Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TN

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TN


  MỤC LỤC
  Lời mở đầu . 1
  Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp . 2

  1.1 Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 2
  1.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp . 2
  1.1.2 Các khái niệm cơ bản 3
  1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 9
  1.2 Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp . 9
  1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 9
  1.2.1.1 Chứng từ sử dụng 9
  1.2.1.2 Tài khoản sử dụng . 10
  1.2.1.3 Phương pháp hạch toán . 11
  1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 12
  1.2.2.1 Chứng từ sử dụng 12
  1.2.2.2 Tài khoản sử dụng . 12
  1.2.2.3 Phương pháp hạch toán . 13
  1.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán . 13
  1.2.3.1 Chứng từ sử dụng 13
  1.2.3.2 Tài khoản sử dụng . 14
  1.2.3.3 Phương pháp hạch toán . 14
  1.2.4 Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 16
  1.2.4.1 Chứng từ sử dụng 16
  1.2.4.2 Tài khoản sử dụng . 17
  1.2.4.3 Phương pháp hạch toán . 18
  1.2.5 Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính 19
  1.2.5.1 Chứng từ sử dụng 19
  1.2.5.2 Tài khoản sử dụng . 19
  1.2.5.3 Phương pháp hạch toán . 20
  1.2.6 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác 21
  1.2.6.1 Chứng từ sử dụng 21
  1.2.6.2 Tài khoản sử dụng . 21
  1.2.6.3 Phương pháp hạch toán . 21
  1.2.7 Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 22
  1.2.7.1 Chứng từ sử dụng 22
  1.2.7.2 Tài khoản sử dụng . 22
  1.2.7.3 Phương pháp hạch toán . 23
  Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH ô tô Hoa Mai . 24
  2.1 Khái quát chung về Công ty TNHH ô tô Hoa Mai 24
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH ô tô Hoa Mai. 24
  2.1.2 Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH ô tô Hoa Mai 25
  2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH ô tô Hoa Mai . 26
  2.1.4 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH ô tô Hoa Mai 27
  2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 27
  2.1.4.2 Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán tại Công ty . 29
  2.1.4.3 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán tại Công ty 29
  2.1.4.4 Tổ chức hệ thống sổ kế toán tại Công ty . 29
  2.1.4.5 Tổ chức hệ thống báo cáo tại Công ty . 32
  2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH ô tô Hoa Mai 33
  2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH ô tô Hoa Mai 33
  2.2.1.1 Nội dung doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty . 33
  2.2.1.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 33
  2.2.1.3 Quy trình hạch toán . 34
  2.2.1.4 Ví dụ minh họa 35
  2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán của Công ty TNHH ô tô Hoa Mai . 45
  2.2.2.1 Nội dung giá vốn hàng bán của Công ty 45
  2.2.2.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 45
  2.2.2.3 Quy trình hạch toán . 46
  2.2.2.4 Ví dụ minh họa 46
  2.2.3 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh của Công ty TNHH ô tô Hoa Mai 50
  2.2.3.1 Nội dung chi phí quản lý kinh doanh của Công ty 50
  2.2.3.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 50
  2.2.3.3 Quy trình hạch toán . 50
  2.2.3.4 Ví dụ minh họa 51
  2.2.4 Kế toán chi phí tài chính của Công ty TNHH ô tô Hoa Mai . 56
  2.2.4.1 Nội dung chi phí tài chính của Công ty . 56
  2.2.4.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 56
  2.2.4.3 Quy trình hạch toán . 56
  2.2.4.4 Ví dụ minh họa 57
  2.2.5 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác của Công ty TNHH ô tô Hoa Mai 62
  2.2.5.1 Nội dung thu nhập khác và chi phí khác của Công ty . 62
  2.2.5.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 62
  2.2.5.3 Quy trình hạch toán . 62
  2.2.5.4 Ví dụ minh họa 63
  2.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH ô tô Hoa Mai 68
  2.2.6.1 Nội dung xác định kết quả kinh doanh của Công ty 68
  2.2.6.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 68
  2.2.6.3 Quy trình hạch toán . 68
  2.2.6.4 Ví dụ minh họa 69
  Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH ô tô Hoa Mai . 73
  3.1 Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH ô tô Hoa Mai 73
  3.1.1 Ưu điểm 73
  3.1.2 Hạn chế . 75
  3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH ô tô Hoa Mai 77
  3.2.1 Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán tại Công ty TNHH ô tô Hoa Mai 77
  3.2.2 Hoàn thiện hệ thống sổ kế toán tại Công ty TNHH ô tô Hoa Mai 78
  3.2.3 Hoàn thiện phương pháp hạch toán kế toán tại Công ty TNHH ô tô Hoa 96
  3.2.4 Hoàn thiện quy trình luân chuyển chứng từ tại Công ty TNHH ô tô Hoa Mai 96
  Kết luận 97
  Tài liệu tham khảo . 98
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay, việc tổ chức hạch toán kế toán của doanh nghiệp là rất quan trọng. Đặc biệt công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là một khâu cơ bản của hạch toán kế toán. Qua đó nó cho biết sản phẩm của doanh nghiệp tiêu thụ như thế nào? Chi phí trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ra sao? Và kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ doanh nghiệp đạt được là gì? . Tất cả những thông tin này sẽ giúp cho các nhà quản trị đưa ra các chính sách đúng đắn, kịp thời và phù hợp cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

  Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH ô tô Hoa Mai, em đã hiểu sâu hơn về công tác kế toán cũng như tầm quan trọng của nó, đặc biệt là tầm quan trọng của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Do đó em quyết định chọn đề tài: "Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH ô tô Hoa Mai" cho bài khóa luận của mình. Nội dung khóa luận của em gồm 3 chương chính sau:

  Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH ô tô Hoa Mai.
  Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH ô tô Hoa Mai.
  Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa quản trị kinh doanh trường Đại học dân lập Hải Phòng, đặc biệt là cô giáo Th.S Nguyễn Thị Mai Linh. Em xin cảm ơn sự giúp đỡ của ban lãnh đạo Công ty và tập thể nhân viên phòng kế toán đã tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành bài khóa luận này.
  Do thời gian và trình độ có hạn nên bài khóa luận của em không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn để bài viết của em được hoàn thiện hơn.


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TN
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TN sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status