Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cơ kh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cơ kh


  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU . 01
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU,
  CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH . 02
  1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp . 02
  1.2. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong
  doanh nghiệp . 03
  1.3. Nội dung của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp . 04
  1.3.1. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh . 04
  1.3.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 04
  1.3.1.2. Kế toán giá vốn hàng bán . 07
  1.3.1.3. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; Giá vốn hàng bán trong
  doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên . 09
  1.3.1.4. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; Giá vốn hàng bán trong
  doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định
  kỳ . 16
  1.3.1.5. Kế toán chi phí bán hàng . 19
  1.3.1.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 21
  1.3.2. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính . 23
  1.3.2.1. Kế toán doanh thu tài chính . 23
  1.3.2.2. Kế toán chi phí tài chính . 24
  1.3.3. Kế toán thu nhập, chi phí hoạt động khác . 26
  1.3.3.1. Kế toán thu nhập khác . 26
  1.3.3.2. Kế toán chi phí khác . 28
  1.3.4. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp . 30
  1.3.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 31
  1.4. Tổ chức sổ sách kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp . 33
  Sinh viên: Nguyễn Thị Hiên - Lớp QT1104K 1
  KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
  1.4.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung . 33
  1.4.2. Hình thức kế toán Nhật ký - sổ cái . 34
  1.4.3. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ . 35
  1.4.4. Hình thức kế toán nhật ký - chứng từ . 36
  1.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính . 37
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CƠ
  KHÍ, XÂY LẮP VÀ TM HÙNG SƠN . 39
  2.1. Khái quát về công ty TNHH cơ khí, xây lắp & TM Hùng Sơn . 39
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty . 39
  2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty . 40
  2.1.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý . 41
  2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán . 43
  2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán . 43
  2.1.4.2. Hình thức kế toán, các phương pháp và chính sách kế toán áp dụng . 45
  2.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  tại công ty TNHH cơ khí, xây lắp & TM Hùng Sơn . 47
  2.2.1. Thực trạng kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; Giá vôn hàng
  bán . 47
  2.2.2. Thực trạng kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 56
  2.2.3. Thực trạng kế toán chi phí quản lý kinh doanh . 56
  2.2.4. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính . 61
  2.2.4.1. Kế toán doanh thu tài chính . 61
  2.2.4.2. Kế toán chi phí tài chính . 66
  2.2.5. Thực trạng kế toán thu nhập khác, chi phí khác . 69
  2.2.5.1. Kế toán thu nhập khác . 69
  2.2.5.2. Kế toán chi phí khác . 69
  2.2.6. Thực trạng kế toán chi phí thuế TNDN hiện hành, và xác định kết
  quả kinh doanh . 69
  2.2.6.1. Kế toán chi phí thuế TNDN hiện hành . 69
  Sinh viên: Nguyễn Thị Hiên - Lớp QT1104K 2
  KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
  2.2.6.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 73
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
  TNHH CƠ KHÍ, XÂY LẮP VÀ TM HÙNG SƠN . 82
  3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại công ty . 82
  3.1.1. Kết quả đạt được . 82
  3.1.2. Hạn chế . 83
  3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cơ khí, xây lắp & TM Hùng Sơn . 84
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện . 85
  3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện . 85
  3.2.3. Nội dung hoàn thiện . 86
  Kiến nghị 1: Về việc luân chuyển chứng từ . 86
  Kiến nghị 2: Về chính sách ưu đãi trong tiêu thu hàng hóa . 86
  Kiến nghị 3: Lập sổ chi tiết bán hàng, sổ chi tiết giá vốn hàng bán . 87
  Kiến nghị 4: Về việc sử dụng phần mềm kế toán . 91
  KẾT LUẬN . 92
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 93
  Sinh viên: Nguyễn Thị Hiên - Lớp QT1104K 3
  KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, muốn tồn tại và phát triển lâu dài thì
  các doanh nghiệp cần phải chủ động trong sản xuất kinh doanh, nâng cao công tác
  quản lý, nắm bắt một cách nhanh chóng và chuẩn xác các thông tin, đặc biệt là các
  thông tin tài chính kính tế.
  Vấn đề doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh không chỉ là mối
  quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý doanh nghiệp, mà còn đối với các nhà đầu
  tư, Nhà nước, nhà cung cấp, các tổ chức tài chính Muốn có được những số liệu
  về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh có độ tin cậy cao thì mỗi doanh nghiệp
  cần phải tổ chức công tác kết toán cho phù hợp với thực trạng của đơn vị mình.
  Quản lý tốt chi phí, ít tốn kém, xác định đúng đắn doanh thu và kết quả sản xuất
  kinh doanh giúp các nhà quản trị doanh nghiệp có những quyết định đúng đắn, đề
  ra những chiến lược kinh doanh tối ưu, mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp.
  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, được sự giúp đỡ tận tình
  của CN. GVC. Bùi Thị Chung và các cán bộ trong phòng kế toán của công ty
  TNHH cơ khí, xây lắp và thương mại Hùng Sơn, em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài:
  Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại công ty TNHH cơ khí, xây lắp và thương mại Hùng Sơn

  Nội dung bài khóa luận gồm 3 chương:
  Chương 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại công ty TNHH cơ khí, xây lắp và thương mại Hùng Sơn.
  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cơ khí, xây lắp và thương mại Hùng Sơn.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cơ kh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cơ kh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status