộtài chính.
  5. Các tạp chí Tài Chính, tạp chí KếToán, tạp chí Kinh tếphát triển, tạp chí
  ThuếNhà nước .
  6. Webside http://www.mof.gov.vncủa Bộtài chính.
  7. Tạp chí thuếhttp://www.gdt.gov.vn.


  Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Gốm xây dựng Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Gốm xây dựng Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status