Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương M

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương M


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex


  Mục lục
  Lời mở đầu 1
  Phần 1: lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 3
  1.1 chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
  sản xuất 3
  1.1.1 Chi phí sản xuất 3
  1.1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất 3
  1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 3
  1.1.2 Giá thành sản phẩm . 7
  1.1.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm 7
  1.1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 7
  1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 8
  1.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 9
  1.2.1 Vai trò, nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 9
  1.2.2 Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 11
  1.2.3 Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm . 11
  1.2.3.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 11
  1.2.3.2 Phương pháp kế toán chi phí sản xuất . 13
  1.2.4 Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên . 16
  1.2.4.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 16
  1.2.4.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 17
  1.2.4.3 Kế toán chi phí trả trước 18
  1.2.4.4 Kế toán chi phí phải trả 21
  1.2.4.5 Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 22
  1.2.4.6 Kế toán chi phí sản xuất chung . 24
  1.2.4.7 Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩmdở dang 27
  1.2.5 Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ 30
  1.2.5.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 30
  1.2.5.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 31
  1.2.5.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 31
  1.2.5.4 Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩmdở dang 31
  1.2.6 Tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp . 32
  1.2.6.1 Phương pháp chung tính giá thành sản phẩm 32
  1.2.6.2 Tính giá thành sản phẩm trong một số loại hình doanh nghiệp . 35
  1.2.7 Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 38
  Phần 2: thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại công ty cổ phần dược trung ương
  mediplantex . 41
  2.1 tổng quan chung về công ty cổ phần dược trung ương
  mediplantex . 41
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 41
  2.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý . 45
  2.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 48
  2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 50
  2.1.4.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán . 50
  2.1.4.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 50
  2.1.5 Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán . 52
  2.1.6 Các chế độ chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại công ty 54
  2.2 thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần
  dược trung ương mediplantex 54
  2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất, đối tượng tập hợpchi phí . 54
  2.2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất 54
  2.2.1.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 56
  2.2.2 Kế toán chi tiết chi phí sản xuất 57
  2.2.3 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất . 78
  2.2.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 78
  2.2.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 80
  2.2.3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 81
  2.2.4 Tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp, kiểm kê đánh giá sản phẩm
  dở dang 82
  2.2.4.1 Tổng hợp chi phí sản xuất 82
  2.2.4.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 85
  2.2.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 87
  2.2.5.1 Đối tượng và phương pháp tính giá thành sảnphẩm . 87
  2.2.5.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 88
  Phần 3: Một số giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần dược trung
  ương mediplantex 91
  3.1 đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tínhgiá
  thành sản phẩm tại công ty cổ phần dược trung ương
  Mediplantex . 91
  3.1.1 Ưu điểm 91
  3.1.2 Nhược điểm 94
  3.2 Một số giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần dược trung ương
  Mediplantex 95
  Lời kết 101
  Tài liệu tham khảo . 102
  Lời mở đầu
  Mục tiêu tồn tại và phát triển kèm theo lợi nhuận cao là vấn đề mà hầu hết tất cả
  các doanh nghiệp đều quan tâm và các nhà quản trị doanh nghiệp luôn hướng tới các
  biện pháp tổ chức và quản lý để đạt được mục tiêu đó. Một trong các kênh cung cấp
  thông tin cho quá trình giám sát và ra quyết định của nhà quản lý là kênh thông tin kế
  toán. Đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, việc kiểm soát
  chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm đóng một vaitrò hết sức quan trọng bởi nó tác
  động đến chính sách giá cả, kết quả hoạt động kinh doanh cũng như khả năng cạnh
  tranh của doanh nghiệp. Thông qua các thông tin đó,nhà quản lý doanh nghiệp sẽ phân
  tích, đánh giá được tình hình sử dụng, tập hợp, quản lý chi phí sản xuất của công ty để
  từ đó có những biện pháp phù hợp nhằm tiết kiệm chiphí sản xuất, hạ giá thành sản
  phẩm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như
  kinh doanh, từ đó có hướng điều chỉnh phù hợp với tình hình hoạt động của doanh
  nghiệp nhằm nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường.
  Hiện nay, trong điều kiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo
  cơ chế thị trường dưới sự quản lý của Nhà nước, để đảm bảo ưu thế trong cạnh tranh,
  thu lợi nhuận cao thì bên cạnh việc sản xuất ra sảnphẩm có chất lượng tốt, mẫu mU
  đẹp, yếu tố quan trọng khác là sản phẩm đó phải có giá thành thấp, phù hợp với sức
