Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thươn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thươn


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU,
  CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH
  NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ . 2
  1.1 Một số vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp . 2
  1.1.1 Một số khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp . 2
  1.1.1.1 Khái niệm về doanh thu và điều kiện ghi nhận doanh thu . 2
  1.1.1.2 Khái niệm về chi phí . 4
  1.1.1.3 Khái niệm về xác định kết quả hoạt động kinh doanh . 6
  1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất
  kinh doanh . 7
  1.1.3 Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán trong doanh
  nghiệp . 7
  1.2 Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh . 8
  1.2.1 Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 8
  1.2.2 Tổ chức công tác kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . . 12
  1.2.3 Tổ chức công tác kế toán doanh thu hoạt động tài chính . 13
  1.2.4 Tổ chức công tác kế toán thu nhập khác . 15
  1.2.5 Tổ chức công tác kế toán giá vốn hàng bán . . 17
  1.2.6 Tổ chức công tác kế toán chi phí quản lý kinh doanh . 21
  1.2.7 Tổ chức công tác kế toán chi phí tài chính . 23
  1.2.8 Tổ chức công tác kế toán chi phí khác . . 25
  1.2.9 Tổ chức công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh . 26
  SV: Nguyễn Thị Thu Hằng - QT 1104K 5
  Khoá luận tốt nghiệp
  1.3 Tổ chức vận dụng sổ sách trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ . . 28
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM
  HƯƠNG GIANG . . 29
  2.1 Giới thiệu về công ty TNHH TM Hương Giang . . 29
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH TM Hương Giang . 29
  2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh . . 29
  2.1.3 Đặc điểm bộ máy tổ chức quản lý của công ty . . 32
  2.1.4 Đặc điểm bộ máy kế toán tại công ty . . 34
  2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán . . 34
  2.1.4.2 Chế độ kế toán áp dụng tại công ty . . 35
  2.1.5 Hình thức kế toán, phần mềm kế toán áp dụng tại công ty . . 36
  2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
  HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HƯƠNG GIANG . 38
  2.2.1 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ
  CUNG CẤP DỊCH VỤ . . 38
  2.2.1.1 Đặc điểm kế toán doanh thu tại công ty . . 38
  2.2.2.2 Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . . 38
  2.2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN . 39
  2.2.2.1 Đặc điểm kế toán giá vốn tại công ty . . 39
  2.2.2.2 Thực trạng tổ chức kế toán giá vốn . . 39
  2.2.3 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI
  CHÍNH . 58
  2.2.3.1 Đặc điểm doanh thu hoạt động tài chính tại công ty . . 58
  2.2.3.2 Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu hoạt động tài chính . . 58
  2.2.4 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ KD . . 62

  2.2.4.1 Đặc điểm chi phí quản lý kinh doanh tại công ty . . 62
  2.2.4.2 Thực trạng tổ chức kế toán chi phí quản lý kinh doanh . 62
  2.2.5 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH . . 67
  CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM
  HƯƠNG GIANG . . 72
  3.1 Đánh giá những ưu nhược điểm trong tổ chức kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM Hương Giang . 72
  3.1.1 Kết quả đạt được . 72
  3.1.1.1 Về công tác kế toán nói chung . 72
  3.1.1.2 Về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKD . 73
  3.1.2 Những hạn chế chung . . 73
  3.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM Hương Giang . 74
  3.3 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM Hương Giang . 74
  3.3.1 Về việc luân chuyển chứng từ . . 74
  3.3.2 Về việc phân bổ chi phí quản lý kinh doanh . 75
  3.3.3 Về chính sách ưu đãi trong tiêu thụ hàng hoá . 79
  3.3.4 Một số biện pháp khác . 84
  KẾT LUẬN . . 85
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 86


  LỜI MỞ ĐẦU
  Xu thế hội nhập ngày một mở rộng đã đưa đến cho các doanh nghiệp những
  thời cơ và thách thức, và một trong những trở ngại lớn cho các doanh nghiệp đó
  là phải đối mặt với cạnh tranh. Trước thách thức đó buộc các doanh nghiệp phải
  tự đặt ra cho mình những mục tiêu, chiến lược kinh doanh cho riêng mình để
  không những tồn tại được trên thương trường mà còn phát triển mạnh mẽ.
  Một trong những khâu quan trọng hàng đầu trong kinh doanh đó là quá trình
  tiêu thụ sản phẩm. Đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào kể từ khi thành lập là
  phải xác định được đối tượng khách hàng cần hướng tới, tổ chức tiêu thụ với các
  khách hàng đó ra sao, và mục đích cuối cùng là lợi nhuận cao nhất. Như vậy
  trong kinh doanh ngoài việc sản xuất ra sản phẩm hàng hóa dịch vụ sao cho đa
  dạng và chất lượng tốt thì việc tiêu thụ đóng vai trò then chốt dẫn đến thành công.
  Nhận thức được vai trò quan trọng của kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả hoạt động, trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Thương Mại
  Hương Giang em đã quyết định chọn đề tài: "Hoàn thiện công tác kế toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH
  Thương Mại Hương Giang
  ” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung chính của khóa luận gồm 3 chương:
  Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh của công ty TNHH Thương Mại Hương Giang.
  Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Hương Giang.
  Vì thời gian cũng như kiến thức còn hạn chế nên bài khoá luận không thể
  tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp, phê bình của
  thày cô, cùng các cô, chú trong phòng kế toán công ty để bài khoá luận của em
  được hoàn thiện hơn. Đồng thời em xin cảm ơn Th.S Nguyễn Thị Thuý Hồng đã
  giúp em hoàn thành bài khóa luận này.

  ǿĢ܌hƀ銫䌵ꏗ䃠릚䐯ꏗ䅠ଅ


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thươn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thươn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status