Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán nguyên, vật liệu tại Viễn thông Hòa Bình

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán nguyên, vật liệu tại Viễn thông Hòa Bình


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: Kế toán nguyên, vật liệu tại Viễn thông Hòa Bình


  Mục lục
  Trang
  Lời mở đầu .01
  Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán nguyên, vật liệutrong các doanh nghiệp
  viễn thông .02
  1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh viễn thông có ảnh hưởng tới kế toán nguyên, vật
  liệu 02
  1.1.1 Đặc điểm tổ chức kinh doanh 02
  1.1.2 Đặc điểm về sản phẩm, dịch vụ .03
  1.2 Khái niêm, đặc điểm, phân loại và tính giá nguyên, vật liệu trong các doanh
  nghiệp viễn thông 04
  1.2.1 Khái niệm và đặc điểm nguyên, vật liệu trong các doanh nghiệp viễn thông 04
  1.2.1.1 Khái niệm nguyên, vật liệu trong các doanh nghiệp viễn thông .04
  1.2.1.2 Đặc điểm nguyên, vật liệu trong các doanh nghiệp viễn thông . 05
  1.2.1.3 Vai trò của nguyên, vật liệu trong việc cung cấp các dịch vụ củacác doanh
  nghiệp viễn thông .06
  1.2.2 Phân loại nguyên, vật liệu trong các doanh nghiệp viễn thông . 06
  1.2.3 Tính giá nguyên, vật liệu trong các doanh nghiệp viễn thông 07
  1.2.3.1 Tính giá nguyên, vật liệu nhập kho trong các doanh nghiệp viễn thông 07
  1.2.3.2 Tính giá nguyên, vật liệu xuất kho trong các doanh nghiệp viễn thông . 07
  1.3 Kế toán tổng hợp nguyên, vật liệu trong các doanh nghiệp viễn thông . 11
  1.3.1 Tài khoản sử dụng .11
  1.3.2 Kế toán các nghiệp vụ tăng nguyên, vật liệu trong các doanh nghiệp viễn thông.12
  1.3.3 Kế toán các nghiệp vụ giảm nguyên, vật liệu trong các doanh nghiệp viễn
  thông 17
  1.4 Kế toán chi tiết nguyên, vật liệu trong các doanh nghiệp viễn thông . 18
  1.4.1 Phương pháp mở thẻ song song . 18
  1.4.2 Phương pháp sổ số dư 19
  1.4.3 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển . . 20
  66
  Chương 2: Thực trạng kế toán nguyên, vật liệu tại Viễn thông Hòa Bình 22
  2.1 Tổng quan về Viễn thông Hòa Bình 22
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển . 22
  2.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh . 24
  2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Viễn thông Hòa Bình . . 28
  2.1.4 Đặc điểm tổ chức hình thức sổ kế toán . 29
  2.2 Thực trạng kế toán chi tiết nguyên, vật liệu tạiViễn thông Hòa Bình 32
  2.2.1 Tại kho . 32
  2.2.2 Phòng kế toán . 35
  2.3 Thực trạng kế toán tổng hợp nguyên, vật liệu tạiViễn thông Hòa Bình . 40
  2.3.1 Phân loại, tính giá và tài khoản sử dụng . . 40
  2.3.2 Kế toán các nghiệp vụ phát sinh tăng nguyên, vật liệu . 44
  2.3.3 Kế toán các nghiệp vụ phát sinh giảm nguyên, vật liệu . 50
  Chương 3 Hoàn thiện kế toán nguyên, vật liệu tại Viễn thông Hòa Bình . 58
  3.1 Đánh giá khái quát thực trạng kế toán nguyên, vật liệu tại Viễn thông Hòa Bình
  3.1.1 Về đặc điểm tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán, sổ sách, báo cáo . 58
  3.1.2 Về các ưu điểm, nhược điểm của kế toán nguyên, vật liệu tại Viễn thông Hòa
  Bình 59
  3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nguyên, vật liệu tại Viễn thông Hòa
  Bình .61
  3.2.2 Hoàn thiện công tác quản lý nguyên, vật liệu tại Viễn thông Hòa Bình 61
  3.2.3 Hoàn thiện bộ máy kế toán tại Viễn thông Hòa Bình . .63
  Tài liệu tham khảo 64
  Mục lục 66
  Lời mở đầu
  Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh là một tấtyếu không thể thiếu. Cạnh
  tranh vừa là động lực vừa là áp lực thúc đẩy các doanh nghiệp không ngừng cải tiến
  công nghệ sản xuất, nâng cao hiệu quả lao động để hạ giá thành sản phẩm, dịch vụ. Từ
  đó, giúp sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp mình đứng vững và phát triển mạnh mẽ
  trên thị trường. Dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin là một lĩnh vực còn mới trong
  nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên, nó cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ các doanh
  nghiệp trong nước cũng như ngoài nước. Từ đó, tính cạnh tranh trong lĩnh vực này
  cũng không ngừng trở lên gay gắt, khốc liệt hơn.
