Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH sản xuất kin

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH sản xuất kin


  MỤC LỤC
  LỜI CÁM ƠN
  LỜI CAM ĐOAN
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, PHỤ LỤC
  Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP
  SẢN XUẤT . .3
  1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH
  SẢN PHẨM . .3
  1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm . .3
  1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất . .3
  1.1.1.2. Khái niệm giá thành sản phẩm . .3
  1.1.2. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . .4
  1.1.3. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . .4
  1.1.4. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm . .6
  1.1.5. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . .7
  1.1.5.1. Phân loại chi phí sản xuất . .7
  1.1.5.2. Phân loại giá thành sản phẩm . .9
  1.1.6. Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . . 11
  1.1.6.1 . Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành và kỳ
  tính giá thành sản phẩm . . 12
  1.1.6.2. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng
  tính giá thành sản phẩm . . 13
  1.1.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 14
  1.1.7.1. Phương pháp trực tiếp . . 14
  1.1.7.2. Phương pháp tổng cộng chi phí . . 15
  1.1.7.3. Phương pháp hệ số . . 15
  Sinh viên: Phạm Hải Hà - Lớp: QT1104K Trang 7
  Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
  1.1.7.4. Phương pháp tỷ lệ . 16
  1.1.7.5. Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ . 16
  1.1.7.6. Phương pháp tính liên hợp . . 16
  1.1.7.7. Phương pháp tính giá thành một số doanh nghiệp đặc thù . . 16
  1.1.8. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ . 18
  1.1.8.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  . 18
  1.1.8.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành
  tương đương . 19
  1.1.8.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức . 20
  1.1.8.4. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến . 20
  1.1.8.5. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính . 21
  1.2. TỔ CHỨC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN, SỔ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM . . 21
  1.2.1. Tổ chức chứng từ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 21
  1.2.2 Tổ chức sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 22
  1.3 KẾ TOÁN TỔNG HƠP CHI PHÍ SẢN XUẤT, GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  TRONG DOANH NGHIỆP . . 24
  1.3.1. Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên . 24
  1.3.1.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . . 25
  1.3.1.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp . . 27
  1.3.1.3. Chi phí sản xuất chung . 29
  1.3.1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp . . 32
  1.3.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm trong doanh
  nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 34
  Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
  KINH DOANH MINH PHƯỢNG . 36
  Sinh viên: Phạm Hải Hà - Lớp: QT1104K Trang 8
  Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
  2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN
  CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN
  XUẤT KINH DOANH MINH PHƯỢNG . 36
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH sản xuất kinh
  doanh Minh Phượng . . 36
  2.1.1.1. Giới thiệu chung . . 36
  2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp . 36
  2.1.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh . 37
  2.1.1.4. Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh . . 38
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ tại Công ty TNHH
  sản xuất kinh doanh Minh Phượng . . 41
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý . 42
  2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán tại Công ty TNHH sản
  xuất kinh doanh Minh Phượng . . 44
  2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Minh
  Phượng . 44
  2.1.4.2. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty TNHH sản xuất kinh doanh
  Minh Phượng . . 46
  2.2/ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH
  GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH MINH PHƯỢNG
  . 49
  2.2.1/ Đặc điểm chi phí sản xuất của công ty . . 49
  2.2.2/ Phân loại chi phí sản xuất . . 50
  2.2.3/ Đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành . . 50
  2.2.4/ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất . . 51
  2.2.4.1/ Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 51
  Sinh viên: Phạm Hải Hà - Lớp: QT1104K Trang 9
  Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
  2.2.4.2/ Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . . 61
  2.2.4.3/ Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung . . 69
  2.2.4.4. Kế toán chi phí sản xuất toàn công ty . 78
  2.2.4.5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ . . 78
  2.2.4.6. Phương pháp tính giá thành tại Công ty TNHH sản xuất kinh
  doanh Minh Phượng . . 79
  2.2.4.7. Trình tự tính giá thành sản phẩm . . 79
  2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN
  XUẤT KINH DOANH MINH PHƯỢNG . 83
  2.3.1. Những kết quả đạt được . . 83
  2.3.1.1 Về công tác quản lý . . 83
  2.3.1.2. Về công tác hạch toán kế toán . . 83
  2.3.1.3. Về hình thức kế toán . . 84
  2.3.1.4. Về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 84
  2.3.1.5. Hệ thống tài khoản sử dụng . 85
  2.3.1.6. Về tổ chức hệ thống sổ sách kế toán . . 85
  2.3.2 Những tồn tại hạn chế . . 85
  2.3.2.1 Về chính sách, chứng từ kế toán . . 85
  2.3.2.2. Về tài khoản sử dụng . . 86
  2.3.2.3. Việc vận dụng hệ thống sổ sách kế toán trong doanh nghiệp . 86
  2.3.2.4. Ứng dụng tin học trong công tác kế toán . 87
  2.3.2.5 Vấn đề hạch toán nghiệp vụ phế liệu thu hồi . . 87
  Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ
  TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN

  PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH MINH
  PHƯỢNG . . 88
  3.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP
  CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN
  XUẤT KINH DOANH MINH PHƯỢNG . 88
  3.2. NỘI DUNG HOÀN THIỆN . 90
  3.2.1. Về chính sách, chứng từ kế toán . 90
  3.2.1.1. Hoàn thiện phương pháp tính giá xuất nguyên vật liệu . 90
  3.2.1.2. Hoàn thiện chi phí nhân công trực tiếp . 91
  3.2.1.3. Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ kế toán . 92
  3.2.2. Về tài khoản sử dụng . 92
  3.2.3. Việc vận dụng hệ thống sổ sách kế toán trong doanh nghiệp . 92
  3.2.4. Một số giải pháp khác . 94
  3.2.4.1. Ứng dụng tin học trong công tác kế toán . 94
  3.2.4.2. Vấn đề hạch toán nghiệp vụ phế liệu thu hồi . 95
  3.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP . 95
  3.3.1. Về phía Nhà nước . 96
  3.3.2. Về phía Công ty . 96
  3.3.3. Về phía cán bộ kế toán . 96
  3.3.4. Về phía tổ chức nghề nghiệp . 96
  KẾT LUẬN . 97
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 98
  PHỤ LỤC . . 99
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Ngày nay, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội thuận lợi để hội nhập với nền
  kinh tế thế giới nhưng đồng thời cũng phải đương đầu với không ít những khó
  khăn do nền kinh tế thị trường mang lại mà khó khăn lớn nhất có lẽ là sự cạnh
  tranh gay gắt không những của các doanh nghiệp trong nước mà còn của cả các
  doanh nghiệp nước ngoài. Để tồn tại và phát triển, nhiệm vụ của các doanh
  nghiệp là phải không ngừng cố gắng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch
  vụ, giảm giá thành sản phẩm.
  Trong công tác quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất và giá thành sản
  phẩm là hai chỉ tiêu vô cùng quan trọng, được các nhà quản lý đặc biệt quan tâm
  vì nó không chỉ là căn cứ lập giá mà còn là căn cứ để đánh giá kết quả hoạt động
  sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau mỗi chu kỳ kinh doanh .
  Chính vì vậy, tổ chức tốt công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành
  sản phẩm có ý nghĩa vô cùng to lớn ; đồng thời là khâu quan trọng nhất trong
  toàn bộ công tác kế toán vì thực chất của hạch toán quá trình sản xuất chính là
  hạch toán chi phí sản xuất và giá thành.
  Mặt khác, trên góc độ người sử dụng thông tin về chi phí và giá thành sẽ
  giúp cho nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp phân tích đánh giá tình hình sử
  dụng vật tư, lao động, tiền vốn có hiệu quả hay không, tình hình thực hiện kế
  hoạch giá thành từ đó, đề ra các biện pháp hữu hiệu hạ thấp chi phí sản xuất,
  giảm giá thành sản phẩm và ra các qui định phù hợp cho sự phát triển sản xuất
  kinh doanh.
  Nhận thức được điều đó, trong thời gian thực tập tại công ty , sau khi tìm
  hiểu thực tế tổ chức công tác kế toán, đặc biệt là kế toán tập hợp chi phí sản xuất
  và giá thành sản phẩm em đã quyết định lựa chọn đề tài:“Hoàn thiện tổ chức kế
  toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH sản xuất
  kinh doanh Minh Phượng
  ” để đi sâu nghiên cứu.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Với mục đích vận dụng lý luận về hạch toán kế toán vào nhu cầu thực tiễn
  công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH sản xuất
  kinh doanh Minh Phượng, từ đó phân tích những điểm còn tồn tại, đóng góp một
  số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán đơn vị.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm.
  - Phạm vi nghiên cứu: Chỉ nghiên cứu và hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản
  xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Minh Phượng.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Hạch toán kế toán là khoa học kinh tế, có đối tượng nghiên cụ thể mà ở
  đây đối tượng nghiên cứu là kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.
  Do vậy phương pháp nghiên cứu trong bài Khóa luận áp dụng là phương pháp
  duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và phương pháp tìm hiểu thực tế tại Công ty.
  5. Kết cấu của khóa luận
  Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung được thể hiện ở 3 chương như
  sau :
  Chương 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
  Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm tại Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Minh Phượng.
  Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi
  phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH sản xuất kinh doanh
  Minh Phượng.

  Chương 1
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ
  SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
  1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ
  THÀNH SẢN PHẨM
  1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm
  1.1.1.3. Khái niệm chi phí sản xuất
  Doanh nghiệp sản xuất là doanh nghiệp trực tiếp sản xuất ra của cải vật
  chất để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Để tiến hành hoạt động sản xuất
  kinh doanh các doanh nghiệp sản xuất cần phải có các yếu tố đầu vào cơ bản đó
  là:
  + Tư liệu lao động: nhà xưởng, máy móc, thiết bị và những tài sản cố định khác.
  + Đối tượng lao động: Nguyên vật liệu, nhiên liệu
  + Sức lao động: Sức lao động của con người


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH sản xuất kin
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH sản xuất kin sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status