Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thươn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thươn


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . . 1
  CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG
  DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ . . 3
  1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ
  VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
  VỪA VÀ NHỎ . . 3
  1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh . . 3
  1.1.1.1. Khái niệm về doanh thu và điều kiện ghi nhận doanh thu . . 3
  1.1.1.2. Khái niệm về chi phí . . 5
  1.1.1.3. Khái niệm kết quả kinh doanh . . 6
  1.1.2. Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh . 7
  1.1.3. Các phương thức bán hàng và các phương thức thanh toán trong DN . 8
  1.1.3.1. Các phương thức bán hàng . 8
  1.1.3.2. Các phương thức thanh toán . . 9
  1.2. TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ . 1 0
  1.2.1. Tổ chức kế toán doanh thu trong Doanh nghiệp vừa và nhỏ . .1 0
  1.2.1.1. Tổ chức kế toán doanh thu và cung cấp dịch vụ . .10
  1.2.1.2. Tổ chức kế toán doanh thu hoạt động tài chính . 1 1
  1.2.1.3. Tổ chức kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 1 5
  1.2.1.4. Tổ chức kế toán thu nhập khác . .1 6
  1.2.2. Tổ chức kế toán chi phí trong doanh nghiệp . .18
  1.2.2.1. Tổ chức kế toán giá vốn hàng bán . .18
  1.2.2.2. Tổ chức kế toán chi phí tài chính . .2 1
  1.2.2.3. Tổ chức kế toán chi phí quản lý kinh doanh . .23
  1.2.2.4. Tổ chức kế toán chi phí khác . .27
  1.2.3. Tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp . 2 7
  1.3. TỔ CHỨC LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH KẾ TOÁN
  TRONG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH
  KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP . .30
  1.3.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung . 3 0
  1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái . .31
  1.3.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ . .3 2
  1.3.4. Hình thức kế toán trên máy vi tính . .34
  CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU,
  CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
  TNHH TM TUẤN SƠN . .35
  2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TM TUẤN SƠN . 3 5
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH TM Tuấn Sơn . .3 5
  2.1.1.1. Những thuận lợi khó khăn của Công ty trong quá trình hoạt động . 3 6
  2.1.1.2. Những thành tích cơ bản mà Công ty đã đạt được trong những năm qua37
  2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH TM Tuấn
  Sơn . .3 9
  2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty . .39
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Thương mại Tuấn
  Sơn . .4 2
  2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH TM Tuấn Sơn . 4 2
  2.1.4.2. Hình thức kế toán, các chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại
  công ty . .4 3
  2.2. ĐẶC ĐIỂM DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
  KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM TUẤN SƠN . .4 4
  2.2.1. Hệ thống chứng từ kế toán . .44
  2.2.2. Hệ thống tài khoản kế toán . .44
  2.2.3. Hệ thống sổ kế toán . .4 5
  2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM TUẤN
  SƠN . .45
  2.3.1. Kế toán doanh thu . 4 5
  2.3.1.1. Doanh thu bán hàng . 4 5
  2.3.1.2. Doanh thu hoạt động tài chính . .5 4
  2.3.1.3. Kế toán thu nhập khác . 5 8
  2.3.2. Kế toán chi phí . .58
  2.3.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán . 5 8
  2.3.2.2. Kế toán chi phí Quản lý kinh doanh . .61
  2.3.2.3. Chi phí tài chính . 6 8
  2.3.2.4. Kế toán chi phí khác . 7 3
  2.3.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . .7 3
  2.3.4. Hạch toán phân phối kết quả kinh doanh . .7 4
  CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH
  TM TUẤN SƠN . 8 1
  3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DOANH THU, CHI PHÍ VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM TUẤN
  SƠN . .81
  3.1.1. Kết quả đạt được . .81
  3.1.2. Hạn chế . .83
  3.1.2.1. Về việc thu hồi doanh thu từ hoạt động bán chịu cho khách hàng quen
  hoặc KH mua hàng với số lượng lớn . .84
  3.1.2.2. Công ty chưa áp dụng chính sách Chiết khấu cho khách hàng . 8 6
  3.1.2.3. Về kế toán xác định kết quả kinh doanh . 8 7
  3.1.2.4. Về việc luân chuyển chứng từ . 8 7
  3.1.2.5. Công ty chưa sử dụng phần mềm kế toán máy . .8 7
  3.2. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH . 8 8
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại công ty TNHH TM Tuấn Sơn . .8 8
  3.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM Tuấn Sơn . .8 8
  3.2.2.1. Hoàn thiện về việc thu hồi doanh thu từ hoạt động bán chịu . 8 8
  3.2.2.2. Áp dụng chính sách Chiết khấu cho khách hàng . .9 4
  3.2.2.3. Về kế toán xác định kết quả kinh doanh . 9 8
  3.2.2.4. Về việc luân chuyển chứng từ . 9 8
  3.2.2.5. Về việc sử dụng phần mềm kế toán máy . .98
  3.2.3. Ý NGHĨA CỦA VIỆC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH . 9 8
  KẾT LUẬN . .100
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . .101

  LỜI MỞ ĐẦU
  Nền kinh tế càng ngày càng phát triển đã mở ra vô vàn cơ hội lẫn thách
  thức cho các doanh nghiệp. Để có thể tồn tại lâu dài và vươn lên thì các doanh
  nghiệp cần chủ động trong sản xuất kinh doanh, nắm bắt các thông tin đặc biệt
  là các thông tin kinh tế tài chính một cách nhanh chóng và chuẩn xác.
  Doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh là những thông tin quan trọng
  không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn quan trọng đối với Nhà nước, nhà đầu
  tư, nhà cung cấp, các tổ chức tài chính .Các thông tin này được kế toán trong
  công ty tập hợp, phản ánh dưới dạng các con số và chỉ tiêu kinh tế tài chính. Nhà
  quản trị doanh nghiệp muốn có được số liệu về doanh thu, chi phí, kết quả kinh
  doanh có độ tin cậy cao thì cần tổ chức đội ngũ nhân viên và quy trình kế toán
  sao cho phù hợp với thực trạng đơn vị mình, ít tốn kém và mang lại hiệu quả.
  Tuy nhiên đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng nhất là khi thực tế các hoạt động
  kinh tế diễn ra ngày càng phức tạp.
  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, trong thời gian thực tập
  tại công ty TNHH Thương mại Tuấn Sơn em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề
  tài: “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tuấn Sơn”.
  Kết cấu bài khóa luận ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 chương:
  Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại Tuấn Sơn.
  Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại Tuấn Sơn.
  Qua đây em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo khoa Kế toán
  Kiểm toán Trường Đại học Dân lập Hải Phòng và đặc biệt là GV - PGS.TS.

  ƸẰᚠ̃̃ǕŖ܌ ᚟⳱䌡ꏗ䁠㳌䐔ꏗ䅠ע


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thươn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thươn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status