  Để có thể giữ vững và phát triển thị phần của mình,Viễn thông Hòa Bình cũng
  như các doanh nghiệp khác đều phải tập trung vào công tác hạ giá thành dịch vụ, nâng
  cao chất lượng dịch vụ .Trong cơ cấu giá thành dịchvụ, chi phí nguyên, vật liệu chiếm
  một tỉ trọng không nhỏ. Từ đó, để đạt mục tiêu hạ giá thành dịch vụ, Viễn thông Hòa
  Bình cần tổ chức kế toán nguyên, vật liệu một cách khoa học, hợp lý trong mối tương
  quan với các phần hành khác để giúp nhà quản lý kiểm soát chi phí nguyên, vật liệu
  một cách chặt chẽ, đưa ra các định mức sử dụng nguyên,vật liệu và đề ra các giải pháp
  để giảm thiểu, tránh sự lVng phí trong việc sử dụngnguyên, vật liệu.
  Nhận thấy tính cấp thiết của nhiệm vụ này, em chọn đề tài “ Kế toán nguyên,
  vật liệu tại Viễn thông Hòa Bình” nhằm nêu ra một số ý kiến để hoàn thiện kế toán
  nguyên, vật liệu tại đơn vị. Trong quá trình làm đềtài, do còn thiếu nhiều kinh nghiệm
  thực tế nên em không tránh khỏi việc mắc sai sót, em mong được Thầy GS.TS
  Nguyễn Văn Cônghướng dẫn nhiệt tình và chỉ ra sai sót, giúp đề tài của em được
  hoàn thiện hơn.
  Đề tài này gồm 3 chương như sau:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán nguyên,vật liệu trong các doanh nghiệp viễn thông
  Chương 2: Thực trạng kế toán nguyên,vật liệu tại Viễn thôngHòa Bình
  Chương 3: Hoàn thiện kế toán nguyên, vật liệu tại Viễn thông Hòa Bình
  Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán nguyên,
  vật liệu trong các doanh nghiệp viễn thông
  1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh viễn thông có ảnhhưởng đến kế toán
  nguyên, vật liệu
  1.1.1 Đặc điểm tổ chức kinh doanh
  Do không phải là ngành sản xuất sản phẩm thông thường, các doanh nghiệp viễn thông
  chuyên cung cấp các dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin nên nó có những đặc
  trưng riêng về tổ chức kinh doanh như sau:
  - Quy trình kinh doanh viễn thông đồng thời là quy trình cung cấp sản phẩm, lao vụ
  cho khách hàng vì vậy không có sản phẩm dở dang, không có sản phẩm nhập kho.
  Trong hoạt động thông tin viễn thông, quá trình sảnxuất kinh doanh gắn liền với quá
  trình tiêu thụ trong nhiều trường hợp quá trình tiêu thụ trùng với quá trình sản xuất.
  Hay nói cách khác hiệu quả có ích của quá trình truyền đưa tin tức được tiêu dùng
  ngay trong quá trình sản xuất.
  Chu kỳ tái sản xuất sản phẩm nói chung là sản xuất - phân phối - trao đổi - tiêu
  dùng. Như vậy, tiêu dùng sản phẩm thông thường nằm sau quá trình sản xuất. Đối với
  các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm sau khi sản xuấtra được đưa vào kho, sau đó
  thông qua mạng lưới kênh phân phối thực hiện chức năng phân phối, trao đổi và sau đó
  người tiêu dùng mới có thể tiêu dùng được. Còn trong viễn thông do đặc tính hoạt động
  sản xuất và tiêu dùng thì quá trình tiêu thụ sản phẩm gắn liền với quá trình sản xuất
  hoặc quá trình tiêu thụ hoặc quá trình tiêu thụ trùng với quá trình sản xuất. Như trong
  đàm thoại bắt đăng ký đàm thoại là bắt đầu quá trình sản xuất, sau khi đàm thoai xong
  tức là sau khi tiêu dùng hiệu quả có ích của quá trình sản xuất thì quá trình sản xuất
  cũng kết thúc. Do quá trình tiêu thụ sản phẩm khôngtách rời quá trình quá trình sản
  xuất nên yêu cầu đối với chất lượng viễn thông phảithật cao, nếu không ảnh hưởng
  trực tiếp ngay đến người tiêu dùng. Đối với bất kỳ ngành sản xuất nào, chất lượng sản
  phẩm cũng là vấn đề quan tâm hàng đầu, nhưng đối với viễn thông phải cần đặc biệt
  lưu ý. Ngoài ra, các sản phẩm của viễn thông không đảm bảo chất lượng không thể
  thay thế bằng các sản phẩm có chất lượng tốt hơn (mà khách hàng chỉ có thể chuyển
  sang nhà cung cấp khác mà thôi). Trong nhiều trườnghợp sản phẩm của viễn thông
  kém chất lượng có thể gây ra những hậu quả không thể bù đắp được cả về vật chất và
  tinh thần.
