Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Duy Thanh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Duy Thanh


  MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1
  PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP : 3
  I. Khái niệm và nhiệm vụ hạch toán tiêu thụ : . 3
  1. Khái niệm : 3 2. Nhiệm vụ hạch toán tiêu thụ : . 3 II. Các phương thức tiêu thụ : . 3
  III. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh : 4
  1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : . 4 1.1 Nội dung và nguyên tắc hạch toán : 4 1.2 Tài khoản sử dụng : 6 1.3 Phương pháp kế toán : . 7 2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu : . 10 2.1 Nội dung : 10 2.2 Tài khoản sử dụng : 10 2.3 Phương pháp kế toán : 10 3. Kế toán giá vốn hàng bán : 11 3.1 Các phương pháp xác định giá vốn hàng xuất kho : . 11 3.1.1. Phương pháp thực tế đích danh. 11 3.1.2. Phương pháp bình quân gia quyền . 11 3.1.3. Phương pháp giá nhập trước – xuất trước(FIFO) 12 3.1.4 Phương pháp giá nhập sau- xuất trước(LIFO) 12 3.2.Tài khoản sử dụng : 12 3.3. Phương pháp kế toán : 13 4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh : 14 4.1. Nội dung : . 14 4.2. Tài khoản sử dụng : 14 4.3. Phương pháp kế toán : 14 5. Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính : 17 5.1 Kế toán doanh thu tài chính : . 17 5.1.1 Nội dung doanh thu hoạt động tài chính : 17 5.1.2 Tài khoản sử dụng : 17 5.1.3 Phương pháp kế toán : 18 5.2 Kế toán chi phí tài chính : . 18 5.2.1 Nội dung kế toán chi phí tài chính : . 18 5.2.2 Tài khoản sử dụng : 19 5.2.3 Phương pháp kế toán : 19 6. Kế toán chi phí và thu nhập khác : 20 6.1 Nội dung thu nhập và chi phí khác : . 20 6.2 Tài khoản sử dụng : 20 6.3 Phương pháp kế toán : . 20 7. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp . 22 7.1 Nội dung và phương pháp tính : . 22 7.2 Tài khoản sử dụng : . 22 7.3 Phương pháp kế toán : . 22 8. Xác định kết quả kinh doanh : . 22 8.1 Nội dung xác định kết quả kinh doanh : . 22 8.2 Tài khoản sử dụng : 23 8.3 Phương pháp kế toán: 23 PHẦN II : HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DUY THANH : . 25
  I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY : 25
  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty : . 25 2.Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty : . 25 2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý : 25 2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận : . 25 3. Tổ chức kế toán tại công ty : . 26 3.1 Sơ đồ tổ chức kế toán : 26 3.2 Chức năng nhiệm vụ của từng kế toán : 26 3.3 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty : 26 II.TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DUY THANH : 29
  1. Đặc điểm hoạt động tiêu thụ tại công ty : . 29 1.1 Mặt hàng tiêu thụ : . 29 1.2 Thị trường tiêu thụ của công ty : 30 1.3 Phương thức tiêu thụ : 30 2. Kế toán doanh thu bán hàng tại công ty : . 30 2.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng : . 30 2.2 Phương pháp kế toán : . 31 3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại công ty : 37 4. Kế toán giá vốn tại công ty : . 37 4.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng : . 37 4.2 Phương pháp kế toán : . 37 5. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh : 41 5.1 Chứng từ sử dụng : . 41 5.2 Phương pháp kế toán : . 41 6. Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính : 43 6.1 Chứng từ sử dụng : . 43 6.2 Phương pháp kế toán : . 44 7. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác : . 47 7.1 Chứng từ sử dụng : . 47 7.2 Phương pháp kế toán : . 47 8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty : 50 PHẦN III : MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DUY THANH . 55
  I. Nhận xét chung về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty : 55
  1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty : 55 1.1 Ưu điểm : . 55 1.2 Nhược điểm : . 55 2. Nhận xét về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty : . 56 2.1 Ưu điểm : . 56 2.2 Nhược điểm : . 56 II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty : . 57
  KẾT LUẬN . 64
  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  LỜI NÓI ĐẦU Kinh doanh thương mại là nhịp cầu nối liền giữa sản xuất và tiêu thụ.Tiêu thụ là khâu quan trọng nhất và cũng là khâu cuối cùng của kinh doanh.Thông qua tiêu thụ hàng hoá, doanh nghiệp thực hiện được giá trị sử dụng của hàng hoá . Tiêu thụ hàng hoá không chỉ rất quan trọng với doanh nghiệp mà với cả nền kinh tế quốc dân nó quyết định hiệu quả kinh doanh và sự thành bại của doanh nghiệp, nó còn phản ánh quy mô quá trình kinh doanh của doanh nghiệp và trình độ quản lý của doanh nghiệp. Tiêu thụ hàng hoá giúp thu hồi vốn và tăng vòng quay của vốn đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp trang trải các chi phí doanh nghiệp đã chi ra để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và tiếp tục quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp đồng thời giúp doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Tốc độ tiêu thụ hàng hoá trên thị trường giúp doanh nghiệp có hướng cải thiện để thoả mãn tốt hơn nhu cầu người tiêu dùng nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp, đồng thời doanh nghiệp cũng có một khoản thu nhập để tái đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh củng cố vị thế trên thị trường. Tiêu thụ hàng hoá không những biểu hiện sức mạnh của kinh doanh mà còn là chiếc cầu nối quan trọng giúp người sản xuất và tiêu dùng xích lại gần hơn. Đối với nền kinh tế nước ta, khi nền kinh tế đã hoà nhập với các nước trên khu vực và thế giới; khi thị trường mở rộng thì sự cạnh tranh trở nên quyết liệt. Do đó tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá cần được quan tâm hàng đầu trong tất cả các doanh nghiệp. Để hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp đạt hiệu quả, các doanh nghiệp phải tìm ra biện pháp thích hợp nhất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh, nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thương trường . Trước nhận thức về tầm quan trọng của việc hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh nên trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Duy Thanh, em đã chọn đề tài "Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Duy Thanh " làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.
  Khóa luận gồm 3 phần :
  -Phần I: Cơ sở lý luận về Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp .
  -Phần II: Tình hình thực tế về công tác Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Duy Thanh .
  -Phần III:Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Duy Thanh .
  Trong thời gian thực hiện khóa luận bản thân em đã thu nhận được nhiều điều bổ ích kết hợp giữa lý thuyết đã học và thực tiễn, em đã nắm bắt được một số công việc tại phòng kế toán. Nhưng thời gian thực tập ngắn nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai xót trong nội dung cũng như hình thức trình bày. Kính mong sự đóng góp ý của quý thầy cô và các anh chị trong phòng kế toán của công ty, để bản thân em có thêm kinh nghiệm hơn về công việc kế toán của mình. Và hơn nữa tiếp thu được những kiến thức rất cần thiết cho công việc của em trong tương lai. Bằng tình cảm chân tình nhất của mình em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến với toàn thể quý thầy cô của Trường Đại học Duy Tân, đặc biệt là Cô Nguyễn Thị Khánh Vân đã trực tiếp hướng dẫn tận tình cho em. Qua đây em xin bày tỏ lòng biết ơn đến ban lãnh đạo, phòng kế toán của công ty TNHH Duy Thanh đã tận tình giúp đỡ em trong thời gian hoàn thành khóa luận này.


  Xem Thêm: Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Duy Thanh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Duy Thanh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status