Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại Công ty Cổ phần xây lắp Hạ Long

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại Công ty Cổ phần xây lắp Hạ Long


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . . 1
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT, GIÁ THÀNH
  SẢN PHẨM VÀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN
  PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. . 10
  1.1 Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. . 10
  1.1.1 Chi phí sản xuất. 10
  1.1.1.1 Khái niệm, bản chất và nội dung của chi phí sản xuất. . 10
  1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 11
  1.1.2 Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm trong doanh
  nghiệp xây lắp. . 14
  1.1.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm. . 14
  1.1.2.2 Phân loại giá thành. . 14
  1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây
  lắp. 16
  1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm xây lắp. 17
  1.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây
  lắp. . 18
  1.2.1 Đặc điểm của hoạt động xây lắp ảnh hưởng đến công tác kế toán tập
  hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. . 18
  1.2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 19
  1.2.2.1 Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất trong doanh
  nghiệp xây lắp. . 19
  1.2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. . 20
  1.2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp theo
  phương pháp kê khai thường xuyên. . 22
  1.2.2.4 Hạch toán thiệt hại trong sản xuất. . 30
  Nguyễn Thanh Hà - Lớp QT 1101K 4
  Luận văn tốt nghiệp
  1.2.2.5 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong doanh nghiệp
  xây lắp. . 31
  1.2.3 Kế toán xác định giá thành sản phẩm xây lắp. . 33
  1.2.3.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp . . 33
  1.2.3.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp. . 34
  1.2.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành. . 36
  1.2.4.1 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành. . 36
  1.2.4.2 Các bước hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành. 37
  1.2.5 Hạch toán hoạt động xây lắp theo phương thức khoán gọn. 38
  1.2.5.1 Trường hợp đơn vị nhận khoán không tổ chức bộ máy kế toán
  riêng . . 38
  1.2.5.2 Trường hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán
  riêng . . 38
  1.2.6 Phân tích giá thành sản phẩm xây lắp. . 40
  1.2.6.1 Ý nghĩa của việc phân tích giá thành sản phẩm xây lắp . 40
  1.2.6.2 Nội dung, trình tự và phương pháp phân tích. . 40
  CHƯƠNG II: TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẠ
  LONG . . 42
  2.1 Khái quát chung về công ty. . 42
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. . 42
  2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển. 42
  2.1.1.2 Các ngành kinh doanh chính. . 42
  2.1.1.3 Tình hình tài chính doanh nghiệp. . 43
  2.1.1.4 Tài sản hiện có. 44
  2.1.1.5 Kinh nghiệm nghề nghiệp. . 44
  2.1.1.6 Năng lực cán bộ CNV. . 44
  2.1.1.7 Năng lực thiết bị hiện có. 45
  2.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 46
  2.1.3 Tổ chức công tác kế toán. . 52
  2.1.3.1 Mô hình tổ chức. . 52
  2.1.3.2 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty. 53
  Nguyễn Thanh Hà - Lớp QT 1101K 5
  Luận văn tốt nghiệp
  2.1.3.3 Các chính sách kế toán tài chính công ty sử dụng: . . 55
  2.2 Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 55
  2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. . 55
  2.2.1.1 Kế toán chi phí sản xuất. . 55
  2.2.1.1.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 57
  2.2.1.1.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 62
  2.2.1.1.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công . 68
  2.2.1.1.4 Kế toán chi phí sản xuất chung và phân bổ. . 75
  2.2.1.1.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. . 82
  2.2.2 Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang. . 85
  2.2.3 Kế toán tính giá thành sản phẩm . 88
  2.2.3.1 Đối tượng tính giá thành . 88
  2.2.3.2. Phương pháp hạch toán . 88
  CHƯƠNG III: . 92
  ý, tổ chức công tác
  kế toán và tổ chức kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại
  công ty cổ phần xây lắp Hạ Long. . 92
  3.1.1 Những ưu điểm nổi bật. . 93
  3.1.1.1 Về bộ máy quản lý. . 93
  3.1.1.2 Về bộ máy kế toán. . 93
  3.1.1.3 Về hình thức ghi sổ. 94
  3.1.1.4 Về hệ thống chứng từ kế toán. . 94