  Trong viễn thông quá trình sản xuất gắn liền với quá trình tiêu thụ sản phẩm. Người
  sử dụng sản phẩm dịch vụ của viễn thông tiếp xúc trực tiếp với nhiều khâu sản xuất của
  doanh nghiệp viễn thông. Chất lượng hoạt động viễn thông ảnh hưởng trực tiếp đến
  khách hàng và ngược lại trình độ sử dụng các dịch vụ viễn thông của khách hàng cũng
  ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng viễn thông.
  Do đặc điểm quá trình tiêu thụ sản phẩm viễn thông không tách rời quá trình sản
  xuất nên để sử dụng các dịch vụ của ngành thường khách hàng sử dụng phải có mặt ở
  những vị trí, địa điểm của viễn thông, hoặc có thiết bị. Để thu hút nhu cầu, gợi mở nhu
  cầu, thỏa mVn ngày càng đầy đủ các nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về đưa
  tin tức, các doanh nghiệp viễn thông cần phải phát triển mạng lưới rộng khắp đưa gần
  mạng lưới thông tin viễn thông đến gần mọi đối tượng sử dụng.
  Cũng do quá trình tiêu dùng không tách rời quá trình sản xuất nên viễn thông
  thường thu cước phí trước khi phục vụ khách hàng sửdụng. Đối với các cơ quan doanh
  nghiệp, cá nhân có ký hợp đồng với viễn thông, có thể sử dụng dịch vụ viễn thông
  trước và thanh toán sau vào một thời điểm quy định trong tháng.
  - Kinh doanh viễn thông mang tính hạch toán toàn ngành. Để hoàn thành một
  nghiệp vụ kinh doanh thì cần phải có sự tham gia của nhiều đơn vị, bộ phận trong
  ngành, còn doanh thu về nghiệp vụ đó thì chỉ được thực hiện ở một đơn vị nào đó của
  ngành. Như vậy, kết quả kinh doanh viễn thông chỉ có thể được xác định đúng đắn trên
  phạm vi toàn ngành.
  - Chu kỳ sản xuất dịch vụ của viễn thông là liên tục,hàng phút, hàng giờ, hàng
  ngày, hàng tháng . Khi khách hàng có nhu cầu tiêu dùng dịch vụ của viễn thông thì
  sản phẩm viễn thông cùng lúc được sản xuất.
  1.1.2 Đặc điểm về sản phẩm, dịch vụ
  Sản phẩm của các doanh nghiệp viễn thông không phảilà sản phẩm tồn tại dưới hình
  thái vật chất, mà sản phẩm của viễn thông là các dịch vụ viễn thông - công nghệ thông
  tin, là những sản phẩm phi vật chất. Chúng có nhữngđặc điểm như sau:
  - Dịch vụ viễn thông không phải là vật chất cụ thể,không tồn tại ngoài quá trình
  sản xuất, nên không đưa vào kho, không thể thay thếđược. Do vậy, quá trình sản xuất
  cung cấp dịch vụ viễn thông gắn liền với quá trình sử dụng dịch vụ.
  Tài liệu tham khảo
  1. Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp (phần I), GS.TS Nguyễn Văn Công, nhà
  xuất bản Thống kê.
  2. Quy định cụ thể áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp, tập 1 Hệ thống tài khoản, Nhà
  xuất bản Bưu điện.
  3. Quy định cụ thể áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp, tập 3 Hệ thống báo cáo tài
  chính, Nhà xuất bản Bưu điện.
  4. Quy định cụ thể áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp, tập 4 Chế độ chứng từ, sổ sách
  kế toán, Nhà xuất bản Bưu điện.
  5 Tờ báo “ Tuần tin VNPT”, Trung tâm Thông tin & Quan hệ công chúng.
  6. Các tài liệu, sổ sách, chứng từ của Viễn thông Hoà Bình.
  7. Tài liệu lưu hành nội bộ của Công ty Điện toán và truyền số liệu VDC.


  Xem Thêm: Kế toán nguyên, vật liệu tại Viễn thông Hòa Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên, vật liệu tại Viễn thông Hòa Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status