  mua của đa số người tiêu dùng. Đặc biệt trong ngànhDược, với tình trạng thị trường
  thuốc ngoại tràn ngập thị trường thuốc Việt Nam và giá cả quá cao so với thu nhập của
  người dân, thì việc tìm ra và không ngừng hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí
  sản xuất để giảm giá thành sản phẩm là một yêu cầu bức thiết, khách quan.
  Trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần Dược trung ương Mediplantex, xuất
  phát từ mong muốn hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác tổ chức kế toán chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty, với vốn kiến thức đU được học trong
  nhà trường, kết hợp với những thực tế thu nhận đượctrong quá trình thực tập, em xin lựa
  chọn đề tài:“Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
  Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex”cho bài khóa luận tốt nghiệp của
  mình.
  Nội dung khóa luận tốt nghiệp
  Nội dung bài khóa luận ngoài lời mở đầu và kết luậngồm ba phần chính sau:
  Phần 1:Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
  Phần 2:Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.
  Phần 3:Một số giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex.
  PHầN 1
  Lý LUậN CHUNG Về Kế TOáN CHI PHí SảN XUấT Và TíNH
  GIá THàNH SảN PHẩM TRONG DOANH NGHIệP SảN XUấT
  1.1 CHI PHí SảN XUấT Và GIá THàNH SảN PHẩM TRONG DOANHNGHIệP
  SảN XUấT
  1.1.1 Chi phí sản xuất
  1.1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất
  Quá trình sản xuất hàng hóa là quá trình kết hợp giữa các yếu tố tư liệu lao
  động, đối tượng lao động và sức lao động đồng thời là quá trình tiêu hao các yếu tố đó.
  Để tiến hành sản xuất, người sản xuất phải bỏ chi phí thù lao về lao động, chi phí về tư
  liệu lao động và đối tượng lao động.
  Như vậy, chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao
  động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp đU bỏra có liên quan đến hoạt động
  sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. Nói cách khác, chi phí sản xuất là
  biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí mà doanh nghiệp phải tiêu dùng trong một kỳ
  để thực hiện quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thực chất, chi phí là sự dịch
  chuyển vốn- chuyển dịch giá trị của các yếu tố sản xuất vào các đối tượng tính giá (sản
  phẩm, dịch vụ).
  Bản chất của chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp là:
  - Những phí tổn (hao phí) về các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất kinh
  doanh gắn liền với mục đích kinh doanh.
  - Lượng chi phí phụ thuộc vào khối lượng các yếu tố sản xuất đU tiêu hao trong
  kỳ và giá cả của một đơn vị yếu tố sản xuất đU hao phí.
  - Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải được đo bằng thước đo tiền
  tệ và được tính trong một khoảng thời gian xác định.
  1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất
  Chi phí sản xuất có nhiều loại khác nhau cả về nội dung, tính chất, công dụng,
  vai trò trong quá trình kinh doanh. Để thuận lợi cho công tác quản lý và hạch toán,
  cần thiết phải phân loại chi phí sản xuất. Phân loại chi phí sản xuất- kinh doanh là việc
  sắp xếp các loại chi phí khác nhau vào từng nhóm theo những đặc trưng nhất định.
  Trên thực tế có rất nhiều cách phân loại khác nhau,tuy nhiên, lựa chọn tiêu thức phân
  loại nào là phải dựa vào yêu cầu của công tác quản lý và hạch toán.
   Phân loại theo nội dung, tính chất kinh tế:
  Theo quy định hiện hành của Việt Nam, toàn bộ chi phí được chia thành năm
  yếu tố sau:
  - Yếu tố chi phí nguyên liệu, vật liệu: bao gồm toàn bộ giá trị của nguyên vật
  liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thaythế, công cụ, dụng cụ sử dụng vào
  chế tạo sản phẩm (loại trừ giá trị dùng không hết nhập lại kho và phế liệu thu hồi cùng
  với nhiên liệu, động lực).
  - Yếu tố chi phí nhân công: bao gồm tổng số tiền lương (lương chính, lương
  phụ, các khoản phụ cấp) và các khoản trích theo lương phải trả cho lao động trực tiếp
  sản xuất, chế tạo sản phẩm, thực hiện lao vụ, dịch vụ
  - Yếu tố chi phí khấu hao tài sản cố định: phản ánhtổng số khấu hao tài sản cố
  định phải trích trong kỳ của tất cả tài sản cố địnhsử dụng cho sản xuất kinh doanh
  trong kỳ.
  - Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài: phản ánh toàn bộ chi phí dịch vụ mua ngoài
  phải trả dùng vào sản xuất kinh doanh như: tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, điện
  tín
  - Yếu tố chi phí bằng tiền khác: phản ánh toàn bộ chi phí khác bằng tiền chưa
  phản ánh ở các yếu tố trên dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ như: chi
  phí tiếp khách, chi phí hội nghị tọa đàm, chi phí sáng kiến cải tiến kỹ thuật .
  Cách phân loại này nhằm phục vụ cho việc tập hợp, quản lý chi phí theo nội
  dung kinh tế ban đầu đồng nhất mà không xét đến công dụng cụ thể, địa điểm phát
  sinh của chi phí. Thực chất các loại chi phí trên đều thuộc ba yếu tố chi phí là chi phí
  về lao động, chi phí về đối tượng lao động và chi phí về tư liệu lao động. Tuy nhiên để
  cung cấp thông tin về chi phí một cách cụ thể hơn, các yếu tố chi phí còn được chi tiết
  hóa theo nội dung kinh tế cụ thể của chúng và tùy theo yêu cầu, trình độ của mỗi nước,
  mỗi thời kỳ mà mức độ chi tiết của các yếu tố có thể khác nhau.
  Tài liệu tham khảo
  1. Giáo trình kế toán doanh nghiệp- Viện Đại học Mở HàNội
  2. Giáo trình Tổ chức công tác kế toán- Viện Đại học Mở Hà Nội
  3. Chế độ kế toán doanh nghiệp (Báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán, sơ đồ
  kế toán)- Quyển 2- Bộ Tài Chính- Nhà xuất bản ThốngKê (2009)
  4. Wesite: www.mediplantex.com
  5. Website: www.mof.gov.vn
  6. Website: www.gdt.gov.vn


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương M
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương M sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status