  3.1.1.5 Về đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm . . 94
  3.1.1.6 Về phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm. . 94
  3.1.2 Một số tồn tại cần khắc phục. . 96
  3.1.2.1 Về luân chuyển chứng từ kế toán. . 96
  3.1.2.2 Về công tác hạch toán chi phí. . 96
  3.1.2.3 Về việc áp dụng hình thức sổ kế toán . . 97
  3.1.2.4 Về phương pháp kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang. . 98
  3.1.2.5 Về vấn đề quản lý vốn cho sản xuất. . 98
  3.1.2.6 Về vận dụng tin học vào công tác quản lý và kế toán. . 99
  Nguyễn Thanh Hà - Lớp QT 1101K 6
  Luận văn tốt nghiệp
  3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm xây lắp tai Công ty Cổ phần xây lắp Hạ Long. 99
  3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm xây lắp. . 99
  3.2.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm. 100
  3.2.2.1 Kiến nghị 1: Về luân chuyển chứng từ kế toán. . 100
  3.2.2.2 Kiến nghị 2: Về công tác hạch toán chi phí. . 100
  3.2.2.3 Kiến nghị 3: Về việc áp dụng hình thức sổ kế toán. . 103
  3.2.2.4 Kiến nghị 4: Về phương pháp kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở
  dang. . 103
  3.2.2.5 Kiến nghị 5: Về vấn đề quản lý vốn cho sản xuất . . 105
  3.2.2.6 Kiến nghị 6: Về vận dụng tin học vào công tác quản lý và kế
  toán . . 105
  KẾT LUẬN . . 106
  Nguyễn Thanh Hà - Lớp QT 1101K 7
  Luận văn tốt nghiệp
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong những năm gần đây, cùng với sự đổi mới kinh tế, hệ thống cơ sở hạ
  tầng của đất nước có sự phát triển đáng kể trong đó có sự đóng góp của ngành xây
  dựng cơ bản - một ngành mũi nhọn thu hút khối lượng vốn đầu tư của nền kinh tế.
  Mặt khác, bất kỳ một doanh nghiệp cũng muốn tối đa hoá lợi nhuận, giảm chi phí
  và hạ thấp giá thành, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp. Để giải quyết vấn đề
  nêu trên, một trong những công cụ đắc lực mà mỗi doanh nghiệp xây lắp nói chung
  và Công ty Cổ phần xây lắp Hạ Long nói riêng cần có các thông tin về chi phí và
  giá thành sản phẩm. Tập hợp chi phí sản xuất một cách chính xác, kết hợp với tính
  đúng, tính đủ giá thành sản phẩm mang lại lợi nhuận lớn nhất cho doanh nghiệp.
  Đứng trên lĩnh vực kế toán, tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm là khâu phức tạp nhất trong toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp. Đảm
  bảo việc hạch toán giá thành chính xác, kịp thời phù hợp với đặc điểm hình thành
  và phát sinh chi phí là yêu cầu có tính xuyên suốt trong quá trình hạch toán tại
  doanh nghiệp.
  Trong những năm qua lãnh đạo Công ty Cổ phần xây lắp Hạ Long luôn quan
  tâm đến công tác chi phí, tính giá thành sản phẩm điều chỉnh cho phù hợp với thực
  tế và chế độ kế toán hiện hành. Qua thời gian tìm hiểu thực tế công tác tổ chức
  hạch toán tại Công ty em đã chọn đề tài: "Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và
  tính giá thành tại Công ty Cổ phần xây lắp Hạ Long"
  Ngoài mở đầu và kết luận khóa luận kết cấu gồm ba chương sau:
  - Chương I: Lý luận chung về chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm và kế toán chi
  phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.
  - Chương II: Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây lắp Hạ Long.

  - Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây lắp Hạ Long.
  Mặc dù bản thân đã rất nỗ lực cố gắng để hoàn thành bài khóa luận một cách
  tốt nhất song do khả năng có hạn và thời gian nghiên cứu hạn hẹp nên bài viết
  không tránh khỏi những sai sót. Em mong nhận được những nhận xét, đánh giá và
  góp ý của BGĐ, phòng KT-TC, các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần xây
  lắp Hạ Long, của các thầy, cô giáo để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn
  và nâng cao kiến thức của bản thân phục vụ tốt cho quá trình công tác thực tế sau
  này.
  Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, các cô chú trong phòng Kế toán-
  tài chính của Công ty Cổ phần xây lắp Hạ Long, các thầy cô giáo trong Khoa quản
  trị kinh doanh và thầy giáo hướng dẫn đã giúp đỡ, chỉ bảo và tạo điều kiện cho em
  hoàn thành bài khóa luận này.
  Em xin được trình bày toàn bộ nội dung của khóa luận.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại Công ty Cổ phần xây lắp Hạ Long
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại Công ty Cổ phần xây lắp Hạ Long sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status