Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH một

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH một


  Mục lục
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  Chương 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI
  PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH
  NGHIỆP XÂY LẮP 3
  1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
  SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3
  1.1.1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất 3
  1.1.1.1.Khái niệm về chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp . . 3
  1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp . . 4
  1.1.2.Những vấn đề chung về giá thành 8
  1.1.2.1. Khái niệm về giá thành sản phẩm xây lắp . 8
  1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp . . 8
  1.2. KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
  SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 10
  1.2.1 Khái quát về kế toán chi phí 10
  1.2.1.1.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 10
  1.2.1.2. Phương pháp hạch toán tập hợp chi phí sản xuất 11
  1.2.1.3.Nhiêm vụ của công tác kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây
  lắp . . 12
  1.2.2.Khái quát về kế toán giá thành sản phẩm 12
  1.2.2.1.Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp . 12
  1.2.2.2.Phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp . . 13
  1.2.2.3.Nhiệm vụ của kế toán tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp . . 16
  1.3. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 16
  1.3.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 16
  1.3.1.1.Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 16
  1.3.1.2.Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 18
  1.3.1.3.Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 20
  1.3.1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 23
  1.3.1.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất cho toàn doanh nghiệp xây lắp . 25
  1.3.2.Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong doanh nghiệp xây lắp25
  1.3.2.1. Ý nghĩa của việc đánh giá sản phẩm làm dở . . 26
  1.3.2.2.Các phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở . 27
  1.3.3. Hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo các hình thức sổ kế
  toán 28
  Sinh viên: Nguyễn Thị Đàn - Lớp QT 1104K 1
  Trường đại học dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  Chương 2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT &
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
  VIÊN 5 - 8 34
  2.1.GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 5
  - 8 34
  2.1.1. Khái quát về công ty TNHH một thành viên 5 - 8 34
  2.1.1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 34
  2.1.1.2. Lĩnh vực cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh 35
  2.1.1.3. Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 35
  2.1.1.4. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty 36
  2.1.1.5 Đặc điểm sản phẩm, quy trình công nghê sản xuất xây lắp tại công ty
  38
  2.1.2 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 40
  2.1.3 Vận dụng chế độ kế toán hiện hành tại công ty 41
  2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH
  GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 5 - 8
  43
  2.2.1 Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất 43
  2.2.1.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu 44
  2.2.1.2.Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 56
  2.2.1.3.Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 66
  2.2.1.4.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 76
  2.2.2.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại
  công ty TNHH một thành viên 5 - 8 84
  2.2.2.1. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp . 84
  2.2.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại công ty 88
  2.2.2.3. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 88
  Chương 3. MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP
  HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 5-8 92
  3.1. Nhận xét, đánh giá khái quát về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH một thành viên 5 - 8 92
  3.1.1.Những điểm đạt được trong việc tổ chức bộ máy kế toán nói chung và
  công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp nói riêng . 93
  3.1.2.Những tồn tại trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành xây,
  lắp tại công ty TNHH một thành viên 5 - 8 . 94
  3.2.Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá
  thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH một thành viên 5 - 8 . 95
  KẾT LUẬN 99
  Sinh viên: Nguyễn Thị Đàn - Lớp QT 1104K 2
  Trường đại học dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  LỜI MỞ ĐẦU
  Những năm gần đầy thì hầu hết các nước trên thế giới đều nhận thấy
  đường lối phát triển kinh tế là yếu tố quyết định sự thành bại trong quá trình
  phát triển kinh tế của một đất nước. Trong đường lối đó quản lý kinh tế tài chính
  luôn là tổng hoà các mối quan hệ kinh tế, tổng hợp các nội dung và giải pháp tài
  chính tiền tệ nhằm tạo ra sự phát triển ổn định đi lên của nền kinh tế mỗi quốc
  gia.
  Hiện nay, sự cạnh tranh của nền kinh tế của thị trường diễn ra khá gay gắt.
  Sự cạnh tranh không đơn thuần là sự cạnh tranh về chất lượng sản phẩm mà còn
  về giá thành sản phẩm phù hợp với nền kinh tế, nhưng sự cạnh tranh về chất
  lượng sản phẩm luôn được coi là mục tiêu hàng đầu đối với mỗi doanh nghiệp,
  hạ giá thành những vẫn đảm bảo về chất lượng sản phẩm góp phần tạo nên vị trí
  cạnh tranh, tạo uy tín trên thương trường cũng như tạo được mục tiêu lợi nhuận
  trong doanh nghiệp. Để đạt được điều đó thì doanh nghiệp cần phải tổ chức tốt
  công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm .
  Việc tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản
  phẩm là tiền đề giúp cho doanh nghiệp xác định một cách chính xác chi phí sản
  xuất, giá thành sản phẩm cũng như việc kiểm soát chi phí sản xuất phát sinh
  trong từng bộ phận của doanh nghiệp. Thông qua các số liệu mà phòng kế toán
  tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm cung cấp, ban lãnh đạo có thể
  biết được chi phí phát sinh, giá thành của từng sản phẩm cũng như xác định
  được kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó có thể phân tích
  đánh giá tình hình thực hiện định mức dự toán về chi phí sử dụng lao động, sử
  dụng vật tư lao động . để từ đó đề ra được biện pháp giảm chi phí sản xuất và hạ
  giá thành sản phẩm kịp thời với sự phát triển kinh doanh và yêu cầu quản trị của
  doanh nghiệp.
  Với những ý nghĩa trên, trong doanh nghiệp sản xuất thì việc tập hợp chi
  phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn được coi là công tác trọng tâm của
  doanh nghiệp.
  Sinh viên: Nguyễn Thị Đàn - Lớp QT 1104K 3
  Trường đại học dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  Nhận thức rõ sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH một thành viên 5
  - 8 em đã chọn đề tại : “Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí và tính
  giá thành sản phẩm tại công ty TNHH một thành viên 5 - 8” làm đề tài làm khoá
  luận tốt nghiệp.
  Kết cấu của bài khóa luận ngoài mở đầu, kết cấu danh mục tài liệu tham
  khảo gồm 3 chương
  Chương 1:Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
  Chương 2:Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản
  phẩm tại công ty TNHH một thành viên 5 - 8
  Chương 3:Một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH một thành viên 5 - 8
  Mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng do thời gian có hạn, do trình độ nhận
  thức cũng như kinh nghiệm còn hạn chế, nên chắc chắn bài luận văn này còn
  nhiều thiếu sót. Do đó, em rất mong được sự góp ý chân thành của các thầy cô
  giáo khoa kế toán kiểm toán, các cô chú trong phòng kế toán công ty TNHH một
  thành viên 5 - 8 và các bạn để em có thể sửa chữa những nhận thức chưa đúng,
  những thiếu sót và tích lũy thêm kiến thức cho bản thân mình.


  Xem Thêm: hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH một
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH một sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status