Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ


  ?Luận văn tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
  Lời mở đầu 1
  Chơng I:Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế
  toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanhtrong doanh nghiệp 2
  1.1. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác Định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp 2
  1.1.1. Sự cần thiết của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp 2
  1.1.2. Các khái niệm cơ bản
  1.1.2.1.Doanh thu 3
  1.1.2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu 5
  1.1.2.3. Chi phí 6
  1.1.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh 7
  1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp 8
  1.2.Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 9
  1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 9
  1.2.1.1.Chứng từ sử dụng 9
  1.2.1.2. Tài khoản sử dụng 9
  1.2.1.3. Phơng pháp hạch toán 11
  1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 11
  1.2.2.1.Chứng từ sử dụng 11
  1.2.2.2.Tài khoản sử dụng 11
  1.2.2.3.Phơng pháp hạch toán 13
  1.2.3.Kế toán giá vốn hàng bán 14
  1.2.3.1.Chứng từ sử dụng 14
  1.2.3.2.Tài khoản sử dụng 14
  1.2.3.3. Cách xác định giá vốn hàng bán 15
  1.2.3.4.Phơng pháp hạch toán 15
  1.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 17
  1.2.4.1. Chứng từ sử dụng 17
  1.2.4.2. Tài khoản sử dụng 17
  1.2.4.3.Phơng pháp hạch toán 19
  1.2.5.Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính 21
  1.2.5.1. Chứng từ sử dụng 21
  1.2.5.2.Tài khoản sử dụng 21
  1.2.5.3. Phơng pháp hạch toán 22
  Sinh viên: Vũ Thị Thuỳ Lớp: QT902K 1
  Luận văn tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
  1.2.6. Kế toán thu nhập và chi phí khác 23
  1.2.6.1.Chứng từ sử dụng 23
  1.2.6.2.Tài khoản sử dụng 24
  1.2.6.3. Phơng pháp hạch toán 25
  1.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 26
  1.2.7.1. Chứng từ sử dụng 26
  1.2.7.2. Tài khoản sử dụng 26
  1.2.7.3. Phơng pháp hạch toán 26
  Chơng II:Thực trạng tổ chức công tác kế toán
  doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong công ty cổ phần đầu t Xây dựng hải an 28
  2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần đầu t xây dựng Hải An 28
  2.1.1. Quá trình phát triển của công ty cổ phần đầu t xây dựng Hải An 28
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu t xây dựng
  Hải An 29
  2.1.3 Tổ chức kế toán tại công ty cổ phần đầu t xây dựng Hải An 31
  2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán 31
  2.1.3.2. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 33
  2.1.3.3 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 33
  2.1.3.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 33
  2.1.3.5. Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính 33
  2.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại công ty cổ phần đầu t xây dựng Hải An 34
  2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty cổ phần
  đầu t xây dựng Hải An 34
  2.2.1.1.Chứng từ sử dụng 34
  2.2.1.2.Tài khoản sử dụng 34
  2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty cổ phần đầu t xây dựng Hải An 46
  2.2.2.1.Chứng từ sử dụng 46
  2.2.2.2.Tài khoản sử dụng 46
  2.2.2.3. Trình tự hạch toán 46
  2.2.3.Doanh thu hoạt động tài chính 50
  2.2.3.1. Chứng từ sử dụng 50
  2.2.3.1.Tài khoản sử dụng 50
  2.2.3.2. Trình tự hạch toán 51
  2.2.4. Chi phí quản lý doanh nghiệp 57
  2.2.4.1.Chứng từ sử dụng
  57
  Sinh viên: Vũ Thị Thuỳ Lớp: QT902K 2
  Luận văn tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
  2.2.4.2.Tài khoản sử dụng 57
  2.2.4.3. Trình tự hạch toán 58
  2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu t xây dựng
  Hải An 66
  Chơng III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công
  tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại công ty cổ phần đầu t xây dựng Hải An 73
  3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu t xây dựng Hải An 73
  3.1.1.Yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh 73
  3.1.2.Ưu điểm 73
  3.1.3.Nhợc điểm 74
  3.2.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu t
  xây dựng Hải An 75
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại công ty 75
  3.2.2.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu ,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu t xây dựng Hải
  An 76
  3.2.2.1. Hoàn thiện về hệ thống sổ kế toán 76
  3.2.2.2.Hoàn thiện về hiện đại hoá công tác kế toán 88
  3.2.2.3.Hoàn thiện về quá trình luân chuyển chứng từ 88
  3.2.2.4. Một số giải pháp khác 88
  Kết luận 94
  Sinh viên: Vũ Thị Thuỳ Lớp: QT902K 3
  Luận văn tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
  Lời mở đầu
  Mỗi doanh nghiệp là một mắt xích quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.Sự
  phát triển của doanh nghiệp góp phần đảm bảo cho nền kinh tế phồn vinh. Đồng
  thời với cơ chế thị trường, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là một điều tất yếu.
  Để tồn tại và phát triển doanh nghiệp phải tính toán một cách đầy đủ và chính xác
  toàn bộ chi phí bỏ ra, doanh thu nhận được cũng như kết quả kinh doanh. Chính vì
  vậy tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là phần hành
  rất quan trọng của công tác hạch toán kế toán. Nó góp phần phản ánh, cung cấp
  chính xác và kịp thời những thông tin cho các lãnh đạo của doanh nghiệp để có căn
  cứ đưa ra các quyết định, chính sách và biện pháp phù hợp để tổ chức hoạt động
  kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao hơn.
  Nhận thức được vấn đề trên nên trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần
  đầu tư xây dựng Hải An em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư
  xây dựng Hải An
  “cho khoá luận tốt nghiệp của mình và được kết cấu làm 3 phần:
  Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
  Chương II:Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải An
  Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư
  xây dựng Hải An
  Em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Mai Linh, các thầy cô trong khoa
  quản trị kinh doanh trường ĐHDL Hải Phòng, các phòng ban trong công ty cổ phần
  đầu tư xây dựng Hải An đã giúp em hoàn thành bài khoá luận tốt nghiệp.


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status